COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSBilten naslova za 2017. godinu


FF 1
ABAZOVIĆ, Mirsad D.
        Knjiga o knjigama / Mirsad D. Abazović. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta, 2015 (Sarajevo : a. Perfecta). - 274 str. ; 24 cm. - (Edicija Securitas)

Tiraž 100

ISBN 978-9958-613-66-1
a) političke prilike b) Bosna i Hercegovina c) javna bezbjednost d) sigurnost e) kriminalistika f) prikazi knjiga

323(497.6)(049.3)
343.9(081)
351.74/.76(081)
COBISS.BH-ID 21912838

FF 2
AGIĆ, Arnela
        Analiza razlika u pripremanju nastavnika razredne nastave sa aspektom na metodičku artikulaciju sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja : magistarski rad / Dževad Džibrić. - Tuzla : [Dž. Džibrić], 2017. - 32 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Dževad Džibrić. - Bibliografija: list 29. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 30-32. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Analiza razlika u pripremanju nastavnika razredne nastave sa aspektom na metodičku artikulaciju sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 122 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) škola b) učitelji c) priprema d) anketa

371.3:796(043.2)
373.4/.4:796/799(043.2)
COBISS.BH-ID 1024894974

FF 3
AHMIĆ, Adela
        Ironija i sarkazam u američkoj humorističnoj seriji Teorija velikog praska (Irony and Sarcasm in an American Sitcom ,,The Big Bang Theory'') : magistraski rad / Adela Ahmić. - Tuzla : [A. Ahmić], 2017. - 82 lista ; 30 cm

Mentor Mirza Džanić. - Bibliografija: listovi 62-65. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 66-82. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Ironija i sarkazam u američkoj humorističnoj seriji Teorija velikog praska (Irony and Sarcasm in an American Sitcom ,,The Big Bang Theory'') [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) engleski jezik b) iraonija c) sarkazam d) semantika e) poenta vica f) meta

811.111'37(043.2)
81'37:82.09(043.2)
COBISS.BH-ID 1024957438

FF 4
AJVAZ, Semina
        Strategije političke komunikacije kandidata u predsjedničkim kampanjama na izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacija / Semina Ajvaz. - Tuzla : [S. Ajvaz], 2017. - 246 listova : ilustr. ; 30 cm

Dostupno i na: https://phaidra.untz.ba/detail_object/o:474?tab=0#mda. - Mentor Vedada Baraković. - Bibliografija: listovi 221-226. - Prilozi: listovi 228-246. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Strategije političke komunikacije kandidata u predsjedničkim kampanjama na izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : doktorska disertacija. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) žurnalistika b) strategije c) politička komunikacija d) izbori e) političke kampanje f) Bosna i Hercegovina

316.77:342.849.2(497.6)''2014''(043.3)
32.019.5:342.849.2(497.6)(043.3)
342.849.2(497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 1024908798

FF 5
AKGÜNDÜZ, Ahmed
        Nepoznata osmanska država : kroz sedam stoljeća / Ahmed Akgündüz, Said Öztürk ; s turskog na bosanski prevela Ramiza Smajić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 836 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Vatan ; knj. 7)

Prijevod djela: Bilinmeyen Osmanli. - Bibliografija: str. 805-836 i uz tekst

ISBN 978-9958-27-322-3
a) Osmansko carstvo - Historija

94(496.02)
COBISS.BH-ID 23219718

FF 6
ALIČKOVIĆ-Žunić, Aldijana
        Pedagoški uticaj razrednika na razvoj pozitivnih osobina kod učenika osnovne škole : magistarski rad / Aldijana Aličković-Žunić. - Tuzla : [A. Aličković-Žunić], 2017. - 91 list : tabele ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 73-74. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 75-91. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Pedagoški uticaj razrednika na razvoj pozitivnih osobina kod učenika osnovne škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) razredni starješina b) učenici c) roditelji d) osnovne škole e) pedagoški uticaji

37.213.1:373.3/.4(043.2)
159.922.7:37.213.1(043.2)
373.3/.4:159.922.7-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024957182

FF 7
ALJUKIĆ, Bernisa
        Mental disorders and women's experience in patriarchal system as portrayed in The Yellow Wallpaper (1892) by Charlotte Perkins Gillman, The Bell Jar (1963) by Sylvia Plath, and Girl, Interrupted (1993) by Susanna Kaysen (Mentalni poremećaji i iskustvo žena u patrijarhalnom sistemu na primjeru djela Žuta tapeta (1892) Charlotte Perkins Gillman, Stakleno zvono (1963) Sylvie Plath i Neprilagođena (1993) Susanne Kaysen) : magistarski rad / Bernisa Aljukić. - Tuzla : [B. Aljukić], 2017. - 83 lista ; 30 cm

Mentor Selma Veseljević Jerković. - Bibliografija: listovi 77-83. - Summary; Rezime. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Mental disorders and women's experience in patriarchal system as portrayed in The Yellow Wallpaper (1892) by Charlotte Perkins Gillman, The Bell Jar (1963) by Sylvia Plath, and Girl, Interrupted (1993) by Susanna Kaysen (Mentalni poremećaji i iskustvo žena u patrijarhalnom sistemu na primjeru djela Žuta tapeta (1892) Charlotte Perkins Gillman, Stakleno zvono (1963) Sylvie Plath i Neprilagođena (1993) Susanne Kaysen) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) američka književnost b) mentalni poremećaji c) društvene prilike d) žene e) patrijarhija f) domestikacija g) opresija

821.111(73).09(043.2)
159.913:141.72(043.2)
141.72:82(043.2)
COBISS.BH-ID 1024968702

FF 8
ARNAUT-Karović, Kamiah
        Pasivni participi kao atributi u engleskom jeziku / Kamiah Arnaut-Karović. - Zenica : Agencija za strane jezike "L.M.A.", 2017. - 217 str. : tabele ; 25 cm ?

Bibliografija: str. 213-217.

ISBN 978-9926-8207-0-1
a) Engleski jezik - Sintaksa

811.111'367
COBISS.BH-ID 24473094

FF 9
AVDAKOVIĆ, Amela
        Utjecaj transformacijskog rukovođenja na motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih u bosanskohercegovačkim kompanijama : magistarski rad / Amela Avdaković. - Tuzla : [A. Avdaković], 2017. - 112 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 100-105. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 106-112. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) transformacijsko vođenje b) motivacija c) zadovoljstvo d) zaposleni e) stilovi u rukovođenju

005.32:658(043.2)
658:[159.9+331.101.32](497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 1024963582

FF 10
BAJRAKTAREVIĆ, Orhan
        Sarajevski uvod u arapsku filozofiju : kritika kritike filozofa : Farabi, Ibn Sina, Gazali, Ibn Rušd, evropski averoisti, rječnik / Orhan Bajraktarević. - Sarajevo : El-Kalem, 2016. - 236 str. ; 19 cm

Bibliografija: str. 211-225 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-445-3
a) Islamska filozofija

28-1
COBISS.BH-ID 23611910

FF 11
BAJRAMOVIĆ, Adnan
        Uloga personoloških faktora u objašnjenju pokazatelja mišićne dismorfije : magistarski rad / Adnan Bajramović. - Tuzla : [A. Bajramović], 2017. - 73 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Elvis Vardo. - Bibliografija: listovi 53-61. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga personoloških faktora u objašnjenju pokazatelja mišićne dismorfije [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) mišićna dismorfija c) nezadovoljstvo tijelom d) samopoštovanje e) anksioznost f) perfekcionizam g) fizička aktivnost

159.922.5/'923.5(043.2)
159.923.5:616.74(043.2)
616.74:159.923.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024935934

FF 12
BAJREKTAREVIĆ, Anis
        Geopolitics : Europe of Sarajevo 100 years later and other foreign policy essays / Anis Bajrektarević ; [prijevodi sa engleskog Ajla Škrbić, Anela Lisica, Ljerka Skelin]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 160, 144 str. : ilustr. ; 24 cm

O autoru: str. 160. - Nasl. str. prištampanog prijevoda: Geopolitika. - Tekstovi štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst

ISBN 978-9958-27-227-1
a) Geopolitika - Evropa - Eseji

911.3:32](4)(049.3)
COBISS.BH-ID 21997574

FF 13
BANDŽOVIĆ, Safet
        Ideja i iskustvo : jugoslavenski socijalizam i bošnjačka pozicija / Safet Bandžović. - Sarajevo : autor, 2017 (Sarajevo : Amos Graf). - 746 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [723]-746 i uz tekst

ISBN 978-9926-442-05-7
a) Nacionalno pitanje - Bošnjaci - Jugoslavija

323.1(=163.4*3):321.74(497.1)
COBISS.BH-ID 23695878

FF 14
BARTHES, Roland
        Književnost, mitologija, semiologija / Rolan Bart ; [izabrao Miloš Stambolić, preveo Ivan Čolović]. - 2. izd. - Beograd, 1979 : Nolit. - XXVIII, 356 str ; 20 cm. - (Biblioteka Sazvežđa ; 27)

Rolan Bart, između egzistencializma i formalizma / Nikola Milošević: str. [IX-XXVIII]
a) mitologija b) semiotika književnosti

82(100).09:291
003.62:82.09
COBISS.BH-ID 4242944

FF 15
BEČIROVIĆ, Alma
        Anglicisms in the Economy Register of the Bosnian/Croatian/Serbian Language (Anglizmi u ekonomskom registru u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku) : magistarski rad / Alma Bečirović. - Tuzla : [A. Bečirović], 2017. - 72 lista ; 30 cm

Mentor Sanel Hadžiahmetović Jurida. - Bibliografija: listovi 70-72. - Summary; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Anglicisms in the Economy Register of the Bosnian/Croatian/Serbian Language (Anglizmi u ekonomskom registru u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) anglizmi b) ekonomski registar c) jezičko posuđivanje d) jezik davaoca e) jezik primaoca f) primarna adaptacija g) sekundarna adaptacija h) transfonemizacija i) transmorfemizacija j) semantika k) klasifikacija anglizama l) lingvistički dodiri

81'373.45/.46:330(043.2)
811.163.41/.43:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 1024953598

FF 16
BEGTIĆ, Samir
        Položaj plemstva u bosanskom društvu od 1395. godine do 1435. godine : magistarski rad / Samir Begtić. - Tuzla : [S. Begtić], 2017. - 71 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Midhat Spahić. - Bibliografija: listovi 66-71. - Rezime, Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Položaj plemstva u bosanskom društvu od 1395. godine do 1435. godine [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) historija b) plemstvo c) politički odnosi d) srednji vijek e) Hrvoje Vukčić f) Sandalj Hranić g) Radoslav Pavlović

94:929.7(497.6)''1395/1435''(043.2)
323:929.7(497.6)''1395/1435''(043.2)
929.7(497.6)''1395/1435''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024959998

FF 17
BERBEROVIĆ, Jelena
        Znanje i istina : osnovni smerovi analitičke filozofije / Jelena Beberović. - Beograd : Filozofsko društvo Srbije, 1972. - 214 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Filozofske studije)

Bibliografija: str. 212-214
a) Russell, Bertrand (1872-1970) b) Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) c) Ayer, Alfred Jules (1910-) d) Carnap, Rudolf (1891-1970) e) Dewey, John (1859-1952) f) analitička filozofija g) pozitivizam h) spoznaja i) gnoseologija

165
167/168:001
001:167/168
COBISS.BH-ID 889379

FF 18
        BIBLIOGRAFIJA izdanja Instituta za jezik : (1972-2014) / [urednik Alen Kalajdžija]. - Sarajevo : Univerzitet, Institut za jezik, 2015 (Sarajevo : Perfecta). - 181 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Posebna izdanja ; knj. 21)

Registar

ISBN 978-9958-620-23-2
a) Institut za jezik (Sarajevo) - 1972-2014 - Bibliografije

013:[061:81"1972/2014"
COBISS.BH-ID 21930502

FF 19
BLOCH, Ernst
        Duh utopije / Ernst Bloch ; predgovor Kasim Prohić ; prevod Milan Tabaković ; stručna redakcija Ivan Focht. - Beograd : BIGZ, 1982. - 329 str. ; 23 cm. - (Velika filozofska biblioteka)

<111.852 : 78> + 141.825
COBISS.BH-ID 1048073

FF 20
BLOCK, Bruce A.
        The visual story : creating the visual structure of film, TV and digital media / Bruce Block. - 2nd ed. - New York : Focal Press, 2013. - XII, 297 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 290-291. - Registar. - Sadržaj: The visual components ; Contrast and affinity ; Space. The primary subcomponents ; The frame ; Line and shape ; Tone ; Color ; Movement ; Rhythym ; Story and visual structure ; Practice, not theory

ISBN 978-0-240-80779-9 (broš.)
ISBN 0-24-080779-0 (broš.)
ISBN 978-0-080-55169-2 ! (e-knjiga)
a) Cinematography b) Video recording c) Visual communication - Technique d) Motion pictures - Production and direction e) Cinematography f) Motion pictures - Production and direction g) Video recording h) Visual communication - Technique i) filmska produkcija j) filmska režija k) snemanje l) video produkcija m) televizijsko snemanje

778.53(035)
COBISS.BH-ID 3984987

FF 21
BOGIĆEVIĆ, Miodrag
        Književnost i angažovanje / Miodrag Bogićević. - 1. izd. u ediciji Mala biblioteka. - Mostar : Prva književna komuna, 1977 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 167 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Mala biblioteka / Prva književna komuna, Mostar. Pogledi)

Tiraž 2.000. - Slika autora i bilješka o njemu na presavijenim djelovima korica.

(Broš.)
a) Krleža, Miroslav (1893-1981) b) Davičo, Oskar (1909-1989) c) Kulenović, Skender (1910-1978) d) Humo, Hamza (1895-1970) e) Samokovlija, Isak (1889-1955) f) Srpskohrvatska književnost - 20. v. g) Sociologija kulture - Jugoslavija

821.163.4.09
316.74(497.1)
821.163.41-4
COBISS.BH-ID 122419719

FF 22
BOGUNOVIĆ, Željka
        Uticaj broja učenika u odjeljenjima razredne nastave na uspjeh učenika i rad nastavnika : magistarski rad / Željka Bogunović. - Tuzla : [Ž. Bogunović], 2017. - 54 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 47-48. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 49-54. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) razredna nastava b) pedagoški standardi c) odjeljenje d) broj učenika u odjeljenju e) uspjeh učenika f) ocjenjivanje g) rad nastavnika h) pedagoške kompetencije

373.3/.4:371.26](043.2)
[371.212+371.213](043.2)
371.32:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 1024903422

FF 23
BRIGGS, Mark, 1969-
        JournalismNext : a practical guide to digital reporting and publishing / by Mark Briggs. - Washington (D.C.) : CQ, cop. 2010. - XXIII, 359 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografske opombe na dnu strani. - Suggested Web resources: str. 335-337. - Summary na koncu poglavij. - Registar. - Sadržaj: We are all web workers now ; Advanced blogging ; Crowd-powered collaboration ; Microblogging: write small, think big ; Going mobile ; Visual storytelling with photographs ; Making audio journalism visible ; Telling stories with video ; Data-driven journalism and digitizing your life ; Managing news as a conversation ; Building a digital audience for news

ISBN 978-1-60426-560-6 (alk. paper)
a) Spletno novinarstvo b) Online journalism c) Novinarstvo d) Journalism e) Tehnološke inovacije f) Technological innovations g) Digitalne komunikacije h) Digital communications i) Online journalism j) Blogi k) Blogs l) Internet m) Internet n) Objavljanje

070:004.738.5
COBISS.BH-ID 29458525

FF 24
CIKOTIĆ, Selmo
        Security prospectives of Bosnia and Herzegovina / Selmo Cikotić. - Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca = Council of the Congres of Bosniak Intellectuals, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Sigurnosne pretpostavke Bosne i Hercegovine. - Curriculum vitae: str. 281-282. - Bibliografija: str. 283-292 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-47-114-8
a) Odbrambena politika - Sigurnosni sistemi - Bosna i Hercegovina

351.74:355.02](497.6)
COBISS.BH-ID 18448390

FF 25
CIKOTIĆ, Selmo
        Sigurnosne pretpostavke Bosne i Hercegovine / Selmo Cikotić. - Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 339 str. ; 24 cm

Tiraž 2.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 313-326. - Registar.

ISBN 978-9958-47-111-7
a) Bosna i Hercegovina - Odbrambena politika

351.74:355.02(497.6)
COBISS.BH-ID 17829382

FF 26
ČAMPARA, Salko
        Izdaja i zločin : novi dokumenti o ustaškom, četničkom i partizanskom pokretu / Salko Čampara Hako, Fuad Kovač. - Sarajevo : Futur art, 2010 (Sarajevo : DES). - 618 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 2.000. - Bibliografija: str. 617-618 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-9951-3-2
a) Ustaški pokret - Bosna i Hercegovina - Historijska građa b) Četnički pokret - Bosna i Hercegovina - Historijska građa c) Narodnooslobodilački pokret - Bosna i Hercegovina - Historijska građa d) Narodnooslobodilačka borba 1941-1945 - Bosna i Hercegovina - Historijska građa e) Ustaše - Zločini - Drugi svjetski rat 1939-1945 - Bosna i Hercegovina - Historijska građa f) Četnici - Zločini - Drugi svjetski rat 1939-1945 - Historijska građa g) Bosna i Hercegovina - Historija

94(497.6)
94(497.1)"1939/1945"(093.2)
329.18(497.6)(093.2)
341.322.5(497.6)"1941/1945"(093.2)
COBISS.BH-ID 18308102

FF 27
ČAR-Drnda, Hatidža
        Nastanak Mostara, njegov urbani i demografski razvoj do kraja 16. stoljeća / Hatidža Čar-Drnda. - Sarajevo : Orijentalni institut, 2014 ([s. l.] : Dobra knjiga). - 367 str. : ilustr. ; 24 cm

Summary. - Bibliografija: str. [323]-338 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-626-25-8
a) Mostar - Historija - 16. st. - Historijska građa b) Mostar - Urbani razvoj - 16. st. - Historijska građa c) Mostar - Demografski razvoj - 16. st. - Historijska građa

94(497.6 Mostar)".../15"(093.2)
711.4(497.6 Mostar)".../15"(093.2)
314.116/.117(497.6 Mostar)".../15"(093.2)
COBISS.BH-ID 21799430

FF 28
ČAVLOVIĆ, Ivan
        Muzički oblici i stilovi : analiza muzičkog djela / Ivan Čavlović ; [notografija Milan Čavlović]. - Sarajevo : Univerzitet, Muzička akademija : Institut za muzikologiju, 2014 ([s. l.] : ŠDC). - 743 str. : note ; 24 cm. - (Biblioteka Musica theoretica)

Bibliografija: str. 723-729 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Enciklopedijski rječnik muzičkih oblika: str. 671-714. - Registri.

ISBN 978-9958-689-10-9
a) Muzika - Teorija - Udžbenici za fakultete

781(075.8)
COBISS.BH-ID 21514246

FF 29
ČIRGIĆ, Adnan, 1980-
        Dijalektologija crnogorskoga jezika / Adnan Čirgić. - Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2017 (Podgorica : Grafo Bale). - 174 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Montenegrina / Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje ; knj. 19)

Tiraž 500. - Predgovor: str. 7-11. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 163-174. - Rezime = Summary = Rezjume.

ISBN 978-9940-579-94-4 (karton.)

811.163'28(497.16)
COBISS.BH-ID 32763408

FF 30
ČOHADAREVIĆ, Zineta
        Ekološki odgoj i obrazovanje u sistemu nastavnog plana i programa osnovnih škola : magistarski rad / Zineta Čohadarević. - Tuzla : [Z. Čohadarević], 2017. - 85 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 69-70. - Prilozi: listovi 71-85. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Ekološki odgoj i obrazovanje u sistemu nastavnog plana i programa osnovnih škola [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) ekologija b) ekološki odgoj i obrazovanje c) nastavni plan i program d) nastava e) nastavne metode

502/504:373.3(043.2)
373.3:[502/504+37.033](043.2)
COBISS.BH-ID 1024974846

FF 31
ČOLAK, Tode
        Portreti : iz novije hrvatske književnosti. Knjiga 1, August Šenoa, Ksaver Šandor Đalski, Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Vladimir Nazor, Miroslav Krleža, Jure Kaštelan / Tode Čolak. - 7. izd. - Beograd : "Petar Kočić", 1977. - 283 str. ; 20 cm. - (Savremeni pisci : Kritike, eseji, studije)

Dodatak: str. 269-283
a) Šenoa, August (1838-1881) b) Đalski, Ksaver Šandor (1854-1935) c) Matoš, Antun Gustav (1873-1914) d) Vidrić, Vladimir (1875-1909) e) Krleža, Miroslav (1893-) f) Kaštelan, Jure (1919-) g) Nazor, Vladimir (1876-1949) h) Hrvatska književnost - 19-20. v.

886.1/.2.09
886.1/.2-4
COBISS.BH-ID 19870727

FF 32
DANZIGER, Nick
        Nestali životi / autor fotografija Nik Danciger ; autor teksta Rori Meklin ; [prijevod sa engleskog Dragan Trbojević]. - Stockport : Dewi Lewis Publishing, 2010 (Belgija : Die Keure). - 183 str. : fotogr. ; 22 cm

Nestali životi: str. 7-9. - Biografije autora: str. 182.

ISBN 978-1-904587-93-4
a) Nestala lica - Porodice nestalih lica - Jugoslavija - 1991-1999 - Fotoalbumi b) Nestala lica - Porodice nestalih lica - Intervjui c) Jugoslavija - Rat - Nestala lica - 1991-1999 - Fotoalbumi

341.322.5-058.65(497.1)"1991/1999"(084.12)
364.642.6-058.65(497.1)"1991/1999"(084.12)
355.012(497.1)"1991/1999"(084.12)
COBISS.BH-ID 512359607

FF 33
DAUTOVIĆ, Ferid
        Hfz. Mahmud Traljić : život i djelo / Ferid Dautović. - Sarajevo : El-Kalem : Medžlis Islamske zajednice, 2009 ([s. l. : s. n.]). - 256 str. : faks. ; 20 cm. - (Alimi bosanski ; knj. 4)

Biografija: str. 255-256. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-244-2

929 Traljić M.
012 Traljić M.
COBISS.BH-ID 17599750

FF 34
DELIĆ, Amer
        Psihosocijalni aspekti zadovoljstva životom studenata : magistarski rad / Amer Delić. - Tuzla : [A. Delić], 2017. - 81 list : tabele ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 66-76. - Prilozi: listovi 77-81. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Psihosocijalni aspekti zadovoljstva životom studenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) zadovoljstvo životom c) kvaliteta obiteljskih interakcija d) sociodemografske karakteristike e) studentska populacija

159.93:316.47-057.875(043.2)
316.356.2:159.93-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 1024908542

FF 35
DELIĆ, Amir
        Socijalni uzroci vršnjačkog nasilja na području Srednjobosanskog kantona : magistarski rad / Amir Delić. - Tuzla : [A. Delić], 2016. - 94 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hariz Šarić. - Bibliografija: listovi 83-86. - Sažetak, Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Socijalni uzroci vršnjačkog nasilja na području Srednjobosanskog kantona [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) vršnjačko nasilje c) socijalni uzroci d) posljedice nasilja e) prevencija nasilja

316.624:159.922.7(497.6 Srednjobosanski kanton)
373.5:37.06(043.2)
COBISS.BH-ID 1024869118

FF 36
DELIĆ, Meliha
        Language of Chocolate Advertising Slogans (Jezik reklamnih slogana o čokoladi) : magistarski rad / Meliha Delić. - Tuzla : [M. Delić], 2017. - 78 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Mirza Džanić. - Bibliografija: listovi 67-71. - Summary; Resime. - Prilozi: listovi 72-78. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Language of Chocolate Advertising Slogans (Jezik reklamnih slogana o čokoladi) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) engleski jezik b) jezik reklama c) čokolada d) slogani e) printane reklame f) analiza teksta g) analiza slike

811.111:659.1(043.2)
659.1:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 1024898046

FF 37
DEMIROVIĆ, Samira
        Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacija / Samira Demirović. - Tuzla : [S. Demirović], 2017. - 264 lista : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostupno i na: https://phaidra.untz.ba/detail_object/o:475?tab=0#mda. - Mentor Vedada Baraković. - Bibliografija: listovi 239-245. - Prilozi: listovi 247-264. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) komunikologija b) komunikološki aspekti c) liderstvo d) mediji

316.77:[32+005.5](043.3)
32:81'27(497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 1024934910

FF 38
        DEMOGRAFSKE i etničke promjene u BiH / urednik Ivan Cvitković. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Posebna izdanja ; knj. 172. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 9 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

Na spor. nasl. str.: Demographic and ethnic changes in BiH. - Podaci o autorima: str. 157-160. - Bibliografija uz tekst. - Abstracts

ISBN 978-9926-410-25-4
a) Demografija - Etnička struktura - Bosna i Hercegovina - Zbornici

314(497.6)(082)
323.11(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 24497158

FF 39
DERVIŠEVIĆ, Amira
        Novelistička i šaljiva priča u bošnjačkoj usmenoj prozi / Amira Dervišević ; [indeksi Amela Mujagić ; prijevod rezimea Mirzada Čaušević-Prša (engleski), Adijata Ibrišimović-Šabić (ruski)]. - Sarajevo : Slavistički komitet : Fondacija "Novi vidici", 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 271 str. : slika autorice ; 24 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Monografije ; knj. 14 / Slavistički komitet)

O autorici: str. [273]. - Bibliografija: str. [247]-261 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary ; Rezjume. - Registar

ISBN 978-9958-648-13-7 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9926-8068-0-4
a) bosanskohercegovačka književnost b) narodne pripovijetke c) usmena proza d) novele e) šaljive priče f) književne studije

821.163.4(497.6).09-32:398
821.163.4(497.6).09-7:398
COBISS.BH-ID 22776326

FF 40
DIZDAR, Hamid, 1907-1967
        Izabrana djela / Hamid Dizdar ; priredio i predgovor napisao Fahrudin Rizvanbegović. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 1998 (Tešanj : Planjax). - 613 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Gradina ; knj. 4)

Tiraž 1.000. - Književno djelo Hamida Dizdara / Fahrudin Rizvanbegović: str. 7-42. - Hamid Dizdar: bibliografija / Mustafa Ćeman, Adil Alić: str. 543-600. - Registri. - Sadrži: Poezija ; Proza ; Književna historija, kritika, publicistika

821.163.4(497.6)-821
821.163.4(497.6).09:929 Dizdar H.
012 Dizdar H.
COBISS.BH-ID 5780230

FF 41
        DJECA s posebnim potrebama : priručnik za odgajatelje, učitelje i roditelje / Marjorie J. Kostelnik...[et al.] ; [s engleskog prevela Mirna Varlandy Supek]. - Zagreb : Educa, 2004. - 214 cm : ilustr. ; 23 cm. - (Educa ; 65)

Prijevod djela: Children with special needs. - Podatak o god. izdavanja preuzet iz CIP zapisa. - O autoricama: str. 213-214. - Bibliografija uz sveko poglavlje. - Kazalo.

ISBN 953-6101-58-0
a) dječija psihologija b) priručnici

376.4-053.2(035)
COBISS.BH-ID 512214372

FF 42
        DOSSIER o Blochu / [Vjekoslav Mikecin ... [et al.]. - Zagreb : Kulturni radnik ; Školska knjiga, 1979. - 121 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kulturnog radnika 11. teza ; 3)

Tiraž 1000. - Bibliografija o Blochu: str. 99-121
a) Bloch, Ernst (1885-1977)

141.2 Bloch
COBISS.BH-ID 1024012023

FF 43
DRUŽIĆ, Sena
        Socijalni uzroci nasilja nad starim osobama u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacija / Sena Družić. - Tuzla : [S. Družić], 2017. - 245 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostupno i na: https://phaidra.untz.ba/detail_object/o:421?tab=0#mda. - Mentor Hariz Šarić. - Bibliografija: listovi 170-187. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 188-245. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Socijalni uzroci nasilja nad starim osobama u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) nasilje c) stare osobe d) socijalni uzroci e) Bosna i Hercegovina

364.632:343.62](497.6)(043.3)
159.922.6:364.632]-053.9(497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 1024864766

FF 44
DUBOČANIN, Alija Hasagić
        Evergreen tongue / Alija H. Dubočanin ; [translated from the Bosnian/ Croatian/Serbian into English by Olja Knežević]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 212 str. ; 21 cm. - (Edition International Affirmation of Contemporary Literature of Bosnia and Herzegovina)

Prijevod djela: Zimzeleni jezik. - Tiraž 400. - About the author: str. 205-206

ISBN 978-9926-410-18-6

821.163.4(497.6)-1=111
COBISS.BH-ID 23786246

FF 45
DURANOVIĆ, Amir
        Snažan eho brionski : odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine / Amir Duranović. - Sarajevo : Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest, 2017 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studije za historiju BiH ; knj. 4)

Bibliografija: str. 165-172 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registri

ISBN 978-9926-8082-5-9
a) Bosna i Hercegovina - Historija - 1966

94(497.1)"1966"
COBISS.BH-ID 23879430

FF 46
DŽADŽIĆ, Petar
        Prostori sreće u delu Miloša Crnjanskog / Petar Džadžić. - Beograd : Nolit, 1976. - 269 str. ; 19 cm

Tekst ćir.
a) Crnjanski, Miloš (1893-1977) - Djela b) srpska književnost c) književne kritike

821.163.41.09
COBISS.BH-ID 663063

FF 47
ĐURIĆ Bosnić, Aleksandra
        Kultura nacije : između krvi i tla / Aleksandra Đurić Bosnić. - Sarajevo : University Press-Magistrat izdanja, 2016 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 280 str. : tabele ; 23 cm. - (Magistrat izdanja / University Press) (Editio Civitas ; knj. 21)

Naklada 400. - Bibliografija: str. 265-274 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-673-35-1
a) Sociologija kulture - Ideologija - Srbija

316.75(497.11)
COBISS.BH-ID 22957830

FF 48
ECKERMANN, Johann Peter
        Razgovori sa Geteom : poslednjih godina njegova života / J. P. Ekerman ; [izbor Zoran Konstantinović ; preveo Jovan Bogičević]. - 2. izmenjeno izdanje. - Beograd : Rad, 1976. - 169 str. ; 18 cm. - (Reč i misao ; 50)

Prevod dela: Gespräche mit Goethe / Johann Peter Eckermann
a) Goethe, Johann Wolfgang von

830-94
830.09:929 Goethe J. W.(02.046.4)
COBISS.BH-ID 37402368

FF 49
ESHIL
        Persijanci ; Okovani Prometej / Eshil ; [s originala preveo, objašnjenja i napomene napisao Miloš N. Đurić]. - Beograd : Rad, 1976 (Novi Sad : Budućnost). - 132 str. ; 18 cm. - (Reč i misao. Jubilarno kolo ; 31)

Eshil: str. 119-[133].
a) Eshil (525-456 pre n. e.) - "Persijanci" - "Okovani Prometej"

821.14'02-2
COBISS.BH-ID 122363399

FF 50
FAJGELJ, Stanislav
        Metode istraživanja ponašanja / Stanislav Fajgelj. - 6. dopunjeno izd. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju, 2014. - 647 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [628]-639. - Registri.

ISBN 978-86-89377-13-2
a) Psihometrija - Metode

159.9.019.4
COBISS.BH-ID 513285071

FF 51
FATIĆ, Almir
        Kur'anski semantički kontekst / Almir Fatić. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 389 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Monografije ; knj. 11 / Fakultet islamskih nauka)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 357-370 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-622-72-4 (Fakultet islamskih nauka)
ISBN 978-9958-23-375-3 (El-Kalem)
a) Islam - Kur'an - Tumačenja - Arapski jezik - Semantika

28-254:811.411.21'37]
COBISS.BH-ID 21165318

FF 52
FEJZIĆ, Deksida
        Poetika pričanja Avde Međedovića : magistarski rad / Deksida Fejzić. - Tuzla : [D. Fejzić], 2017. - 71 list ; 30 cm

Mentor Mirsad Kunić. - Bibliografija: listovi 68-71. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Poetika pričanja Avde Međedovića [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Avdo Međedović b) usmena književnost c) narodni pjevači d) tehnike tvorbe e) postradicijski pjevač f) biografija

821.163.4*3.09-13::398.8] Međedović A.
784::398.8(043.2)
COBISS.BH-ID 1024956158

FF 53
FERGUSSON, Francis
        Pojam pozorišta / Frensis Fergason ; prevod i pogovor Marta Frajnd. - 2. izd. - Beograd : Nolit, 1979 (Beograd : "Slobodan Jović"). - 328 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Književnost i civilizacija)

Prijevod djela:The Idea of a Theater/Francis Fergusson. - Bilješke uz tekst. - Napomena:str.318. - Str.321-328 :Perspektiva Frensisa Fergasona/Marta Frajnd. - Bilješka o djelu na ovitku
a) Umjetnost - kazalište - teorija i estetika kazališta b) Književnost - teorija i estetika književnosti

82.01
792.01
COBISS.BH-ID 236590

FF 54
FIHTE, Johan Gotlib
        Učenje o nauci / Johan Gotlib Fihte ; izbor i prevod Danilo Basta. - Beograd : Beogradsko izdavačko-grafički zavod, 1976 (Beograd : BIGZ). - XV,187 str. ; 22cm. - (Filozofska biblioteka)

Fihteov sistem transcedentalnog idealizma/Veljko Korać:str.V-XV

001.8:159.953.5
COBISS.BH-ID 1044509

FF 55
FILIPOVIĆ, Vladimir
        Ispod plavih šljemova : motivi država za sudjelovanjem u misiji UNPROFOR 1992.-1995. / Vladimir Filipović. - Sarajevo : University Press-Magistrat izdanja ; Zagreb : Plejada, 2015 (Zelina : Sveti Ivan Zelina). - 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Editio Civitas ; knj. 18) (Biblioteka Mostovi)

O autoru: str. 335. - Bibliografija: str. 309-324 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-673-30-6 (University Press)
ISBN 978-953-7782-41-2 (Plejada)
a) Ujedinjene nacije - Mirovne snage - Hrvatska - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 b) UNPROFOR c) mirovne misije

355.357(497.5+497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 22340358

FF 56
GLAVAŠ, Kristijan
        Socioekonomske dimenzije i faktori održivog razvoja općine Tešanj u periodu 1995.-2016. : magistarski rad / Kristijan Glavaš. - Tuzla : [K. Glavaš], 2017. - 172 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 152-157. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 158-172. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Socioekonomske dimenzije i faktori održivog razvoja općine Tešanj u periodu 1995.-2016. [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija b) održivi razvoj c) ekonomija d) ekologija e) nezaposlenost f) siromaštvo g) društvena odgovornost

316:330.34(497.6 Tešanj)''1995/2016''(043.2)
331.56:316(043.2)
COBISS.BH-ID 1024974334

FF 57
GREEN, Samuel B.
        SPSS za Windows i Macintosh : analiziranje i razumevanje podataka / Samuel B. Green, Neil J. Salkind ; prevod sedmog izdanja [Milan D. Milošević]. - 7. izd. - Beograd : Računarski fakultet : CET, 2014. - XXV, 488 str. : ilustr. ; 24 cm

Prijevod djela: Using SPSS for Windows and Macintosh. - Tiraž 1.000. - O autorima: str. [XXV]. - Bibliografija: str. 475. - Registar.

ISBN 978-86-7991-377-7 (CET; broš.)
a) matematička statistika b) aplikativni programi

004.42 SPSS(075.8)
311:004.9(075.8)
COBISS.BH-ID 210232332

FF 58
GRGURIĆ, Nada
        Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje : metodički priručnik / Nada Grgurić, Marijan Jakubin. - Zagreb : Educa, 1996. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 203-206.

ISBN 953-6101-16-5 (broš.)
a) Likono vaspitanje - nastava

37.036:372.33(072)
371.3:34(072)
COBISS.BH-ID 512017498

FF 59
HABERMAS, Jürgen
        Saznanje i interes / Jirgen Habermas ; [preveo Miodrag Cekić]. - Beograd : Nolit, 1975. - 352 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Sazvežđa ; 48)

Prevod dela: Erkenntnis und Interesse

19 Habermas J.
165
COBISS.BH-ID 3446017

FF 60
HADŽIĆ, Senaid
        Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih ideja / Senaid Hadžić ; [prevod Predgovora na engleski Adnan Tinjić]. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2016 (Tešanj : Planjax print). - 480 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 471. - Bibliografija: str. [401]-462 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-794-15-5 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-3-1 (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona)
a) Bosna i Hercegovina - Historija - 19. st.

94(497.6)"18"
COBISS.BH-ID 23548166

FF 61
HAFIZOVIĆ, Rešid
        Spoznaja, prva vrijednost islama : prilog spoznajnoj teoriji u islamu / Rešid Hafizović. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2017. - 291 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 283-287 i uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-845-20-8
a) Islam - Spoznaja

28:165.0]
COBISS.BH-ID 23864326

FF 62
HALILOVIĆ, Enver
        Logičko-empiristički racionalizam kao filozofija znanosti / Enver Halilović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 256 str. ; 20 cm

Na dnu nasl. str.: Tuzla, 2015. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-27-251-6
a) filozofija b) filozofija znanosti

101.1
COBISS.BH-ID 22399494

FF 63
HALILOVIĆ, Majda
        Preživjele govore : osvrt na odgovore krivičnopravnog sistema na nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini / Majda Halilović ; [prevod na bosanski jezik Adisa Okerić-Zaid]. - Sarajevo : AI/DCAF, 2015 ([s. l.] : CPU Printing Company). - 114 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostupno i na: http://www.atlantskainicijativa.org/bos/images/2015/dokumenti_i_publikacije/izvjestaj-nasilje-2015.pdf. - Izv. stv. nasl.: Survivors speak. - O autorici: str. [2]. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-92-9222-397-7
a) Porodica - Nasilje

343.55
COBISS.BH-ID 512644299

FF 64
HAMAMDŽIĆ, Amela
        Stavovi i socijalna distanca prema slijepim i slabovidnim osobama : magistarski rad / Amela Hamamdžić. - Tuzla : [A. Hamamdžić], 2017. - 84 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 76-80. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 81-84. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Stavovi i socijalna distanca prema slijepim i slabovidnim osobama [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) slijepe osobe b) slabovidne osobe c) stavovi d) socijalna distanca e) osobine ličnosti

316.472.3:617.7-056.262(043.2)
159.923:617.7-056.262(043.2)
617.7:316.472.3-056.262(043.2)
COBISS.BH-ID 1024865022

FF 65
HAMIDOVIĆ, Asmira
        Uloga nastavnika kao determinanta odnosa učenika prema nastavi : magistarski rad / Asmira Hamidović. - Tuzla : [A. Hamidović], 2017. - 47 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 41-42. - Apstrakt; Summary. - Prilozi: listovi 43-47. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga nastavnika kao determinanta odnosa učenika prema nastavi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) nastavnik b) nastava c) učenik d) odnos učenika prema nastavi e) uloga nastavnika u nastavi

373.3/.4:37.011.3-051(043.2)
37.011.3-051(043.2)
COBISS.BH-ID 1024962558

FF 66
HAMZIĆ, Alma
        Socijalna struktura polaznika mektebske nastave Medlisa Islamske zajednice Janja školske 2014/2015. godine : magistarski rad / Alma Hamzić. - Tuzla : [A. Hamzić], 2017. - 88 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Adib Đozić. - Bibliografija: listovi 85-86. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 87-88. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Socijalna struktura polaznika mektebske nastave Medlisa Islamske zajednice Janja školske 2014/2015. godine [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalna struktura b) mektebska nastava c) Islamska zajednica d) Janja e) odgoj f) obrazovanje

28-472:316.66]-053.2(497.6 Janja)(043.2)
316.66:371.212(497.6 Janja)(043.2)
371.212:28-472(043.2)
COBISS.BH-ID 1024866814

FF 67
HANGI, Antun
        Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini / Antun Hangi. - Jubilarno izd. povodon desetogodišnjice rada Dobre knjige. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2016 (Dobra knjiga). - 242 str. : ilustr., faks ; 24 cm. - (Dobra perla bosnae)

Survival stoljeća ideologija / Ramiza Smajić: str. 5-9. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-27-300-1
a) Narodni običaji - Bošnjaci - Bosna i Hercegovina

39(497.6=163.4*3)
COBISS.BH-ID 23010054

FF 68
HANIĆ, Jasmina
        Prefixes expressing sub-locativity : a cognitive linguistic view / Jasmina Hanić, Alma Jahić Jašić. - Tuzla : Off-set, 2017. - 159 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 151-156 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-31-325-7
a) Kognitivna lingvistika - Prefiksi

81'373.611
COBISS.BH-ID 24548358

FF 69
HARMER, Jeremy
        The Practice of English language teaching / Jeremy Harmer. - 3. izd. - Essex : Pearson Education Limited, 2001. - 370 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 359-364. - Registar

ISBN 0-582-40385-5

811.111(075)
371.3:0/9
COBISS.BH-ID 280106

FF 70
HARTMANN, Nicolai
        Estetika / Nikolaj Hartman ; predgovor i prevod Milan Damnjanović. - 2. izd. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979 ([Beograd] : Novi dani). - XXIV, 566 str. ; 22 cm. - (Filozofska biblioteka)

Da li nas estetika mora razočarati: str. V-XXIV
a) Estetika b) Umetnost

18.01
COBISS.BH-ID 4859392

FF 71
HASANBEGOVIĆ, Husnija
        Profesionalno osposobljavanje gluhih : (naučna monografija) / Husnija Hasanbegović, Admira Beha. - Tuzla : Institut za humanu rehabilitaciju, 2015 (Tuzla : Mikrostampa). - 105 str. : graf. prikazi ; 19 cm

Naklada 200. - Bibliografija: str. 94-101. - Registri.

ISBN 978-9958-0999-1-5
a) osobe s oštećenjem sluha b) gluhe osobe c) profesionalna rehabilitacija d) profesionalna orijentacija e) zapošljavanje f) Bosna i Hercegovina

331.548-056.263(497.6)
COBISS.BH-ID 21977094

FF 72
HASIĆ, Nihad
        Refleksije o povijesnoj znanosti i osvrt na djelo Nedima Filipovića / Nihad Hasić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 619 str. ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. 617-619. - Bibliografija: str. 605-616.

ISBN 978-9958-27-100-7
a) Filipović, Nedim (1915-1984) - Historiografija b) Historiografija - Bosna i Hercegovina

930.1/.2(497.6)
930:929 Filipović N.
COBISS.BH-ID 20188422

FF 73
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Enciklopedija filozofijskih znanosti / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [preveo Viktor D. Sonnenfeld]. - 2. izd. - Sarajevo : "Veselin Masleša" : Svjetlost, 1987 (Novi Sad : Budućnost). - 529 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Logos)

Prijevod djela: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. - Predgovori: str. [5]-27. - Bilješke: str. [489]-518 i uz tekst. - Registri

ISBN 86-21-00077-6
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - Enciklopedije b) philosophy c) Filozofija - Enciklopedije d) Enciklopedije - Filozofija

1(03)
COBISS.BH-ID 1025062

FF 74
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Fenomenologija duha : sa jubilarnog izdanja od 1921. godine / Georg Vilhelm Fridrih Hegel ; preveo Nikola M. Popović ; predgovor Veljko Korać ; stručna redakcija Gligorije Zaječaranović. - 2. izd. - Beograd : Beogradski grafičko-izdavački zavod, 1979. - XIV, 478 str. ; 22 cm. - (Filozofska biblioteka)

Prijevod djela: Phänomenologie des Geistes. - Str. V-XIV: Rodno mesto i tajna Hegelove filozofije / Veljko Korać. - Kazalo
a) filozofija duha b) objektivni duh

130.32
COBISS.BH-ID 2376985

FF 75
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Rani spisi / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; <preveo Slobodan Novakov>. - Sarajevo : Veselin Masleša, 1982. - 492 str. ; 21 cm. - (Biblioteka "Logos")

Prijevod djela: Frühe Schriften

<17 : 230.1> + 321.01
COBISS.BH-ID 1045513

FF 76
        HEIDEGGEROV kraj / Boško Pešić, Rusmir Šadić (urednici). - Tuzla : Udruženje Centar za kulturu i edukaciju "Logos" ; Zagreb : Hrvatsko društvo "Karl Jaspers", 2017. - 145 str. ; 21 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8213-0-2
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija - Zbornici

1 Heidegger M.(082)
COBISS.BH-ID 24525318

FF 77
HESIODUS
        Postanak bogova / Hesiod. Homerove himne / sa tumačem i pogovorom Branimira Glavičića ; [s grčkog jezika preveo Branimir Glavičić]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1975. - 188 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Logos)

Prevod dela: Theogonía. Omeroy ymnoi
a) stara grška lirika b) Hesiodos

875-1
875.09 Hesiodos
COBISS.BH-ID 42295040

FF 78
HODŽIĆ, Amira
        Porodica kao rizični faktor pojave maloljetničke delinkvencije : magistarski rad / Amira Hodžić. - Tuzla : [A. Hodžić], 2016. - 130 listova : gra. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Nijaz Karić. - Bibliografija: listovi 123-125. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 126-130. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Porodica kao rizični faktor pojave maloljetničke delinkvencije [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) maloljetnici c) delinkventno ponašanje d) porodica e) rizični faktori

36:343.91-053.6(043.2)
316.356.2:343.91-053.6(043.2)
159.922.8:343.91(043.2)
COBISS.BH-ID 1024865534

FF 79
HODŽIĆ, Emina
        Konzept LIEBE in Phraseologismen in der deutschen und bosnischen Sprache (Koncept LJUBAV u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku) : magistarski rad / Emina Hodžić. - Tuzla : [E. Hodžić], 2016. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: listovi 64-66. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Konzept LIEBE in Phraseologismen in der deutschen und bosnischen Sprache (Koncept LJUBAV u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) frazemi b) bosanski jezik c) njemački jezik d) konceptualna metafora e) metonimija f) emocije g) ljubav h) somatizmi

81'373.7:159.942](043.2)
811.163.4*3'373.7:159.942]043.2)
811.112.2'373.7:159.942](043.2)
COBISS.BH-ID 1024860926

FF 80
HODŽIĆ, Refik
        Harmonijska analiza kroz stilove / Refik Hodžić ; [notografija Alma Šuman]. - Sarajevo : Muzička akademija Univerziteta, 2015 ([s. l.] : ŠDC). - 238 str. : note ; 24 cm. - (Biblioteka Musica theoretica)

Bibliografija: str. 223-224 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-689-13-0
a) Muzika - Harmonija - Udžbenici za fakultete

781.4(075.8)
COBISS.BH-ID 21902342

FF 81
HOLLINGHURST, Alan
        The line of beauty / Alan Hollinghurst. - London : Picador, 2004. - 501 str. ; 18 cm

ISBN 0-330-43623-6 (broš.)
a) University of Oxford - Alumni and alumnae - Fiction b) Male friendship - Fiction c) Social classes - Fiction d) Married people - Fiction e) Legislators - Fiction

821.111-311.2=111
COBISS.BH-ID 406731

FF 82
HRISTIĆ, Jovan
        Čehov dramski pisac / Jovan Hristić. - Beograd : Nolit, 1981. - 237 str. : slika autora ; 19 cm

Bibliografija: str. 231-237.
a) Čehov, Anton Pavlović (1860-1904)

821.161.1.09 Čehov A.P.
COBISS.BH-ID 2369059

FF 83
HUSANOVIĆ, Naida
        ,,Lord of the Rings'' Film Trilogy in Cultural Production and Reception: A Critical Analysis of Visualisation, Identification and Commodification (Filmska trilogija ,,Gospodar prstenova'' u kulturnoj produkciji i recepciji: kritička analiza vizualizacije, identifikacije i komodifikacije) : magistarski rad / Naida Husanović. - Tuzla : [N. Husanović], 2017. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Jasmina Husanović. - Bibliografija: listovi 59-62. - Abstract; Rezime. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - ,,Lord of the Rings'' Film Trilogy in Cultural Production and Reception: A Critical Analysis of Visualisation, Identification and Commodification (Filmska trilogija ,,Gospodar prstenova'' u kulturnoj produkciji i recepciji: kritička analiza vizualizacije, identifikacije i komodifikacije) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) vizualizacija b) psihoanaliza c) feminizam d) fantazija e) marksizam f) komodifikacija g) Gospodar prstenova

821.111.09-312.9(043.2)
82.09(420)-312.9 J. R. R. Tolkien
COBISS.BH-ID 1024963326

FF 84
HUSIČIĆ, Azemina
        Rad dramske sekcije u osnovnoj školi i razvijanje kulture izražavanja : magistarski rad / Azemina Husičić. - Tuzla : [A. Husičić], 2017. - 79 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Sead Nazibegović. - Bibliografija: listovi 78-79. - Sažetak; Zusammenfassung. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) drama c) dramski odgoj d) dramska sekcija e) kultura izražavanja

811.163.4*3:[379.8.033:792](043.2)
379.8.033:792](043.2)
792:82-2](043.2)
COBISS.BH-ID 1024888062

FF 85
HUSSERL, Edmund
        Ideja fenomenologije : pet predavanja / Edmund Huserl ; predgovor i stručna redakcija Milan Damjanović ; preveli Slobodan Novakov, Vlastimir Đaković. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1975. - 104 str. ; 21 cm. - (Mala filozofska biblioteka)

Prevod dela: Die Idee der Phänomenologie / Edmund Husserl

165.62(081)
19 Husserl E.
1
COBISS.BH-ID 9715457

FF 86
IBRIŠIMOVIĆ, Mirela
        Profesionalni interesi-usklađenost sa profilom studija i zadovoljstvo životom studenata : magistarski rad / Mirela Ibrišimović. - Tuzla : [M. Ibrišimović], 2016. - 70 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 62-65. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 66-70. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Profesionalni interesi-usklađenost sa profilom studija i zadovoljstvo životom studenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) zadovoljstvo životom b) profesionalni interesi c) studenti d) psihologija

159.922:378-057.875(043.2)
37.048.4:159.9-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 1024861694

FF 87
IKIĆ, Niko
        Petrovska služba : stijena jedinstva i kamen spoticanja : povijesno-teološki, biblijsko-dogmatski i ekumenski pogledi / Niko Ikić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2015. - 274 str. ; 25 cm. - (Niz Radovi ; 17 / Katolički bogoslovni fakultet)

Bibliografija: str. 237-252 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-747-44-1 (Katolički bogoslovni fakultet)
a) Papin primat b) ekumenizam c) ekleziologija

272-732.2
COBISS.BH-ID 22094086

FF 88
IMAMOVIĆ, Mersiha
        Rimska provincija Dalmacija u vrijeme seobe naroda : doktorska disertacija / Mersiha Imamović. - Tuzla : [M. Imamović], 2017. - 352 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bego Omerčević. - Bibliografija: listovi 295-330. - Rezime; Summary. - Prilozi: listovi 331-352. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) antika b) rimska provincija c) Dalmacija d) seoba naroda

94(497 Dalmacija)''652''(043.3)
94(398)''.../05(043.3)
COBISS.BH-ID 1024942334

FF 89
IMAMOVIĆ, Sejfulah
        Vukovijski vremeplov / Sejfulah Imamović. - 1. izd. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2017. - 112 str. : ilustr. ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 111. - Bibliografija: str. 105-106 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-794-16-2 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-4-8 (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona)
a) Vukovije (Kalesija) - Historija

94(497.6 Vukovije)
COBISS.BH-ID 23758598

FF 90
        INDIKATORI profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija : mogućnosti za poboljšanje stanja / uredio Rade Veljanovski. - Beograd : Fakultet političkih nauka Beogradskog univerziteta, 2015 (Beograd : Službeni glasnik). - 217 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Prema predgovoru, zbornik sadrži rezultate istoimenog projekta koji je realizovao istraživački tim Fakulteta političkih nauka i naučna izlaganja sa konferencije održane 23. oktobra 2015. godine. - Tiraž 250. - Str. 7-8: Reč urednika / Rade Veljanovski. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

ISBN 978-86-84031-90-9 (broš.)
a) Masovni mediji - Etički aspekt - Srbija - Zbornici b) Novinarska etika - Srbija - Zbornici

174:659.3/.4(497.11)(082)
179.1(497.11)(082)
32.019.5:17(497.11)(082)
COBISS.BH-ID 220495884

FF 91
INGARDEN, Roman
        Doživljaj, umetničko delo i vrednost / Roman Ingarden ; [prevela Drinka Gojković]. - Beograd : Nolit, 1975 (Beograd : "Slobodan Jović"). - 309 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Sazvežđa ; 49)

Prijevod djela: Erlebnis, kunstwerk und wert, cop. 1969. - Tiraž 5000. - Pogovor: str. 307-309. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 305-306.

(broš.-meke korice)
a) Estetika

111.852
7.01
COBISS.BH-ID 90111495

FF 92
        IZ književnih kritika / A. Barac ... [et al.] ; predgovor Petar Džadžić. - Beograd : Prosveta, 1968 (Beograd : "Slobodan Jović"). - 160 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Prosveta ; 235)

Tekst ćir. - Kritika juče i danas / Petar Džadžić: str. 5-14. - Beleške o piscima: str. 155-[161]. - Savremena književna kritika / Sveta Lukić: str. 145-151

821.163.4/.6.09(082)
COBISS.BH-ID 7190534

FF 93
JAŠAREVIĆ, Adela
        Govor Tuzle na kraju devetnaestog stoljeća : magistarski rad / Adela Jašarević. - Tuzla : [A. Jašarević], 2017. - 83 lista ; 30 cm

Mentor Refik Bulić. - Bibliografija: listovi 80-83. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Govor Tuzle na kraju devetnaestog stoljeća [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) dijalektologija b) istočnobosanski dijalekt c) govor Tuzle d) fonetsko-fonološki sistem e) morfologija f) leksika g) sintaksa

81'28(497.6 Tuzla)''18''(043.2)
811.163.4*3(497.6 Tuzla)''18''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024950270

FF 94
JAŠAREVIĆ, Faruk
        Osnove socijalne gerontologije / Faruk Jašarević, Ermin Kuka. - Sarajevo : Keli, 2016 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 354 str. : ilustr. ; 24 cm

Naklada 100. - Bibliografija: str. 259-273 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik.

ISBN 978-9928-8061-1-8 !
a) Gerontologija - Udžbenici za fakultete b) Stare osobe - Socijalna zaštita - Udžbenici za fakultete

613.98(075.8)
364-053.88(075.8)
COBISS.BH-ID 22694918

FF 95
        JAVNE biblioteke u 21. stoljeću : zbornik radova / urednik Narcis Saračević. - Sarajevo : Biblioteka Sarajeva, 2017. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

O autorima: str. 211-219. - Bibliografija uz sva poglavlja ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-526-10-7
a) Bibliotekarstvo - Javne biblioteke - Bosna i Hercegovina - 21. st. - Zbornici

027.022(497.6)"20"(063)(082)
COBISS.BH-ID 24303110

FF 96
JELIĆ, Vladana
        Društveni značaj izučavanja sociologije u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona : magistarski rad / Vladana Jelić. - Tuzla : [V. Jelić], 2017. - 189 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 172-182. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 183-189. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Društveni značaj izučavanja sociologije u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija b) obrazovanje c) srednjoškolsko obrazovanje d) nastavnik e) učenik f) nastavni plan i program g) društveni značaj h) Tuzlanski kanton

373.5:[37.016:316](497.6 Tuzlanski kanton)(043.2)
316:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024962814

FF 97
        JEVREJSKOŠPANSKI jezik u Bosni i Hercegovini : zbornik radova / [priređivač Eli Tauber]. - Sarajevo : Univerzitet, Institut za jezik : La Benevolencija, 2015 (Tešanj : Planjax). - 432 str., [3] str. s tablama : ilustr., faks. ; 25 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Institut za jezik, Sarajevo ; knj. 16)

Bilješke o autorima: str. [425]-432. - Eli Tauber (biografija): str. [431]-432. - Bibliografija uz pojedine radove ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary uz pojedine radove.

ISBN 978-9958-620-12-6
a) Jevreji b) Sefardi c) Bosna i Hercegovina d) jezik e) jevrejskošpanski jezik f) judeošpanski jezik g) ladino jezik h) zbornici

811.132.2(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 18526726

FF 98
JEVTIĆ, Radmila
        Transgeneracijski prenos dimenzija cirkumpleks modela sa primarne na sekundarnu porodicu u prostoru porodičnog funkcionisanja : magistarski rad / Radmila Jevtić. - Tuzla : [R. Jevtić], 2017. - 68 [1-5] listova : tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 65-68. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi [1-5]. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) psihologija b) transgeneracijski prenos c) porodica d) primarna porodica e) sekundarna porodica f) cirkumpleks model g) kohezija h) komunikacija i) fleksibilnost

314.6:316.356.2(043.2)
316.356.2:159.9(043.2)
316.811/.815(043.2)
COBISS.BH-ID 1024902142

FF 99
JOSIMOVIĆ, Radoslav
        Naturalizam / Radoslav Josimović. - Cetinje : "Obod", 1967. - 263 str. ; 20 cm. - (Biblioteka književni pravci)

Bibliografija: str. 257 - 263
a) literarna teorija - naturalizem - kritike - študije

COBISS.BH-ID 2632456

FF 100
JURIĆ, Marija Zagorka
        Crveni ocean / Marija Jurić Zagorka. - Zagreb : EPH Media, 2015. - 2 knj. (335; 349 str.) ; 20 cm

Na nasl. str.: Jutarnji list

ISBN 978-953-338-149-7 (knj. 1)
ISBN 978-953-338-150-3 (knj. 2)

821.163.42-31
COBISS.BH-ID 3164451

FF 101
KADRIĆ, Adnan
        Uvod u stilistiku divanske književnosti : lingvostilistička analiza poezije Sabita Alaudina Bošnjaka / Adnan Kadrić. - Sarajevo : Orijentalni institut, 2015 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 377 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 359-370 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-626-28-9
a) Sabit Alaudin (1650-1712) - Poezija - Lingvostilistička analiza b) divanska književnost c) stilistika

811.512.161'38(=163.43)
821.512.161(=163.43).09 Sabit A.
COBISS.BH-ID 22503174

FF 102
KADRIĆ, Halima
        Domaća zadaća kao faktor razvoja učeničke pismenosti u nastavi od prvog do petog razreda osnovne škole : magistarski rad / Halima Kadrić. - Tuzla : [H. Kadrić], 2017. - 52 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Marijana Nikolić. - Bibliografija: listovi 49-50. - Prilozi: listovi 51-52. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Domaća zadaća kao faktor razvoja učeničke pismenosti u nastavi od prvog do petog razreda osnovne škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) učenici b) domaća zadaća c) razvoj pismenosti d) greške u domaćim zadacima e) pismenost f) metodika rada

371.3:811.163.4*3(043.2)
373.3/.4:371.212(043.2)
COBISS.BH-ID 1024895230

FF 103
KALUĐEROVIĆ, Željko
        Rana grčka filozofija / Željko Kaluđerović. - Zenica : Udruženje Hijatus, 2017. - 182 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 171-182 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-716-35-5
a) Filozofija - Antička Grčka

1(38)
COBISS.BH-ID 23853830

FF 104
KARAHASAN, Dževad
        Kazalište i kritika / Dževad Karahasan. - Sarajevo : Svjetlost, 1980 (Trebinje : Trebinje). - 241 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Thalia)

Bibliografske i druge bilješke uz tekst
a) pozorišna umjetnost b) teorija c) kritika d) teatrologija e) bosanskohercegovačko pozorište f) predstave g) pozorišne kritike

792.01
792(497.6)
COBISS.BH-ID 1736215

FF 105
KARDAŠ, Mehmed
        Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike / Mehmed Kardaš. - Sarajevo : Univerzitet, Institut za jezik, 2015 ([s. l.] : Planjax komerc). - 247 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Radovi ; knj. 19)

Tekst lat. i ćir. - O autoru: str. 247. - Bibliografija: str. 241-245 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-620-25-6
a) epigrafija b) Bosna i Hercegovina c) srednji vijek d) srednjovjekovna pismenost

003.349.071(497.6)"04/14"
COBISS.BH-ID 22351366

FF 106
KOLJEVIĆ, Svetozar
        Viđenja i snoviđenja / Svetozar Koljević. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1986 (Banja Luka : Glas). - 263 str. ; 20 cm. - (Savremena domaća književnost)

Tekst ćir. - Tiraž 1.000. - Bilješka o autoru: str. 261. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 86-21-00069-5

821.163.4.09
COBISS.BH-ID 1038086

FF 107
        KOMUNIKATIVNOST književnog izraza / [(odgovorni urednik)Vladimir Cvetanović]. - Priština : "Jedinstvo", 1977 (Niš : "Prosveta"). - 118 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Jedinstvo ; 108)

Ćir. - Tiraž 1000. - Umesto predgovora : str. 7

82/89.085
COBISS.BH-ID 1639197

FF 108
        KONKORDANCIJSKI rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne / priredio Mehmed Kardaš. - Sarajevo : Institut za jezik, 2014 (Sarajevo : Sabah print). - 307 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Institut za jezik ; knj. 19)

Lat. i ćir. - Bibliografija: str. 6.

ISBN 978-9958-620-20-1
a) Spomenici - Ćirilični natpisi - Bosna i Hercegovina - Srednji vijek - Rječnici b) srednjovjekovni natpisi c) nadgrobni spomenici d) stećci e) epigrafski spomenici

726.825:003.349.071(038)
COBISS.BH-ID 21615366

FF 109
KOVAČ, Zvonko
        Interkulturne studije i ogledi : međuknjiževna čitanja, mentorstva / Zvonko Kovač. - Zagreb : FF Press, 2016. - 285 str. : zvd. ; 24 cm

Fotografija in besedilo o avtorju in njegovem delu Drago Roksandić na zavihkih ov. - Bibliografija uz pojedine radove

ISBN 978-953-175-565-8
a) Šalamun, Tomaž (1941-2014) b) Selimović, Meša (1910-1982) c) Crnjanski, Miloš (1893-1977) d) Krleža, Miroslav (1893-1981) e) Andrić, Ivo (1892-1975) f) južnoslovanske književnosti g) hrvaška književnost h) slovenska književnost i) literarne študije

821.163.09:316
COBISS.BH-ID 63685474

FF 110
KOŽAR, Azem
        Arhivistika u teoriji i praksi. Knj. 4 = Archive studies in theory and practic. Book 4 / Azem Kožar ; [prijevodi na engleski Adnan Tinjić]. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona : Društvo historičara Tuzla, 2016 (Tuzla : Off-set). - 273 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 273. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summaries. - Registri

ISBN 978-9926-8057-1-5
a) Arhivistika - Bosna i Hercegovina

930.25(497.6)
COBISS.BH-ID 23163398

FF 111
KRASIĆ Marjanović, Olga, 1953-
        Vedrine i sete Branka Ćopića : (1915-1984) : [izložba povodom obeležavanja 100-godišnjice rođenja / autori izložbe i kataloga Olga Krasić Marjanović, Ratka Marić]. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Biblioteka grada Beograda, 2015 (Banja Luka : Grafid). - 40 str. : fotogr. ; 24 cm

" Zajednički regionalni projekat izložbe o Branku Ćopiću koju su priredili Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Biblioteka grada Beograda podržali su Ministarstvo za prosvjetu i kulturu Republike Srpske i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije" --> impresum. - Kor. nasl. - Tiraž 300.

ISBN 978-99938-30-91-7

821.163.41:929 Ćopić B.(083.824)
016:929 Ćopić B.(083.824)
COBISS.BH-ID 5268248

FF 112
KREŠIĆ, Mirjana
        Povezanost percepcije roditeljskog ponašanja i samopoimanja adolescenata : magistarski rad / Mirjana Krešić. - Tuzla : [M. Krešić], 2017. - 107 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Almira Isić. - Bibliografija: listovi 96-102. - Prilozi: listovi 103-107. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Povezanost percepcije roditeljskog ponašanja i samopoimanja adolescenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) samopoimanje c) adolescencija d) ponašanje roditelja e) ponašanje adolescenata f) roditeljsko prihvatanje g) roditeljsko odbijanje

159.923.2-053.6(043.2)
316.356.2:159.9-055.52(043.2)
159.922.8:316.356.2](043.2)
COBISS.BH-ID 1024907774

FF 113
KRLEŽA, Miroslav
        Eseji ; Kritike ; Polemike ; Putopisi ; Dnevnici ; Zapisi / Miroslav Krleža ; izbor, predgovor, bibliografija, tumač i registar imena i pojmova Mate Lončar ; metodička obrada, pitanja za samostalni rad Dragutin Rosandić. - Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Školska knjiga, 1977. - XXVIII , 515 str. ; 21 cm. - (Lektira iz Krležinog književnog djela)

Pjesnik + erudit + kritik = esejist Miroslav Krleža : str. III-XXVIII
a) Krleža, Miroslav (1893-)

886.1/.2-8
COBISS.BH-ID 13843975

FF 114
KUBAT, Izet
        Genocid nad Bošnjacima u istočnoj Hercegovini / [Izet Kubat i Salko Čampara Hako]. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta ; Tuzla : Geoprojekat, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 551 str. : ilustr. ; 25 cm

Slike autora. - Bibliografija: str. 525-538 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik.

ISBN 978-9958-028-07-6
a) Bošnjaci b) istočna Hercegovina c) historija d) nacionalno pitanje e) demografske promjene f) genocid nad Bošnjacima

341.485(497.6=163.43)
94(497.6)
COBISS.BH-ID 22266374

FF 115
KULENOVIĆ, Tvrtko
        Lektira : ogledi i prikazi / Tvrtko Kulenović. - Sarajevo : Svjetlost, 1978. - 244 str. ; 21 cm. - (Savremenici. Esejistika)

821.163.4(497.6).09
COBISS.BH-ID 11911943

FF 116
KULENOVIĆ, Tvrtko
        Mehanika fluida / Tvrtko Kulenović. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1987 (Banja Luka : Glas). - 175 str. ; 20 cm. - (Savremena domaća književnost)

Tekst ćir. - Tiraž 1000. - Bilješka o piscu: str. 173-174.

ISBN 86-21-00134-9

886.1/.2-992
COBISS.BH-ID 1266950

FF 117
KURTIĆ, Najil
        Kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja / Najil Kurtić. - Sarajevo : University Press, 2017. - 243 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Editio Civitas ; knj. 26) (Magistrat izdanja / University Press)

Bibliografija: str. 234-238. - Registri.

ISBN 978-9958-673-50-4
a) Metodologija - Analiza sadržaja

001.82
COBISS.BH-ID 24500486

FF 118
KURTIĆ, Najil
        Odnosi s javnostima / Najil Kurtić. - Sarajevo : University Press, 2016 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 605 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Magistrat izdanja / University Press) (Editio Civitas ; knj. 19)

Naklada 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-673-33-7
a) Odnosi s javnošću - Udžbenici za fakultete

659.4(075.8)
COBISS.BH-ID 22933254

FF 119
KURTOVIĆ, Esad
        Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne I : (ispisi iz knjiga zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku 1365-1521) / Esad Kurtović ; urednik Dubravko Lovrenović. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 2 sv. (XII, 969 str.) : faks. ; 30 cm. - (Građa ; knj. 31 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja ; knj. 2)

Na spor. nasl. str.: Sources for the history of Medieval Bosnia I : extracts from debt records of the Dubrovnik State Archives, 1365-1521. - Tekst na lat., bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300. - Registri.

ISBN 978-9926-410-22-3

doi: 10.5644/G2017-31
a) Historija - Bosna i Hercegovina - 1365-1521

94(497.6):930.25(497.5 Dubrovnik)"1365/1521"(093.2)
COBISS.BH-ID 23963910

FF 120
KURTOVIĆ, Rajla
        Epski pjevač Mujo Velić : magistarski rad / Rajla Kurtović. - Tuzla : [R. Kurtović], 2017. - 86 listova ; 30

Mentor Mirsad Kunić. - Bibliografija: listovi 84-86. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) bosanskohercegovačka književnost b) epske pjesme c) krajiška epika d) individualni identiteti e) kolektivni identiteti f) interkulturalnost

821.163.41/.42(497.6)-13(043.2)
398.8:784.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 1024862206

FF 121
KUŠLJUGIĆ, Amra
        Bosnian-Herzegovinian Secondary School Students' Success and Failure Attributions in Learning English as a Foreign Language (Atribucije uspjeha i neuspjeha bosanskohercegovačkih srednjoškolaca u učenju engleskog kao stranog jezika) : magistarski rad / Amra Kušljugić. - Tuzla : [A. Kušljugić], 2017. - 131 list : tabele ; 30 cm

Mentor Alma Jahić. - Bibliografija: listovi 105-108. - Summary; Sažetak. - Prilozi: listovi 109-124. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Bosnian-Herzegovinian Secondary School Students' Success and Failure Attributions in Learning English as a Foreign Language (Atribucije uspjeha i neuspjeha bosanskohercegovačkih srednjoškolaca u učenju engleskog kao stranog jezika) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) engleski jezik b) atribucije c) teorije atribucije d) naučena bespomoćnost e) učenje engleskog kao stranog jezika f) podučavanje engleskog jezika

811.111:371.3(043.2)
371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 1024874494

FF 122
LAGUMDŽIJA, Razija
        Slovo o Dervišu / Razija Lagumdžija. - Tuzla : Univerzal, 1988 ([Tuzla] : Grafičar). - 210 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Studije, eseji, kritike)

Tiraž 1000. - Beleška o piscu: str. 209-210

ISBN 86-7155-089-5 ((Broš.))

886.1/.2.09-31
COBISS.BH-ID 2793474

FF 123
LALO, Šarl
        Osnovi estetike / Šarl Lalo ; prevela Nevenka Subotić-Petković ; predgovor Eleonora Prohić. - Drugo izdanje. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1974. - 80 str. ; 20 cm. - (Mala filozofska biblioteka)

Naslov originala: Notions d´esthétique
a) estetika

111.852
COBISS.BH-ID 1000217

FF 124
LANDGREBE, Ludwig
        Suvremena filozofija / Ludwig Landgrebe ; [s njemačkog preveo Vanja Sutlić]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1976. - 178 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Logos)

Prevod dela: Philosophie der Gegenwart. - Pogovor / Kasim Prohić: str. 169-178. - Bibliografija: str. 155-166
a) filozofija b) 20. st. c) zgodovinski pregledi

1(091)"19"
COBISS.BH-ID 10861313

FF 125
LAZARUS, Arnold
        Kratka, ali sveobuhvatna psihoterapija = Brief but comprehensive psychotherapy : višemodalni način / Arnold A. Lazarus ; prijevod Iris Marušić. - Jastrebarsko : Slap, 2003. - 207 str. ; 24 cm. - (Psihoterapijski niz ; 5)

Naslov originala: Brief but comprehensive psychotherapy. - Bibliografija: str. 197-203. - Kazala

ISBN 953-191-227-0
a) psihoterapija

615.851
159.97
COBISS.BH-ID 1970457

FF 126
LAZIĆ, Radoslav
        Dramska režija / Radoslav Lazić ; predgovor Andre Vensten ; izbor i pogovor Dragomir Perović. - Beograd : R. Lazić & D. Perović, 1985. - 171 str. ; 17 cm. - (Ars longa V.B.)

Estetički razgovori o dramskoj režiji / Dragomir Perović: str.169-170

792.027(497.1)(047.53)=861/862
929:792.027(497.1)(047.53)=861/862
COBISS.BH-ID 5808441

FF 127
LEŠIĆ, Zdenko, 1934-
        Saga o autoru / Zdenko Lešić. - Sarajevo ; Zagreb : Synopsis, 2015 (Zagreb : Grafomark). - 286 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21)

Bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-953-7968-14-4 (Zagreb)
ISBN 978-9958-01-004-0 (Sarajevo)
a) Jukić, Ivan Franjo (1818-1857) - Književne studije b) Kranjčević, Silvije Strahimir (1865-1908) - Književne studije c) Andrić, Ivo (1892-1975) - Književne studije d) Sijarić, Ćamil (1913-1989) - Književne studije e) Lešić, Zdenko (1934-) - Intervjui f) književna teorija g) bosanskohercegovačka književnost h) književne studije

821.163.4(497.6).09
82.0
COBISS.BH-ID 512051913

FF 128
        LINIJE : izbor iz savremene književnosti Republike Srpske / [uredila Tanja Stupar-Trifunović ; prevod Markus Manojlović, Mihael Resanović]. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013 (Banja Luka : Markos print). - 63, 66 str. : fotogr. ; 21 cm

Nasl. str. prištampanog njem. prevoda: Linien : Eine Auswahl aus der gegenwärtigen Literatur in der Republik Srpska. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 300. - Bilješke o autorima uz tekst.

ISBN 978-99938-30-54-2

821.163.41-1(082.2)
821.163.41-3(082.2)
COBISS.BH-ID 3583256

FF 129
LUCAS, Stephen E.
        Umijeće javnog govora / Stephen E. Lucas ; [prevoditelji Jakša Bilić, Jagoda Poropat Darrer]. - 10. izd. - Neum : Naklada Mate, 2015 ([s. l.] : Grafotisak). - XXIII, 443 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: The art of public speaking. - O autoru: str. III. - Kazalo.

ISBN 978-9958-063-14-5
a) govorništvo b) javni govori

808.5
COBISS.BH-ID 22241798

FF 130
LUKÁCS, György
        Istorija razvoja moderne drame / Đerđ Lukač ; preveo s mađarskog Sava Babić. - Beograd : Nolit, 1978 (Subotica : Birografika). - 527 str. ; 21 cm. - (Književnost i civlizacija)

Prijevod djela: A modern dráma fejlődésének története. - Tiraž 4.000. - Predgovor: str. [13]-19
a) Istorija književnosti - Drama

82(091)-2
82.0-2
COBISS.BH-ID 293414

FF 131
LUKÁCS, György
        Lenjin : studija o povezanosti njegovih ideja / Đerđ Lukač ; prevod Olga Kostrešević. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1977. - 137 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga : marksizam ; 16)

Prijevod djela: Lenin. Studie über den Zusammenhang seiner Gedanken
a) revolucija b) proleterijat c) imperijalizam d) država

141.81
COBISS.BH-ID 1553416

FF 132
LUKAČ, Đerđ
        Mladi Marks : njegov filozofski razvitak od 1840-1844 / Đerđ Lukač. - Beograd : BIGZ, 1976 (Beograd : BIGZ). - 121 str. ; 18 cm

Tiraž 20000. - Prijevod djela: Der junge Marx : seine philosophisce Entwicklung von 1840-1844

141.82:929
COBISS.BH-ID 1971727

FF 133
LUKIĆ, Danijela
        Uticaj odnosa s javnostima na lojalnost interesnih strana organizacije : doktorska disertacija / Danijela Lukić. - Tuzla : [D. Lukić], 2017. - 256 listova : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostupno i na: https://phaidra.untz.ba/detail_object/o:471?tab=0#mda. - Mentor Najil Kurtić. - Bibliografija: listovi 222-234. - Prilozi: listovi 235-256. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uticaj odnosa s javnostima na lojalnost interesnih strana organizacije [Elektronski izvor] : doktorska disertacija. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) odnosi s javnostima b) lojalnost c) Bosna i Hercegovina

659.3/.4:070(497.6)(043.3)
659.4:005(497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 1024959486

FF 134
MAHMUTOVIĆ, Adnan
        Sve bliži Šengen / Adnan Mahmutović. - Fojnica : Štamparija %Fojnica%, 2014 (Fojnica : Štamparija %Fojnica). - 448 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 409-430 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-17-043-0
a) Evropska unija - Državne granice - Šengenski sporazum

061.1EU:[341.222:341.24
COBISS.BH-ID 21199622

FF 135
MAHMUTOVIĆ, Ramiz
        Diskriminacija osoba sa invaliditetom pri zapošljavanju na području Tuzlanskog kantona : magistarski rad / Ramiz Mahmutović. - Tuzla : [R. Mahmutović], 2017. - 173 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 155-160. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 161-173. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Diskriminacija osoba sa invaliditetom pri zapošljavanju na području Tuzlanskog kantona [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) zapošljavanje b) profesionalna rehabilitacija c) osobe s invaliditetom d) socijalizacija e) diskriminacija

316.66:331.5-056.24(043.2)
331.5-056.24(043.2)
COBISS.BH-ID 1024938238

FF 136
MARCUSE, Herbert
        Hegelova ontologija i teorija povijesnosti / Herbert Marcuse. - [2. izd.]. - Sarajevo : Veselin Masleša, 1981. - 346 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Logos)

Prevod dela: Hegels Ontologie
a) filozofija b) ontologija

111
19 Hegel G.F.W.
COBISS.BH-ID 856875

FF 137
MARCUSE, Herbert
        Um i revolucija : Hegel i razvoj teorije društva / Herbert Marcuse ; [s engleskog preveo Ivo Vidan]. - 2. izd. - Sarajevo : V. Masleša : Svjetlost, 1987. - 372 str ; 21 cm. - (Logos)

Prevod dela: Reason and revolution

ISBN 86-21-00076-8
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich b) socilana filozofija

316.2 Hegel G.W.F.
1 Hegel G.W.F.
COBISS.BH-ID 445699

FF 138
MARIĆEVIĆ, Lazar, 1969-
        Psihologija političkih lidera / Lazar Marićević. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju : Magelan Pres, 2015 (Beograd : Centar za primenjenu psihologiju). - 237 str. : fotogr. ; 23 cm

Ćir. - Tiraž 500. - Autorova slika i bilješka o njemu na pres. dijelu kor. lista. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. [223]-233.

ISBN 978-86-89377-20-0 (broš.)
a) Predsjednici - Psihološki aspekt b) Predsjednici - SAD - Biografije

342.511:159.9
342.511:929(73)
COBISS.BH-ID 217740300

FF 139
MASLIĆ, Merisa
        Odnos percepcije roditeljskog ponašanja i interpersonalne orijentacije adolescenata : magistarski rad / Merisa Maslić. - Tuzla : [M. Maslić], 2017. - 88 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Almira Isić. - Bibliografija: listovi 78-83. - Rezime Summary. - Prilozi: listovi 84-88. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Odnos percepcije roditeljskog ponašanja i interpersonalne orijentacije adolescenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) interpersonalna orijentacija b) adolescencija c) percipirano roditeljsko ponašanje d) roditeljsko prihvatanje e) roditeljsko odbijanje

159.922.8(043.2)
316.356.2:159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 1024965630

FF 140
MATOŠ, Antun Gustav
        Misli i pogledi / Antun Gustav Matoš ; izbor tekstova, indeks i objašnjenja Mate Ujević ; drugo izd. dopunio i priredio Dubravko Jelčić. - 2. izd. - Zagreb : Globus, 1988 (Ljubljana : Delo). - 566 str. ; 24 cm

a) Rječnik - antologija ulomaka i aforizama

821.163.42-821(082)
COBISS.BH-ID 516906

FF 141
        MEDIJI, novinarstvo i ljudska prava : Zbornik radova 7. regionalne znanstvene konferencije Vjerodostojnost medija ,,Novinarstvo i ljudska prava'' / Uredile Viktorija Car i Marijana Matović. - Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Hanns -Seidel-Stiftung, 2017. - 134 lista : graf. prikazi, tabele ; 22 cm

ISBN 978-953-8174-05-6

316.774:070
342.7:070
COBISS.BH-ID 1024978174

FF 142
MEHMEDOVIĆ, Fatima
        Prisutnost nasilja nad starim osobama u socijalnim i zdravstvenim ustanovama : magistarski rad / Fatima Mehmedović. - Tuzla : [F. Mehmedović], 2017. - 109 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hariz Šarić. - Bibliografija: listovi 89-95. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 96-109. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) socijalni rad b) stare osobe c) nasilje nad starim osobama d) socijalne ustanove e) zdravstvene ustanove f) rizični faktori g) uzroci nasilja h) socijalni uzroci nasilja

364.632-053.9(043.2)
159.922.6:364-5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024868094

FF 143
MEHMEDOVIĆ, Lejla
        Kontrastivna analiza konceptualne metafore LJUDI U ŽIVOTINJE u njemačkom i bosanskom jeziku : magistarski rad / Lejla Mehmedović. - Tuzla : [L. Mehmedović], 2017. - 54 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: listovi 52-54. - Rezime rada; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Kontrastivna analiza konceptualne metafore LJUDI U ŽIVOTINJE u njemačkom i bosanskom jeziku [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

81'373.612.2(043.2)
811.112.2'373:159.95](043.2)
811.163.4*3:159.95](043.2)
COBISS.BH-ID 1024871166

FF 144
MEIĆ, Perina
        Izazovi : (hrvatska književnost u BiH i druge teme) / Perina Meić. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 302 str. : faks. ; 21 cm. - (Biblioteka 21)

Bibliografija: str. 283-289 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-953-7968-22-9 (Zagreb)
ISBN 978-9958-01-018-7 (Sarajevo)
a) hrvatska književnost b) Bosna i Hercegovina c) književne studije d) književnosti naroda Bosne i Hercegovine

821.163.42(497.6).09
821.163.41/.43(497.6).09
COBISS.BH-ID 23033606

FF 145
        MEMBERS of the Academy of sciences and arts of Bosnia and Herzegovina - artists and architects / [authors Azra Begić ... [et al.] ; editors Petar Perica Vidić, Ibrahim Krzović ; [translated by Janet Tuškan]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Department of arts = Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje umjetnosti, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 422 str. : ilustr. ; 30 cm

Prijevod djela: Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - likovni umjetnici i arhitekti. - Na spor. nasl. str.: Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - likovni umjetnici i arhitekti. - Tiraž 400. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-410-23-0
a) Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - Arhitekti - Biografije b) Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - Likovni umjetnici - Biografije

72/75:929]:061.12(497.6)(084)
COBISS.BH-ID 24107782

FF 146
MILIŠIĆ, Senija
        Nauka i naučne ustanove u Bosni i Hercegovini : (1945.-1958.) / Senija Milišić. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2015. - 337 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ; knj. 7)

Bibliografija: str. 309-320 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Kazala.

ISBN 978-9958-11-131-0
a) Znanost - Povijest - Bosna i Hercegovina - 1945-1958 b) Znanstvene institucije - Povijest - Bosna i Hercegovina - 1945-1958

061.6(497.6)"1945/1958"
001.3(497.6)"1945/1958"
COBISS.BH-ID 22674438

FF 147
        MODERNA teorija drame / priredila Mirjana Miočinović. - Beograd : Nolit, 1981. - 510 str. ; 21 cm. - (Književnost i civilizacija)

82.0-9
COBISS.BH-ID 12672001

FF 148
MUJKIĆ, Amel
        Povezanost pedagoške klime u razredu i kreativnosti nastavnika : magistarski rad / Amel Mujkić. - Tuzla : [A. Mujkić], 2017. - 85 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Anela Hasanagić. - Bibliografija: listovi 75-77. - Rezime, Summary. - Prilozi: listovi 78-85. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Povezanost pedagoške klime u razredu i kreativnosti nastavnika [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) pedagoška klima b) kreativnost c) učenik

371.32:371.212/.213(043.2)
371.212/.213(043.2)
COBISS.BH-ID 1024872958

FF 149
MUJKIĆ, Naida
        Kad sam padala u travu / Naida Mujkić. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2017 (Tešanj : Grafik-komerc). - 164 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Gradina ; knj. 85)

Tiraž 600. - O autorici: str. 159-160

ISBN 978-9958-088-21-6

821.163.4(497.6)-1
821.163.4(497.6)-3
COBISS.BH-ID 24368902

FF 150
MULAOSMANOVIĆ, Selda
        Roditeljska kompetentnost i zadovoljstvo životom kao prediktor kvaliteta roditeljske uloge : magistarski rad / Selda Mulaosmanović. - Tuzla : [S. Mulaosmanović], 2017. - 96 listova : tabele, graf prikazi ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 94-96. - Rezime; Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) psihologija b) roditeljska kompetentnost c) kvalitet života d) porodica e) uloga majke f) uloga oca g) zadovoljstvo životom h) djeca

159.922.7/.8:316.356.2(043.2)
316.356.2:159.9-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024910078

FF 151
MUMIĆ, Adna
        Značaj predškolskog odgoja i obrazovanja u pripremi djece za polazak u školu : magistarski rad / Adna Mumić. - Tuzla : [A. Mumić], 2017. - 72 [23] lista : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 69-72. - Sažetak; Summary. - Prilozi: [23] lista. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Značaj predškolskog odgoja i obrazovanja u pripremi djece za polazak u školu [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) predškolsko dijete b) odgoj c) porodica d) predškolske ustanove e) zrelost djece f) pripremljenost za školu

37.015.3:373.2(043.2)
373.2:159.922.7-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024956926

FF 152
MUMIĆ, Midheta
        Uticaj prisilnih migracija od 1992. do 1995. godine na promjene u društvenoj strukturi opštine Živinice : magistarski rad / Midheta Mumić. - Tuzla : [M. Mumić], 2017. - 74 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Adib Đozić. - Bibliografija: listovi 69-74. - Sažetak, Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uticaj prisilnih migracija od 1992. do 1995. godine na promjene u društvenoj strukturi opštine Živinice [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija b) društvena struktura c) migracije d) prisilne migracije e) migranti f) etničko čišćenje g) genocid h) rat i) Bošnjaci j) bosanskohercegovačko društvo k) Živinice

316:314.7(497.6 Živinice)''1992/1995''(043.2)
314.7.045:316.346(497.6 Živinice)''1992/1995''
COBISS.BH-ID 1024976894

FF 153
MURATOVIĆ, Emir
        Zadaci različitih nivoa složenosti u nastavi bosanskog jezika i književnosti u nižim razredima osnovne škole : magistarski rad / Emir Muratović. - Tuzla : [E. Muratović], 2017. - 44 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Sead Nazibegović. - Bibliografija: listovi 43-44. - Sažetak; Zusammenfassung. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Zadaci različitih nivoa složenosti u nastavi bosanskog jezika i književnosti u nižim razredima osnovne škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) razredna nastava b) bosanski jezik i književnost c) metodika nastave d) individualizirana nastava e) učenici

371.3:[81+82](043.2)
811.163.4*3:371.3(043.2)
821.163.4(497.6):371.3
COBISS.BH-ID 1024867838

FF 154
MURATOVIĆ, Rasim
        Genocid u Brčkom 1992-1995. / Rasim Muratović, Ermin Kuka. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2015 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 646 str. : ilustr. ; 29 cm

Naklada 500. - Bibliografija: str. 619-623 i uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-028-05-2
a) Genocid - Brčko - 1992-1995 - Dokumenti b) Bosna i Hercegovina - Istorija - 1992-1995 - Dokumenti

341.485:355.012(497.6=163.43*)"1992/1995"(093.2)
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 22088710

FF 155
MUTAPČIĆ, Semir
        Algoritmi za segmentaciju slike zasnovani na analizi teksture : magistarski rad / Semir Mutapčić. - Tuzla : [S. Mutapčić], 2016 (Tuzla). - 43 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Amira Šerifović-Trbalić. - Bibliografija: listovi 39-40. - Sažetak; Summary. - Prilog: list 43. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Algoritmi za segmentaciju slike zasnovani na analizi teksture [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) segmentacija teksture b) Gabor filter c) K-mean d) Klaster

004.925/.932(043.2)
004.932(043.2)
COBISS.BH-ID 1024883454

FF 156
        NARODNA književnost / priredio Vladan Nedić. - 2. izd. - Beograd : Nolit, 1972. - 561 str. ; 21 cm. - (Srpska književnost u književnoj kritici ; 2)

Ćir.
a) Narodna književnost - Istorija - Jugoslavija do 1991

821.163.3/.6.09:398.8
COBISS.BH-ID 1189414

FF 157
NAUČNI skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini (2015 ; Mostar)
        Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini : zbornik radova = Scientific Gathering Herzegovinian scientists and tradition of research in Herzegovina : proceedings / Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, (Mostar, 11. i 12. decembra/prosinca 2015. godine) ; [odgovorni urednik, executive editor Šaban Zahirović]. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti = Federal Ministry of Education and Science, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 748 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Biografije/životopisi autora: str. 701-732. - Bibliografija uz svako poglavlje i bilješke uz tekst. - Summaries. - Registar

ISBN 978-9958-11-134-1
a) Naučnici - Hercegovina - Biografije - Zbornici b) Nauka - Hercegovina - Zbornici

001-051:929(497.6)(063)(082)
001(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 23566598

FF 158
NAUČNI skup Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca (2016 ; Gradačac)
        Zbornik radova / Naučni skup Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca, Gradačac 28.5.2016. = Proceedings / Scientific Conference Cultural and Historical Heritage of Gradačac, Gradačac, 28.05. 2016 ; [urednik, editor-in-chief Nusret Kujraković]. - Gradačac : Medžlis Islamske zajednice : Općina, 2017 (Gradačac : Hanezar). - 312 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i biljške uz tekst. - Summaries

ISBN 978-9926-8197-0-5 (Medžlis Islamske zajednice)
a) Kulturna historija - Gradačac - Zbornici

930.85(497.6 Gradačac)(063)(082)
COBISS.BH-ID 24371462

FF 159
NAUČNI skup o književnom djelu Amira Brke (2016 ; Tešanj)
        U svijetu bez središta : zbornik sa naučnog skupa o književnom djelu Amira Brke / Naučni skup o književnom djelu Amira Brke, Tešanj, 16. i 17. 12. 2016. godine ; [urednik Muhidin Džanko]. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2017 (Tešanj : Grafik-komerc). - 216 str. ; 20 cm. - (Posebna izdanja ; knj. 36)

Tiraž 600. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-088-19-3
a) Brka, Amir (1963-) - Književne kritike - Zbornici b) Bosanskohercegovačka književnost - Književne kritike - Zbornici

821.163.4(497.6).09 Brka A.(063)(082)
COBISS.BH-ID 24220678

FF 160
NAUČNI skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru (2014 ; Mostar)
        Zbornik radova / Naučni skup Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru, Mostar, 24. i 25. april 2014. godine. - Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" ; Sarajevo : Institut za jezik Univerziteta, 2015 ([s. l.] : IC-štamparija). - 399 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Edicija Posebna izdanja ; knj. 22)

Lat. i ćir. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst

ISBN 978-9958-604-91-1 (Univerzitet "Džemal Bijedić")
ISBN 978-9958-620-24-9 (Institut za jezik, Sarajevo)

821.163.4(497.6).09-1 Šantić A.(063)(082)
821.163.4(497.6).09-1 Šimić A.B.(063)(082)
821.163.4(497.6).09-992 Džumhur Z.(063)(082)
COBISS.BH-ID 22288134

FF 161
NETTELFIELD, Lara J.
        Srebrenica nakon genocida / Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner ; [prevela s engleskog Senada Kreso ; izrada registra Vera Katz]. - Sarajevo : Institut za istoriju, 2015 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - XXI, 347 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Historijske monografije ; knj. 13)

Prijevod djela: Srebrenica in the aftermath of genocide. - Bibliografija: str. 313-329 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Kazala.

ISBN 978-9958-649-23-3
a) Genocid - Komemoracije - Srebrenica - 1995

341.485:061.75](497.6 Srebrenica)"1995"
COBISS.BH-ID 22192390

FF 162
        NIJEMCI u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i perspektive : zbornik radova = Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien - neue Forschungen und Perspektiven : Konferenzbeiträge / [glavni i odgovorni urednik Enes Omerović]. - Sarajevo : Institut za istoriju ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Tübingen : Zentrum zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa an der Universität, 2015. - 441 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo ; knj. 13)

Tekst na bos., hrv., srp. i njem. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-649-24-0 (Institut za istoriju)
a) Nacionalne manjine - Nijemci - Bosna i Hercegovina - Hrvatska - Zbornici b) Nijemci - Historija - Bosna i Hercegovina - Hrvatska - Zbornici

323.15(497.5/.6=112.2)(082)
94(497.5/.6=112.2)(082)
COBISS.BH-ID 22442246

FF 163
NUKIĆ, Almedina
        Dugotrajna zaštita starijih osoba u sistemu socijalne sigurnosti : magistarski rad / Almedina Nukić. - Tuzla : [A. Nukić], 2016. - 104 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Asim Pandžić. - Bibliografija: listovi 89-104. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 89-104. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) starost b) dugotrajna zaštita c) socijalna sigurnost d) socijalna zaštita e) zdravstvena zaštita f) starije osobe

364.4-053.9(043.2)
159.922.63:364(043.2)
COBISS.BH-ID 1024859134

FF 164
NUKIĆ, Mirela
        Ocjenjivanje učenika sa teškoćama u razvoju u inkluzivnoj nastavi : magistarski rad / Mirela Nukić. - Tuzla : [M. Nukić], 2017. - 105 listova : tabele; graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 85-86. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 87-105. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Ocjenjivanje učenika sa teškoćama u razvoju u inkluzivnoj nastavi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) razredna nastava b) ocjenjivanje c) inkluzija d) teškoće u razvoju e) vrednovanje

376.1:371.26-057.87](043.2)
371.26:376.1-057.87](043.2)
COBISS.BH-ID 1024915966

FF 165
        OKRUGLI sto Crnogorski jezik u novom Ustavu Crne Gore : zbornik saopštenja, Podgorica, 6. decembar 2003. / [glavni i odgovorni urednici Vojislav P. Nikčević, Radoslav Rotković]. - Cetinje : Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje ; Podgorica : Građanska partija Crne Gore, 2004 (Cetinje : IVPE). - 160 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Jedan ili četiri srednjojužnoslovenska jezika : (s osvrtom na ustavnopravna rješenja) / Vojislav P. Nikčević: str. 9-15. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

811.163.4(082)
81'272(497.16)(082)
COBISS.BH-ID 6999056

FF 166
OKRUGLI stol Geopolitičke promjene u svijetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine (2016 ; Sarajevo)
        Geopolitičke promjene u svijetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine : zbornik radova / Okrugli stol Geopolitičke promjene u svijetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 8. decembra/prosinca 2016. godine ; urednici Ivan Cvitković, Mirko Pejanović. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 171 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja ; knj. 171. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 8 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

Na spor. nasl. str.: Geopolitical changes in the World and Europe and position of Bosnia and Herzegovina. - Tiraž 250. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst. - Abstracts

ISBN 978-9926-410-24-7

327::911.3(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 24246022

FF 167
        OPŠIRNI katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585. godine / dešifrirao i sa osmansko-turskog jezika preveo i naučno obradio Ahmed S. Aličić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 2 sv. (XV, 483; 565 str.) ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Katastarski popisi ejaleta Bosna. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-27-170-0 (cjelina)
ISBN 978-9958-27-171-7 (Sv. 1)
ISBN 978-9958-27-172-4 (Sv. 2)
a) katastar b) Bosna i Hercegovina c) 16. v. d) arhivska građa e) historija f) 1463-1645 g) historijski izvori

528.4(497.6)(093)
94(497.6)(093)
COBISS.BH-ID 20971526

FF 168
PARGAN, Mehmed
        Tradicija Bosne i Hercegovine : zanati / Mehmed Pargan ; [fotografije Adela Škrijelj ... [et al.]. - Tuzla : BMG Bosanska medijska grupa, 2016 (Gračanica : Grin). - 449 str. : ilustr. ; 29 cm

Biografija autora: str. 449. - Bibliografija: str. 437-439. - Registri

ISBN 978-9958-089-11-4
a) zanati b) zanatstvo c) narodna radinost d) Bosna i Hercegovina

745/749(497.6)
COBISS.BH-ID 22896390

FF 169
PARROTT, Martin
        Grammar for english language teachers / Martin Parrott. - Cambridge : University Press, 2001. - VIII, 470 str. : tabele ; 25 cm

Registri
a) Engleski jezik - Gramatika

811.111'36
COBISS.BH-ID 512553423

FF 170
PECO, Asim
        Obrazovanje između mita i stvarnosti / Asim Peco. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Nastavnički fakultet, 2014 (Mostar : IC Štamparija). - 182 str. ; 25 cm

Naklada 300. - Bibliografija: str. 181-183.

ISBN 978-9958-686-04-7
a) Obrazovanje - Udžbenici za fakultete

37.01(075.8)
COBISS.BH-ID 21209094

FF 171
PEJANOVIĆ, Mirko
        Država Bosna i Hercegovina i demokratija / Mirko Pejanović. - Sarajevo : University Press - Magistrat izdanja, 2015. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Editio Politikon ; knj. 4)

Bilješka o autoru: str. 251-252. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-673-28-3
a) Bosna i Hercegovina b) parlamentarna demokratija c) lokalne zajednice d) Evropska unija

321.7:342.2(497.6)
COBISS.BH-ID 22282502

FF 172
PEJANOVIĆ, Mirko
        Ogledi o državnosti i političkom razvoju Bosne i Hercegovine : studije, članci, intervjui / Mirko Pejanović ; [ilustracije mapa Dragan Tolomanoski]. - 3. dopunjeno izd. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2013 (Kragujevac : Grafostil). - 336 str. : geogr. karte ; 23 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici)

Biografija autora: str. [337-338]. - Bibliografija: str. 295-298 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Kazalo.

ISBN 978-9958-41-499-2
a) Državnost - Bosna i Hercegovina b) Unutrašnja politika - Bosna i Hercegovina c) Bosna i Hercegovina - Političke prilike

342.28(497.6)
323(497.6)
342.1/.2:323(497.6)
COBISS.BH-ID 20755462

FF 173
PEJIĆ, Jelena
        Razlike u odnosu između mase tijela i mase školske torbe kod učenika mlađega školskog uzrasta urbanih i ruralnih sredina : magistarski rad / Jelena Pejić. - Tuzla : [J. Pejić], 2017. - 37 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Dževad Džibrić. - Bibliografija: listovi 33-36. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Razlike u odnosu između mase tijela i mase školske torbe kod učenika mlađega školskog uzrasta urbanih i ruralnih sredina [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) razredna nastava b) morfološke karakteristike c) učenici d) osnovne škole e) T-testovi

796.012.2:373.32-053.5(043.2)
572.511:373.32-053.5
373.32-053.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024946174

FF 174
PERVIĆ, Muharem
        Premijera : naša drama u našem pozorištu / Muharem Pervić. - Beograd : Nolit, 1978. - 337 str. ; 20 cm.

a) Jugoslovenska drama b) Pozorište - Beograd - 1966-1978

792(497.11 Beograd)"1966/1978"
886.1/.2.09-2
886.1/.2-95
COBISS.BH-ID 12078087

FF 175
        PESNIČKA slika / [napisali R. Frejzer...[et al.] ; priredio Miroslav Šutić. - Beograd : Nolit, 1978. - 135 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Nauka o književnosti : pravci, pojmovi, problemi)

Uvod / Miloslav Šutić: str. 5-38. - Bibliografija: str. 131-135 i uz tekst
a) Poezija - Estetika - Struktura - Zbornici b) pjesnička slika c) poetska slika d) teorija književnosti e) metafora

82.0-1(082)
COBISS.BH-ID 1313062

FF 176
PINKAS, Gabriel
        Uloga direktora osnovnih škola u kreiranju pedagoške klime i motivacije nastavnika : doktorska disertacija / Gabriel Pinkas. - Tuzla : [G. Pinkas], 2017. - graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirzeta Hadžić Suljkić. - Bibliografija. - Sažetak; Summary. - Prilozi. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga direktora osnovnih škola u kreiranju pedagoške klime i motivacije nastavnika [Elektronski izvor] : doktorska disertacija. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) stil rukovođenja b) pedagoška klima c) motivacija

005.5:373.3(043.3)
373.3:005.3/.96(043.3)
COBISS.BH-ID 1024975102

FF 177
PIRIĆ, Azra
        Kvaliteta porodičnih interakcija kao prediktor samoefikasnosti i školskog uspjeha djece : magistarski rad / Azra Pirić. - Tuzla : [A. Pirić], 2017. - 50 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 49-50. - Sažetak; Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Kvaliteta porodičnih interakcija kao prediktor samoefikasnosti i školskog uspjeha djece [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) porodične interakcije c) samoefikasnost d) školski uspjeh

159.9:316.356.2(043.2)
316.356.2:371.26-057.874(043.2)
371.26:159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 1024867582

FF 178
PITIĆ, Jasminka
        (Post)moderna čitanja drama Alije Isakovića / Jasminka Pitić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 167 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 161-167 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-27-207-3
a) Isaković, Alija (1932-1997) - "To" - "Generalijum" - "Hasanaginica" - Drame - Književne kritike b) bosanskohercegovačka književnost c) drame d) književne kritike

821.163.4(497.6)-2.09 Isaković A.
COBISS.BH-ID 21513990

FF 179
PLATON
        O jeziku i saznanju / Platon ; [izbor Ksenija Gađanski ; prevod sa grčkog Ksenija Maricki - Gađanski i Ivan Gađanski]. - Beograd : Rad, 1977 (Novi Sad : Budućnost). - 152 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Reč i misao ; Kolo XIII ; 309)

Tiraž 20.000

875.83
COBISS.BH-ID 16932

FF 180
POE, Edgar Allan
        Arabeske i groteske / Edgar Alan Po ; izbor i prevod Sveta Bulatović. - Beograd : Rad, 1984. - 106 str. ; 18 cm. - (" Reč i misao ". Nova serija ; 381)

Snoviđenja i ironija / Sveta Bulatović: str. 99-106

820(73)-32=861
COBISS.BH-ID 1058057

FF 181
POE, Edgar Allan
        Avanture Gordona Pima / Edgar Alan Po ; [prevela s engleskog Isidora Sekulić]. - 3. izd. - Beograd : Rad, 1983. - 174 str. ; 19 cm. - (Reč i misao ; 4)

Prevod dela: Narrative of Arthur Gordon Pym

82 Poe E. A.
820(73)-3
COBISS.BH-ID 3179521

FF 182
PRENZ, Juan Octavio
        Istorija hispanoameričke književnosti / Huan Oktavio Prens, Herardo Mario Golobof ; sa španskog prevela Marica Josimčević. - Beograd : Prosveta ; Novi Sad : Matica srpska ; Skopje : Misla ; Zagreb : Mladost ; Titograd : Pobjeda ; Sarajevo : Svjetlost, 1982 (Novi Sad : Prosveta). - 302 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ceo svet = Biblioteka Cijeli svijet. Latinska Amerika)

Prevod dela: Historia de la literatura hispanoamericana

860(7/8)(091)=861/862
COBISS.BH-ID 13069825

FF 183
PRICA, Čedo
        Kvadratura dramskog kruga : (zapisi o kazalištu) / Čedo Prica. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980 (Zagreb : Zagreb). - 213 str. ; 20 cm. - (Opća knjižnica 12/20 ; sv. 41)

Slika autora i bilješka o njemu na presavitku prednjeg kor. lista. - Registar
a) Pozorište - Drame - Zapisi b) drame

792.2
COBISS.BH-ID 2154505

FF 184
        PROCEEDINGS prepared as a result of research projects financed or co-financed by the Federal Ministry of Education and Science within program %Supporting research important for the Federation of Bosna and Herzegovina% over a period from 2005 through 2012 / [executive editor Jasmin Branković]. - Mostar : Federal Ministry of Education and Science, 2015. - 519 str. : ilustr. ; 24 cm

Naklada 300. - Bibliografija i bilješke uz radove. - Kazalo.

ISBN 978-9958-11-129-7
a) Znanost - Istraživanja - Zbornici b) znanstvena istraživanja

001.891(082)
COBISS.BH-ID 22612998

FF 185
PURIŠ, Bernisa
        Žamor večernjaka u košćelama : lingvostilistikom kroz Grozdanin kikot / Bernisa Puriš. - Sarajevo : Institut za jezik, 2015 ([s. l.] : A Dizajn). - 218 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Posebna izdanja ; knj. 23)

Bilješka o autorici: str. 195. - Bibliografija: str. 163-173 i uz tekst. - Summary. - Registar

ISBN 978-9958-620-26-3
a) Humo, Hamza (1895-1970) - "Grozdanin kikot" b) bosanski jezik c) jezički izraz d) lingvistika e) stilistika

811.163.43'38/42
821.163.41/.43(497.6).09 Humo H.
COBISS.BH-ID 22484998

FF 186
        PUTOKAZ : list za društvena i književna pitanja : književnohistorijska monografija / priredili Muhidin Džanko i Esed Karić. - Gradačac : Javna biblioteka "Alija Isaković", 2006 (Sarajevo : Bemust). - 452 str. : faks. ; 23 cm. - (Edicija Gradina)

Bibliografija: str. 444-450

ISBN 9958-9156-0-X
a) Putokaz (list za društvena i književna pitanja) b) Bošnjaci - Hrvatska - 1937-1939

070(497.5)(=163.4*3)"1937/1939"
COBISS.BH-ID 15345926

FF 187
PUŽEVSKI, Valentin
        Škola otvorenih vrata / Valentin Puževski ; uredio Antun Mijatović. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002. - 337 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pedagogija ; knj. 1)

Bibliografija radova Valentina Puževskog: str. 323-337.

ISBN 953-191-192-4
a) odgoj b) obrazovanje c) nastava d) škole

37.01:378.6
COBISS.BH-ID 25757455

FF 188
QADERI, Rouhullah Kangavari
        Iran i savremena strateška pitanja / Rouhullah Qaderi Kangavari. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017. - 154 str. ; 24 cm

Bibliografija iza svakog poglavlja ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-27-341-4
a) Unutrašnja politika - Međunarodna politika - Islam - Iran

323+327]:28(55)
COBISS.BH-ID 23632646

FF 189
RADIĆ, Silva
        Simbolika crteža / Silva Radić. - Široki Brijeg : Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta, 2016 (Široki Brijeg : Suton). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

O autorici: str. 191. - Bibliografija: str. 181-185. - Sažetak ; Abstract.
a) Slikarstvo - Simboli

75.045
COBISS.BH-ID 513596870

FF 190
        REZOLUCIJA o bosanskom jeziku : zbornik radova. - Sarajevo : El-Kalem, 2016. - 196 str. ; 24 cm : ilustr.

Tekst lat., ćir i arap. pismo. - "Radovi u ovom Zborniku su prezentirani na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine održanoj, 9. jula 2016. godine u Sarajevu" - - > str. 4. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-23-441-5
a) Bosanski jezik - Zbornici

811.163.4*3(063)(082)
COBISS.BH-ID 23549702

FF 191
        RIJEKA Krivaja kroz prošlost : zbornik radova / [autori priloga Rusmir Djedović ... [et al.]. - Sarajevo : Institut za istoriju : Udruženje za modernu historiju, 2016 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo ; knj. 14)

Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst.

ISBN 978-9958-649-25-7 (Institut za istoriju)
ISBN 978-9926-8082-0-4 (Udruženje za modernu historiju)
a) Rijeka Krivaja - Proučavanje lokaliteta - Zbornici

908(282.249)(063)(082)
COBISS.BH-ID 22954502

FF 192
RISTIVOJEVIĆ, Diana
        Schwäbischer Dialekt und seine Besonderheiten im Vergleich mit der deutschen Standardsprache (Švapski dijalekt i njegove osobenosti u usporedbi sa njemačkim standardnim jezikom) : magistarski rad / Diana Ristivojević. - Tuzla : [D. Ristivojević], 2017. - 76 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Azra Bešić. - Bibliografija: listovi 72-74. - Zusammenfassung; Rezime. - Prilozi: listovi 75-76. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Schwäbischer Dialekt und seine Besonderheiten im Vergleich mit der deutschen Standardsprache (Švapski dijalekt i njegove osobenosti u usporedbi sa njemačkim standardnim jezikom) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) njemački jezik b) historijski razvoj c) dijalekt u Njemačkoj d) podjela dijalekata e) obilježja švapskog dijalekta

811.112.2'28(043.2)
81'28:81'282(043.2)
COBISS.BH-ID 1024965886

FF 193
RIZVO, Emir
        Izvori stresa između nastavnika i učenika u predmetnoj nastavi : magistarski rad / Emir Rizvo. - Tuzla : [E. Rizvo], 2017. - 105 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Elvis Vardo. - Bibliografija: listovi 63-67. - Rezime; Summary. - Prilozi: listovi 69-105. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Izvori stresa između nastavnika i učenika u predmetnoj nastavi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) stres c) učenik d) nastavnik e) stresori

159.944.4:373.3](043.2)
371.213:159.944.4-057.874](043.2)
COBISS.BH-ID 1024950526

FF 194
ROMANIĆ, Teodor
        Put muzike [Štampana muzikalija] : odabrane kompozicije / Teodor Romanić ; urednici Petar Perica Vidić, Tatjana Romanić. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 244 str. : note ; 31 cm. - (Djela ; knj. 87. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 7 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

Na spor. nasl. str.: The path of music. - Tiraž 200

ISMN M-802166-00-4
ISMN 979-0-802166-00-4
a) Kompozicije - Partiture

786/787
COBISS.BH-ID 23686918

FF 195
SADŽAK, Mile
        Humani resursi u globalnom-internacionalnom menadžmentu / Mile Sadžak, Izet Rađo, Dejana Sadžak. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2015. - 216 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 208-216 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-606-78-6
a) Rukovođenje - Ljudski resursi

005.96
COBISS.BH-ID 22417670

FF 196
SALIHOVIĆ, Medina
        Masovne grobnice na području općine Zvornik kao materijalni dokazi genocida nad Bošnjacima '92-'95 : magistarski rad / Medina Salihović. - Tuzla : [M. Salihović], 2017. - 95 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rasim Muratović. - Bibliografija: listovi 82-88. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 88-95. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Masovne grobnice na području općine Zvornik kao materijalni dokazi genocida nad Bošnjacima '92-'95 [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija b) masovne grobnice c) genocid d) agresija e) ratni zločini f) Republika Bosna i Hercegovina g) Zvornik h) Srebrenica

316:341.485(497.6)''1992/1995''(043.2)
341.485:341.31''1992/1995''(043.2)
323.1(=163.4*3):341.485(043.2)
COBISS.BH-ID 1024978430

FF 197
        SARAJEVSKI dugi pucnji 1914. : događaj - narativ - pamćenje / priredili Vahidin Preljević, Clemens Ruthner. - Zenica : Vrijeme, 2015 (Široki Brijeg : Suton). - 592 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-18-076-7
a) Historija - Sarajevski atentat - 1914 - Zbornici b) Kultura pamćenja - Sarajevski atentat c) germanistika d) slavistika e) Sarajevski atentat

323.285(497.6 Sarajevo)"1914"(063)(082)
94(497.6 Sarajevo)"1914"(063)(082)
COBISS.BH-ID 22357766

FF 198
SARIĆ, Safet
        Govor i njegov jezik / Safet Sarić. - Mostar : IC štamparija, 2013. - 239 str. ; 30 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-573-03-3
a) Govorništvo - Upotreba jezika

808.5:81'271
COBISS.BH-ID 20535302

FF 199
SARIĆ, Safet
        In facto / Safet Sarić. - Mostar : Centar za mir i multietničku saradnju, 2012 (Mostar : IC štamparija). - 302 str. ; 22 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-9687-2-3

821.163.4(497.6)-92
COBISS.BH-ID 19271942

FF 200
SARIĆ, Safet
        Mulabdić : monografija / Safet Sarić. - Mostar : Pedagoška akademija, 2002 (Mostar : IC štamparija). - 332 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Istraživanja)

Tiraž 800. - Bibliografija: str. 317-328 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 9958-604-05-1
a) Mulabdić, Edhem (1862-1954) - Biografije

821.163.4(497.6).09:929 Mulabdić E.
012 Mulabdić E.
COBISS.BH-ID 10955526

FF 201
SARIĆ, Safet
        Osman-Aziz : monografija / Safet Sarić. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Fakultet humanističkih nauka, 2005 (Mostar : IC štamparija). - 412 str. ; 21 cm

Tiraž 700. - Bibliografija: str. 399-406 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registar

ISBN 9958-604-16-7
a) Hadžić, Osman Nuri - Književne kritike (1869-1937) b) Milićević, Ivan (1868-1950) - Književne kritike

821.163.4(497.6).09 Hadžić O. N.
821.163.4(497.6).09 Milićević I.
COBISS.BH-ID 14119174

FF 202
SARTRE, Jean-Paul
        Novi eseji / Žan Pol Sartr ; [izbor i prevod s francuskog Mirko Zurovac]. - Beograd : Rad, 1979 (Novi Sad : Budućnost). - 153 str. ; 18 cm. - (Reč i misao. Kolo 14 ; 349)

Sartrov misaoni horizont / Mirko Zurovac: str. 127-[154]

82
141.32=861/862
840.09 Sartre J.-P.=861/862
COBISS.BH-ID 9031737

FF 203
SELEM, Petar
        Kutija od vremena : (kazališne kritike i eseji) / Petar Selem. - Zagreb : Nakladni zavod MH, 1978. - 307 str. ; 20 cm. - (Opća knjižnica. 12/20 / Nakladni zavod MH ; sv. 36)

Bilješka o piscu: str. 299-300.
a) Pozorište - Zagreb

792(497.13 Zagreb)
886.1/.2-4
COBISS.BH-ID 12763655

FF 204
SELIMOVIĆ, Meša
        Eseji i ogledi / Meša Selimović. - Sarajevo : Veselin Masleša, 1966. - 197 str. ; 19 cm

821.163.4-4
COBISS.BH-ID 12788273

FF 205
SELIMOVIĆ, Sead
        Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995. / Sead Selimović, Izet Šabotić. - Tuzla : Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, 2017. - 574 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 551-566

ISBN 978-9958-0982-7-7
a) Armija Republike Bosne i Hercegovine. 2. korpus - 1992-1995 b) Bosna i Hercegovina - Rat - Historija - 1992-1995

355.311.4:355.01(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 24330502

FF 206
SELIMOVIĆ, Selma
        Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju kod adolescenata : magistarski rad / Selma Selimović. - Tuzla : [S. Selimović], 2017. - 82 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 80-82. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju kod adolescenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) pedagogija b) poremećaji u ponašanju c) prevencija d) pedagoška prevencija e) adolescenti

37.013.78:316.624-057.874(043.2)
316.624:343.8-057.874(043.2)
COBISS.BH-ID 1024935678

FF 207
        SINTAKSIČKA istraživanja : (dijahrono-sinhroni plan) / [urednici Jasmina Grković-Mejdžor, Vladislava Ružić, Slobodan Pavlović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2007 (Budisava : Krimel). - 281 str. ; 23 cm. - ( Lingvističke sveske ; 6)

Radovi na više jezika. - Tiraž 500. - Rezimei na više jezika uz svaki rad. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova.

ISBN 978-86-80271-69-9 ( broš.)
a) Srpski jezik - Sintaksa - Zbornici b) Srpski jezik - Semantika - Zbornici

811.163.41'367(082)
811.163.41'37(082)
COBISS.BH-ID 226830855

FF 208
SKERLIĆ, Jovan
        Pisci i knjige / Jovan Skerlić ; izbor i predgovor Zoran Gavrilović. - Beograd : Prosveta, 1968 (Novi Sad : Budućnost). - 189 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Prosveta ; 164)

Tekst ćir. - Jovan Skerlić - sinteza jedne epohe / Zoran Gavrilović: str. 5-16. - Jovan Skerlić: hronologija: str. 187-188
a) južnoslavenske književnosti b) književne kritike c) književne studije

821.163.09
COBISS.BH-ID 9566470

FF 209
SMAJLOVIĆ, Adnan
        Razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima reprezentativnih rukometnih selekcija Bosne i Hercegovine : magistarski rad / Adnan Smajlović. - Tuzla : [A. Smajlović], 2017. - 68 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Muris Đug. - Bibliografija: list 55. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 56-68. - Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport
- - Razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima reprezentativnih rukometnih selekcija Bosne i Hercegovine [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) tjelesni odgoj b) sport c) morfološke karakteristike d) motoričke sposobnosti e) funkcionalne sposobnosti f) rukomet g) reprezentacija BiH

796.322:796.012.1(043.2)
COBISS.BH-ID 1024950014

FF 210
SMAJLOVIĆ, Amela
        Sportsko takmičarska orijentacija učenika u primarnoj edukaciji : magistarski rad / Amela Smajlović. - Tuzla : [A. Smajlović], 2017. - 41 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Dževad Džibrić. - Bibliografija: listovi 36-39. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 40-41. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Sportsko takmičarska orijentacija učenika u primarnoj edukaciji [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sport b) kompetitivnost c) orijentacija d) učenici e) osnovne škole f) anketa

796:373.3-057.874(043.2)
373.3:796-057.874(043.2)
COBISS.BH-ID 1024948990

FF 211
SOFTIĆ, Aiša
        Obećani čas : običaji bosanskohercegovačkih muslimana vezani za smrt / Aiša Softić. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2016 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 326 str. : ilustr. ; 25 cm

Naklada 800. - Bibliografija: str. 291-300 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 311-322. - Conclusion. - Registri.

ISBN 978-9958-502-17-0
a) narodni običaji b) smrt c) muslimani d) Bosna i Hercegovina e) posmrtni običaji f) Bošnjaci

393(=163.43)
393:28(497.6)
COBISS.BH-ID 22949126

FF 212
SOLAK, Edina
        Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini : od 1850. do 1914. godine : sociolingvistički pristup / Edina Solak. - Sarajevo : Institut za jezik, 2014 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 278 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Institut za jezik ; knj. 20)

Bibliografija: str. 269-278 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-620-22-5
a) Sociolingvistika - Jezička politika - Bosna i Hercegovina - 1850-1914 b) bosanski jezik c) hrvatski jezik d) srpski jezik

81'272(497.6)"1850/1914"
COBISS.BH-ID 21753094

FF 213
SOURIAU, Etienne
        Dvesta hiljada dramskih situacija / Etjen Surio ; prevela Mira Vuković. - Beograd : Nolit, 1982. - 202 str. ; 21 cm. - (Književnost i civilizacija)

Prevod dela: Les deux cent mille situations dramatiques

82.01-2=861/862
792.01=861/862
111.852=861/862
COBISS.BH-ID 5273657

FF 214
        SOVJETSKA kazališna avangarda / priredio Branimir Donat. - Zagreb : Centar za kulturnu djelatnost, 1985. - 351 str., XXIV str. pril. ; 22 cm. - (Prolog. Velika edicija ; 8)

Napomena priređivača: str. 347-351. - Pogovor / Branimir Donat: str. 337-345

792(47)"19"(082)=861/862
882.09-2"19"(082)=861/862
882-2(082)=861/862
COBISS.BH-ID 5274937

FF 215
SPAHIĆ, Midhat
        Bosanska kraljevina sredinom XV vijeka - kralj Stjepan Tomaš / Midhat Spahić. - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju ; Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2016 (Velika Gorica : Topgrafika). - 329 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Bosana : bošnjački pisci u Hrvatskoj)

Bilješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. 323. - Bibliografija: str. 291-301. - Registar.

ISBN 978-953-7922-10-8
a) Bosna i Hercegovina b) Stjepan Tomaš c) historija d) 1180.-1463.

94(497.6)"14"
COBISS.BH-ID 3253795

FF 216
        SRCE ptice i srce čovjeka : izbor iz savremene književnosti Republike Srpske / [urednik Tanja Stupar- Trifunović ; prevodioci Petar Penda, Tatjana Lozanovska]. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 55, 55 str. : fotogr. ; 23 cm

Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: Heart of a Bird And Heart of a Man: A Selection of Contemporary Literature of Republic of Srpska. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 300. - Bilješke o autorima uz tekst.

ISBN 978-99938-30-70-2

821.163.41-1(082.2)
821.163.41-3(082.2)
COBISS.BH-ID 4249112

FF 217
STANISLAVSKI, K. S.
        Stanislavski : Sistem / K. S. Stanislavski ; Milan Đoković ; Snežana Mitrović. - Beograd : Partizanska knjiga, 1982 (Beograd). - 351 list ; 22 cm

a) pozorište

791
COBISS.BH-ID 1024925950

FF 218
STANOJEVIĆ, Tihomir
        Tito : život i delo : (1892-1980) / Tihomir Stanojević, Dragan Marković ; [likovno-grafička oprema Rade Rančić]. - Beograd : "Vuk Karadžić", 1981. - 663 str. : sliki (delumno vo boja) ; 33 cm

Tekst pečaten vo koloni

32-05 Tito, J.B (093.3)
323.272:321.74(497.1)
321.74(497.1)"1945/80"
327(497.1)"1945/80"
COBISS.BH-ID 32217866

FF 219
STARČEVIĆ, Martin
        Identifikacija i korekcija geometrijskih deformacija na digitalnoj slici : magistarski rad / Martin Starčević. - Tuzla : [M. Starčević], 2017. - 65 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amira Šerifović-Trbalić. - Bibliografija: list 65. - Sažetak; Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Identifikacija i korekcija geometrijskih deformacija na digitalnoj slici [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) 2D transformacije b) digitalna slika c) projekcija d) kalibracija e) korekcija slike f) translacija g) rotacija h) algoritam korekcije objektiva

778:004.932(043.2)
621.391.837.2:004.932(043.2)
COBISS.BH-ID 1024964094

FF 220
STJEPIĆ, Alma
        Prednosti sistema daljinskog grijanja u osnovnim školama na području grada Tuzle : magistarski rad / Alma Stjepić. - Tuzla : [A. Stjepić], 2017. - 122 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Sandira Eljšan. - Bibliografija: listovi 121-122. - Rezime; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Prednosti sistema daljinskog grijanja u osnovnim školama na području grada Tuzle [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) tehnički odgoj b) sistemi grijanja c) daljinsko grijanje d) osnovne škole e) toplinska energija f) energetska efikasnost g) potrošnja energije

697:373.3(497.6 Tuzla)(043.2)
536.7:697(043.2)
COBISS.BH-ID 1024944382

FF 221
        STRUKTURALNI prilaz književnosti / [R. Bart ... [et al.] ; priredio Milan Bunjevac ; [preveli Ivan Čolović ... [et al.]. - Beograd : Nolit, 1978. - 173 str. ; 19 cm. - (Nauka o književnosti : pravci, pojmovi, problemi)

Prvi podatak o odgovornosti preuzet sa prednj. korič. lista. - Bibliografija: str. 167-171; bilješke uz tekst
a) strukturalizam b) teorija književnosti c) književne studije d) zbornici

82.0:167.5](082)
81-116(082)
COBISS.BH-ID 1656599

FF 222
SULEJMANOVIĆ, Šefko
        Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj : doktorska disertacija / Šefko Sulejmanović. - Tuzla : [Š. Sulejmanović], 2017. - 497 listova : ilustr. ; 30 cm

Dostupno i na: https://phaidra.untz.ba/detail_object/o:443?tab=0#mda. - Mentor Senaid Hadžić. - Bibliografija: listovi 452-475. - Prilozi: listovi 476-497. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Zvornički sandžak b) sakralna arhitektura c) urbanizacija d) džamije

94:726.2(497.6)(043.3)
726.2:930.85(497.6)
COBISS.BH-ID 1024926462

FF 223
SULJIĆ, Senada
        Razvoj umjetnosti na prostoru Bosne u XIV stoljeću : magistarski rad / Senada Suljić. - Tuzla : [S. Suljić], 2016. - 80 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivan Balta. - Bibliografija: listovi 68-74. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 75-80. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Razvoj umjetnosti na prostoru Bosne u XIV stoljeću [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) kulturna historija b) razvoj umjetnosti c) bosanski stil d) naslijeđe e) arhitektura f) stećci g) rukopisi

930.85:719:7(497.6)''13''(043.2)
719:7(497.6)''13''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024859390

FF 224
SUŠIĆ, Derviš
        Spies / Derviš Sušić ; [translated by Amira Sadiković]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 205 str. ; 21 cm. - (Edition International Affirmation of Contemporary Literature of Bosnia and Herzegovina)

Prijevod djela: Uhode. - Tiraž 400. - About the author: str. 203

ISBN 978-9926-410-19-3

821.163.4(497.6)-31=111
COBISS.BH-ID 23881478

FF 225
ŠABANOVIĆ, Lejla
        Cultural representations of women who survived war crimes of sexual violence: A comparative analysis of films Grbavica and For Those Who Can Tell No Tales by Jasmila Žbanić and In the Land of Blood and Honey by Angelina Jolie (Kulturalne reprezentacije žena koje su preživjele ratne zločine seksualnog nasilja: Komparativna analiza filmova Grbavica i Za one koji ne mogu da govore Jasmile Žbanić i U zemlji krvi i meda Angeline Jolie) : magistarski rad / Lejla Šabanović. - Tuzla : [L. Šabanović], 2017. - 90 listova ; 30 cm

Mentor Jasmina Husanović-Pehar. - Bibliografija: listovi 87-90. - Abstract; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Cultural representations of women who survived war crimes of sexual violence: A comparative analysis of films Grbavica and For Those Who Can Tell No Tales by Jasmila Žbanić and In the Land of Blood and Honey by Angelina Jolie (Kulturalne reprezentacije žena koje su preživjele ratne zločine seksualnog nasilja: Komparativna analiza filmova Grbavica i Za one koji ne mogu da govore Jasmile Žbanić i U zemlji krvi i meda Angeline Jolie) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) ratni zločini b) seksualno zlostavljanje c) žrtve d) traume e) bol f) žalovanje

791.4:341.322.5(043.2)
341.322.5:791.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1024967422

FF 226
ŠABANOVIĆ, Meliha
        Deinstitucionalizacija ustanova socijalne i dječije zaštite u razvoju modela socijalne integracije djece : magistarski rad / Meliha Šabanović. - Tuzla : [M. Šabanović], 2016. - 103 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Asim Pandžić. - Bibliografija: listovi 86-88. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 89-103. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) deinstitucionalizacija, socijalna zaštita, dječja zaštita, integracija

364.4:159.922.7-053.2(043.2)
316.6:159.922.7-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024858878

FF 227
ŠABOTIĆ, Izet
        Arhivska praksa : (1998-2017) : u povodu dvadeset godina publikovanja časopisa / Izet Šabotić, Omer Zulić ; [prevod na engleski jezik Adnan Tinjić]. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2017 (Tuzla : Harfograf). - 207 str. : fotogr., tabele, ilustr. ; 24 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-794-17-9 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-5-5 (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona)
a) Arhivska praksa (časopis) - 1998-2017 b) Arhivistika - Bosna i Hercegovina

050:930.25(497.6)"1998/2017"
COBISS.BH-ID 24328198

FF 228
ŠARIĆ, Sabahudin
        Ideologija neofašizma i genocid - slučaj Bosne i Hercegovine : doktorska disertacija / Sabahudin Šarić. - Tuzla : [S. Šarić], 2017. - 223 lista ; 30 cm

Dostupno i na: https://phaidra.untz.ba/detail_object/o:472?tab=0#mda. - Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 207-221. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Ideologija neofašizma i genocid - slučaj Bosne i Hercegovine [Elektronski izvor] : doktorska disertacija. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) neofašizam b) genocid c) ideologija d) Bosna i Hercegovina

341.485(497.6)(043.3)
308:341.485(497.6)''1992/1995''
COBISS.BH-ID 1024937470

FF 229
ŠEHANOVIĆ, Damir
        Biti celebrity / Damir Šehanović. - Banja Luka : My Book, 2016. - 193 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9926-8108-0-1
a) Muzika - Muzičari - Bosna i Hercegovina - Hrvatska - Srbija - Intervjui

78.07:929(497.5/.6+497.11)(047.53)
COBISS.BH-ID 23273990

FF 230
ŠEMSOVIĆ, Sead, 1978-
        Epski svijet Avda Međedovića / Sead Šemsović. - Novi Pazar : "Dositej Obradović", 2017. - 349 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 305-343. - Rezime na engl. jeziku. - Registar.

ISBN 978-86-83251-48-3
a) Međedović, Avdo (oko 1875-1955) - "Ženidba Smailagić Meha" - Epika - monografije b) bošnjačka epika

821.163.4*3(497.3).09 Međedović M.(043.3)
821.163.4*3(497.3).09::398](043.3)
COBISS.BH-ID 9385241

FF 231
ŠIPKA, Milan
        Kultura govora / Milan Šipka. - 3. izd. - Sarajevo : Univerzitet, Institut za jezik, 2014 ([s. l.] : Sabah print). - 322 str. ; 20 cm. - (Edicija Priručnici ; knj. 5)

Bibliografija: str. 310-319. - Summary. - Registar

ISBN 978-9958-620-21-8
a) Govorništvo - Priručnici

808.5(035)
COBISS.BH-ID 21725958

FF 232
ŠIŠIĆ, Mirsada
        Toponimija Gračanice i okoline : magistarski rad / Mirsada Šišić. - Tuzla : [M. Šišić], 2017. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Sead Nazibegović. - Bibliografija: listovi 54-58. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Toponimija Gračanice i okoline [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) onomastika b) toponimi c) ojkonimi d) oronimi e) etimologija f) Gračanica i okolina

81'373.2(497.6 Gračanica)(043.2)
811.163.4*3'373.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024927486

FF 233
ŠKAPUR, Hasan
        Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku : (1875-1878) / Hasan Škapur. - Sarajevo : Centar za osmanističke studije, 2017 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 470 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor: str. 5-16. - Biografija i bibliografija Hasana Škapura / Kemal Bašić: str. 352-365. - Bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9926-8140-1-4
a) Bosna i Hercegovina - Historija - 1875-1878

94(497.6)"1875/1878"
COBISS.BH-ID 23638278

FF 234
ŠKARIĆ, Ivo
        Temeljci suvremenoga govorništva / Ivo Škarić. - 3. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2008 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 191 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 190-191

ISBN 978-953-0-50345-8
a) Govorništvo

808.5
COBISS.BH-ID 513084102

FF 235
ŠRNDIĆ, Nermina
        Morpho-syntactic aspects of bilingual processing based on the model of error analysis (Morfo-sintaksički aspekti dvojezičnog procesuiranja prema modelu analize grešaka) : magistarski rad / Nermina Šrndić. - Tuzla : [N. Šrndić], 2017. - 66 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Tanja Pavlović. - Bibliografija: listovi 60-62. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 63-66. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Morpho-syntactic aspects of bilingual processing based on the model of error analysis (Morfo-sintaksički aspekti dvojezičnog procesuiranja prema modelu analize grešaka) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) kontrastivna analiza b) analiza grešaka c) podjela grešaka d) jezički transfer e) frekventnost f) morfologija g) sintaksa

811.111'366'367(043.2)
811.163'366'367(043.2)
81'366'367(043.2)
COBISS.BH-ID 1024937214

FF 236
ŠUBIĆ, Anastazija
        With Shakespeare / Anastazija Šubić ; [translated from Bosnian, Croatian, Serbian into English by Ulvija Tanović]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 215 str. ; 21 cm. - (Edition International Affirmation of Contemporary Literature of Bosnia and Herzegovina)

Prijevod djela: Sa Šekspirom. - Tiraž 400. - About the author: str. 215

ISBN 978-9926-410-20-9
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Drame - Književne kritike b) Engleska književnost - Književne kritike

821.111.09-2 Shakespeare W.
COBISS.BH-ID 23898630

FF 237
ŠUŠNJAR, Adis
        Profesionalni aspekti položaja novinara u Bosni i Hercegovini : magistarski rad / Adis Šušnjar. - Tuzla : [A. Šušnjar], 2017. - 91 list : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Enes Osmančević. - Bibliografija: listovi 86-91. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Profesionalni aspekti položaja novinara u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) medijsko zakonodavstvo b) novinarska profesija c) politički klijentelizam d) radna prava novinara e) pravosuđe f) slpoboda medija

316.774:070(497.6)(043.2)
316.754/.774(497.6)(043.2)
349.2:070(043.2)
COBISS.BH-ID 1024940286

FF 238
TADIĆ, Ljubomir
        Filozofske osnove pravne teorije Hansa Kelsena : prilog kritici "Čiste teorije prava" / Ljubomir Tadić. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1962. - 195 str. ; 21 cm

Resumé
a) pravo b) filozofija prava c) Kelsen, Hans

340.12
COBISS.BH-ID 18580480

FF 239
TAHIROVIĆ-Sijerčić, Hedina
        Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije = E genderikane identitetura andi literatura savi xramosaren e romane autorke andi nekanutni Jugoslavija / Hedina Tahirović-Sijerčić. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 152 str. ; 25 cm. - (Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ; knj. 9)

Tekst na bos. i rom. jeziku. - Tiraž 1.000. - Hedina Tahirović-Sijerčić: str. [10]. - Bibliografija: str. 117-123 i uz tekst

ISBN 978-9958-11-133-4
a) Romska književnost - Ex-Jugoslavija - Književne kritike

821.214.58(497.11/.6).09
COBISS.BH-ID 23317766

FF 240
TALETOVIĆ, Mehmedalija
        Jezičke osobitosti rukopisne zbirke ,,Narodno cvijeće'' Safvet-bega Bašagića : magistarski rad / Mehmedalija Taletović. - Tuzla : [M. Taletović], 2017. - 147 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amira Turbić-Hadžagić. - Bibliografija: listovi 144-147. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Jezičke osobitosti rukopisne zbirke ,,Narodno cvijeće'' Safvet-bega Bašagića [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Bašagić, Safvet-beg (1870-1934.) b) jezičke osobitosti c) rukopisna zbirka d) transliteracija e) fonetika f) leksika g) Safvet-beg Bašagić

811.163.4*3'36:821.163.4(497.15)-14 Bašagić S. (043.2)
COBISS.BH-ID 1024948478

FF 241
        TEOLOŠKE tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu / uredili Darko Tomašević, Zorica Maros. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta, 2014 (Sarajevo : CPU printing company). - 153 str. ; 20 cm

Lat. i ćir. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-747-41-0
a) Kršćanstvo - Islam - Etika - Zbornici b) brak c) porodica d) moral e) pobačaj f) eutanazija

27/28-45(082)
COBISS.BH-ID 21671174

FF 242
        TEORIJA drame : XVIII i XIX vek / priredio Vladimir Stamenković ; [preveli Radmila Miljanić ... [et al.]]. - Beograd : Univerzitet umetnosti, 1985 (Beograd : Privredni pregled). - 714 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 713-714 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst
a) Drama - Teorija - 18./19. v. - Pregled

82.0-2
COBISS.BH-ID 4689458

FF 243
TERZIĆ, Nermin
        Produkcijske i recepcijske karakteristike webradijskih stanica u Bosni i Hercegovini : magistarski rad / Nermin Terzić. - Tuzla : [N. Terzić], 2017. - 200 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirza Mahmutović. - Bibliografija: listovi 193-200. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Produkcijske i recepcijske karakteristike webradijskih stanica u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) radijsko novinarstvo b) web radio c) produkcija d) recepcija e) novi mediji f) novomedijska ekologija g) Bosna i Hercegovina

316.774:654.195.6(497.6)
654.195.6(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 1024862462

FF 244
TODOROVIĆ, Dejan, 1950-
        Metodologija psiholoških istraživanja / Dejan Todorović. - 3. izd. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju, 2016 (Beograd : Centar za primenjenu psihologiju). - 499 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 489-491. - Registar.

ISBN 978-86-83797-67-7
a) Psihološka istraživanja - Metodologija

159.9.072
303.01
COBISS.BH-ID 226317580

FF 245
TOMAŠEVIĆ, Darko
        Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima / Darko Tomašević. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2014 (Sarajevo : CPU Printing company). - 116 str. : graf. prikazi ; 21. - (Niz Varia ; 1 / Katolički bogoslovni fakultet)

Naklada 400. - Bibliografija: str. 115.

ISBN 978-9958-747-39-7
a) Naučni rad - Metodologija - Teološki fakulteti - Udžbenici za fakultete

001.8:[378.096:27(075.8)
COBISS.BH-ID 20946950

FF 246
TURANOVIĆ, Mirsad
        Semantička analiza pridjeva u turskom jeziku : magistarski rad / Mirsad Turanović. - Tuzla : [M. Turanović], 2009. - 79 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: listovi 78-79. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) turski jezik b) pridjevi c) semantička analiza

811.512.161'367.623:81'37
81'373.612.2
COBISS.BH-ID 2909207

FF 247
        TURSKA književnost u bosanskohercegovačkoj periodici : (roman, pripovijetka, poezija, drama) : (1895-1942) = Bosna Hersek süreli yayinlarinda Türk edebiyati = (roman, hikâye, şiir, tiyatro) : (1895-1942) / [glavni i odgovorni urednik = genel yayin yönetmeni Şeref Ateş]. - 1. izd. - Sarajevo : Yunus Emre Enstitusu, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 978 str. ; 25 cm

Tiraž 750. - Predgovor na tur. i bos. jeziku.
a) turska književnost b) bosanskohercegovačka periodika c) 1895-1942

821.512.161:050(497.6)"1895/1942"
COBISS.BH-ID 3293987

FF 248
TUTNJEVIĆ, Staniša
        Otvorene granice / Staniša Tutnjević. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1977 (Sarajevo : "Oslobođenje"). - 347 str. ; 20 cm. - (Savremena domaća književnost)

Str. 15-27: Poezija Mlade Bosne. - Str. 131-152: Socijalna lokacija Grozdaninog kikota Hamze Hume. - Str. 243-152: Bitka za ljudsko Ćamila Sijarića

886.1/.2.09
COBISS.BH-ID 657431

FF 249
UBERSFIELD, Anne
        Čitanje pozorišta / An Ibersfeld ; [prevod Mirjana Miočinović]. - [1. izd.]. - Beograd, 1982 : "Vuk Karadžić" (Beograd : Kultura). - 238 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Zodijak ; 55)

Prevod dela: Lire le théâtre. - Bibliografija: str. 237-239. - Kazalo
a) dramatika b) gledališče c) semiotika

792:82.01-2
792:003.62
COBISS.BH-ID 4318464

FF 250
UKA, Hanifa
        The use of educative cartoons as a multimedia source of vocabulary input in a young learners ELT classroom / Upotreba edukativnih crtića kao multimedijalnog izvora za usvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi : magistarski rad / Hanifa Uka. - Tuzla : [H. Uka], 2017. - 51 list : tabele ; 30 cm

Mentor Nihada Delibegović-Džanić. - Bibliografija: listovi 50-51. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - The use of educative cartoons as a multimedia source of vocabulary input in a young learners ELT classroom / Upotreba edukativnih crtića kao multimedijalnog izvora za usvajanje vokabulara u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (DC ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) multimedia b) vocabulary input c) educative cartoons d) audiovisual materials e) metodika rada f) nastava stranog jezika g) engleski jezik h) multimediji i) usvajanje rječnika j) edukativni crtani filmovi k) smisleno učenje l) audiovizuelni materijali

371.3:81'243(043.2)
81'243:811.111(043.2)
811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 1024865278

FF 251
        UMETNOST tumačenja poezije / priredili Dragan Nedeljković i Miodrag Radović. - Beograd : Nolit, 1979. - 694 str. ; 20 cm. - (Književnost i civilizacija)

Predgovor / Dragan Nedeljković i Miodrag Radović: str. 11-18.
a) Dante, Aligijeri (1265-1321) - "Pakao" b) Vijon, Fransoa (1431-1463) c) Ronsar, Pjer de (1524-1585) d) Šekspir, Vilijam (1564-1616) - Soneti e) Gongora, Luis (1561-1627) f) Gete, Johan Volfgang (1749-1832) - "Pesma Parki" g) Šiler, Fridrih (1759-1805) - "Ditiramb" h) Kolridž, Semjuel Tejlor (1772-1834) - "Pesma o starom mornaru" i) Novalis (1772-1801) - "Pesma mrtvih" j) Vordsvort, Vilijam (1770-1850) k) Herderlin, Fridrih (1770-1843) l) Šeli, Persi Biš (1792-1822) - "Oda zapadnom vetru" m) Brentano, Klemens (1778-1842) n) Kits, Džon (1795-1821) - "Oda slavuju" o) Hajne, Hajnrih (1797-1856) p) Leopardi, Đakomo (1798-1837) - "Silvija" q) Mickjevič, Adam (1798-1855) r) Puškin, Aleksandar S. (1799-18837) - "Elegija" s) Ljermontov, Mihail J. (1814-1841) t) Po, Edgar Alan (1809-1849) - "Gavran" u) Bodler, Šarl (1821-1867) - "Mačke" v) Kostić, Laza (1841-1910) - "Santa Maria della Salute" w) Malarme, Stefan (1842-1898) x) Verlen, Pol (1844-1896) - "Pesnička umetnost" y) Eminesku, Mihaj (1850-1889) z) Rembo, Artir (1854-1891) - "Pijani brod" {) Jejts, Vilijam Batler (1865-1939) |) Valeri, Pol (1871-1945) - "Morsko groblje" }) Rilke, Rajner Marija - 1875-1926 ~) Blok, Aleksandar A. (1880-1921) ) Nastasijević, Momčilo (1894-1938) ¡) Cesarić, Dobriša (1902-) - "Oblak" £) Apoliner, Gijom (1880-1918) ©) Eliot, Tomas Sterns (1888-1965) °) Pasternak, Boris (1890-1960) Â) Poezija

82.09-1
82-4(082)=861
COBISS.BH-ID 14348039

FF 252
UNIVERZITET "Džemal Bijedić" (Mostar)
        Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar : [1977. - 2002.] / [prevod na engleski Adi Fejzić ; fotografije Jakub Hadžić ... [et al.]. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", 2002 (Mostar : IC štamparija). - 151 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm

Stv. nasl. na poleđini nasl. str.: 25 godina Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. - Podnasl. preuzet sa prednjeg kor. lista. - Tekst uporedo na bos. i engl. jeziku. - Štampano dvostubačno. - Tiraž 1.500

ISBN 9958-604-04-3
a) Univerzitet "Džemal Bijedić" (Mostar) - 1977-2002 - Monografije

378.4(497.6 Mostar)"1977/2002"
COBISS.BH-ID 10369542

FF 253
UPOZNAJTE Međunarodni komitet Crvenog Krsta
        Upoznajte MKCK. - Ženeva : Međunarodni komitet Crvenog Krsta, 2001. - 48 str. : fotogr. ; 21x23 cm

a) Međunarodni komitet Crvenog Krsta

614.885
COBISS.BH-ID 512306103

FF 254
VARDO, Elvis
        Psihologija menadžmenta u tranziciji / Elvis Vardo. - Sarajevo : Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2017. - 245 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 228-239.

ISBN 978-9958-0390-2-7
a) Psihologija - Rukovođenje

159.9:005
COBISS.BH-ID 24082950

FF 255
VELAGIĆ, Adnan
        Historija monarhističke Jugoslavije : (1918-1941) / Adnan Velagić. - Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić", 2015 (Sarajevo : Perfecta). - 387 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 377-387 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-604-83-6
a) Jugoslavija - Historija - 1918-1941

94(497.1)"1918/1941"
COBISS.BH-ID 21893894

FF 256
VIDMAR, Josip
        Razumijevanje književnog stvaranja / Josip Vidmar ; [izbor i predgovor Franc Zadravec ; prevod Juraj Martinović]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1977 (Sarajevo : Oslobođenje). - 492 str. ; 20 cm. - (Savremena domača književnost)

Bilješka o piscu: str. 491-492
a) realizam

821.163.6.09
821.0
COBISS.BH-ID 38142721

FF 257
        VODIČ za porodice nestalih lica : primjena Zakona o nestalim licima BiH / Bosna i Hercegovina, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. - Sarajevo : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, 2006 (Sarajevo : Garmond). - 80 str. ; 19 cm

Sadrži i: Zakon o nestalim licima ; Sporazum o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine.
a) Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine - Zakonski propisi

341.322.5-058.65(497.6)"1992/1995"(094)(035)
343.6-058.65(497.6)"1992/1995"(094)(035)
364.642.6-058.65(497.6)"1992/1995"(094)(035)
COBISS.BH-ID 1891864

FF 258
VOLTER
        Kandid ili optimizam / Volter ; [preveo s francuskog Milan Predić]. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Rad, 1976 (Novi Sad : Budućnost). - 134 str. ; 18 cm. - (Reč i misao. Jubilarno kolo ; 3)

Prevod dela: Candide / Voltaire. - Str. 127-[135]: Volterov Kandid / Veljko Korać. - Napomene: str. 119-125.
a) Volter (1694-1778) - "Kandid ili optimizam"

821.133.1-31
821.133.1.09 Voltaire
COBISS.BH-ID 122367239

FF 259
VRABAC Trnačević, Aida
        Uloga i značaj socijalnog rada u oblasti mentalnog zdravlja : magistarski rad / Aida Vrabac Trnačević. - Tuzla : [A. Vrabac Trnačević], 2017. - 117 listova : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Asim Pandžić. - Bibliografija: listovi 99-104. - Prilozi: listovi 105-117. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga i značaj socijalnog rada u oblasti mentalnog zdravlja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

364.622-783.4-73:65.012.1(043.2)
159.96:36(043.2)
COBISS.BH-ID 1024875006

FF 260
WILLIAMS, Raymond
        Drama od Ibzena do Brehta / Rejmond Vilijams ; prevela Marta Frajnd. - Beograd : Nolit, 1979. - 412 str. ; 21 cm. - (Književnost i civilizacija)

Prijevod djela: Drama from Ibsen to Brecht
a) svetovna književnost - dramatika - literarne študije

82.09-2
COBISS.BH-ID 23822337

FF 261
WILSON, Edmund
        Akselov zamak ili o simbolizmu / Edmond Vilson ; prevod i predgovor Olga Humo. - Beograd : Kultura, 1964. - XIX, 263 str. ; 18 cm. - (Eseji i studije)

Prevod dela: Axel's castle
a) Yeats, William Butler (1865-1939) - Angleški književniki - Književne študije b) Valery, Paul (1871-1945) - Francoski književniki c) Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) - Angleški pesniki d) Proust, Marcel (1871-1922) - Francoski književniki e) Joyce, James (1882-1941) - Angleški književniki f) Stein, Gertrude (1874-1946) - Ameriške pisateljice g) Rimbaud, Arthur (1854-1891) - Francoski pesniki h) Simbolizem - Književnost - Literarne smeri - Književne študije i) dadaizem j) Tzara, Tristan k) fin de siècle l) dekadenca

82.09
82.015.19
82.091
COBISS.BH-ID 2327582

FF 262
WITTGENSTEIN, Ludwig
        Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein ; s uvodom Bertranda Russella ; [preveo i pogovor napisao Gajo Petrović]. - 2. izd. - Sarajevo : Veselin Masleša, 1987. - 259 str. ; 21 cm. - (Logos)

Prevod dela: Tractatus logico-philosophicus. - Vzporedno nemško bes. in prevod v srb. hrv.

ISBN 86-21-00080-6

16
19 Wittgenstein L.
COBISS.BH-ID 22223105

FF 263
WOLFE, Thomas
        Tkanje života / Tomas Vulf ; [prevela Vera Ilić]. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Rad, 1976 (Novi Sad : Budućnost). - 106 str. ; 18 cm. - (Reč i misao. Jubilarno kolo ; 276)

Prijevod djela: From death to morning. - Tiraž 10.000. - Kantata o vremenu i samoći / Grozdana Olujić: str. 99-[107]

821.111(73)-32
COBISS.BH-ID 4434753

FF 264
        ZBORNIK Instituta za srpski jezik SANU. 3, Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičkog planiranja / uređivački odbor Ivan Klajn, Predrag Piper, Sreto Tanasić ; glavni urednik Sreto Tanasić. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2016 (Beograd : Čigoja štampa). - 204 str. ; 24 cm

" U Zborniku se objavljuju referati sa naučnog skupa 'Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike' ..."--> predgovor. - Tiraž 500. - Str. 7-8: Predgovor / Sreto Tanasić. - Napomene i bibliografske reference uz radove. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezjume; Summaries.

ISBN 978-86-82873-52-5 ( broš.)
a) Srpski jezik - Standardizacija - Zbornici b) Srbija - Jezička politika - Zbornici

811.163.41'26(082)
811.163.41'272(082)
COBISS.BH-ID 221223948

FF 265
        ZBORNIK radova nastalih kao rezultat istraživačkih projekata koje je finansiralo/sufinansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u okviru programa %Podrška istraživanju od značaja za Federaciju BiH% u periodu od 2005. do 2012. godine = Zbornik radova nastalih kao rezultat istraživačkih projekata koje je financiralo/sufinanciralo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti u okviru programa %Podrška istraživanju od značaja za Federaciju BiH% u razdoblju od 2005. do 2012. godine / [odgovorni urednik Jasmin Branković]. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke =Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, 2015. - 512 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na bos. hrv. i srp. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz radove. - Kazalo.

ISBN 978-9958-11-130-3
a) Nauka - Istraživanja - Zbornici

001.891(082)
COBISS.BH-ID 22612742

FF 266
        ZBORNIK radova" Tuzla. Grad na zrnu soli" : međunarodni znanstveni lingvistički skup / urednica Amira Mahmutović Rakovac . - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2013-. - 28 cm

Godišnje
ISSN 2303-4157 = Zbornik radova "Tuzla. Grad na zrnu soli"

81

COBISS.BH-ID 20565766

FF 267
ZILIĆ, Adis
        Stećci Podveležja = The medieval Tombstones of Podveležje / Adis Zilić ; [prijevod teksta na engleski jezik, English translation Adi Fejzić, Adi Maslo ; fotografije, skice i karte, photos, sketches and maps Adis Zilić]. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2016 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 211 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm. - (Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ; knj. 8)

Tekst uporedo na bos. i engl. jeziku. - Tiraž 700. - O autoru, About the author: str. 204-205. - Bibliografija: str. 200-201 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-11-128-0
a) Arheologija - Nadgrobni spomenici - Stećci - Podveležje - Srednji vijek

904:726.825(497.6 Podveležje)"04/14"(084)
726.825(497.6 Podveležje)%04/14%(084)
COBISS.BH-ID 22599174

FF 268
ZOVKIĆ, Mato
        Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine / Mato Zovkić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2014 (Sarajevo : CPU Printing company). - 354 str. ; 24 cm. - (Niz Radovi ; 16)

Naklada 350. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Kazalo.

ISBN 978-9958-747-42-7 (Katolički bogoslovni fakultet)
ISBN 978-953-241-391-5 (Glas Koncila)
a) Katoličanstvo - Svećenici b) Zovkić, Mato (1937-) - Biografije

272-725:929 Zovkić M.
929 Zovkić M.
COBISS.BH-ID 21748742

FF 269
        ŽIVOT, narativ, sjećanje : prof. dr. Nirman Moranjak-Bamburać : (1954-2007) / [uredili Almir Bašović, Ajla Demiragić, Marina Katnić-Bakaršić]. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2017 (Sarajevo : Grafostil). - 182 str. : ilustr. ; 25 cm

Lat. i ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-525-48-3
a) Moranjak-Bamburać, Nirman (1954-2007) - Biografije - Zbornici b) Svjetska književnost - Književne kritike - Zbornici

82.09:929 Moranjak-Bamburać N.(082)
929 Moranjak-Bamburać N.(082)
COBISS.BH-ID 23658246

FF 270
ŽIVOTIĆ, Miladin
        Egzistencija, realnost i sloboda / Miladin Životić. - Brograd : Časopis Ideje, 1973. - 191 str. ; 24 cm. - (Velika edicija ideja)

Bibliografske i druge bilješke uz tekst
a) biće b) egzistencijalizam c) etika d) ontologija

141.32
111
COBISS.BH-ID 6140185