Maida Dautović MA

Maida Dautović (rođ.Bećirović)  rođena je 1988.  u Tuzli. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, Lukavcu, a srednju školu u Gimnaziji Ismet Mujezinović u Tuzli.

Nakon završene srednje škole, 2007. upisuje se na studij Turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Tokom studija učestvovala je dva puta u ljetnoj školi na Univerzitetima u Turskoj. Diplomirala je 2011. godine, čime je stekla zvanje profesora turskog jezika i književnosti. .

Nakon završenog dodiplomskog studija u periodu od 17.08.2011. do 17.08.2012. godine odrađivala je pripravnički/volonterski rad u fabrici Sisecam Soda Lukavac, u sektoru prodaje, kao prevodilac turskog jezika.

 

Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, 12.12.2012. godine izabrana je u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Turski jezik, na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, gdje je i trenutno angažovana  kao asistent-spoljni saradnik.

 

U akademskoj 2013. godini završila je II ciklus studija na Odsjeku za Orijentalnu filologiju smjer Turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu. Uspješno je okončala II ciklus studija i odbranila magisatrski rad pod naslovom Izražavanje dobrih i lijepih želja u turskom jeziku  kod  mentorice prof. dr. Sabine Bakšić

 

U akademskoj 2014/15.godini upisala je i III ciklus na Doktorskom studiju lingvisitke na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Prijavila je temu  doktorske disertacije pod naslovom Izražavanje namjere u turskom jeziku: semantika i sintaksa kod mentorice prof. dr. Kerime Filan.

 

Objavljeni rad:

 

  1. “Izražavanje dobrih i lijepih želja u turskom jeziku”, Zbornik radova Međunarodnog simpozija turskog jezika i književnosti UTEK 2014, 2014., str.  s.558-582