Dr. sc. Indira Šabić

Indira Šabić je rođena 1987. godine u Zvorniku. Nakon srednjoškolskoga obrazovanja u Tuzli, 2006. godine upisuje se na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje diplomira 2010. godine na Odsjeku za bosanski jezik i književnost, i stiče zvanje profesorice bosanskoga jezika i književnosti. Poslijediplomski studij Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u Republici Hrvatskoj, upisala je 2010. godine, a zvanje doktorice humanističkih nauka (polje filologija, grana slavistika) stekla je 2014. godne, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Onomastička analiza bosanskohercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli radila je akademske 2012./2013. godine kao stručnjakinja iz prakse, a odlukom Senata Univerziteta u Tuzli 2013. godine bira se u saradničko zvanje asistentice za uže naučno područje lingvistike. Autorica je naučnih radova u domaćim i regionalnim (Austija, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Srbija) časopisima ili zbornicima skupova. Sudjelovala je kao izlagačica na velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, simpozija i okruglih stolova.

 

Bibliografija

Knjiga

2017. Antroponimija i toponimija bosanskoga srednjovjekovlja, Dobra knjiga, Sarajevo

 

Članci

 

2017. Fonološki razvoj ličnih imena u srednjovjekovnoj Bosni, Društvene i humanističke studije, vol. III, Tuzla, str. 29 – 46

2017. Jezik prostora i hodonimi Bosne i Hercegovine – (socio)onomastički pristup, u koautorstvu s Marijanom Nikolić, Lingua Montenegrina, god. X/2, br. 20, Cetinje, str. 247 – 264

2016. Tipološko-strukturalna analiza toponima u srednjovjekovnoj Bosni, Bosasnki jezik br. 13, Tuzla, str. 35 – 54

2016. Literarna imena dramskih tekstova u Bosni i Hercegovini, Književni jezik 27, Institut za jezik u Sarajevu, str. 129–151.

2016. Tvorbena struktura starobosanskih ličnih imena, Zbornik radova, Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, str. 21–50.

2016. Frazemi s onomastičkom sastavnicom u bosanskome jeziku, Istraživanja, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Mostar, str. 281–303.

2015. Poredbe i poredbeni frazemi Antuna Gustava Matoša, XII Međunarodni kroatistički znanstveni skup Zbornik radova, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, Mađarska, str. 100–109.

2015. Nazivi tunela u Bosni i Hercegovini – krematonimski principi upotrebe, značenja i tvorbe, Književni jezik 26, Institut za jezik u Sarajevu, str. 145–164.

2015. Apotropejska motiviranost imenovanja ljudi u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Književni jezik 25, 1-2, Instutut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, str. 27–44.

2015. Onomastika srednjovjekovne Bosne i Huma kao stjecište etničkih, jezičkih, vjerskih i kulturnih prilika, Lingua Montenegrina 16, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, str. 81–94.

2015. Razvoj antroponimijske formule u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, u: Communication, culture, creation : new scientific paradigms, "Vasile Goldiş" University Press, Fondatia Europa, Novi Sad-Arad, str. 796–804.

2015. Boje i teorija prototipa u djelima Zuke Džumhura, u: Zbornik radova Naučni skup: Slovo o Aleksi Šantiću, A. B. Šimiću i Zuki Džumhuru, Fakultet humanističkih nauka, Institut za jezik u Sarajevu, str. 343–357.

2015. Nomina kao tvorbeni model za označavanje ženskoga roda u jeziku Branka Ćopića, u koautorstvu s Marijana Nikolić, u: Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić, Institut für Slawistik der KarlFranzens-Universität Graz, str. 313– 329.

2015. Monosemija i polisemija navijačkih parola, Život, Časopis za književnost i kulturu Sarajevo, godina LXIII broj 1-2, str. 112–119.

2015. Konceptualna metaforizacija stihova sa somatskom sastavnicom srce unutar sevdalinki, u koautorstvu s dr. Marijana Nikolić, u: Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo, str. 107–120.

2014. Onomastička svjedočanstva bosansko-humskih aloglotskih imena, Slovo Gorčina 36, Mostar str. 29–40.

2014. Periodizacija razvoja inskribiranih stećaka / Peridization of inscribed tombstones / Clasificarea pietrelor funerare inscripionate, Studii de ştiinƫǎ şi culturǎ, Volume X, ISSUE 4, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Romania, str. 43–51.

2014. Stilistika (struktura i kompozicija, stilski postupci i slojevi, tropi i figure, ekspresivnost i izražajnost, dijalog i monolog, upravni i neupravni govor), u koautorstvu s Marijana Nikolić, Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru, Institut für Slawistik der KarlFran¬zens-Universität Graz, str. 445–457.

2014. Disfemistička ili verbalna agresija bosanskoga razgovornog jezika, Behar 115, Zagreb str. 42–46.

2013. Analiza priložnih izraza bosanskohercegovačkoga srednjovjekovnog epigrafikona, Lingua Montenegrina, god.VI/2, boj 12, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica str. 15–25.

2013. Konceptualizacijski pogled na metaforičko sevdisanje Bošnjaka, Znakovi vremena 61/62, Institut Ibn Sina, Sarajevo str. 325–337.

2013. Jezička razrada Isprave Skender-baše pratilje fojničke Ahdname u produkciji begovice, Znakovi vremena, broj 59, Institut Ibn Sina, Sarajevo str. 213–227.

2012. Kolokacijska i konceptualna analiza jedinica sa somatskom sastavnicom srce, Lingua Montenegrina, god.V/2, boj 10, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica str. 75– 86.

2012. Ponašanje poluglasa u korpusu bosanskohercegovačkih epitafa, Lingua Montenegrina, god. V/1, boj 9, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica str. 85-9

2011. Analiza prijedložno-padežnih izraza srednjovjekovnoga bosanskohercegovačkog epigrafikona, Lingua Montenegrina, god. IV/2, boj 8, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica str. 29–50.

2011. Specifično bosanski/bošnjački frazikon u kontekstu kognitivnih teorija s osvrtom na upotrebnu osnovu, Post Scriptum, broj 2, Bihać str. 53–62.