Mr. sc. Nadira Žunić

Nadira (Jahić) Žunić rođena je u Gračanici gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju je završila u Istanbulu, Republika Turska. Dodiplomski studij završila je na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 2004. godine izabrana je u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Turski jezik na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010. godine i stekla zvanje magistra književnohistorijskih nauka. 2011. godine izabrana je u saradničko zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Turska književnost i od tada učestvuje u izvođenju nastave na prvom ciklusu redovnog studija Odsjeka za turski jezik i književnost. 2012. godine upisala se na doktorski studij iz turske književnosti na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta  "Džemal Bijedić" u Mostaru.


Objavila je nekoliko stručnih i naučnih radova u priznatim međunarodnim i domaćim publikacijama i zbornicima, te učestvovala na međunarodnim konferencijama iz naučne oblasti Turska  književnost.