COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSBilten naslova za 2018. godinu


BIBFF 1
ABADŽIĆ Hodžić, Aida
        Selman Selmanagić i Bauhaus / Aida Abadžić Hodžić. - Sarajevo : Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 325 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 301-313 i uz tekst. - Registar. - Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-9958-743-20-7
a) Selmanagić, Selman (1905-1986) - Biografije b) Bauhaus c) moderna umjetnost d) dizajn e) arhitektura

72.071:929 Selmanagić S.
929 Selmanagić S.
COBISS.BH-ID 20692742

BIBFF 2
AHMETAŠEVIĆ, Nidžara
        Da pravda bude vidljiva : priručnik za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH / Nidžara Ahmetašević. - Sarajevo : Mediacentar, 2018. - 38 str. : ilustr. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 37.

ISBN 978-9958-584-19-0
a) Medijsko izvještavanje - Tužilaštvo - Bosna i Hercegovina - Priručnici

070:347.963(497.6)(035)
COBISS.BH-ID 25904646

BIBFF 3
ALBARRAN, Alan B.
        Management of electronic media / Alan B. Albarran. - 2nd ed. - Australia : Wadsworth ; Belmont, CA : Wadsworth/Thompson Learning, 1997. - 324 lista : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija in kazalo

ISBN 0-534-26274-0
a) Mass media - Management b) electronic media management c) mass media marketing

658:[654.1:004.738.5]
COBISS.BH-ID 1025038078

BIBFF 4
ALEXIE, Sherman, 1966-
        The absolutely true diary of a part-time Indian / by Sherman Alexie ; art by Ellen Forney. - 1st ed. - New York : Little, Brown, cop. 2007. - 229 str. : ilustr. ; 22 cm

Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0745/2007022799-b.html - Contributor biographical information
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0745/2007022799-d.html - Publisher description

(hc.)
(hc.)
a) Spokane Indians - Juvenile fiction b) Spokane Indians - Fiction c) Indians of North America - Washington (State) - Fiction d) Indian reservations - Fiction e) Race relations - Fiction f) Diaries - Fiction

821.111(73)
COBISS.BH-ID 1025019646

BIBFF 5
ALIĆ, Amel
        Kulturalni modeli odgajanja : uvod u antropologiju porodice / Amel Alić. - Sarajevo : Perfecta, 2018 (Sarajevo : Perfecta). - 438 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 415-425 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9926-403-17-1
a) Interkulturalna pedagogija

37.01
COBISS.BH-ID 26339078

BIBFF 6
ALIĆ, Elmedina
        Akcenat u standardnom bosanskom jeziku / Elmedina Alić. - Sarajevo : Slavistički komitet : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2017. - 177, [4] str. : slika autorice ; 24 cm. - (Biblioteka Bosnistika / Slavistički komitet ; knj. 16. Monografije)

O autorici: str. [179]. - Bibliografija: str. 156-157. - Summary ; Rezjume. - Registar.

ISBN 978-9958-648-15-1 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9958-11-137-2 (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke)
a) Bosanski jezik - Akcenat

811.163.4*3'342.8
COBISS.BH-ID 24209414

BIBFF 7
ARMAKOLAS, Ioannis
        Politika i društvo u Tuzli od 1992. do 1995. godine : političko natjecanje i građanska alternativa / Ioannis Armakolas. - Sarajevo : Udruženje za modernu historiju = Udruga za modernu povijest : University Press, 2016 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studije za historiju Bosne i Hercegovine ; knj. 2) (Edicija Mustafa Imamović bira za vas ; knj. 9)

Bibliografija: str. 243-259 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-8082-2-8 (Udruženje za modernu historiju)
ISBN 978-9958-673-42-9 (University Press)
a) Tuzla b) politička historija c) Bosna i Hercegovina d) rat e) 1992-1995

323(497.6 Tuzla)"1992/1995"
94(497.6 Tuzla)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 23558918

BIBFF 8
        ASPEKTI globalizacije / priredili Vladimir Pavićević ... [et al.]. - Beograd : Beogradska otvorena škola : Dosije, 2003 (Beograd : Dosije). - 302 str. ; 20 cm

Kor. stv. nasl.: Aspekti globalizacije sa pregledom osnovnih pojmova. - Tiraž 300. - Beleška priređivača: str. 7-8. - Str. 9-12: Predgovor / Vladimir Pavićević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

ISBN 86-81563-26-2 (broš.)
a) globalizacija b) informaciono društvo c) zbornici

316.32:004(082)
316.334.2/.5(082)
327.3(082)
330.342(082)
339.92/.98(082)
316.7(082)
321.8(082)
COBISS.BH-ID 110821388

BIBFF 9
AZINOVIĆ, Vlado
        Razgovori o terorizmu i nama : (2014-2018) / Vlado Azinović. - Sarajevo : Atlantska inicijativa, 2018. - 161 str. ; 23 cm

ISBN 978-9926-8097-7-5
a) Azinović, Vlado (1963-) - Intervjui b) Terorizam - Svijet - 2014-2018 - Intervjui

323.28:929 Azinović V.(047.53)
COBISS.BH-ID 26165766

BIBFF 10
        BEGEGNUNGEN in Mittel- und Osteuropa : junge deutschsprachige Autoren schildern ihre Eindrücke / herausgegeben von der Robert-Bosch-Stiftung ; Mit einem Vorwort von Hans Maier. [Bearb.: Judith Rösch ; Angela Hohlfeldt]. - Stuttgart ; Leipzig : Hohenheim-Verl., 2001. - 173 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 3-89850-040-3
a) sociologija b) geografija

31
COBISS.BH-ID 512811438

BIBFF 11
BELJAN Kovačić, Iva
        O pričama i čitanju : književnokritičke bilješke / Iva Beljan Kovačić. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2016 (Zagreb : Grafomark). - 228 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21)

Bilješka o autorici: str. 225. - Podatak o biblioteci preuzet s kor. lista. - Bibliografska bilješka: str. 223-224. - Registar

ISBN 978-953-7968-51-9 (Zagreb)
ISBN 978-9958-01-043-9 (Sarajevo)
a) Bosanskohercegovačka književnost - Književne kritike

821.163.4(497.6).09-3
COBISS.BH-ID 1024070143

BIBFF 12
BEŠIĆ, Azra
        Wer kauft heute Noch ʼne Katze im Sack??? : Tiersymbolik in Sprache und Literatur / Azra Bešić, Jasmina Đonlagić Smailbegović. - 1. Aufl. - Tuzla : Bosanska riječ = Das Bosnische Wort, 2018. - 244 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Edition Paradigme / Bosanska riječ, Tuzla)

Bibligrafija: str. 237-243

ISBN 978-9958-12-325-2
a) Njemački jezik - Frazeologija

811.112.2'373.7
COBISS.BH-ID 25786630

BIBFF 13
BLAGOJEVIĆ, Aleksandra
        Odlike frazema u Andrićevom književnom djelu ,,Gospođica'' i njihovi ekvivalenti u njemačkom prevodu : magistarski rad / Aleksandra Blagojević. - Tuzla : [A. Blagojević], 2018. - 91 list : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Azra Bešić. - Bibliografija: listovi 88-91. - Sažetak; Zusammenfassung. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Odlike frazema u Andrićevom književnom djelu ,,Gospođica'' i njihovi ekvivalenti u njemačkom prevodu [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) frazeologija b) frazem c) kontrastivna frazeologija d) analiza prevoda e) Ivo Andrić f) roman Gospođica

81'373.72-31 Andrić I.
811.112.2:811.163.4(497.6)
COBISS.BH-ID 1025056766

BIBFF 14
BLEKBURN, Sajmon
        Oksfordski filozofski rečnik / Sajmon Blekburn ; [prevod sa engleskog Ljiljana Petrović, Ljubica Stanković, Vladimir Gvozden, Olivera Pajin, Danilo Egelja ; stručna redakcija Milan Brdar]. - Novi Sad : Svetovi, 1999 (Beograd : Kultura). - 478 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka AZ)

Prevod dela: Dictionary of philosophy / Simon Blackburn. - Na koricama beleška o delu. - Hronologija: str. 467-478.

ISBN 86-7047-303-8 (Broš.)
a) Filozofija - Leksikoni

1(031)
COBISS.BH-ID 145458439

BIBFF 15
        BOSNIA by television / edited by James Gow, Richard Paterson, Alison Preston. - London : British Film Institute, 1996 (Suffolk : St Edmundsbury Press). - IX, 181 str. ; 23 cm

Bibliografija uz poglavlja. - Registar

ISBN 0-85170-612-6
a) Informacioni sistemi - Televizija - Rat b) Bosna i Hercegovina - Rat - 1992-1995

355.01:[316.774:654.197
COBISS.BH-ID 14079238

BIBFF 16
BOŽIČEVIĆ, Viktor
        Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja : priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja / Viktor Božičević, Siniša Brlas, Marina Gulin. - 1. izd. - Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2012. - 492 str. : tabele i graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 978-953-7756-06-2
a) mentalno zdravlje, priručnici

616.89(035)
COBISS.BH-ID 7877657

BIBFF 17
BREDEL, Willi, 1901-1964
        Die Vitalienbrüder : ein Störtebeker-Roman / Willi Bredel. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1973. - 218 str. : ill ; 19 cm. - (Rororo Rotfuchs)

ISBN 3-499-20024-4

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025066238

BIBFF 18
BRLAS, Siniša
        Terminološki opisni rječnik ovisnosti : opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholozma i problematičnog i patološkog kockanja / Siniša Brlas. - Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2016. - 226 str. ; 14 cm

ISBN 978-953-7756-23-9
a) ovisnosti u psihologiji b) termini vezani za ovisnosti c) patologija i ovisnosti, rječnik termina

159.96:613.81(038)
COBISS.BH-ID 7879705

BIBFF 19
BRLAS, Siniša
        Važno je ne započeti : neki temeljni pojmovi psihologije ovisnosti / Siniša Brlas ; [autor predgovora Dubravko Klarić]. - 1. izd. - Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2010. - 102 str. : ilustr. ; 18 cm

Predgovor: str. 7-8. - Bilješka o autoru: str. 97-99. - Bibliografija

ISBN 978-953-55137-6-6
a) ovisnosti b) prevencija ovisnosti

613.81/.84
COBISS.BH-ID 7882521

BIBFF 20
BULIĆ, Halid
        Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića / Halid Bulić. - Tuzla : Institut za bosanski jezik i književnost, 2018 (Tuzla : Off-set). - 224 str. : slika autora ; 21 cm

Podaci o autoru: str. 223-224. - Bibliografija: str. 207-214 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-0398-3-6
a) Kulenović, Skender (1910-1978) - "Ponornica" - Književne kritike b) Bosanski jezik - Lingvostilistička analiza c) Bosanskohercegovačka književnost - Književne kritike

811.163.4*3´38
821.163.4(497.6).09 Kulenović S.
COBISS.BH-ID 25939718

BIBFF 21
BURSCHELL, Friedrich
        Schiller / Friedrich Burschell. - 1.-24. Tsd. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1968. - 580 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 546-556. - Registri
a) Schiller, Friedrich (1749-1805) - Literarne študije - Biografije b) nemška književnost c) interpretacije

821.112.2.09 Schiller F.
830.09 Schiller F.
929 Schiller F.
COBISS.BH-ID 11998050

BIBFF 22
BUSULADŽIĆ, Adnan
        Tragovi antičkog teatra, muzike, gladijatorskih borbi i takmičenja iz arheoloških zbirki u Bosni i Hercegovini = Evidence of the theatre, music, gladiator combats and games from ancient Greece and Rome in archaeology collections in Bosnia and Herzegovina / Adnan Busuladžić ; [prijevod na engleski Saba Risaluddin] ; [foto Almin Zrno, Edin Bujak, Almir Marić]. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine = National Museum of Bosnia and Herzegovina, 2017 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 314 str. : fotogr. ; 25 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 239-254 i uz tekst.

ISBN 978-9958-502-20-0
a) Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine - Arheološka zbirka - Izložba b) Arheologija - Antički teatar - Muzeji - Izložbe - Sarajevo

904:792]"00":069.5(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 24724998

BIBFF 23
BUŠATLIJA, Mirsad
        Bugojno : šetnja prostorom i vremenom / Bušatlija Mirsad. - Bugojno : autor, 2017 (Donji Vakuf : Studio VAG). - 154 str. : fotogr., ilustr., tabele ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 148-152

ISBN 978-9926-442-51-4
a) Bugojno - Proučavanje lokaliteta

908(497.6 Bugojno)(084)
COBISS.BH-ID 24296198

BIBFF 24
CAPUS, Alex
        Fast ein bißchen Frühling : Roman / Alex Capus. - 2. Aufl., ungekürzte Ausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004. - 159 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13167)

ISBN 3-423-13167-5
ISBN 978-3-423-13167-4

821.112.2(494)-311.2
COBISS.BH-ID 27178338

BIBFF 25
COAKES, Sheridan J.
        SPSS verzija 20.0 [za] Windows : analiza bez muke / Sheridan J. Coakes ; [prevod Jasna Soldić-Aleksić]. - Izd. 1. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2013 (Čačak : Svetlost). - XIV, 312 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 457)

Prevod djela: SPSS 20.0 for Windows. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-7310-477-5 (broš.)
a) Aplikativni program "SPSS" - Priručnici b) Matematička statistika - Aplikativni programi - Priručnici

004.42 SPSS(035)
311:004.9(035)
COBISS.BH-ID 198818316

BIBFF 26
        COMMUNICATION in history : technology, culture, society / [edited by] David Crowley, Paul Heyer. - 3rd ed. - New York : Longman, cop. 1999. - xii, 348 str. : ilustr. ; 24 cm

Includes bibliographical references and index. - Sadržaj

ISBN 0-8013-3133-1
a) Communication - History

316.77
COBISS.BH-ID 1025039358

BIBFF 27
ČAUŠEVIĆ, Hajrudin
        Fahro : profesor Fahrudin Baščelija u sjećanjima i anegdotama / Hajrudin Čaušević. - Tešanj : Planjax, 2004 (Tešanj : Planjax). - 248 str. : ilustr., faks. ; 21 cm. - (Biblioteka Dokumenti ; kolo 1; knj. 3)

Tiraž 1.000. - Uzvraćanje ljubavi / Vojislava Vasiljević: str. 5-6

ISBN 9958-734-72-9
a) Baščelija, Fahrudin (1906-1972) - Biografije

929 Baščelija F.
COBISS.BH-ID 12832518

BIBFF 28
ČAUŠEVIĆ, Merima
        Muzika za klavir u Bosni i Hercegovini : 1945-1992 / Merima Čaušević. - Sarajevo : Univerzitet, Pedagoški fakultet, 2016 ([s. l.] : ŠDC). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 213-218 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-9461-9-6
a) Muzika - Klavir - Bosna i Hercegovina - 1945-1992

786.2(497.6)"1945/1992"
COBISS.BH-ID 23169286

BIBFF 29
DELIĆ, Amer
        Linguistic Complexity in High-school Students' EFL Writing (Lingvistička kompleksnost u pisanim radovima na engleskom jeziku učenika srednje škole) : magistarski rad / Amer Delić. - Tuzla : [A. Delić], 2018. - 76 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Alma Jahić Jašić. - Bibliografija: listovi 73-75. - Prilog: list 76. - Summary, Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Linguistic Complexity in High-school Students' EFL Writing (Lingvistička kompleksnost u pisanim radovima na engleskom jeziku učenika srednje škole) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Engleski jezik b) sintaksa c) semantika d) pisanje e) srednje škole

811.111:373.5(043.2)
371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 1025050878

BIBFF 30
DIMITRIJOSKA, Sunčica
        Socijalni rad sa maloletnim učiniocima krivičnih dela / Sunčica Dimitrijoska ; [prevod sa makedonskog Sunčica Dimitrijoska]. - Niš : Univerzitet, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Socijalna rabota so maloletnici storiteli na krivični dela. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 109-111.

ISBN 978-86-7181-099-9 ( broš.)
a) Maloletnički kriminalitet - Suzbijanje b) Socijalni rad - Maloletnici

343.85:343.91-053.6
364-22:343.91-053.6
364.4-053.2
COBISS.BH-ID 239288332

BIBFF 31
DIZDAREVIĆ, Nadira
        The Translation of slang in the novel Bridget Jone's Diary by Helen Fielding (Prijevod slenga u romanu Dnevnik Bridget Jones Helen Fielding) : magistarski rad / Nadira Dizdarević. - Tuzla : [N. Dizdarević], 2018. - 91 list : tabele ; 30 cm

Mentor Selma Veseljević Jerković. - Bibliografija: listovi 87-91. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - The Translation of slang in the novel Bridget Jone's Diary by Helen Fielding (Prijevod slenga u romanu Dnevnik Bridget Jones Helen Fielding) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) analysis b) translation c) slang d) domestication e) foreignization f) strategies of translation g) Bridget Jones's Diary

81'255.4'27-31 Fielding H.
821.111'255.4-31(043.2)
COBISS.BH-ID 1025043710

BIBFF 32
DÖBLIN, Alfred
        Berlin Alexanderplatz : die Geschichte vom Franz Biberkopf / Alfred Döblin ; Nachwort von Walter Muschg. - 3. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1966, cop. 1961. - 429 str. ; 18 cm. - (DTV : Deutscher Taschenbuch Verlag ; 295)

a) njemačka književnost

821.112.2-311.4=112.2
COBISS.BH-ID 1024775021

BIBFF 33
DONIA, Robert
        Radovan Karadžić : uzroci, postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini / Robert J. Donia ; prevela Daniela Valenta. - Sarajevo : University Press, 2016 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 314 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Magistrat izdanja / University Press) (Edicija Mustafa Imamović bira za vas ; knj. 8)

Prijevod djela: Radovan Karadžić, arhitect of the Bosnian genocide. - Bibliografija: str. 303-309 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-673-40-5 (mehki uvez)
ISBN 978-9958-673-41-2 (tvrdi uvez)
a) Karadžić, Radovan (1945-) b) Genocid - Bosna i Hercegovina - 1992-1995

341.485(497.6)"1992/1995"
32:929 Karadžić R.
COBISS.BH-ID 23510278

BIBFF 34
DORST, Tankred
        Was sollen wir tun : Variationen über ein Thema von Leo Tolstoi / Tankred Dorst ; Mitarbeit Ursula Ehler. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 95 str. : port. ; 20 cm

Sadržaj: Der Gott unter dem Ahornbaum ; Die halb geöffnete Tür ; Akrobaten

ISBN 3-518-40747-3

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025057022

BIBFF 35
DRNDIĆ, Adnan
        Uloga nevladinog sektora u sprečavanju prosjačenja na području Tuzlanskog kantona : magistarski rad / Adnan Drndić. - Tuzla : [A. Drndić], 2018. - 136 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Hariz Šarić. - Bibliografija: listovi 123-128. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 129-136. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga nevladinog sektora u sprečavanju prosjačenja na području Tuzlanskog kantona [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

364.652:343.345(497.6 Tuzlanski kanton)
343.345(043.2)
316.624:343.345(043.2)
COBISS.BH-ID 1025044734

BIBFF 36
DURAKOVIĆ, Ćamil
        Uticaj nezaposlenosti na socijalne potrebe mladih na području Tuzlanskog kantona : magistarski rad / Ćamil Duraković. - Tuzla : [Ć. Duraković], 2018. - 119 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Nijaz Karić. - Bibliografija: listovi 98-102. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 103-119. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uticaj nezaposlenosti na socijalne potrebe mladih na području Tuzlanskog kantona [Elektronski optički disk (CD ROM)] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) socijalna politika c) nezaposlenost d) mladi e) socijalne potrebe f) socijalna isključenost g) socijalna pomoć

331.56-053.81(497.6 Tuzlanski kanton)
304.3:331.56-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 1025067006

BIBFF 37
DURAKOVIĆ, Ferida
        Iste smo ljubavi ti i ja / Ferida Duraković, Sonja Jurić, Tanja Stupar-Trifunović ; [ilustracije Mirza Hasanbegović]. - Sarajevo : Save the Children, 2016 (Sarajevo : Amos Graf). - 35 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

Tiraž 2.000

ISBN 978-9958-0998-8-5

821.163.41/.43(497.6)-93-32
087.5
COBISS.BH-ID 23380742

BIBFF 38
DURGUTOVIĆ, Selma
        Stavovi nastavnika o značaju didaktičkih materijala na uticaj motivacije kod učenika u nastavi muzičke kulture : magistarski rad / Selma Durgutović. - Tuzla : [S. Durgutović], 2018. - 44 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 40-41. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 42-44
a) razredna nastava b) nastava muzičke kulture c) didaktički materijal d) motivacija

78:371.2(043.2)
37.025:273.3(043.2)
COBISS.BH-ID 1025008126

BIBFF 39
DŽAMBIĆ, Admir
        Primjena nastavnih sredstava i pomagala u nastavi tehničke kulture i informatike : magistarski rad / Admir Džambić. - Tuzla : [A. Džambić], 2017. - 175 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 169-170. - Prilozi: listovi 171-175. - Sažetak; Rezime. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Primjena nastavnih sredstava i pomagala u nastavi tehničke kulture i informatike [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) nastavna sredstva b) tehnički uređaji c) tehnička pomagala d) obrazovni softveri e) računari

371.64/.69:[659.2:004](043.2)
659.2:004(043.2)
COBISS.BH-ID 1025037566

BIBFF 40
ĐELMO, Minela
        Bibliografije članova Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH / priredila Minela Đelmo ; urednik Esad Duraković. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 (Sarajevo : Blicdruk). - 272 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja ; knj. 175. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 45 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

Dostupno i na: http://www.anubih.ba/images/publikacije/posebna_izdanja/OHN/Bibliografije_clanova_OHN_ANUBiH.pdf. - Na spor. nasl. str.: Bibliographies of the members of the Department of humanities of ANUBiH. - Tiraž 300

ISBN 978-9926-410-29-2

doi: 10.5644/PI2017.175.00
a) Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo). Odjeljenje humanističkih nauka - Bibliografije

013:[061.12:009(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 24794630

BIBFF 41
        EASTERN European journalism : before, during and after communism / Jerome Aumente ... [et al.]. - Cresskill, N.J. : Hampton Press, cop. 1999. - xi, 222 str. ; 24 cm. - (The Hampton Press communication series)

Includes bibliographical references and indexes. - Sadržaj

ISBN 1-57273-178-8
(broš.)
a) Journalism - Europe, Eastern - History

COBISS.BH-ID 1024980990

BIBFF 42
ELEZOVIĆ, Stefan, 1995-
        Lešinari / Stefan Elezović. - Priboj : Udruženje za očuvanje baštine Dijak, 2018 (Banja Luka : Grafopapir). - 93 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Dijak) (Biblioteka Posebna izdanja / Udruženje za očuvanje baštine Dijak ; knj. 2)

Tiraž 300. - Kratka bilješka o piscu: str. 92-93.

ISBN 978-99976-688-7-5

821.163.41-1
COBISS.BH-ID 7372824

BIBFF 43
ELLIS, Albert
        Svladavanje otpora u psihoterapiji : racionalno-emocionalna bihevioralna terapija : integrirani pristup / Albert Ellis ; [prevod Mirjana Krizmanić, Andreja Bubić]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005. - XV, 294 str. ; 24 cm. - (Psihoterapijski niz ; knj. 10)

Prevod dela: Overcoming resistance. - Beleška o autoru: str. [IX]. - Bibliografija: str. [271]-280. - Predmetni registar.

ISBN 953-191-261-0
a) Psihoterapija - Racionalno-emocionalno bihejvioralna b) Psihoterapija - Otpor - Savlađivanje

615.851
COBISS.BH-ID 512956823

BIBFF 44
FAJGELJ, Stanislav, 1947-
        Psihometrija : metod i teorija psihološkog merenja / Stanislav Fajgelj. - 4. dopunjeno izd. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju, 2013 (Beograd : Centar za primenjenu psihologiju). - 764 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 726-752. - Registri.

ISBN 978-86-89377-02-6 (broš.)
a) Psihometrija

159.9.072
COBISS.BH-ID 196999948

BIBFF 45
FEJZIĆ, Arnela
        Kultura čitanja učenika od 5. do 9. razreda osnovne škole : magistarski rad / Arnela Fejzić. - Tuzla : [A. Fejzić], 2018. - 51 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Sead Nazibegović. - Bibliografija: listovi 47-48. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 49-51. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Kultura čitanja učenika od 5. do 9. razreda osnovne škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) razredna nastava b) kultura čitanja c) osnovne škole d) učenici

028.5:373.3-057.874(043.2)
82.08:028.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1025024766

BIBFF 46
FEJZIĆ, Asja
        A Case of Irene Adler: The Representation of Enlightened Sexism in the BBC TV Adaptation of the Sherlock Holmes story A Scandal in Bohemia by Arthur Conan Doyle(Slučaj Irene Adler: reprezentacija prosvijećenog seksizma u BBC tv adaptaciji kratke priče o Sherlock Holmesu pod nazivom Skandal u Bohemiji Arthura Conana Doyla) : magistarski rad / Asja Fejzić. - Tuzla : [A. Fejzić], 2018. - 88 listova ; 30 cm

Mentor Selma Veseljević Jerković. - Bibliografija: listovi 82-88. - Abstract; Rezime. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - A Case of Irene Adler: The Representation of Enlightened Sexism in the BBC TV Adaptation of the Sherlock Holmes story A Scandal in Bohemia by Arthur Conan Doyle(Slučaj Irene Adler: reprezentacija prosvijećenog seksizma u BBC tv adaptaciji kratke priče o Sherlock Holmesu pod nazivom Skandal u Bohemiji Arthura Conana Doyla) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) seksizam b) feminizam c) marksizam d) adaptacija e) mediji f) ideologija g) teorija h) Skandal u Bohemiji i) britanska književnost j) kratke priče k) sexism l) feminism m) marxism n) adaptation o) media p) ideology q) theory r) A Scandal in Bohemia s) british literature t) short stories

821.111.09-32 A. C. Doyle (043.2)
141.7:821.111(043.2)
COBISS.BH-ID 1025061374

BIBFF 47
FEUCHTWANGER, Lion, 1884-1958
        Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis : Roman / Lion Feuchtwanger. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer, 1988. - 617 str. ; 18 cm

ISBN 3-596-21923-X (broš.)

821.112.2-31
COBISS.BH-ID 1025065726

BIBFF 48
FIELD, Syd
        Screenplay : the foundations of screenwriting / Syd Field. - New York : Delta Trade Paperbacks, 1984. - 262 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostupno i na: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0625/2005048491-s.html - Sample text
Srodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0625/2005048491-b.html - Contributor biographical information
Srodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0625/2005048491-d.html - Publisher description. - Registar. - Sadržaj: What is a screenplay? ; The subject ; The creation of character ; Building a character ; Story and character ; Endings and beginnings ; Setting up the story ; Two incidents ; Plot points ; The scene ; The sequence ; Building the story line ; Screenplay form ; Writing the screenplay ; Adaptation ; On collaboration ; After it's written ; A personal note

ISBN 0-440-57647-4
a) Motion picture authorship b) Filmski scenariji - Kreativno pisanje - Priročniki c) scenariji d) filmski motivi e) zgodba f) karakterizacija

791.632:792.026(035)
808.1(035)
COBISS.BH-ID 1025038846

BIBFF 49
FILOZOFSKI fakultet (Niš)
        Četrdeset godina Filozofskog fakulteta u Nišu : (1971-2011) : monografija / [priredila Bojana Dimitrijević]. - Niš : Filozofski fakultet, 2012 (Niš : Scero Print). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-86-7379-274-3 (karton s omotom)
a) Filozofski fakultet (Niš) - 1971-2011

378.6:1(497.11)"1971/2011"
COBISS.BH-ID 195914764

BIBFF 50
GAZDIĆ, Damir
        Opterećenost učenika nastavnim sadržajima devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja : magistarski rad / Damir Gazdić. - Tuzla : [D. Gazdić], 2018. - 88 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 79-81. - Sažetak, Summary. - Prilozi: listovi 82-88. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Opterećenost učenika nastavnim sadržajima devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) osnovne škole b) učenici c) opterećenost učenika d) nastavni sadržaji

373.3/.4:37.04(043.2)
371.214:371.212(043.2)
37.04:[371.212:373.3](043.2)
COBISS.BH-ID 1025022462

BIBFF 51
GAZETIĆ, Edisa
        Pozicija ženskog roda u patrijarhalnoj kulturi južnoslavenske interliterarne zajednice : (od prvih društvenih zajednica do kraja 19. stoljeća) / Edisa Gazetić. - Sarajevo : Filozofsko društvo "Theoria", 2018 (Tuzla : Neutrino). - 228 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 221-228 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9419-4-8
a) Južnoslavenska književnost - Žene - Književne kritike b) Žene - Društveni položaj

821.163.09-055.2
316.66-055.2
COBISS.BH-ID 24907270

BIBFF 52
        GAZI Husrev-begova biblioteka : 480 godina postojanja / Osman Lavić ... [et al.]. - Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka, 2017 ([Sarajevo] : Blicdruk). - 276 str. : fotogr. u bojama, faks. ; 25 x 32 cm

Tiraž 1.000. - Blago koje se stječe : umjesto predgovora / Hilmo Neimarlija: str. 7-10. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-580-14-7
a) Gazi Husrev-begova biblioteka (Sarajevo) - 1537-2017 - Zbornici

027.4(497.6 Sarajevo)"1537/2017"(082)
COBISS.BH-ID 23606790

BIBFF 53
GIORDANO, Ralph
        Die Bertinis / Ralph Gioradno. - Frankfurt na Majni : Fischer Taschenbuch Verlag, 1986

ISBN 3-596-25961-4

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025059582

BIBFF 54
        The GLOBAL dynamics of news : studies in international news coverage and news agenda / edited by Abbas Malek and Anandam P. Kavoori. - Stamford, Conn. : Ablex Pub., cop. 2000. - xiv, 426 str. ; 24 cm. - (Contemporary studies in international political communication)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1511/99029339-t.html - Table of contents only
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1511/99029339-b.html - Contributor biographical information. - Includes bibliographical references and indexes. - Sadržaj

ISBN 1-56750-462-0
a) Foreign news b) Communication, International c) Journalism - Political aspects

070
COBISS.BH-ID 1025039870

BIBFF 55
        The GLOBAL journalist : news people around the world / edited by David H. Weaver ; with the assistance of Wei Wu. - Cresskill, N.J. : Hampton Press, cop. 1998. - xx, 492 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International Association for Media and Communication Research)

Includes bibliographical references and indexes. - Sadržaj

ISBN 1-57273-168-0
a) Journalists - Biography

COBISS.BH-ID 1025039102

BIBFF 56
        GLOBAL media economics : commercialization, concentration, and integration of world media markets / [edited by] Alan B. Albarran and Sylvia M. Chan-Olmsted. - 1st ed. - Ames : Iowa State University Press, 1998. - xiii, 362 str. ; 24 cm

Companion volume to: Media economics : understanding markets, industries, and concepts / Alan B. Albarran. 1996. - Includes bibliographical references and index. - Sadržaj

ISBN 0-8138-2690-X (nekiseli papir)
a) Mass media - Economic aspects

316.774
COBISS.BH-ID 1025038590

BIBFF 57
        GLOBALNA socijalna politika / priredila Nikola Jejts ; prevele sa engleskog Jelena Vidojević, Natalija Perišić. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2017 (Beograd : Čigoja štampa). - 322 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Edicija Prevodi)

Prevod djela: Understanding global social policy. - Tiraž 300. - "Prevod knjige realizovan je u okviru projekta 'Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery'" --> kolofon. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 304-306.

ISBN 978-86-6425-028-3 (broš.)
a) Socijalna politika

304
COBISS.BH-ID 237416972

BIBFF 58
GOBELJIĆ, Amela
        Društveni status jednoroditeljskih porodica na Tuzlanskom kantonu uzrokovan genocidom nad Bošnjacima '92-'95 : magistarski rad / Amela Gobeljić. - Tuzla : [A. Gobeljić], 2018. - 111 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Adib Đozić. - Bibliografija: listovi 108-111. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Društveni status jednoroditeljskih porodica na Tuzlanskom kantonu uzrokovan genocidom nad Bošnjacima '92-'95 [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija porodice b) jednoroditeljske porodice c) samohrani roditelji d) društveni status e) društvene institucije f) agresija g) genocid h) Tuzlanski kanton i) Bošnjaci

316.356.2(497.6 Tuzlanski kanton)(043.2)
341.485(=163.4*3)''1992/1995''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024986366

BIBFF 59
GRONEMEYER, Andrea
        Theater / Andrea Gronemeyer. - Erstöffentlichung. - Köln : DuMont, 1995. - 192 str. : ilustr. ; 20 cm. - (DuMont-Taschenbücher. Schnellkurs ; 503)

ISBN 3-7701-3405-2
a) glaedališče - zgodovina - svet

792(1)(091)
COBISS.BH-ID 38670337

BIBFF 60
HADŽIĆ-Suljkić, Mirzeta
        Metodika rada školskog pedagoga-psihologa / Mirzeta Hadžić-Suljkić. - Tuzla : Off-set, 2015 (Tuzla : Off-set). - 266 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 219-228 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-31-200-7
a) Obrazovanje - Školski pedagog - Školski psiholog - Metodika rada

371.12.02:159-051
COBISS.BH-ID 22045958

BIBFF 61
HADŽIĆ-Suljkić, Mirzeta
        Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju : uvod u osnove, metode i praktičnu primjenu / Mirzeta Hadžić-Suljkić. - Tuzla : PrintCom, 2013 (Tuzla : PrintCom). - 204 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija uz pojedina poglavlja. - Registar.

ISBN 978-9958-13-084-7
a) Metodologija pedagoških istraživanja - Udžbenici za fakultete

37.012(075.8)
COBISS.BH-ID 20760838

BIBFF 62
HADŽIZUKIĆ, Dijana
        Prilozi proučavanju srpske književnosti u Bosni i Hercegovini / Dijana Hadžizukić. - Mostar : Fakultet humanističkih nauka, 2015 (Sarajevo : Sabah-Print). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autorice. - Bilješka o autorici: str. 157. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst

ISBN 978-9958-604-88-1
a) Srpska književnost - Bosna i Hercegovina - Knjževne kritike

821.163.41(497.6).09
COBISS.BH-ID 22091014

BIBFF 63
HAJRIĆ, Amrudin
        Kur'an kao standard arapskog jezika : doktorska disertacija / Amrudin Hajrić. - Sarajevo : [A. Hajrić], 2011. - 219 listova ; 30 cm

Mentor Mehmed Kico. - Bibliografija: listovi 205-218 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka
a) Arapski jezik - Kur'an - Doktorske disertacije

811.411.21:28-23](043.3)
COBISS.BH-ID 20738054

BIBFF 64
HALILOVIĆ, Edin
        Konzulati, njihova diplomatska i politička uloga i funkcija u Bosanskom ejaletu u vrijeme Velike istočne krize (1875.-1878.) : magistarski rad / Edin Halilović. - Tuzla : [E. Halilović], 2018. - 165 listova : geogr. karte ; 30 cm

Mentor Izet Šabotić. - Bibliografija: listovi 159-165. - Rezime; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Konzulati, njihova diplomatska i politička uloga i funkcija u Bosanskom ejaletu u vrijeme Velike istočne krize (1875.-1878.) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) historija b) konzulati c) diplomatska predstavništva d) hercegovački ustanak e) bosanski ustanak f) Velika istočna kriza g) Berlinski kongres

341.7/.8:94(497.6)''1875/1878''(043.2)
94:341.781(497.6)''1875/1878''(043.2)
COBISS.BH-ID 1025077758

BIBFF 65
HAMZIĆ, Omer
        Malešići kod Gračanice : historijska monografija / Omer Hamzić, Edin Šaković. - Gračanica : Monos, 2018 (Tuzla : Off-set). - 540 str. : fotogr., faks., ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Bilješka o autorima: str. 538-540. - Bibliografija: str. 520-532 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-586-11-8
a) Malešići (Gračanica) - Historija

94(497.6 Malešići)
COBISS.BH-ID 25686278

BIBFF 66
HASANDEDIĆ, Hivzija
        Muslimanska baština Bošnjaka II : Herceg-Novi i okolina, Vrgorac i okolina, Imotska krajina, Makarsko primorje, Zapadna Hercegovina / Hivzija Hasandedić ; [fotografije Samir Kamenjaš, Ahmed Mehmedović, Ćiril Ćiro Raič]. - 2. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 147 str. : fotogr., ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 145 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 143-144. - Registri.

ISBN 978-9958-27-346-9
a) Kulturna historija - Islam - Bošnjaci

930.85(=163.4*3)
930.85:28
COBISS.BH-ID 23654662

BIBFF 67
HASANDEDIĆ, Hivzija
        Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini / Hivzija Hasandedić ; [fotografije Šućrija Čusto ... [et al.]. - 2. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 200 str. : faks. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [194]-196 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 191-193. - Registri.

ISBN 978-9958-27-347-6
a) Kulturna historija - Islam - Hercegovina

930.85:28(497.6-13)
COBISS.BH-ID 23654406

BIBFF 68
HASANDEDIĆ, Hivzija
        Muslimanska baština u istočnoj Hercegovini / Hivzija Hasandedić ; [fotografije Ahmed Mehmedović]. - 2. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - [6], 391 str. : fotogr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-27-345-2
a) Kulturna historija - Islam - Hercegovina

930.85:28(497.6-11)
COBISS.BH-ID 23654918

BIBFF 69
HERCEGOVAC, Elma
        Frazemi u odabranim Grimmovim bajkama na njemačkom i njihovi prevodni ekvivalenti u b/h/s jeziku (Phraseologismne in ausgewählten Märchen der Brüder Grimm in der deutschen und deren übersetzungsäquivalente in der b/k/s Sprache) : magistarski rad / Elma Hercegovac. - Tuzla : [E. Hercegovac], 2018. - 77 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Azra Bešić. - Bibliografija: listovi 75-77. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Frazemi u odabranim Grimmovim bajkama na njemačkom i njihovi prevodni ekvivalenti u b/h/s jeziku (Phraseologismne in ausgewählten Märchen der Brüder Grimm in der deutschen und deren übersetzungsäquivalente in der b/k/s Sprache) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) frazemi b) bajke c) kontrastivna analiza d) njemački jezik e) bosanski/hrvatski/srpski jezik f) Grimove bajke

81'373.7-344(043.2)
811.112.2:811.163.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 1025042686

BIBFF 70
HILDESHEIMER, Wolfgang
        Tynset / Wolfgang Hildesheimer. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer, 1967, cop. 1965. - 137 str. ; 18 cm. - (Fischer Bücherei ; 844)

821.112.2-31
COBISS.BH-ID 15106914

BIBFF 71
HODŽIĆ, Emina
        Koncept ljubavi u frazemima u njemačkom i bosanskom jeziku / Emina Hodžić. - Tuzla : Bosanska riječ, 2018. - 108 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Paradigme)

Bilješka o autorici: str. 107-108. - Bibliografija: str. 98-100 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-12-309-2
a) Njemački jezik - Frazeologija b) Bosanski jezik - Frazeologija

811.112.2'373.7
811.163.4*3'373.7
COBISS.BH-ID 25071110

BIBFF 72
HODŽIĆ, Jasmin
        Telegrami za Ángela Palmerasa : priče iz ranog djetinjstva / Jasmin Hodžić ; [prevod Elmedin Zubović]. - 2. izd. - Stolac : autor, 2018. - 80, 84 str. ; 20 cm

Nasl. prištampanog prijevoda: Telegrams to Angel Palmeras. - Tekstovi štampani u međusobno obrnutim smjerovima

ISBN 978-9926-442-89-7

821.163.4(497.6)-94
COBISS.BH-ID 24994566

BIBFF 73
HOLTHUSEN, Hans Egon
        Rainer Maria Rilke : in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Hans Egon Holthusen. - 144.-148. Tsd. - Hamburg : Rowohlt, 1958. - 177 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rowohlts Monographien ; 22)

ISBN 3-499-50022-1
a) Rilke

82 Rilke R.M.
COBISS.BH-ID 1025066494

BIBFF 74
HRNJIĆ, Zarfa
        Persuazija i odnosi s javnostima / Zarfa Hrnjić. - Tuzla : "Hamidović", 2008 (Tuzla : Off-set). - 142 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Naučna knjiga)

Naklada 300. - Bibliografija: str. 137-142 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9224-4-2
a) Reklama - Psihologija - Sociologija komunikacija

659.013:316.77]
COBISS.BH-ID 16644870

BIBFF 75
HRNJIĆ-Kuduzović, Zarfa
        Komercijalizacija i konvergencija medija : tržišni izazovi pred medijima u Bosni i Hercegovini. - Tuzla : Bosanska riječ, 2014 (Tuzla : OFF SET). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 233-250. - Registar.

ISBN 978-9958-12-208-8 (meki uvez)
a) Masovni mediji - Medijsko tržište - Bosna i Hercegovina

316.774:659](497.6)
COBISS.BH-ID 20960518

BIBFF 76
HROMADŽIĆ, Ahmet
        A dwarf from the forgotten land / Ahmet Hromadžić ; [translated by Olja Raičević Knežević]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2018 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 97 str. ; 21 cm. - (Edition International affirmation of contemporary literature of Bosnia and Herzegovina ; 11)

Prijevod djela: Patuljak iz zaboravljene zemlje. - About the Author: str. 97.

ISBN 978-9926-410-32-2

821.163.4(497.6)-93-343
COBISS.BH-ID 25789702

BIBFF 77
HROMADŽIĆ, Azra
        Samo Bosne nema : mladi i stvaranje države u posleratnoj Bosni i Hercegovini / Azra Hromadžić ; prevela s engleskog Slobodanka Glišić. - Beograd : Biblioteka XX vek, 2017 (Beograd : Čigoja štampa). - 294 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 231)

Prijevod djela: Citizens of an empaty nattion. - Bibliografija: str. [273]-292. - Registar

ISBN 978-86-7562-135-5
a) Nacionalno pitanje - Bosna i Hercegovina

323.1(497.6)
COBISS.BH-ID 24420870

BIBFF 78
IBRAHIMAGIĆ, Omer
        Politika secesije bosanskih Srba / Omer Ibrahimagić. - Gračanica : Monos, 2018. - 212, 156 str. ; 24 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Secessionist policies of Bosnian Serbs. - Tekst na bos. i engl. jeziku štampan u međusobno obrnutim smjerovima

ISBN 978-9958-586-12-5
a) Secesija - Srbi - Bosna i Hercegovina

341.218(497.6=163.41)
COBISS.BH-ID 25701894

BIBFF 79
IMAMOVIĆ, Damir
        Sevdah / [Damir Imamović] ; [translation Amira Sadiković, Christopher Biehl]. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 154 str. : fotogr., ilustr. ; 17 cm

About the author: str. 153-154. - Bibliografija: str. 149-152 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Glossary: str. 147-148

ISBN 978-9958-18-084-2
a) Narodne pjesme - Sevdalinke - Bosna i Hercegovina - Historijski pregled b) Bosna i Hercegovina - Kulturna historija

784.4(091)
930.85(497.6)
COBISS.BH-ID 23680006

BIBFF 80
IMAMOVIĆ, Sejfulah
        Vukovijski vremeplov II / Imamović Sejfulah. - 1. izd. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2018. - 102 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 98 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-794-22-3 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-9-3 (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona)
a) Genealogija - Vukovije (Kalesija) b) Vukovije (Kalesija) - Historija

94(497.6 Vukovije)
929.52(497.6 Vukovije)
COBISS.BH-ID 25514758

BIBFF 81
IMŠIROVIĆ, Mirela
        Participske konstrukcije u njemačkom i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku : magistarski rad / Mirela Imširović. - Tuzla : [M. Imširović], 2018. - 73 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: listovi 56-59. - Prilozi: listovi 60-73. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultetu
- - Participske konstrukcije u njemačkom i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) njemački jezik b) bosanski jezik c) participi d) konstrastivna analiza e) konstrukcije f) funkcija u rečenici

811.112.2:811.163.4*3'367.625.43(043.2)
81'367.625.43(043.2)
811.163.4*3'367.625.43(043.2)
COBISS.BH-ID 1025044990

BIBFF 82
        IN the Loop: A Reference Guide to American English Idioms. - Washington DC : Office of English Langage Programs, 2010. - 128 listova ; 22 cm

a) engleski jezik b) idiomi c) vodič

811.111'374
81'374
COBISS.BH-ID 1025037310

BIBFF 83
IRBY, Adeline Paulina
        Putovanja u slovenske provincije Turske u Evropi / Adelina Paulina Irbi, Georgina Mjur Mekenzi ; [prevod s engleskog jezika Milica Kajević]. - 2. izd. - Sarajevo : SPKD Prosvjeta, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 108 str. : ilustr., faks. ; 21 cm

Prijevod djela: Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe. - Tekst ćir. - Majka bosanske sirotinje / Dragana Tomašević: str. 7-24. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-821-29-5
a) Irby, Adeline Paulina (1833-1911) - Biografije b) Mackenzie, Georgina Muir (1833-1874) - Biografije c) Bosna i Hercegovina d) putopisi e) Osmansko carstvo

929 Irby A.P.
821.111-992
929 Mackenzie G.M.
94(497.6)"18"
COBISS.BH-ID 23090694

BIBFF 84
JAHIĆ, Adnan
        Vrijeme izazova : Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća / Adnan Jahić. - Zagreb : Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju ; Sarajevo : Bošnjački institut- Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2014 (Velika Gorica : Topgrafika). - 629 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 583-608 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-953-7922-02-3 (Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju)
ISBN 978-9958-743-22-1 (Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića)
a) Bošnjaci - Historija - Bosna i Hercegovina - 20. st.

94(497.6=163.4*3)"19"
COBISS.BH-ID 21730822

BIBFF 85
JAHIĆ, Mirza
        Terenska nastava u osnovnim školama : magistarski rad / Mirza Jahić. - Tuzla : [M. Jahić], 2018. - 113 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Alma Malkić Aličković. - Bibliografija: listovi 78-81. - Popis tabela: listovi 82-83. - Popis slika: list 84. - Prilozi: listovi 85-113. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Terenska nastava u osnovnim školama [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) pedagogija b) terenska nastava c) organizacija terenske nastave d) učenik e) nastavnik f) osnovne škole

373.3/.4:371.233'25(043.2)
371.233'25(043.2)
371.25:373.3/.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1025059838

BIBFF 86
JOVANOVIĆ, Natalija, 1961-
        Socijalni rad u školi / Natalija Jovanović. - Niš : Univerzitet u Nišu, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - 147 str. : ilustr. ; 29 cm

" Publikacija je realizovana u okviru projekta Strenghtening Higher Education for Social Policy Making and Social Services Delivery ... "--> kolofon. - Korični nasl. na lat. - Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 140-147.

ISBN 978-86-7181-100-2 (broš.)
a) Socijalni rad b) Poremećaji ponašanja - Učenici

364.4
316.624-057.874
COBISS.BH-ID 249401100

BIBFF 87
        JUGOSLAVIJA u istorijskoj perspektivi / [uređivački odbor Latinka Perović ... et al.]. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017. - 544 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad

ISBN 978-86-7208-207-4
a) Jugoslavija b) jugoslovenstvo c) nacionalizmi d) 20. st. e) raspad f) historija

94(497.1)"19"
COBISS.BH-ID 64845666

BIBFF 88
KALUĐEROVIĆ, Željko, 1964-
        Stagiranin / Željko Kaluđerović. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2018 (Novi Sad : MBM plas). - 249 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Elementi ; 124)

Tiraž 1.000. - Bibliografija.

ISBN 978-86-7543-351-4
a) Aristotel (384-322 p. n. e.)

1 Aristoteles
COBISS.BH-ID 325066503

BIBFF 89
KAMBEROVIĆ, Husnija
        Džemal Bijedić : politička biografija / Husnija Kamberović. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest, 2017 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 436 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studije za historiju BiH ; knj. 3)

Bibliografija: str. 415-420 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9926-8082-4-2
a) Bijedić, Džemal (1917-1977) - Biografije

32:929 Bijedić DŽ
929:32 Bijedić Dž.
COBISS.BH-ID 23620870

BIBFF 90
KARAHASAN, Dževad
        Night council / Dževad Karahasan ; [translated by Masha Belyavski-Frank]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017. - 259 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Noćno vijeće. - Glossary: str. 255-256

ISBN 978-9926-410-26-1

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 24536838

BIBFF 91
KASKA, Manuel
        Socijalna pedagogija : poziv : džepna knjiga / autor Manuel Kaska. - [S. l. : s. n.], 2017 ([s. l. : s. n.]). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Social pedagogy. - O saradnicima: str. 64. - Na koricama beleška o autoru. - Bibliografija: str. 60-63.

ISBN 978-0-9932714-1-0 (broš.)
a) Socijalna pedagogija b) Socijalno vaspitanje

37.035
37.013.42
316.61-053.2(082)
COBISS.BH-ID 316944647

BIBFF 92
KÄSTNER, Erich, 1899-1974
        Die Schule der Diktatoren : eine Komödie in neun Bildern / Erich Kästner ; mit Zeichnungen von Chaval. - Ungekürzte Ausg., 66.-77. Tsd. - Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1961. - 143 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Fischer Bücherei ; 261)

821.112.2-22
COBISS.BH-ID 43060066

BIBFF 93
KELBY, Scott
        Digitalna fotografija : Nove tajne profesionalnih fotografa / Scott Kelby ; [prijevod s engleskoga Tomislav Mance]. - Zagreb : MIŠ, 2008. - XIII, 222 str. : ilustr. ; 23 cm

O autoru: str. VII. - Registar

ISBN 978-953-696-03-0 !
a) digitalna fotografija b) priručnici

77.02:004](035)
COBISS.BH-ID 3597862

BIBFF 94
KESIĆ, Monika
        Globalization of language: From Lexical Purity Towards Lexical Borrowing in the Political Discourse (Globalizacija jezika: od leksičkog purizma do leksičkog posuđivanja u političkom diskursu) : magistarski rad / Monika Kesić. - Tuzla : [M. Kesić], 2018. - 82 lista : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Sanel Hadžiahmetović Jurida. - Bibliografija: listovi 78-82. - Summary; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Globalization of language: From Lexical Purity Towards Lexical Borrowing in the Political Discourse (Globalizacija jezika: od leksičkog purizma do leksičkog posuđivanja u političkom diskursu) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) jezični purizam b) jezično posuđivanje c) anglizmi d) posuđenice e) politički diskurs f) hrvatski jezik

811.111:373.45](043.2)
811.163.42'26(043.2)
COBISS.BH-ID 1025028094

BIBFF 95
Al-KHAZINI
        Zapad na Istoku / Al-Hazini, Ibn Sina i al-Biruni ; [priredio i preveo Ahmed Čolić]. - Tuzla : PrintCom, 2007 (Tuzla : PrintCom). - 291 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 287-291 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

Sadrži:
Knjiga o vagi mudrosti / Al-Hazini. Prepiska / Ibn Sina i Al-Biruni

ISBN 978-9958-633-67-6
a) Islam - Fizika - Srednji vijek b) Islam - Metafizika - Srednji vijek - Prepiska c) Avicenna - 980-1037 - Prepiska d) Al-Biruni (973-1048) - Prepiska

53:28"04/14"
81'255.2(5:4+7)
14 Aristoteles(044)
COBISS.BH-ID 15532806

BIBFF 96
KOBRE, Kenneth, 1946-
        Photojournalism : the professionals' approach / Kenneth Kobré ; editing & design by Betsy Brill. - 7th ed. - New York : Routledge, 2017. - VII, 564 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 540-554. - Registar.

ISBN 978-1-138-10136-4 (broš.)
a) Novinarska fotografija b) novinarstvo c) fotoreportaža

77.044:070
070:77.044
COBISS.BH-ID 1545466367

BIBFF 97
KONDALI, Ksenija
        Prepleti paradigmi : prošlost, pamćenje i prostor u američkoj ženskoj prozi / Ksenija Kondali. - 1. izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet Univerziteta, 2017 ([s. l. : s. n.]). - XV, 261 str. ; 24 cm

Biografija: str. 261. - Bibliografija: str. 227-250 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-625-70-1
a) Američka književnost - Književne kritike b) književna teorijska analiza

821.111(73).09
COBISS.BH-ID 24750342

BIBFF 98
KORJENIĆ, Ešref
        Zapisi o tehnici i narodnoj tehnici : (zašto su tehnička kultura i naučno-tehničko stvaralaštvo imperativ vremena) / Ešref Korjenić. - Sarajevo : Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u Bosni i Hercegovini, 2006 (Zenica : "Petica"). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000

ISBN 9958-9368-0-1
a) Narodna tehnika Bosne i Hercegovine (Sarajevo) b) Tehnička kultura - Bosna i Hercegovina c) Tehničko stvaralaštvo - Bosna i Hercegovina

62.001
061.2:62(497.6)
COBISS.BH-ID 14560006

BIBFF 99
KOVAČEVIĆ, Helena
        Vannastavne aktivnosti u školi kao širi prostor kreativnog djelovanja : magistarski rad / Helena Kovačević. - Tuzla : [H. Kovačević], 2018. - 62 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 58-60. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 61-62. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Vannastavne aktivnosti u školi kao širi prostor kreativnog djelovanja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) osnovne škole b) vannastavne aktivnosti c) uloga nastavnika d) uloga učenika e) kreativnost

373.32:379.8(043.2)
379.8:373.3-057.874(043.2)
COBISS.BH-ID 1025034494

BIBFF 100
KOVAČEVIĆ, Nerman
        Rimska vojna utvrđenja na tlu današnje Bosne i Hercegovine : magistarski rad / Nerman Kovačević. - Tuzla : [N. Kovačević], 2018. - 101 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bego Omerčević. - Bibliografija: listovi 87-101. - Rezime; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Rimska vojna utvrđenja na tlu današnje Bosne i Hercegovine [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Rimsko carstvo b) Rimljani c) Iliri d) Dalmacija e) Panonija f) rimska vojska g) rimska utvrđenja h) bosanskohercegovački prostori

94:728.81(37:497.6)''03/06''(043.2)
94(37:497.6)''03/06''(043.2)
728.81(37:497.6)''03/06''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024985342

BIBFF 101
KULOVIĆ Osmanović, Munevera
        Nepismenost i kompenzacijska funkcija obrazovanja odraslih u konceptu cjeloživotnog učenja : magistarski rad / Munevera Kulović Osmanović. - Tuzla : [M. Kulović Osmanović], 2018. - 61 list ; 30 cm

Mentor Adnan Tufekčić. - Bibliografija: listovi 56-61. - Sažetak, Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Nepismenost i kompenzacijska funkcija obrazovanja odraslih u konceptu cjeloživotnog učenja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) nepismenost b) kompenzacijska funkcija c) odrasli d) cjeloživotno učenje

374.7:37.014.22(043.2)
37.014.22(497.6)
COBISS.BH-ID 1025049598

BIBFF 102
KUNIĆ, Mirsad
        Teme iz usmene književnosti : (o usmenosti pismom) / Mirsad Kunić. - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2017 (Tuzla : Off-set). - 252 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 252. - Bibliografija: str. 223-232 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9926-8157-2-1
a) Bosanskohercegovačka književnost - Usmena književnost - Književne kritike

821.163.4(497.6).09:398
COBISS.BH-ID 24996358

BIBFF 103
KUSTURICA, Nazif
        Doticaji i suočenja I : Ljermontov, Gorki, Beli, Šolohov, Pasternak, Leonov, Kazakov, Voronski, Lukač, Stojnić, Dombrovska, Hlasko, Andrić, Sijarić, Cvijetić, Ramić / Nazif Kusturica ; (priredila Adijata Ibrišimović-Šabić) ; [indeksi Adijata Ibrišimović-Šabić] ; [prijevod rezimea Ajla Šabić, engleski, Adijata Ibrišimović-Šabić, ruski]. - 2. izd. - Sarajevo : Slavistički komitet ; Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 155 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Posebna izdanja ; knj. 15)

O autoru: str. 155. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary ; Rezjume. - Registri.

ISBN 978-9958-648-14-4 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9958-11-135-8 (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke)
a) Svjetska književnost - Književne kritike b) Bosanskohercegovačka književnost - Književne kritike

821.09
821.163.4(497.6)
COBISS.BH-ID 23971334

BIBFF 104
LAGUMDŽIJA, Zineta
        Kategorija refleksivnosti u političkom izvještavanju njemačkih dnevnih novina / Zineta Lagumdžija. - Bihać : Pedagoški fakultet, cop. 2018 (Bihać : Grafičar). - 227 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 202-208 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-594-26-7
a) Njemački jezik - Lingvistika teksta - Novinarstvo - Udžbenici za fakultete

811.112.2'42:070.41(075.8)
COBISS.BH-ID 26347782

BIBFF 105
LATIĆ, Edina
        Translation of cultral humor in the situation comedy The Big Bang Theory (Prijevod kulturološkog humora u humorističnoj tv-seriji Teorija velikog praska) : magistarski rad / Edina Latić. - Tuzla : [E. Latić], 2017. - 104 list : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Tanja Pavlović. - Bibliografija: 99-104. - Summary; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Translation of cultral humor in the situation comedy The Big Bang Theory (Prijevod kulturološkog humora u humorističnoj tv-seriji Teorija velikog praska) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) prevođenje b) kultura c) prevođenje humora d) kulturološke šale e) izvanjezični kulturološki termini f) audiovizualno prevođenje

811.111'25:316.7(043.2)
81'25:316.77(043.2)
COBISS.BH-ID 1024982782

BIBFF 106
LEFEVRE, Michelle
        Komunikacija sa decom i mladima : [raditi drugačije] / Mišel Lefevre. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2017 (Beograd : Čigoja štampa). - 240 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Prevodi / [Fakultet političkih nauka, Beograd])

Prevod djela: Communicating with children and young people / Michelle Lefevre. - "Prevod knjige realizovan je u okviru projekta 'Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery'" --> kolofon. - Tiraž 300. - Napomene uz tekst. - Bibliografija posle svakog poglavlja.

ISBN 978-86-6425-027-6 (broš.)
a) Socijalna interakcija - Adolescenti b) Socijalna interakcija - Deca

364.65-053.2
364.65-053.6
COBISS.BH-ID 230352396

BIBFF 107
LETICA, Zvonko
        Televizijsko novinarstvo : temelji profesionalizma / Zvonko Letica. - Zagreb : Disput, 2003 (Zagreb : Grafomark). - 399 str. : ilustr. ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. [398]-399. - Bibliografija: str. [383]-387. - Kazala.

ISBN 953-6770-40-7 (tvrdi uvez)
a) Televizijsko novinarstvo - Udžbenici b) Television journalism c) Masovni mediji d) Mass media e) profesionalizam f) vesti g) novinarska etika h) informacijski imperializam i) intervju j) professionalism k) news l) journalistic ethics m) information imperialism n) interview

070.1:654.17](075.8)
654.197:070.1](075.8)
COBISS.BH-ID 22610269

BIBFF 108
LOLIĆ, Anel
        Optimizacija web stranica za pretraživače : magistarski rad / Anel Lolić. - Tuzla : [A. Lolić], 2018. - 60 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Amira Šerifović. - Bibliografija: list 58. - Sažetak, Summary. - Prilog: listovi 59-60. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Optimizacija web stranica za pretraživače [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) SEO b) search online optimisation c) optimizacija d) web stranica e) pretraživači f) internet

004.55:007(043.2)
007:659.1(043.2)
659.2:004(043.2)
COBISS.BH-ID 1025052414

BIBFF 109
LOLIĆ, Emir
        Primjena web crawlera za petraživanje slikovnih sadržaja na web-u : magistarski rad / Emir Lolić. - Tuzla : [E. Lolić], 2018. - 60 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Amira Šerifović. - Bibliografija. list 59. - Popis ilustracija: list 60. - Sažetak, Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Primjena web crawlera za petraživanje slikovnih sadržaja na web-u [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) web crawleri b) web pauci c) web roboti d) inteligentni agenti

004.738.52:007(043.2)
007:658.8.012(043.2)
COBISS.BH-ID 1025052670

BIBFF 110
LORIOT, 1923-, von
        Szenen einer Ehe : in Wort und Bild / von Loriot. - Zürich : Diogenes, 1989, cop. 1983. - 78 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Diogenes Taschenbuch ; 21764)

Text written in conversation form. - Sadržaj: Silvester ; Garderobe ; Aufbruch ; Geigen und Trompeten ; Das Ei ; Feierabend ; Fernsehabend ; Herrenmoden ; Bettenkauf ; Frühstück und Politik ; Eheberatung

ISBN 3-257-21764-1 (broé.)
a) Swiss wit and humor (German) b) Marriage - Anecdotes c) Marriage - Caricatures and cartoons

821.11-7
COBISS.BH-ID 2216595

BIBFF 111
MARINKOVIĆ-Lepić, Mirjana
        Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini / Mirjana Marinković-Lepić ; [prevod na engleski Adnan Tinjić]. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2017 (Tuzla : Off-set). - 252 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Biografija: str. 251-252. - Bibliografija: str. 243-245 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary

ISBN 978-9958-794-19-3 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-6-2 (Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona)
a) Ljudska prava - Masovni mediji - Bosna i Hercegovina

342.7:659.3(497.6)
COBISS.BH-ID 24645382

BIBFF 112
MARKOVINA, Dragan
        Povijest poraženih / Dragan Markovina. - Sarajevo : University Press, 2016 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 273 str. ; 23 cm. - (Magistrat izdanja / University Press) (Editio Civitas ; knj. 22)

Tiraž 400. - O autoru: str. 273. - Bibliografija: str. 257-266. - Registar

ISBN 978-9958-673-36-8
a) Društvene prilike - Hrvatska - Historijski pregled

323.1(497.5)(091)
316.4(497.5)
94(497.5)"18/20"
COBISS.BH-ID 22964230

BIBFF 113
MAROŠ, Miomir
        Medijsko brendiranje u Crnoj Gori / Miomir Maroš. - Cetinje : IVPE, 2017 (Cetinje : IVPE). - 166 str. ; 21 cm : ilustr.

Tiraž 500. - Biografija autora: str. 163-166. - Bibliografija: str. 151-155.

(978-9940-540-26-5)

003.65:316.774(497.16)
32.019.5:658.8(497.16)
316.774(497.16)
COBISS.BH-ID 34531856

BIBFF 114
MASTERS, William H.
        Ljudska seksualnost / William H. Masters, Virginia E. Johnson, Robert C. Kolodny ; [prijevod Goran Arbanas]. - prijevod 5. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006 (Jastrebarsko : Naklada Slap). - XXI, 871 str. : ilustr., graf. prikazi u boji ; 25 cm. - (Sveučilišne knjige i udžbenici ; 7)

Prijevod djela: Human sexuality. - Bilješke o autorima: str. [XXIII]. - Rječnik: str. 735-752. - Bibliografija: str. 753-842. - Kazalo.

ISBN 953-191-245-9 (tvrdi uvez)
a) Seksualnost - Ljudska - Priručnici

612.6.057(035)
159.922.1(035)
316:612.6(035)
COBISS.BH-ID 514709348

BIBFF 115
MEŠALJIĆ, Denis
        Položaj romske populacije kao marginalne skupine na području grada Tuzle : magistarski rad / Denis Mešaljić. - Tuzla : [D. Mešaljić], 2018. - 120 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 103-108. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 109-120. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Položaj romske populacije kao marginalne skupine na području grada Tuzle [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija b) Romi c) društveno-ekonomski položaj d) marginalizirane grupe e) manjine f) lokalna zajednica g) zapošljavanje h) obrazovanje

323.15(497.6 Tuzla)(043.2)
342.733/.734(=214.58)
COBISS.BH-ID 1024985598

BIBFF 116
MEŠIĆ, Sanela
        Der Gebrauch von als und seine Entsprechungen im Bosnischen / Sanela Mešić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 (Tešanj : Planjax print). - 169 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 158-164 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-34-277-6
a) Njemački jezik - Veznici b) Bosanski jezik - Veznici

811.112.2'367.634
811.163.4*3'367.634
COBISS.BH-ID 24794374

BIBFF 117
MEŠIĆ, Sanela
        Pragmatičke funkcije modalne partikule doch i rečenični modus : kontrastivna analiza / Sanela Mešić. - Tešanj : Planjax komerc, 2017 ([Tešanj] : Planjax print). - 181 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autorici: str. 178. - Bibliografija: str. 158-176 i uz tekst

ISBN 978-9958-34-268-4
a) Njemački jezik - Modalne partikule b) Bosanski jezik - Modalne partikule

811.112.2'367.635
811.163.4*3'367.635
COBISS.BH-ID 24372230

BIBFF 118
MEVKIĆ, Ajša
        Primjena profesionalnih standarda i etičkih načela u izvještavanju o suđenjima za ratne zločine: (Ne)zaštićeni svjedoci/žrtve : magistarski rad / Ajša Mevkić. - Tuzla : [A. Mevkić], 2018. - 83 lista : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Vedada Baraković. - Bibliografija: listovi 81-83. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Primjena profesionalnih standarda i etičkih načela u izvještavanju o suđenjima za ratne zločine: (Ne)zaštićeni svjedoci/žrtve [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) etika b) mediji c) novinar d) svjedok e) zaštićeni svjedok f) ratni zločin g) svjedočenje

659.3/.4:174(043.2)
174:659.3/.4(043.2)
341.322.5:070.11(043.2)
COBISS.BH-ID 1025040382

BIBFF 119
MORSBACH, Petra
        Opernroman / Petra Morsbach. - Frankfurt am Main : Eichborn, 1998. - 347 str. ; 22 cm. - (Die Andere Bibliothek ; 164. Bd)

ISBN 3-442-72484-8

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025054974

BIBFF 120
MUHAMEDBEGOVIĆ, Mirsad
        Upotreba složene rečenice u pismenim sastavima učenika od trećeg do petog razreda osnovne škole : magistarski rad / Mirsad Muhamedbegović. - Tuzla : [M. Muhamedbegović], 2017. - 55 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Marijana Nikolić. - Bibliografija: listovi 53-55. - Sažetak, Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Upotreba složene rečenice u pismenim sastavima učenika od trećeg do petog razreda osnovne škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) osnovne škole b) razredna nastava c) bosanski jezik d) kultura izražavanja e) složena rečenica f) pravopis g) učenici

371.311.5:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:371.214.46(043.2)
COBISS.BH-ID 1025064446

BIBFF 121
MUJAGIĆ, Nermina
        Višegrađanstvo : analize i nove teorije na relaciji: država, građani i društvo / Nermina Mujagić ; [pogovor Asim Mujkić]. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 223 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Pogovor: str. 199-203. - Bibliografija: str. 215-223

ISBN 978-9958-598-71-5
a) Unutrašnja politika - Civilno društvo - Bosna i Hercegovina

323:[316.334.3:321.011.5(497.6)
COBISS.BH-ID 24023558

BIBFF 122
MUJANOVIĆ, Jasmin
        The Role of American and British Music Production in the Global Anti-Racist Movements in the Second Half of the 20th Century (Uloga američke i britanske muzičke produkcije u globalnim antirasističkim pokretima u drugoj polovini 20. vijeka) : magistarski rad / Jasmin Mujanović. - Tuzla : [J. Mujanović], 2017. - 116 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Jasmina Husanović. - Bibliografija: listovi 112-116. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - The Role of American and British Music Production in the Global Anti-Racist Movements in the Second Half of the 20th Century (Uloga američke i britanske muzičke produkcije u globalnim antirasističkim pokretima u drugoj polovini 20. vijeka) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija kulture b) sociologija muzike c) muzička produkcija d) Amerika e) Velika Britanija f) dvadeseto stoljeće

316.74:78(73+410)''19''(043.2)
316.75(73+410)''19''(043.2)
COBISS.BH-ID 1025030910

BIBFF 123
MUJIĆ, Amir
        Međuvršnjačko nasilje u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona : magistarski rad / Amir Mujić. - Tuzla : [A. Mujić], 2018. - 155 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Erna Lučić. - Bibliografija: listovi 106-108. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Međuvršnjačko nasilje u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) međuvršnjačko nasilje c) osnovne škole d) Tuzlanski kanton e) fizičko nasilje f) verbalno nasilje g) prvencija nasilja

37.064.3:364.632(497.6 Tuzlanski kanton)
364.632.:373.3-057.874(043.2)
COBISS.BH-ID 1024991998

BIBFF 124
MUJKIĆ, Menad
        Humor based on offensive language in Quentin Tarantino's muvies = Humor zasnovan na uvredljivom jeziku u filmovima Quentina Tarantina / Menad Mujkić. - Tuzla : [M. Mujkić], 2018. - 107 listova : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Jelena Ilić-Plauc. - Bibliografija: listovi 104-107. - Abstract; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Humor based on offensive language in Quentin Tarantino's muvies [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl s nasl. ekrana
a) engleski jezik b) analiza humora c) jezik filma d) uvredljivi jezik e) humor u filmovima f) Quentin Tarantino

811.111:791(043.2)
791:81'27(043.2)
COBISS.BH-ID 1025021950

BIBFF 125
MUMINOVIĆ, Anisa
        Socijalna podrška i stav prema bračnim ulogama kao determinanta uspješnosti u rješavanju bračnih konflikata : magistarski rad / Anisa Muminović. - Tuzla : [A. Muminović], 2018. - 70 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 60-61. - Rezime; Summary. - Prilozi: listovi 62-79. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Socijalna podrška i stav prema bračnim ulogama kao determinanta uspješnosti u rješavanju bračnih konflikata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

316.6:[314.5/.6+37.06](043.2)
314.5/.6:37.06(043.2)
37.06:316.6(043.2)
COBISS.BH-ID 1025041406

BIBFF 126
MUMINOVIĆ, Mirela
        Značaj supervizije stručnih radnika zaposlenih u ustanovama za djecu bez roditeljskog staranja : magistarski rad / Mirela Muminović. - Tuzla : [M. Muminović], 2018. - 121 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Erna Lučić. - Bibliografija: listovi 110-114. - Sažetak, Abstract. - Prilozi: listovi 115-121. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Značaj supervizije stručnih radnika zaposlenih u ustanovama za djecu bez roditeljskog staranja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) supervizija radnika c) djeca bez roditeljskog staranja d) domovi za djecu

364.4-053.2(043.2)
37.018.3:001.893(043.2)
001.893:331.103(043.2)
COBISS.BH-ID 1025031422

BIBFF 127
MURCH, Walter
        In the blink of an eye : a perspective on film editing / Walter Murch. - 2nd ed. - Los Angeles : Silman-James Press, cop. 1995, 2001. - XIV, 146 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 1-879505-62-2
a) filmski ustvarjalni proces b) filmski jezik c) filmska montaža

791.4
COBISS.BH-ID 1688411

BIBFF 128
MURIĆ, Erna
        Bosanskohercegovačka književnost u književnopovijesnim sintezama Muhsina Rizvića : doktorska disertacija / Erna Murić. - Tuzla : [E. Murić], 2018. - 220 listova ; 30 cm

Mentor Mirsad Kunić. - Bibliografija: listovi 216-220. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Bosanskohercegovačka književnost u književnopovijesnim sintezama Muhsina Rizvića [Elektronski izvor] : magistarski rad ; elektronski optički disk (CD ROM) = 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Rizvić, Muhsin (1930-1994) b) bosanskohercegovačka književnost c) povijest književnosti d) nacionalni identitet e) kulturno pamćenje

821.163.4(497.6).09 Rizvić M. (043.3)
82-95(497.6)
COBISS.BH-ID 1024983294

BIBFF 129
MURTIĆ, Edina
        Umjetnost pripovijedanja Branka Ćopića / Edina Murtić. - 1. izd. - Sarajevo : University Press, 2016 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 229 str. ; 23 cm. - (Magistrat izdanja) (Editio Stylos ; knj. 4)

Tiraž 400. - Bilješka o autorici: str. 229. - Bibliografija: str. 223-228 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-673-43-6
a) Ćopić, Branko (1915-1984) - Biografije - Književne kritike b) Bosanskohercegovačka književnost - Književne kritike

821.163.4(497.6).09-93 Ćopić B.
929 Ćopić B.
COBISS.BH-ID 23584774

BIBFF 130
MUSIĆ, Nermina
        Upotreba frazeoloških izraza u jezičkodidaktičke svrhe-Analiza u udžbenicima njemačkog jezik za srednje škole (Gebrauch der phraseologischen Ausdrücke zum sprachdidaktischen Zweck-Eine Analyse in DaF-Lehrwerken für Mittelschulen) : magistarski rad / Nermina Musić. - Tuzla : [N. Musić], 2018. - 90 listova : graf.prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: listovi 87-90. - Sažetak; Der Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Upotreba frazeoloških izraza u jezičkodidaktičke svrhe-Analiza u udžbenicima njemačkog jezik za srednje škole (Gebrauch der phraseologischen Ausdrücke zum sprachdidaktischen Zweck-Eine Analyse in DaF-Lehrwerken für Mittelschulen) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) frazeologija b) frazem c) analiza frazema d) frazeodidaktika e) idiomatičnost f) ekvivalentnost g) njemački jezik h) udžbenici

811.112.2'373.7(043.2)
373.5:81'373.7(043.2)
811.112.2'373.7:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024988670

BIBFF 131
MUSLIMOVIĆ, Fikret
        Bosna u srpskoj politici 2010.-2017. / Fikret Muslimović, Omer Hamzić. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2018 (Sarajevo : A Dizajn). - 418 str. : slike autora ; 24 cm

Bilješka o autorima: str. 415-418. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-819-18-6
a) Vanjska politika - Međunarodni odnosi - Srbija - Bosna i Hercegovina - 2010-2017

327(497.11:497.6)"2010/2017"
COBISS.BH-ID 24963846

BIBFF 132
MUSLIMOVIĆ, Fikret
        Specijalni rat / Fikret Muslimović. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2011 (Sarajevo : Arka press). - 374 str. ; 25 cm

Biografija autora: str. 373-374. - Bibliografija: str. 342-354 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-819-03-2
a) Bošnjaci - Politička historija b) Daytonski mirovni sporazum 1995 c) Specijalni rat - Bosna i Hercegovina

341.382:342.2(497.6)
355.40.02(497.6)(091)
355.425(497.6)
355.358.014(497.11)
COBISS.BH-ID 18571526

BIBFF 133
NAKIČEVIĆ, Omer
        Teočak kroz protok vremena / Omer Nakičević, Ibrahim Nakičević. - Tuzla : Harfo-Graf ; Teočak : Općina Teočak, 2009 (Tuzla : Harfo-Graf). - 294 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.500. - Bibliografija: str. 277-283.

ISBN 978-9958-49-007-1
a) Teočak - Kulturna historija b) Teočak - Proučavanje lokaliteta

908(497.6 Teočak)
930.85(497.6 Teočak)
COBISS.BH-ID 17458438

BIBFF 134
NAUČNI skup "Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu (1914-1918)" (2014 ; Tuzla)
        Zbornik radova sa Naučnog skupa "Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu (1914-1918)", Tuzla, 15. 11. 2014. godine / [glavni i odgovorni urednik Azem Kožar] ; [prevod na engleski Adnan Tinjić]. - Tuzla : Društvo historičara, 2015 ([s. l.] : Off-set štamparija). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Lat. i ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija uz pojedina poglavlja ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summaries

ISBN 978-9926-8057-0-8
a) Prvi svjetski rat 1914-1918 - Bosna i Hercegovina - Zbornici

94(497.6)"1914/1918"(063)(082)
COBISS.BH-ID 22525702

BIBFF 135
NAUČNI skup Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji / konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta (2016 ; Brčko)
        Zbornik radova / Naučni skup Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji / konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Brčko, 15-16.10. 2016. ; [urednici Emina Osmić Hajdarević, Ernad Osmić]. - Brčko : BZK Preporod, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 344 str. ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija uz pojedina poglavlja i uz tekst. - Summaries. - Registar

ISBN 978-9958-820-77-9
a) Bosanskohercegovačka književnost - Književne kritike - Zbornici

821.163.4(497.6).09(063)(082)
COBISS.BH-ID 23831814

BIBFF 136
NAUČNI skup Nacionalne manjine u Sarajevu (2015 ; Sarajevo)
        Historijski pogled na razvoj i položaj nacionalnih manjina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini : zbornik radova / Naučni skup Nacionalne manjine u Sarajevu, Sarajevo, 22. decembar 2015. ; [glavni i odgovorni urednik Enes S. Omerović]. - Sarajevo : Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest, UMHIS, 2017 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 243 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Edicija Zbornici ; knj. 2)

"... Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest iz Sarajeva 22. decembra 2015. godine u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu organiziralo je Naučni skup Nacionalne manjine u Sarajevu ..." --> predgovor. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst. - Summaries

ISBN 978-9926-8082-6-6
a) Nacionalne manjine - Bosna i Hercegovina - Zbornici

323.15(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 24355846

BIBFF 137
NAUČNI skup Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju (2017 ; Sarajevo)
        Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju : zbornik sažetaka / Naučni skup Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju, Sarajevo, 14. decembar 2017. godine = Znanstvene, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz povijest : zbornik sažetaka / Znanstveni skup Znanstvene, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz povijest, Sarajevo, 14. decebar 2017. godine = Scientific, cultural and diplomatic relations between Bosnia and Herzegovina and France through history : book of abstracts / Scientific conference Scientific, cultural and diplomatic relations between Bosnia and Herzegovina and France through history = Relations scientifiques, culturelles et diplomatiques entre la Bosnie-Herzégovine et la Feance à travers l'historie : livre des résumés / Conférence scientfique Relations scientifiques, culturelles et diplomatiques entre la Bosnie-Herzégovine et la Feance à travers l'historie. - Sarajevo : Federalno ministarstvo obrazovanja i Nauke/znanosti, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 48 str. ; 21 cm

a) Sociologija kulture - Međunarodni odnosi - Bosna i Hercegovina - Francuska - Zbornici

316.7:327](44:497.6)
COBISS.BH-ID 25035270

BIBFF 138
NAUČNI skup "Uticaj ideologija na historiografiju Bosne i Hercegovine 20. stoljeća" (2016 ; Tuzla)
        Zbornik radova sa Naučnog skupa "Uticaj ideologija na historiografiju Bosne i Hercegovine 20. stoljeća" / [glavni i odgovorni urednik Azem Kožar] ; [prevod na engleski Adnan Tinjić]. - Tuzla : Društvo historičara, 2017 ([s. l.] : Off-set štamparija). - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

"Naučni skup ... 3.12.2016." --> str. 5. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summaries

ISBN 978-9926-8057-3-9
a) Historiografija - Bosna i Hercegovina - Zbornici

930(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 24684038

BIBFF 139
NAUČNO savjetovanje Naučna misao u Bosni i Hercegovini - historijski razvoj do kraja XX stoljeća (2017 ; Konjic)
        Naučno savjetovanje Naučna misao u Bosni i Hercegovini - historijski razvoj do kraja XX stoljeća : zbornik sažetaka = Znanstveno savjetovanje Znanstvena misao u Bosni i Hercegovini - povijesni razvitak do kraja XX stoljeća : zbornik sažetaka = Scientific Counseling Scientific Thought in Bosnia and Herzegovina - historical development until the end of the 20th Century : book of abstarcts : Konjic, 19. 5. 2017. godine / [odgovorni urednik Jasmin Branković]. - Sarajevo : Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke/znanosti, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 216 str. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru; Muzej Hercegovine, Mostar
a) Nauka - Zbornici

001(063)(082)
COBISS.BH-ID 25035782

BIBFF 140
NEUMANN, Robert, 1897-1975
        Mit fremden federn : Der Parodien zweiter Band / Robert Neumann. - Berlin : Gesamtherstellung Druckhaus Tempelhof, 1965. - 177 str. ; 19 cm

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025055998

BIBFF 141
NUHIĆ, Muhamed
        Komuniciranje : od pećinskog crteža do žive slike / Muhamed Nuhić. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka (Sarajevo : Aden). - 172 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 170-171

(Fakultet političkih nauka)
a) Komuniciranje - Udžbenici za fakultete

070:316.77](091)(075.8)
316.77:070](091)(075.8)
655.1(091)(075.8)
COBISS.BH-ID 1024478718

BIBFF 142
OKANOVIĆ, Amra
        Saradnja roditelja i nastavnika u osnovnim školama : magistarski rad / Amra Okanović. - Tuzla : [A. Omerović], 2018. - 68 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Alma Malkić Aličković. - Bibliografija: listovi 56-58. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 59-68. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Saradnja roditelja i nastavnika u osnovnim školama [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) porodica b) škola c) roditelj d) nastavnik e) učenik f) saradnja g) partnerstvo

37.064.1:373.3(043.2)
373.3/.4:37.064.1(043.2)
COBISS.BH-ID 1025074174

BIBFF 143
OMEROVIĆ, Azmir
        Značaj religijskih institucija u prevenciji maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona : magistarski rad / Azmir Omerović. - Tuzla : [A. Omerović], 2018. - 125 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Nijaz Karić. - Bibliografija: listovi 115-117. - Prilozi: listovi 118-125. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Značaj religijskih institucija u prevenciji maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) religija c) socijalizacija d) maloljetnička delinkvencija e) prevencija f) Tuzlanski kanton

36:316.624-053.6(043.2)
316.624:36-053.6(497.6 Tuzlanski kanton)
COBISS.BH-ID 1025051134

BIBFF 144
        OPĆINA Čelić : činjenice o zavičaju : fotomonografija = Municipality of Čelić : facts about native place : photomonografph / [autori tekstova Sead Muminović ...[et al.] ; fotografija i grafički dizajn Željko Kujundžić]. - Čelić : Općina, 2006 (Tojšići : CPA). - 228, V str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 226
a) Čelić b) zavičajne monografije c) fotomonografije

908(497.6 Čelić)
COBISS.BH-ID 2567703

BIBFF 145
OSMIĆ, Ernad, 1989-
        Bosanski robot / Ernad Osmić. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2018 (Mladenovac : Presing izdavaštvo). - 79 str. ; 21 cm. - (Edicija Pod presom)

Tiraž 300. - O autoru: str. 71. - Str. 73-75: Reči iz nezamislive zemlje : Ernad Osmić, Bosanski robot, Presing, 2018. / Nadežda Purić Jovanović.

ISBN 978-86-6341-314-6

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 268826380

BIBFF 146
ØSTERUD, Øyvind
        Šta je rat / Øyvind Østerud ; s norveškog preveo Rasim Muratović. - Sarajevo : Univerzitet, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2016 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 236 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Hva er krig. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 225-234 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-028-13-7
a) rat

355.01
COBISS.BH-ID 22860550

BIBFF 147
OŠTRAKOVIĆ, Amira
        Uloga verbalnih sposobnosti u objašnjenju akademskog postignuća studenata Filozofskog fakulteta : magistarski rad / Amira Oštraković. - Tuzla : [A. Oštraković], 2018. - 72 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Elvis Vardo. - Bibliografija: listovi 70-72. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga verbalnih sposobnosti u objašnjenju akademskog postignuća studenata Filozofskog fakulteta [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) verbalne sposobnosti c) akademsko postignuće d) studenti e) društvene nauke f) humanističke nauke

378:371.212(043.2)
371.212:81'232-057.875(043.2)
81'232:378(043.2)
COBISS.BH-ID 1025019902

BIBFF 148
PALLANT, Julie
        SPSS : priručnik za preživljavanje : postupni vodič kroz analizu podataka pomoću programa IBM SPSS / Julie Pallant ; prevod 6. izdanja Miljenko Šućur, Olga Milanko. - Beograd : Mikro knjiga, 2017 (Beograd : Mikro knjiga). - XIV, 340 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: SPSS Survival Manual. - Tiraž 1.000. - Preporučena literatura: str. 327-329. - Bibliografija: str. 331-334. - Registar.

ISBN 978-86-7555-420-2 (broš.)
a) Aplikativni program " SPSS" - Priručnici b) Matematička statistika - Aplikativni programi - Priručnici

004.42 SPSS(035)
311:004.9(035)
COBISS.BH-ID 234090508

BIBFF 149
PANDŽIĆ, Vladimir
        Problem istine u filozofiji Martina Heideggera / Pandžić Vladimir fra Kruno ; priredio Željko Pavić. - 2. izd. - Sarajevo ; Zagreb : Synopsis, 2016 (Zagreb : Grafomark). - 157 str. ; 21 cm

Tiek života : (curriculum vitae): str. 129. - Pogovor : govor o istini iz istine same: str. 131-155. - Bibliografija: str. 125-127 i uz tekst

ISBN 978-9958-01-040-8 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7968-49-6 (Zagreb)
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija b) Filozofija

1 Heidegger M.
COBISS.BH-ID 25158150

BIBFF 150
PARGAN, Mehmed
        Grad u cvatu magnolije : roman / Mehmed Pargan. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, BMG, 2018. - 264 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-089-21-3

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 24854278

BIBFF 151
PETERSON, Bryan, 1952-
        Bryan Peterson's understanding photography field guide : how to shoot great photographs with any camera. - 1st ed. - New York : Amphoto Books, cop. 2009. - 400 str. : col. ill. ; 23 cm

Includes index. - Sadržaj

ISBN 978-0-8174-3225-6 (broš.)
(broš.)
a) Photography - Handbooks, manuals, etc

77
COBISS.BH-ID 1025034750

BIBFF 152
        PHRASEOLOGIE und Kultur = Phraseology and culture / Herausgeber, editors Vida Jesenšek, Dmitrij Dobrovol'skij. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014 ([Maribor] : Saje). - 597 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 96)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Na ov. tudi: EUROPHRAS - 2012 Maribor. - Uvod v nem. in angl., prispevki v nem., angl., slov. ali špan. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6930-04-8
a) Frazeologija - Kultura - Zborniki

81'373.7(082)
COBISS.BH-ID 79259649

BIBFF 153
        PLOVDIVSKA bosanska knjiga / priredila Lejla Nakaš. - Sarajevo : Međunarodni forum Bosna, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 342 str. : ilustr. (faks.) ; 25 cm. - (Forum Bosnae : kultura - znanost - društvo - politika ; 2016, 71, ISSN 1512-5122)

Bibliografija: str. [341]-342
a) bosanska pismenost b) ćirilski spomenici

003.349(497.6)"16"
COBISS.BH-ID 8966169

BIBFF 154
POPOVIĆ, Miodrag, 1920-2005
        Vidovdan i časni krst : ogled iz književne arheologije / Miodrag Popović. - 4. izd. - Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 266 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 101)

1.000 izv. - Bibliografija: str. [255]-259. - Registar

ISBN 978-86-7562-058-7 (broš.)
a) srbska narodna poezija b) motivi c) Kosovska bitka 1389

821.163.41.09-1:398
COBISS.BH-ID 6370419

BIBFF 155
PRANJIĆ, Pero
        Posvetiteljska služba Crkve : komentar 4. knjige ZKP-a / Pero Pranjić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2016 (Sarajevo : CPU Printing company). - 384 str. ; 24 cm. - (Priručnici ; 12)

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 365-378 i uz tekst

ISBN 978-9958-747-45-8 (Katolički bogoslovni fakultet)
a) Katoličanstvo - Crkveno pravo - Udžbenici za fakultete

272-742-266(075.8)
COBISS.BH-ID 22961414

BIBFF 156
PRCIC, Ismet
        ( --shards-- ) / Ismet Prcic. - 1st ed. - New York : Black Cat ; [Berkeley, Calif.] : Distributed by Publisher's Group West, cop. 2011. - 392 str. ; 21 cm

Korični nasl.: Shards . - Includes reading group guide

ISBN 978-0-8021-7081-1 (broš.)
(broš.)
a) Young men - Bosnia and Herzegovina - Fiction b) Yugoslav War, 1991-1995 - Refugees - Fiction c) Immigrants - California, Southern - Fiction d) Bosnian Americans - Fiction e) Families - Bosnia and Herzegovina - Fiction f) Psychological fiction g) War stories h) Bildungsromans

821.111(73)
COBISS.BH-ID 1025019134

BIBFF 157
PRCIĆ, Ismet
        Shards / Ismet Prcic. - First ed. - New York : Black cat, 2011. - 392 str. ; 21 cm

Tekst na engl. jeziku

ISBN 978-0-8021-7081-1

821.111(73)-31
821.163.41/.43(497.6)-31
COBISS.BH-ID 3288599

BIBFF 158
PRELJEVIĆ, Vahidin
        The Sarajevo assassination / [authors Vahidin Preljević, Muamer Spahić] ; [translation Coral Petrović ; proofreading Nejla Kalajdžisalihović]. - Zenica : Vrijeme, 2015 (Široki Brijeg : Suton). - 101 str. : ilustr. ; 17 cm

Prijevod djela: Sarajevski atentat. - Bibliografija: str. 100-101

ISBN 978-9958-18-072-9
a) Historija - Sarajevski atentat - 1914 b) Sarajevo - Atentat - 1914

323.285(497.6 Sarajevo)"1914"
94(497.6)"1914"
COBISS.BH-ID 22066182

BIBFF 159
        PRIRUČNIK za nastavnice i nastavnike islamske vjeronauke o mirovnoj dimenziji islama / priredila Amra Pandžo. - Sarajevo : Udruženje za dijalog u porodici i društvu "Mali koraci", 2008 (Sarajevo : Print line). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-9084-0-8
a) Metodika nastave - Islam - Vjerske djelatnosti - Priručnici za nastavnike

371.3:28-4(072.2)
COBISS.BH-ID 16228614

BIBFF 160
        PROGRAM podrške izdavačkoj i bibliotečkoj djelatnosti u oblasti nauke/znanosti u FBiH od 2007. do 2017. godine. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, 2017 ([s. l. : s. n.g). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm

a) izdavaštvo b) bibliotekarstvo c) Bosna i Hercegovina d) 2007-2017 e) katalog izdanja

02:655(497.6)
COBISS.BH-ID 25053446

BIBFF 161
        PSIHOLOGIJA u zaštiti mentalnog zdravlja / Marina Ajduković...[et al.]. - 1. izd. - Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2010. - 170 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija iza svakog poglavlja

ISBN 978-953-55137-8-0
a) mentalno zdravlje, priručnici

616.89(035)
COBISS.BH-ID 7877401

BIBFF 162
RAMIĆ, Samila
        Porodična politika u funkciji unapređenja kvaliteta života porodica sa djecom : magistarski rad / Samila Ramić. - Tuzla : [S. Ramić], 2018. - 92 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Asim Pandžić. - Bibliografija: listovi 68-71. - Prilozi: listovi 72-92. - Sažetak, Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Porodična politika u funkciji unapređenja kvaliteta života porodica sa djecom [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) porodična politika c) porodice sa djecom d) kvalitet života e) zakoni f) prava g) potrebe h) Tuzlanski kanton

316.356.2:364 (497.6 Tuzlanski kanton)
364:316.352.2](043.2)
COBISS.BH-ID 1025050622

BIBFF 163
ROSEN, Jay
        What are journalists for? / Jay Rosen. - New Haven ; London : Yale University Press, 2000, cop. 1999. - XIII, 338 str. ; 24 cm

Naslov čez dve strani. - Bibliografske opombe: str. 301-328. - Registar

ISBN 0-300-07823-4 (cloth)
ISBN 0-300-08907-4 (pbk)
a) Novinarstvo b) Journalism c) Združene države Amerike d) United States of America e) novinarstvo f) objektivnost g) novinarska etika h) javnost i) svoboda tiska j) journalism k) objectivity l) journalistic ethics m) public n) freedom of the press

070(73)
COBISS.BH-ID 20992861

BIBFF 164
ROTH, Eugen, 1895-
        Das Eugen Roth Buch / [Pogovor Joachim Kaiser]. - München) : Hanser, 1966. - 399 str. ; 21 cm

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025055742

BIBFF 165
ROTH, Joseph
        Radetzkymarsch : Roman / Joseph Roth. - Köln : Kiepenheuer&Witsch, 1979. - 382 str. ; 19 cm. - (KiWi ; 190)

ISBN 3-462-01332-7

821.112.2(436)-31
COBISS.BH-ID 1025065982

BIBFF 166
SAHL, Hans
        Der Tod des Akrobaten / Hans Sahl. - Hamburg : Luchterhand Literaturverlag, 1992. - 186 str. ; 19 cm

ISBN 3-630-86780-4

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025056254

BIBFF 167
SALIHBAŠIĆ, Almira
        Complex prepositions in EU documentation and their Croatian equivalents (Složeni prijedlozi u dokumentaciji EU i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku) : magistarski rad / Almira Salihbašić. - Tuzla : [A. Salihbašić], 2018. - 78 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Adisa Imamović. - Bibliografija: listovi 73-77. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Complex prepositions in EU documentation and their Croatian equivalents (Složeni prijedlozi u dokumentaciji EU i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) engleski jezik b) hrvatski jezik c) kontrastivna analiza d) složeni prijedlozi e) pravno prevođenje f) EU dokumentacija g) semantičke razlike h) sintaksičke razlike

81'25:811.111(043.2)
811.111:811.163.42(043.2)
COBISS.BH-ID 1025040638

BIBFF 168
SARAČEVIĆ, Meho
        Industrial revolution and the rise of Utopian Socialism: Differing visions of society in Edward Bellamy's Looking Backwards and William Moris' News From Nowhere (Industrijska revolucija i uspon utopijskog socijalizma: različite vizije društva u Pogledu Unazad Edvarda Belamija i Vijestima iz Nigdine Vilijama Morisa) : magistarski rad / Meho Saračević. - Tuzla : [M. Saračević], 2018. - 89 listova ; 30 cm

Mentor Demir Alihodžić. - Bibliografija: listovi 84-89. - Abstract; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Industrial revolution and the rise of Utopian Socialism: Differing visions of society in Edward Bellamy's Looking Backwards and William Moris' News From Nowhere (Industrijska revolucija i uspon utopijskog socijalizma: različite vizije društva u Pogledu Unazad Edvarda Belamija i Vijestima iz Nigdine Vilijama Morisa) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) književna analiza b) komparativna analiza c) utopija d) industrijalizam e) socijalizam f) komunizam g) kapitalizam h) industrijska armija i) utopijski socijalizam

82-313.2(043.2)
821.111:316.74:82-313.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1025040894

BIBFF 169
SCHLINK, Bernhard
        Der Vorleser : Roman / Bernhard Schlink. - Zürich : Diogenes, 1997. - 206 str. ; 18 cm. - (Diogenes Taschenbuch. Detebe ; 22953)

ISBN 3-257-22953-4
a) nemška književnost - romani

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.BH-ID 44020481

BIBFF 170
SCHMIDT, Arno, 1914-1979
        Aus dem Leben eines Fauns : Kurzroman / Arno Schmidt. - Hamburg : Rowohlt, 1953. - 165 str. ; 20 cm

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025066750

BIBFF 171
SCHMIDT-Häuer, Christian
        Russland in Aufruhr : Innenansichten aus einem rechtlosen Reich / Christian Schmidt-Häuer. - München : Piper, cop. 1993. - 348 str. ; 22 cm

Includes bibliographical references and index. - Sadržaj

ISBN 3-492-03704-6
a) Justice, Administration of - Russia (Federation) - History b) Rule of law - Russia (Federation) - History c) Law enforcement - Russia (Federation) - History d) Russia (Federation) - Politics and government

COBISS.BH-ID 1024981502

BIBFF 172
SCURLA, Herbert
        Alexander von Humboldt : sein leben und wirken / Herbert Scurla. - 9., erweit., überarb. auflage. - Berlin : Verlag der Nation Berlin, 1982. - 422 str. : ilustr., [1] list mapa ; 21 cm

Registar.

(karton sa omotom)
a) Humboldt, Alexander (1769-1789) - biografija

929
COBISS.BH-ID 512307287

BIBFF 173
SEDIĆ, Fuad
        Ashabi - najodabranija generacija / Fuad Sedić. - Bihać : Islamski pedagoški fakultet, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 407 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl. na arap. pismu. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-697-44-9
a) Islam - Ličnosti - Ashabi - Biografije

28-312.55:929
COBISS.BH-ID 22057222

BIBFF 174
SEJDINOVIĆ, Ervin
        Velikosrpski nacionalni programi i genocid nad Bošnjacima : magistarski rad / Ervin Sejdinović. - Tuzla : [E. Sejdinović], 2018. - 89 listova ; 30 cm

Mentor Adib Đozić. - Bibliografija: listovi 83-89. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Velikosrpski nacionalni programi i genocid nad Bošnjacima [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sociologija b) genocid c) Bošnjaci d) etničko čišćenje e) ideologija f) velikosrpski nacionalni programi g) Bosna i Hercegovina

[323.13+341.485(=163.41+163.4*3)](043.2)
341.485(=163.4*3)(043.2)
COBISS.BH-ID 1024987902

BIBFF 175
SIEBERT, Fred Seaton, 1902?-1982
        Four theories of the press: : the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do / [by] Fred S. Siebert, Theodore Peterson [and] Wilbur Schramm. - Urbana, : University of Illinois Press, 1956. - 153 str. ; 24 cm

"Essays ... prepared in connection with a study of the social responsibilites of mass communicators ... [being conducted] for the Department of the Church and Economic Life of the National Council of Churches.". - Bibliography: p. [147]-153

ISBN 0-252-72421-6
a) Press b) Journalism c) Communication

070
COBISS.BH-ID 1024981758

BIBFF 176
SIMOVIĆ, Miodrag
        Leksikon krivičnog prava Bosne i Hercegovine / Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2018 (Sarajevo : Blicdruk). - 744 str. ; 25 cm

Tekst na bos., hrv., srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500

ISBN 978-9926-410-31-5
a) Krivično pravo - Bosna i Hercegovina - Leksikoni

343(497.6)(03)
COBISS.BH-ID 25657350

BIBFF 177
SIMPOZIJ o bosanskom jeziku - istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika - dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive (2 ; 2015 ; Sarajevo)
        Drugi simpozij o bosanskom jeziku - istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika - dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Sarajevo, 12-13. mart 2015. : zbornik radova / [urednik Alen Kalajdžija]. - Sarajevo : Institut za jezik, 2016 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). - 662 str. ; 24 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Institut za jezik ; knj. 24)

Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Sažeci ; Summaries

ISBN 978-9958-620-27-0
a) Bosanski jezik - Zbornici

811.163.4*3(082)
COBISS.BH-ID 23311622

BIBFF 178
STRITTMATTER, Erwin
        [dreiviertel Hundert Kleingeschichten]
        3/4 hundert Kleingeschichten / Erwin Strittmatter. - 2. Aufl. - Berlin [etc.] : Aufbau-Verl., 1972. - 143 str. ; 20 cm

(Karton)
a) Njemačka književnost - Pripovijetke

821.112.2-32
COBISS.BH-ID 512677806

BIBFF 179
SUBCONFERENCE "Work and Family Relations at the Beginning of the 21st Century" (2017 ; Niš)
        International Thematic Proceedings Book / Subconference "Work and Family Relations at the Beginning of the 21st Century" [in the scope of the 13th International Conference Days of Applied Psychology, held at the Faculty of Philosophy of the University of Niš on 29th and 30th September 2017.] ; edited by Vladimir Hedrih. - Niš : Filozofski fakultet, 2017 (Niš : Scero print). - 299 str. : graf. prikazi ; 24 cm

"Subconference was organized by the research team of the national science project 179002" ... --> str. 4. - Tiraž 200. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7379-468-6 (broš.)
a) Porodični odnosi - Psihološka istraživanja - Zbornici b) Radni odnosi - Psihološka istraživanja - Zbornici

316.356.2:159.9(082)
331.4:159.9(082)
COBISS.BH-ID 254370572

BIBFF 180
SULJAGIĆ, Emir
        Srebrenica MCMXCV / [author Emir Suljagić ; translation Nina Begović ; fotografije Amel Emrić ... [et al.]. - Zenica : Vrijeme, 2017 (Široki Brijeg : Suton). - 153 str. : ilustr. ; 17 cm

Prijevod djela: Srebrenica MCMXCV

ISBN 978-9958-18-085-9
a) Genocid - Srebrenica - 1995 b) Bosna i Hercegovina - Historija - 1992-1995

341.485(497.6 Srebrenica)"1995"
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 23790086

BIBFF 181
SULJIĆ, Alija
        Stanovništvo i naselja općine Srebrenica : antropogeografska monografija. Knj. 1 / Alija Suljić. - Tuzla : Geografsko društvo Tuzlanskog kantona : Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", 2011 (Tuzla : Off-set). - 397, [37] str. s tablama : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 385-389 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-1958-0-8
a) Stanovništvo - Srebrenica b) Naselja - Srebrenica

911.37(497.6 Srebrenica)
COBISS.BH-ID 19144198

BIBFF 182
SULJIĆ, Alija
        Stanovništvo i naselja općine Srebrenica : antropogeografska monografija. Knj. 2 / Alija Suljić. - Tuzla : Geografsko društvo Tuzlanskog kantona, 2016 (Tuzla : Off-set). - 346 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 279-282 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-1958-1-5
a) Srebrenica b) stanovništvo c) naselja

314.8(497.6 Srebrenica)
911.37(497.6 Srebrenica)
COBISS.BH-ID 23058694

BIBFF 183
SULJIĆ, Alija
        Stanovništvo i naselja općine Srebrenica : antropogeografska monografija. Knj. 3 / Alija Suljić. - 1. izd. - Tuzla : autor, 2017 (Tuzla : Off-set). - 498 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 353-357 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-9926-442-55-2
a) Srebrenica b) stanovništvo c) naselja d) populacione studije

314(497.6 Srebrenica)
911.37(497.6 Srebrenica)
COBISS.BH-ID 24316422

BIBFF 184
SULJIĆ, Amel
        Bosanska usmena i savremena ženska književnost - razlike identiteta : magistarski rad / Amel Suljić. - Tuzla : [A. Suljić], 2018. - 109 listova ; 30 cm

Mentor Mirsad Kunić. - Bibliografija: listovi 108-109. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Bosanska usmena i savremena ženska književnost - razlike identiteta [Elektronski izvori] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) feminizam b) patrijarhalni sistem c) žensko pismo d) ženska književnost

821.163.4(497.6).09-1(043.2)
398.821.163.4(497.6)09-1(043.2)
141.72:821.163.4(497.6)
COBISS.BH-ID 1025049854

BIBFF 185
SÜSKIND, Patrick
        Die Taube / Patrick Süskind. - Originalausg. - Zürich : Diogenes, cop. 1987. - 99 str. ; 19 cm

ISBN 3-257-01736-7

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.BH-ID 468281

BIBFF 186
        SVETO Pismo Starog i Novog Zakona / preveo Matija Petar Katančić. - 1. popravljeno izd. - Zagreb : Hrvatsko biblijsko društvo : Synopsis ; Sarajevo : Synopsis ; Tomislavgrad : "Naša ognjišta", 2016 (Štampano u Italiji). - 1360 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-6709-99-1 (Hrvatsko biblijsko društvo)
ISBN 978-953-7968-36-6 (Synopsis, Zagreb)
ISBN 978-9958-01-033-0 (Synopsis, Sarajevo)
a) Sveto pismo. Stari zavjet b) Sveto pismo. Novi zavjet c) Biblia

27-23/24
COBISS.BH-ID 1536685292

BIBFF 187
SZÉKELY, Edmond
        Heliand, Evangelium des vollkommenen Lebens / Edmond Székely. - Ulm : Ebner & Spiegel, 2002. - 96 str. ; 20 cm

ISBN 3-7699-0443-5

2-23
COBISS.BH-ID 1025055486

BIBFF 188
ŠAKANOVIĆ, Dino
        Industrija Tuzle u vremenu tranzicije (1988-2008) : magistarski rad / Dino Šakanović. - Tuzla : [D. Šakanović], 2018. - 218 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Jahić. - Bibliografija: listovi 215-218. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Industrija Tuzle u vremenu tranzicije (1988-2008) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) historija b) razvoj industrije c) vrijeme tranzicije d) razvoj ekonomije e) socijalne prilike f) Tuzla

94:338.45.01(497.6 Tuzla)''1988/2008''(043.2)
330.34:338.45.01(497.6 Tuzla)''1988/2008''(043.2)
COBISS.BH-ID 1025020926

BIBFF 189
ŠARIĆ, Salko
        Pregled stvaralaštva u Mostaru : prilozi iz kulturne historije / Salko Šarić ; [fotografije Nina Topuz]. - Mostar : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2017 ([s. l.] : Suton). - 482 str. : fotogr., ilustr. ; 30 cm. - (Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ; knj. 10)

ISBN 978-9958-11-136-5
a) Kulturna historija - Mostar - Biografije

930.85:929(497.6 Mostar)
COBISS.BH-ID 24066566

BIBFF 190
ŠEHANOVIĆ, Senija
        Uticaj korporativnog komuniciranja na imidž građevinskih preduzeća u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacija / Senija Šehanović. - Tuzla : [S. Šehanović], 2018. - 324 [18] listova : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Damir Kukić. - Bibliografija: listovi 319-323. - Rezime; Abstract. - Prilozi: listovi [1-18]. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uticaj korporativnog komuniciranja na imidž građevinskih preduzeća u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : doktorska disertacija. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) imidž b) korporativni imidž c) poslovanje d) građevinska preduzeća e) EPISTLE analiza f) korporativno komuniciranje g) sektorski staholderi h) Bosna i Hercegovina

659.44:[69:334.716(497.6)(043.3)
334.716:005.5(043.3)
COBISS.BH-ID 1025060094

BIBFF 191
ŠILJAK-Jesenković, Amina
        Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika / Amina Šiljak-Jesenković. - Sarajevo : Orijentalni institut u Sarajevu, 2016 ([Tešanj] : Planjax). - XX, 326 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja ; 45)

Bibliografija: str. 307-316 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar

ISBN 978-9958-626-30-2
a) Bosanskohercegovačka književnost - Divanska poezija - Književne kritike

821.163.4(497.6).09-1
821.411.21(497.6).09-1
821.512.161(497.6).09-1
COBISS.BH-ID 23159814

BIBFF 192
ŠPAGO-Ćumurija, Edina
        Selimović u engleskom / Edina Špago-Ćumurija. - Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić", 2015 (Mostar : Orange). - 118 str. ; 24 cm

Tiraž 800. - Bibliografija: str. 115-118 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-604-92-8
a) Selimović, Meša (1910-1982) - Romani - Književno prevođenje - Engleski jezik

821.163.4(497.6)-31:811.111'255.4
811.111'255.4:821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 22351878

BIBFF 193
TALOVIĆ, Alema
        Razlike u morfološkom i posturalnom statusu između dječaka i djevojčica od prvog do petog razdreda osnovne škole : magistarski rad / Alema Talović. - Tuzla : [A. Talović], 2018. - 66 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Dževad Džibrić. - Bibliografija: listovi 60-66. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Razlike u morfološkom i posturalnom statusu između dječaka i djevojčica od prvog do petog razreda osnovne škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) razredna nastava b) tjelesni odgoj c) antropometrijska mjerenja d) držanje tijela e) t-test f) Mann-Whitney test

373.3/.4:572.087-057.874(043.2)
572.087:796.012.1(043.2)
796.012.1:572.087(043.2)
COBISS.BH-ID 1025023230

BIBFF 194
TEATER, Barbra, 1969-
        Uvod u primene teorija i metoda socijalnog rada = An Introduction to Applying Social Work Theories and Methods / Barbra Teater ; [prevod sa engleskog Nina Stamenković]. - Niš : Univerzitet, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - 238 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - "Publikacija je realizovana u okviru projekta Strenghtening Higer Education for Social Policy Making and Social Services Delivery 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JRC" --> kolofon. - Bibliografija: str. 237-238.

ISBN 978-86-7181-094-4 (broš.)
a) Socijalni rad b) Socijalni rad - Metode

364-78-1
364:303.1
COBISS.BH-ID 230501388

BIBFF 195
        TELLING true stories : a nonfiction writers' guide from the Nieman Foundation at Harvard University / edited by Mark Kramer and Wendy Call. - New York : Plume, 2007. - XVII, 317 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 289-296. - Registar

ISBN 0-452-28755-3
ISBN 978-0-452-28755-6
a) Poročevalci in poročanje b) Novinarstvo c) Raziskovalno novinarstvo d) Novinarska etika

070
COBISS.BH-ID 31103837

BIBFF 196
        THAT'S revolting! : queer strategies for resisting assimilation / edited by Mattilda, aka Matt Bernstein Sycamore. - Brooklyn : Soft Skull Press, 2004. - 318 str. : ilustr. ; 21 cm

Includes bibliographical references

ISBN 978-1-59376-195-0 (nekiseli papir)
a) Gay liberation movement - United States b) Gays - United States - Identity c) Assimilation (Sociology)

COBISS.BH-ID 1024981246

BIBFF 197
        THE media of conflict: war reporting and representations of ethnic violence. / [Uredili: Tim Allen i Jean Seaton]. - London and New York : Zed Books, 1999. - 312 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 1-85649-569-8

COBISS.BH-ID 1025040126

BIBFF 198
TOMIĆ, Zoran
        Odnosi s javnošću : teorija i praksa / Zoran Tomić. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2016 (Grude : Grafotisak). - 1367 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Životopis: str. 1366-1367. - Bibliografija: str. 1301-1332 ; bibliografske i druge bilješke uz svako poglavlje. - Registri.

ISBN 978-953-7968-30-4 (Zagreb)
ISBN 978-9958-01-027-9 (Sarajevo)
a) odnosi s jevnošću b) udžbenici za više i visoke škole

659.4(075.8)
COBISS.BH-ID 23344646

BIBFF 199
TREVITHICK, Pamela, 1947-
        Veštine i znanja socijalnog rada : priručnik / Pamela Trevithick ; [prevod sa engleskog Ljiljana Janković]. - 3. izd. [originala]. - Niš : Univerzitet, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - [11], 418 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Prevod dela: Social Work Skills and Knowledge a Practice Handbook. - "First published 2000 second edition 2005 reprinted 2005, 2006, 2009 first published in this third edition 2012" --> str. [4]. - "Publikacija je realizovana u okviru projekta Strenghtening Higer Education for Social Policy Making and Social Services Delivery 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JRC" --> kolofon. - Tiraž 300. - Prilozi: str. 313-362. - Bibliografija: str. 363-394. - Registar.

ISBN 978-86-7181-093-7 (broš.)
a) Socijalni rad - Priručnici

364-78(035)
COBISS.BH-ID 230492940

BIBFF 200
TURSUNOVIĆ, Nermina
        Razumijevanje popularnosti distopijske književnosti za mlade: studija romana Igre Gladi autorice Suzzane Collins (Understanding the Appeal of Young Adult Dystopian Fiction: A Case Stydy of Suzzane Collins' novel The Hunger Games) : magistarski rad / Nermina Tursunović. - Tuzla : [N. Tursunović], 2018. - 72 [8] listova ; 30 cm

Mentor Demir Alihodžić. - Bibliografija: listovi [1-8]. - Abstract; Rezime. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Razumijevanje popularnosti distopijske književnosti za mlade: studija romana Igre Gladi autorice Suzzane Collins (Understanding the Appeal of Young Adult Dystopian Fiction: A Case Stydy of Suzzane Collins' novel The Hunger Games) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) američka književnost b) knjige za mlade c) distopija d) teorija recepcije e) čitateljska reakcija f) hipoteze

821.111(73)-312.9 Collins S.
82.09-312.9(043.2)
COBISS.BH-ID 1025042174

BIBFF 201
TWAIN, Mark
        Dnevnik Adama i Eve i druge pripovijetke / Mark Twain ; preveo s američkog Zlatko Crnković. - Zagreb : Matica Hrvatska, 1964. - 247 str. ; 19 cm. - (Izabrana djela Marka Twaina)

Prijevod djela: The complete short stories of Mark Twain. - Mark Twain kao pripovjedač: str. 241-245

821.111(73)-7
COBISS.BH-ID 1210150

BIBFF 202
UNIVERZITET "Džemal Bijedić" (Mostar)
        [Četrdeset godina]
        40 godina Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru = 40 years of "Dzemal Bijedic" University of Mostar / [glavni i odgovorni urednik Edim Šator ; prevod na engleski jezik Edina Špago-Ćumurija ; fotografija Ćamil Topuz]. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", 2017 (Mostar : IC štamparija). - 224 str. : fotogr. u bojama ; 31 cm

Tekst na bos. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000

ISBN 978-9926-434-09-0
a) Univerzitet "Džemal Bijedić" (Mostar) - 1977-2017 b) arhivska zbirka

378.4(497.6 Mostar)"1977/2017"
COBISS.BH-ID 23634694

BIBFF 203
UZUNOVIĆ, Alija
        Odbrana slobode 1992-1995. : odabrani ratni novinski tekstovi / Alija Uzunović. - Tuzla : BMG, 2009 (Tuzla : Off-Set). - 320, [16] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka Dokumenti)

Tiraž 1.000. - Registar.

ISBN 978-9958-9908-6-1
a) Bosna i Hercegovina. Armija Bosne i Hercegovine - 1992-1995 b) Agresija - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 c) Narodna odbrana - Bosna i Hercegovina - 1992-1995

355.01(497.6)"1992/1995"(046)
355.45(497.6)(046)
COBISS.BH-ID 17418758

BIBFF 204
        VERODOSTOJNOST medija. Odnos finansiranja i sadržaja / uredili Ana Milojević, Rade Veljanovski. - Beograd : Fakultet političkih nauka Univerziteta : Čigoja štampa, 2018 (Beograd : Čigoja štampa). - 273 str. : tabele ; 24 cm

Prema Reči urednika, radovi su predstavljeni na Osmoj regionalnoj naučnoj konferenciji Verodostojnost medija - odnos finansiranja i sadržaja, održanoj krajem oktobra 2017. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. - Tiraž 200. - Str. 7: Reč urednika / Ana Milojević, Rade Veljanovski. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-531-0426-9 (ČŠ; broš.)
a) Sredstva javnog informisanja - Finansiranje - Zbornici

316.774:336(082)
COBISS.BH-ID 267648012

BIBFF 205
        VREDNOSNA osnova socijalnog rada i socijalne zaštite : [priručnik za aktivno učenje] / urednici Adam Barnard, Najdžel Horner i Džim Vajld ; [prevod sa engleskog Saša Trenčić i Mila Aleksov ; predgovor - Kamila Betmengelidž]. - Niš : Univerzitet, 2017 (Niš : Unigraf X-copy). - XVII, 173 str. ; 25 cm

Prevod dela: The Value Base of Social Work and Social Care. - "Publikacija je realizovana u okviru projekta Strenghtening Higer Education for Social Policy Making and Social Services Delivery 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JRC" --> kolofon. - Na nasl. str. naziv izdavača: Open University press. - Tiraž 300. - Saradnici: str. IX-XI. - Urednici: str. XIII. - Predgovor: str. XV-XVII. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7181-092-0 (broš.)
a) Vrednosne orijentacije - Sociološka istraživanja - Zbornici b) Socijalni rad - Zbornici c) Socijalna zaštita - Zbornici

364:316.752(082)
364-78(082)
COBISS.BH-ID 229104908

BIBFF 206
WEINMANN, Elaine
        Photoshop CC : 2015 release / Elaine Weinmann, Peter Lourekas. - [San Francisco] : Peachpit Press, cop. 2016. - VIII, 520 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

Registar

ISBN 978-0-134-30889-0
ISBN 0-134-30889-1
a) računalništvo b) programska oprema c) Photoshop CC d) obdelava slik e) priročniki

COBISS.BH-ID 38197509

BIBFF 207
WIGGERSHAUS, Rolf
        Jirgen Habermas / Rolf Vigershaus ; prevela s nemačkog Aleksandra Kostić. - Beograd : Biblioteka XX vek : Krug, 2015 (Beograd : Čigoja štampa). - 165 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; knj. 223)

Prijevod djela: Jürgen Habermas. - Biografija: str. 147-148. - Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 153-158. - Registar

ISBN 978-86-7562-129-4 (meki uvez)
a) Habermas, Jürgen (1929-2002) b) filozofija

141.7 Habermas J.
COBISS.BH-ID 4164134

BIBFF 208
WOLFGANG Goethe, Johan
        Märchen / Johann Wolfgang von Goethe. - Dizeldorf : Patmos Verlag, 2009. - 112 str. ; 22 cm : ilustr.

ISBN 978-3-491-96257-6

821.112.2
COBISS.BH-ID 1025055230

BIBFF 209
WOOLF, Virginia
        Gospođa Dalovej / Virdžinija Vulf ; prevod Milica Mihajlović. - Beograd : Liber Novus, 2016 (Italija : Elcograf). - 239 str. ; 18 cm. - (Edicija Velike spisateljice ; 3)

Prijevod djela: Mrs Dalloway. - "Knjiga se prodaje isključivo uz Blic Ženu" --> kolofon. - Tiraž 38.000.

ISBN 978-86-517-0318-1 (broš.)
ISBN 978-86-517-0278-8 (za izdavačku celinu)

821.111-31
COBISS.BH-ID 220901388

BIBFF 210
W. Nichol, James
        Ausgesetzt : Psychothriller / James W. Nichol. - Minhen : Knaur Taschenbuch Verlag, 2005. - 426 str. ; 20 cm

ISBN 3-426-62828-7

821.111
COBISS.BH-ID 1025059326

BIBFF 211
        ZAŠTITA kulturne i graditeljske baštine : 2003.-2009. / [redatelj Mirela Trepanić ; snimatelji Almir Djikoli, Amel Djikoli, Vladimir Divjak ; tekstove čitao Arnes Dervišević]. - Sarajevo : Federalno ministarstvo kulture i sporta, 2010 ([Mostar] : Suton). - 172 str. : ilustr. ; 28 cm

Umjesto uvoda / Dubravko Lovrenović: str. 6-7

ISBN 978-9958-11-119-8
a) Kulturno naslijeđe - Zaštita - Bosna i Hercegovina - 2003-2009 b) Spomenici kulture - Bosna i Hercegovina

719:726/727(497.6)"2003/2008"
COBISS.BH-ID 17860870

BIBFF 212
        ZBIRKA pjesama i umjetničkih radova štićenika prihvatnog centra "Duje" / [glavna urednica Nela Hukić] ; [tehničko uređenje / dizajner Riad Zejnilagić]. - Doboj Istok : Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS, 2009. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl.

821.163.41/.43(497.6)-1(082.2)
COBISS.BH-ID 3432727

BIBFF 213
ZGODIĆ, Esad
        Naučnici i rat ; prilozi mirotvornoj politici / Esad Zgodić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2017 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 439 str. ; 25 cm. - (Edicija Memoria mundi)

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 436-439. - Bibliografija: str. 414-439 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-500-79-4
a) Međunarodna politika, Rat b) Vojna politika

327.5
355.02
COBISS.BH-ID 24741126

BIBFF 214
ZGRABLJIĆ, Nada
        Radio : mit i informacija, dijalog i demokracija / Nada Zgrabljić Rotar. - Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2007. - 263 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zadru = Manualia Universitatis studiorum Iadertina)

Bibliografija: str. 255-260. - Registar. - Sažetak ; Abstract

ISBN 978-953-212-186-5
a) Množični mediji b) Mass media c) Radio d) Radio e) Komuniciranje f) Communication g) Dialog h) Dialogue i) Demokracija j) Democracy

316.77(075.8)
COBISS.BH-ID 26586461

BIBFF 215
ZNANSTVENI skup Matija Divković i kultura pisane riječi (2 ; 2016 ; Sarajevo, Zagreb)
        Matija Divković i kultura pisane riječi II. : zbornik radova sa znanstvenog skupa, [Zagreb, 1. prosinca 2016. i Sarajevo, 2-3. prosinca 2016.] / urednici Dolores Grmača, Marijana Horvat, Marko Karamatić ; [prijevod sažetaka na engleski Florence Graham]. - Sarajevo : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene ; Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 736 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst. - Summaries. - Registar

ISBN 978-9958-9026-5-9 (Zaklada Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene)
a) Divković, Matija (1563-1631) - Biografije b) Divković, Matija (1563-1631) - Zbornici c) Bosanskohercegovačka književnost - Književne kritike - Zbornici d) Kulturna historija - Franjevci - Bosna i Hercegovina - Zbornici

821.163.4(497.6).09(063)(082)
272-789.32:929 Divković M.(063)(082)
930.85(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 24519174

BIBFF 216
ŽDRALOVIĆ, Amila
        Žene u bh. institucijama marionete zakonske kvote / Amila Ždralović, Zlatiborka Popov-Momčinović, Zarfa Hrnjić. - Sarajevo : Fondacija Cure, 2018. - 151 str. ; 21 cm

O autoricama: str. 149-150. - Bibliografija: 138-148. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-413-06-4
a) Žene - Vlast - Neravnopravnost - Bosna i Hercegovina

352/354:342.726-055.2(497.6)
COBISS.BH-ID 25954054