Dr. sc. Mirzeta Hadžić Suljkić

Mirzeta Hadžić-Suljkić (1953) redovna je profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na užoj naučnoj oblasti „Primjenjene naučne pedagoške discipline“.  Osnovnu i srednju  medicinsku školu  završila je u Tuzli. Završila je studij pedagogije i psihologije na  Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1976. godine.  Diplomirala je na temu "Uticaj funkionalnih vježbi na dječje jezičko stvaralaštvo", /eksperimentalan rad/ i stekla zvanje profesor pedagogije i psihologije.Na istom fakultetu završila je postdiplomski studij. Magistarski rad na temu Odgojno-obrazovne posljedice preopterećenosti učenika srednje škole odbranila je 2000. godine i stekla naučno zvanje - magistar pedagoških nauka. Doktorsku disertaciju Savremeni pedagoški modeli permanentnog usavršavanja nastavnika srednje škole odbranila je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2003. godine.

U svojoj pedagoškoj praksi obavljala je poslove školskog psihologa u osnovnom i predškolskom odgoju i obrazovanju, profesora psihologije, školskog pedagoga-psihologa u srednjoj školi i direktora srednje škole. Zaslužna je za osnivanje odjeljenja likovnih tehničara za primjenjeno slikarstvo pri Građevinsko-geodetskoj školi.

Na Univerzitetu u Tuzli angažirana je od 1993. godine. Radila je na Defektološkom i Prirodno-matematičkom fakultetu. Birana je u sva univerzitetska zvanja. U nastavnom procesu realizirala je sadržaje iz kolegija: „Metodologija istraživanja“, „Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju“, „Metodika rada školskog pedagoga-psihologa“, „Metodika nastave“, „Pedagogija rada sa roditeljima“, „Predškolska pedagogija“, „Socijalna pedagogija“, „Andragogija“, „Pedagoško-socijalni aspekti inkluzije“, „Savremeni pristupi pedagoškim istraživanjima”.

Objavila je 4 knjige, 2 monografije, te više desetina naučnih i stručnih  radova. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima, bila je  angažirana kao predavač na seminarima i radionicama, te predavač po pozivu u ustanovama odgoja  obrazovanja. Bila je angažirana u više od 15 međunarodnih i domaćih  naučno-istraživačkih projekata. Autor je  „Programa pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičkog i andragoškog obrazovanja", za stručnjake različitih profila, koji rade u obrazovanju a nemaju pedagško obrazovanje.

U okviru sturčnog usavršavanja boravila je  u  SAD, Italiji, Sloveniji, Danskoj, Švedskoj, Španiji i Turskoj.

Bila je članica predsjedništa Saveza pedagoških društava RBiH, obavljala je funkciju predsjednice Društva pedagoga Sjeveroistočne Bosne, predsjednice Aktiva direktora srednjih škola Tuzlanskog kantona. Predsjednica je Izvršnog odbora Društva pedagoga i psihologa TK.

Bila je član Inicijativnog odbora za osnivanje Zajednice tehničkih i stručnih škola BiH, a potom i član Nadzornog odbora Zajednice, bila je član Organizacionog odbora I Festivala rada srednjih stručnih i tehničkih škola FBiH.

Imala je aktivnu ulogu u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Bila je poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i član parlamentarne komisije za obrazovanje i nauku. Obavljala je dužnost ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona. Posebna zasluga je za uvođenje stranog jezika od prvog razreda osnovne škole.

Za svoj rad dobila je više pohvala i priznanja od intitucija, ustanova odgoja i obrazovanja, nevladinog sektora, te strukovnih udruženja.

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige i monografije:

 

2001. Preopterećenosti učenika, Jela-educa, Sarajevo.

200140 godina Građevinsko-geodetske škole u Tuzli, Građevinsko-geodetska škola, Tuzla.  

2003. Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju, uvod u osnove, metode i praktičnu primjenu, PrintCom, Tuzla.

2011. 50 godina Građevinsko-geodetske škole u Tuzli, Ofset i Građevinsko-geodetska škola Tuzla,  Tuzla.

2013. Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju, uvod u osnove, metode   i praktičnu primjenu, drugo dopunjeno izdanje, PrintCom, Tuzla.

2015. Metodika rada školskog pedagoga-psihologa, OFF-SET, Tuzla.

 

 

Članci:

1998. Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama u srednjoj školi,Djeca sa posebnim potrebama, OSCE, Sarajevo.

1999. Da li mlade poučavamo predmetima i činjenicama ili izgrađujemo njihovu ličnost, Naučna konferencija, Zbornik radova, Filzofski fakultet, Sarajevo.

2001. Odgojno-obrazovne posljedice uvjetovane prevelikim zahtjevima nastavnika,XII Križevački pedagoški dani, Križevci.

2001. Preopterećenost učenika, uzroci i posljedice”, Naša škola, Udruženje nastavnika, Sarajevo, 2001.

2002. School organisation and pupiloverload, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 2. knjiga, Fakultet za organizacijske vede Univerze v Maribor, Portorož.

2002. Model of permanent teacher education forworkvith children withspecial needs, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 2. knjiga, Fakultet za organizacijske vede Univerze v Maribor, Portorož.

2003.Strah i preopterećenost, 22. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 2. knjiga, Fakultet za organizacijske vede Univerze v Maribor, Portorož.

2004. Značaj vannastavnih aktivnosti škole u podsticanju i razvoju mladih talenata tehnike,Mladi talenti tehnike, Udruženje za nučno-tehnički odgoj u BiH, Sarajevo.

2005. Važnost uloge nastavnika kao nositelja promjena, Međunarodni  znanstveni i stručni skup“Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima”, IV Dani Mate Demarina, Zbornik radova, Juraj Dobrila Univerzitet u Puli, Pula.

2006. Obrazovanje nastavnika i permanentno usavršavanje, Zbornik radova, broj 6., Filozofski fakultet, Tuzla.

2006. Program pedagoško-psihološkog i andragoškog obrazovanja za stručnjake različitih profila, koji rade u obrazovanju a nemaju pedagoško obrazovanje, Zbornik radova, broj 7, Filozofski fakultet, Tuzla.

2006. Projektovanje naučno-istraživačkog rada u odgoju i obrazovanjuZbornik radova,broj 7., Filozofski fakultet, Tuzla

2007. Tendencias en Desarrollo Profesional De Maestros en Bosnia y Herzegovina,Congreso Internacional Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado, Barcelona.

2007. Karakteristike programa – prilagođeni program, Razvoj inkluzivnih škola kroz izgradnju lokalnih kapacitet,  Interaktivne otvorene škole, Tuzla.

2007. Postdiplomski studij za nastavnike, Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu, broj 37. Pedagoški zavod, Zenica.

2010. Le système éducatif en Bosnie Herzégovine, Ėcole supėrieure de l′ ėducation nationale, Esen.

2010. Quality In Education, Quality Standards Of Conditions In Which Teaching Takes Place, Ėcole supėrieure de l′ ėducation nationale, Esen.                        

2010. Formativni modeli stručnog obrazovanja,u: Arnaut, M., (ur.): Zbornik radova, Međunarodni znanstveno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost, Pedagoški fakultet, Zenica.

2010. Prilagođenost ponašanja roditelja specifikumu komunikacijskih potreba dijeteta oštećena sluha, Didaktički putokazi, časopis za nastavnu teoriju i praksu, br. 57, Pedagoški zavod, Pedagoški fakultet Zenica, Zenica, 2010.

2011. Nove paradigme osnovne škole, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

2014. Equal opportunities can be ensured through education policy, u: Tatković, N., Blažević, I., Radetić-Paić, M., Ružić-Baf, M., Šuran, F., Zuliani, Đ. (Eds.),  Monografija Education for development,  Department of Educational Sciences, Juraj Dobrila University of Pula, Pula.

2014. Odgojna vrijednost - temeljni kriterij dobrog obrazovanja, u: Arnaut, M., (ur.)Zbornik radova, 5. međunarodni znanstveno-stručni skup, Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zenica, 03. i  04.2014., Univerzitet u Zenici.

2015. Documentazione delle prassi inclusive,  C.D.I., Valsamoggia, Bologna.

2015. Biti osoba s posebnim potrebama nije hendikep!,Didaktički putokazi, br.71., Pedagoški zavod, Pedagoški fakultet, Zenica.