COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSBilten naslova za 2016. godinu


FF 1
ABIDOVIĆ, Samra
        Relacija nivoa aktivizma i socijalne podrške sa psihološkim funkcioniranjem i dobrobiti nezaposlenih : magistarski rad / Samra Abidović. - Tuzla : [S. Abidović], 2016. - 126 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 109-118. - Prilozi: listovi 119-126. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) psihologija b) nezaposlenost c) socijalna podrška d) aktivizam

159.9.019.4:331.56(043.2)
331.56:159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1024827390

FF 2
AJDŽANOVIĆ, Jelena, 1974-
        Kondenzacija adverbijalnih značenja u književnom jeziku kod Srba u XIX veku / Jelena Ajdžanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2008 (Budisava : Krimel). - 140 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Teze / Filozofski fakultet, Novi Sad. M)

Monografija je izmijenjena i skraćena verzija mag. rada "Kondenzacija u jeziku vojvođanskih pisaca XIX veka", odbranjenog na Fil. fak. u Novom Sadu, 2006. god. - Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 125-140.

ISBN 978-86-6065-005-6 (broš.)
a) Srpski jezik, književni - Kondenzacija - 19. v. b) Srpski jezik, književni - Nominalizacija - 19. v.

811.163.41-26'36/'37"18"
COBISS.BH-ID 236339719

FF 3
AKOPDŽANJAN, Žana
        Reči persijskog porekla u govoru naroda bivše Jugoslavije : prema rečniku Abdulaha Škaljića "Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku" / Žana R. Akopdžanjan. - Beograd : Društvo srpsko-iranskog prijateljstva ; Teheran : Društovo iransko-srpskocrnogorskog prijateljstva, 2010 (Beograd : BataTisak). - 185 str., [22] str. ; 23 cm

"Knjiga je štampani magistarski rad Žane Akopdžanjan koji je odbranjen na Filološkom fakultetu u Beogradu ..." --> prelim. str. - Dio teksta na perz. jeziku. - Tiraž 500. - Predgovor / Mirjana Teodosijević: str. 9-10. - Bibliografija: str. 181-185 i uz tekst. - Abstract.

ISBN 978-86-87477-02-5
a) Škaljić, Abdulah - "Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku" b) Srpskohrvatski jezik - Perzijske tuđice c) Perzijski jezik - Leksika

811.163.4'373.45
811.222.1'373
COBISS.BH-ID 178678284

FF 4
ALEKSIC, Jordan
        Avangarda i pokret : Struktura, svest i delovanja Savesa komunista Jugoslavije / Jordan Aleksic. - Sarajevo : Oslobodenje etc., 1990. - 280 p. ; 22 cm. - (Politicka biblioteka)

ISBN 86-319-0173-3
a) Komunističeski i rabotničeski partii - Jugoslavija

329.15(497.1)
COBISS.BH-ID 1103749092

FF 5
ALIĆ, Fahira
        Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver : doktorska disertacija / Fahira Alić. - Tuzla : [F. Alić], 2016. - 170 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Dostupno i na: https://phaidra.untz.ba/detail_object/o:412?tab=0#mda. - Mentor Marica Petrović. - Bibliografija: listovi 119-130. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 131-170. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih tekstova Fadile Nure Haver [Elektronski izvor] : magistarski rad. - alektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) književni stil b) novinarski stil c) morfološke osobitosti d) sintaksičke osobitosti e) leksičke osobitosti f) inherentno-ekspresivna leksika

811.163.4*3:821.163.41/.43(497.6)-3 F. N. Haver
82-3:070.41(043.2)
COBISS.BH-ID 1024829182

FF 6
ALIĆ-Partić, Meho
        Uticaj motoričke spremnosti i funkcionalnih sposobnosti na efikasnost šutiranja u košarci : doktorska disertacija / Meho Alić-Partić. - Tuzla : [M. Alić-Partić], 2016. - 198 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Ferhad Nožinović. - Bibliografija: listovi 194-198. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) košarka b) motorička spremnost c) funkcionalne sposobnosti d) efikasnost šutiranja

796.323.2:572.512](043.3)
572.512:796.323.2](043.3)
COBISS.BH-ID 1024856318

FF 7
ALIHODŽIĆ, Demir
        The boundaries of dystopian literature : the genre in context / Demir Alihodžić, Selma Veseljević Jerković. - Tuzla : Off-set, 2016. - 175 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-172. - Registar

ISBN 978-9958-31-277-9
a) Svjetska književnost - Književne kritike

821.09
COBISS.BH-ID 23470598

FF 8
ALTUMBABIĆ, Almir
        Primjena informacionih tehnologija u nastavi tehničke kulture i informatike : magistarski rad / Almir Altumbabić. - Tuzla : [A. Altumbabić], 2016. - 115 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 107-109. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 110-115. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Primjena informacionih tehnologija u nastavi tehničke kulture i informatike [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) tehnički odgoj b) informatika c) informacione tehnologije d) softver e) hardver f) nastavni proces g) nastavna sredstva h) nastavna pomagala

371.64/.69:004(043.2)
COBISS.BH-ID 1024770046

FF 9
ALTUMBABIĆ, Melina
        Informativna vrijednost u komentarima korisnika vijesti regionalnih sajtova : magistarski rad / Melina Altumbabić. - Tuzla : [M. Altumbabić], 2016. - 98 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Zarfa Hrnjić Kuduzović. - Bibliografija: listovi 86-90. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 91-98. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Informativna vrijednost u komentarima korisnika vijesti regionalnih sajtova [elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nas. s nasl. ekrana
a) web komuniciranje b) informativna vrijednost c) komentari d) korisnički generirani sadržaji e) vjerodostojnost

659.2:004.738.5(043.2)
316.776.3:004.738.5(043.2)
004.738.5:659.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024796926

FF 10
ALJIĆ, Nasiha
        Uloga nevladinih organizacija u ostvarivanju ciljeva socijalnog rada u lokalnoj zajednici : magistarski rad / Nasiha Aljić. - Tuzla : [N. Aljić], 2016. - 114 listova : graf. prikazi ; tabele ; 30 cm

Mentor Nijaz Karić. - Bibliografija: listovi 104-108. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 109-114. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga nevladinih organizacija u ostvarivanju ciljeva socijalnog rada u lokalnoj zajednici [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) civilno društvo c) nevladine organizacije d) lokalna zajednica

364.4:316.334.55/.56(043.2)
061.2:352.075(043.2)
352.075:061.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024799486

FF 11
ANDRIĆ, Ivana
        Protukomunističke grupe u tuzlanskom kraju (1945-1947) : magistarski rad / Ivana Andrić. - Tuzla : [I. Andrić], 2016. - 106 listova ; 30 cm

Mentor Adnan Jahić. - Bibliografija: listovi 101-106. - Rezime ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Protukomunističke grupe u tuzlanskom kraju (1945.-1947.) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) historija b) tuzlanski kraj c) protukomunističke grupe d) ustaše e) četnici f) Jugoslavija g) komunizam h) KPJ

94(497.6 Tuzla)''1945/1947''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024770302

FF 12
        ARHIVI i domovinski rat : 49. savjetovanje hrvatskih arhivista, Plitvice 26. - 28. listopada 2016. : radovi / [organizatori Hrvatsko arhivističko društvo (HAD), Državni arhiv u Gospiću (DAGS), Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (HMDC); urednica Silvija Babić]. - Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 2016. - 441 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-953-58736-1-7

930.25(497.5)
COBISS.BH-ID 1024837118

FF 13
ARNOLD, Matthew, 1822-1888
        Culture and anarchy and other writings / Matthew Arnold ; edited by Stefan Collini. - Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 1993. - xxxiv, 248 str. ; 23 cm. - (Cambridge texts in the history of political thought)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam022/92007595.html - Table of contents
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam025/92007595.html - Publisher description. - Includes bibliographical references and index. - Sadržaj: Democracy (1861) ; The function of criticism at the present time (1864) ; Culture and anarchy (1867-9) ; 'Preface' to Culture and anarchy (1869) ; Equality (1878)

ISBN 0-521-37440-5 (hc)
(pb)
a) Culture b) Democracy c) Criticism d) Equality e) Great Britain - Social conditions - 19th century.

32
COBISS.BH-ID 1024829438

FF 14
ASSELIN, Claire
        Od generativne sintakse do generativne semantike / Claire Asselin ; [prevod Milorad Radovanović]. - Novi Sad : Matica srpska, 1971 ([s.l. : s. n.]). - str. [7]-36 : graf. prikazi ; 24 cm.

Napomene i bibliografske reference. - Bibliografija: str. 35-36. - Summary. - P.o.: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku; 14/2, 1971.

(Papir)
a) Lingvistika - Separati b) generativna sintaksa c) generativna semantika

81
COBISS.BH-ID 513484388

FF 15
AVDAGIĆ, Emir
        Menadžment modeli u organizacijama za obrazovanje odraslih / Emir Avdagić. - Sarajevo : DVV International, 2016. - 219 str. : ilustr. ; 23 cm

Bilješka o autoru: str. 219. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 205-217. - Summary

ISBN 978-9926-8102-0-7
a) Obrazovanje odraslih - Menadžment

374.7:005]
COBISS.BH-ID 23162886

FF 16
AVDIĆ, Sedina
        Sociodemografske karakteristike i kvalitet porodične interakcije studenata kao prediktori anksioznosti : magistarski rad / Sedina Avdić. - Tuzla : [S. Avdić], 2016. - 55 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Nada Vaselić. - Bibliografija: listovi 42-45. - Sažetak; Summary. - Prilozi: 46-55. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Sociodemografske karakteristike i kvalitet porodične interakcije studenata kao prediktori anksioznosti [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) anksioznost b) porodične interakcije c) studenti

159.942.5:159.923.35-057.87](043.2)
159.923.35-057.87(043.2)
316.356.2:159.923.35-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 1024806910

FF 17
BAJIĆ, Baja I.
        Opšta psihologija. Deo 1 / Baja I. Bajić. - 2. izd. - Beograd : Naučna knjiga, 1958 (Beograd : "Slobodan Jović"). - 130 str. ; 21 cm.

a) Psihologija

159.9(075.8)
COBISS.BH-ID 81654279

FF 18
BAJRIĆ, Berin
        Intertekstualni i kulturalnomemorijski aspekti poezije Abdulaha Salahudina Uššakija Bošnjaka : doktorska disertacija / Berin Bajrić. - Mostar : [B. Bajrić], 2015. - 229 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 223-229. - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka
a) Uššaki, Abdulah Salahudin (1705-1782) - Poezija - Doktorske disertacije b) Orijentalna književnost - Sufijska poezija - Doktorske disertacije

821.411.09 Uššaki S. A.
821.163.4*3.09 Uššaki S. A.
COBISS.BH-ID 513238991

FF 19
BALTA, Ivan
        Kolonizacija u Slavoniji od početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na razdoblje 1941.-1945. godine / Ivan Balta. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za povijesne znanosti u Zadru, 2001. - str. 459-478. ; 22 cm. - (Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru ; 43)

Separat Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru

94(497.5)
COBISS.BH-ID 1024835070

FF 20
BANJIĆ, Irma
        Relacije zadovoljstva životom i profesionalnih interesovanja studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli : magistarski rad / Irma Banjić. - Tuzla : [I. Banjić], 2016. - 82 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 66-72. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 73-82. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Relacije zadovoljstva životom i profesionalnih interesovanja studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) profesionalna interesovanja c) zadovoljstvo životom d) studenti e) sociodemografija f) spol g) mjesto stanovanja

159.923.5:331.548-057.875(043.2)
316.728:331-548-057.875(043.2)
331.548:159.923.5-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 1024788222

FF 21
BAUER, Laurie
        Watching English change : an introduction to the study of linguistic change in standard Englishes in the twentieth century / Laurie Bauer. - 1st publ. - London ; New York : Longman, 1994. - XIII, 200 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Learning about language)

ISBN 0-582-21089-5 (ppr)
a) angleščina - slovnica - jezikovne spremembe - 20.st.

802.0(091)
COBISS.BH-ID 39634689

FF 22
        The BEDFORD reader / [edited by] X.J. Kennedy, Dorothy M. Kennedy, Jane E. Aaron. - 7th ed. - Boston : Bedford/St. Martin's, cop. 2000. - xxxiv, 718 str. ; 24 cm

Includes index

ISBN 0-312-19770-5
a) College readers b) English language - Rhetoric - Problems, exercises, etc c) Report writing - Problems, exercises, etc

811.111
COBISS.BH-ID 1024829950

FF 23
BEGANOVIĆ, Mahir
        Izgradnja informaciono komunikacione mreže obrazovnih ustanova : magistarski rad / Mahir Beganović. - Tuzla : [M. Beganović], 2016. - 84 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Suad Kasapović. - Bibliografija: list 84. - Sažetak; Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Izgradnja informaciono komunikacione mreže obrazovnih ustanova [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) informatika b) mreža c) tehnologija d) infrastruktura e) VPN f) svič g) obrazovne ustanove

004.738:371(043.2)
371.11:004.738(043.2)
COBISS.BH-ID 1024827646

FF 24
        BIBLIOGRAFIJE članova Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH / urednik Ivan Cvitković. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 174 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja ; knj. 163. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 5 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

Na spor. nasl. str.: Bibliographies of the members of the Department of social sciences of ANUBIH

ISBN 978-9926-410-05-6
a) Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo). Odjeljenje društvenih nauka - Bibliografije b) Društvene nauke - Bibliografije

013:[061.12:3(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 22571782

FF 25
BLAKE, William
        Selected Poems / William Blake. - London : Penguin Books, 1996. - 242 str. ; 18 cm. - (Penguin Popular Classics)

ISBN 0-14-062219-5

821.111-1
COBISS.BH-ID 512847823

FF 26
        BOŠKO Kućanski : crtački retrospektum : 1946-2015. - Vanserijska izd. / ANUBiH. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2015 (Sarajevo : Blicdruk). - 509 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Vanserijska izdanja ANUBiH)

Tiraž 200. - Biografski podaci: str. 509.

ISBN 978-9926-410-08-7
a) Kućanski, Boško (1931-) - Crteži

741 Kućanski B.
COBISS.BH-ID 22048006

FF 27
BOŠNJAKOVIĆ, Emira
        Metodički prstup filmu u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti : magistarski rad / Emira Bošnjaković. - Tuzla : [E. Merdanović], 2016. - 91 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amira Turbić-Hadžagić. - Bibliografija: list 89. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Metodički pristup filmu u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) metodika b) nastava c) film d) metodička interpretacija e) jezik i književnost

371.3::791.51(043.2)
791.51:821.163.4(497.6) D. Tanović (043.2)
COBISS.BH-ID 1024750590

FF 28
BRONTË, Emily
        Wuthering Heights : complete, authoritative text with biographical and historical contexts, critical history, and essays from five contemporary critical perspectives / Emily Brontë ; edited by Linda H. Peterson. - Boston : Bedford books of St. Martin's press, 1992. - XII, 467 str. ; 20 cm. - (Case studies in contemporary criticism)

Predgovor: str. V-XIV. - Bibliografija: str. 426-428. - Kazala

ISBN 0-312-03547-0 (Paperback)
a) Brontë, Emily (1818-1848) - Biografija - Historijska pozadina - Kritičke studije

821.111-31
821.111.09 Brontë E.
COBISS.BH-ID 3256089

FF 29
BUCKINGHAM, Louisa
        Doing a research project in English studies : a guide for students / Louisa Buckingham. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016 . - x, 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Includes bibliographical references (pages 199-201) and index

ISBN 978-1-138-84691-3
ISBN 9781315720852 ! (ebk)
a) English language - Rhetoric - Study and teaching (Higher) b) Academic writing - Study and teaching (Higher) c) English language - Study and teaching (Higher) - Foreign speakers d) Research - Study and teaching (Higher) e) Report writing - Study and teaching (Higher)

001.891:811.111
COBISS.BH-ID 1024821246

FF 30
BUHAJM, Lotar-Ginter
        Das Boot : Roman / Lothar-Günther Buchheim. - München : Deutscher Taschenvuch Verlag, 1976 (München). - 633 str. ; 21 cm

(Karton sa omotom)

821.112.2-31
COBISS.BH-ID 116643591

FF 31
BULIĆ, Halid
        Teme iz lingvističke bosnistike / Halid Bulić. - Tuzla : Institut za bosanski jezik i književnost, 2016. - 268 str. : slika autora ; 21 cm

Podaci o autoru: str. 267-268. - Bibliografija: str. 235-250 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registri

ISBN 978-9958-0398-2-9
a) Bosanski jezik

811.163.4*3
COBISS.BH-ID 23100934

FF 32
BULJUBAŠIĆ, Adnan
        Tuzlanski kraj u Prvom svjetskom ratu - društvene i političke prilike : magistarski rad / Adnan Buljubašić. - Tuzla : [A. Buljubašić], 2016. - 161 list : tabele ; 30 cm

Mentor Izet Šabotić. - Bibliografija: listovi 154-161. - Rezime; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Tuzlanski kraj u Prvom svjetskom ratu - društvene i političke prilike [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) historija b) Prvi svjetski rat c) Bosna i Hercegovina d) tuzlanski kraj e) sarajevski atentat f) međunarodni odnosi

94(497.6 Tuzla)''1914/1918''(043.2)
308(497.6)''1914/1918''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024832766

FF 33
BURNIĆ, Hatidže
        Morfološka adaptacija frekventnih germanizama u medijima i njihova zastupljenost u rječnicima bosanskoga jezika : doktorska disertacija / Hatidže Burnić. - Mostar : [H. Burnić], 2015. - 316 listova ; 30 cm

Mentor Memnuna Hasanica. - Bibliografija: listovi 308-315. - Zusammenfassung. - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka
a) Njemački jezik - Germanizmi - Doktorske disertacije

811.163'4'373.45(497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 513218767

FF 34
BUŠEVAC, Larisa
        Različiti aspekti kvalitete života zaposlenih majki predškolske djece : magistarski rad / Larisa Buševac. - Tuzla : [L. Buševac], 2016. - 61 list : tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 59-61. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Različiti aspekti kvalitete života zaposlenih majki predškolske djece [Elektronski izvor] : maistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) roditelji c) uloge roditelja d) zaposlene majke e) radna uloga f) porodična uloga g) kvaliteta života

159.9:316.356.2-055.26(043.2)
316.356.2:37.018.1-053.4(043.2)
316.728-055.26(043.2)
COBISS.BH-ID 1024830462

FF 35
CAMUS, Albert, 1913-1960
        The outsider / Albert Camus ; translated by Sandra Smith. - London : Penguin Classics, 2012. - viii, 128 str. ; 20 cm

"First published in French as L'étranger by Librairie Gallimard 1942"--Title page verso. - Translated from the French.
a) French - Algeria - Fiction b) Marginality, Social - Fiction

821.133.1
COBISS.BH-ID 1024833022

FF 36
COGO, Ikbal
        Muzej grada Zenice : retrospektiva : (1966.-2013.) / Ikbal Cogo ; [prijevod na engleski jezik Kamiah Arnaut Karović]. - Zenica : Muzej grada, 2013 (Zenica : Element). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Radovi ; 16)

Tiraž 400. - Bilješka o autoru: str. 163. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-0985-1-2
a) Muzej grada Zenice - Organizacija - Zbirke - 1966-2013 - Monografije

069(497.6-21 Zenica)"1966/2013"
COBISS.BH-ID 20793350

FF 37
COHN, Neil
        The visual language of comics : introduction to the structure and cognition of sequential images / Neil Cohn. - London ; New York : Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Pub. Plc., 2013. - xvii, 221 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Bloomsbury advances in semiotics)

Includes bibliographical references (pages 203-215) and index

ISBN 978-1-4411-8145-9 (broš. : nekiseli papir)
ISBN 9781441174512 ! (e-knjiga (pdf) : nekiseli papir)
ISBN 9781441183248 ! (e-knjiga (epub) : nekiseli papir)
a) Semiotics - Psychological aspects b) Visual literacy c) Comic books, strips, etc - Psychological aspects d) Sequence (Linguistics) e) Cognition f) Psycholinguistics

811.111
COBISS.BH-ID 1024824318

FF 38
ČEKIĆ, Jovan, 1953-
        Izmeštanje horizonta / Jovan Čekić. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2015 (Novi Sad : Artprint). - 269 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Philoxenia / Fakultet za medije i komunikacije, Beograd ; 10)

Tiraž 300. - Biografija autora: str. 269. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-87107-46-5 (broš.)
a) Film - Filozofija b) Vizuena umetnost - Filozofija

7.01
791:1
COBISS.BH-ID 218266892

FF 39
ČIČKUŠIĆ, Selmir
        Socioekonomski status porodice kao faktor poticanja potencijalne darovitosti : magistarski rad / Selmir Čičkušić. - Tuzla : [S. Čičkušić], 2016. - 71 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Anela Hasanagić. - Bibliografija: listovi 60-63. - Rezime ; Summary. - Prilozi: listovi 64-71. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Socioekonomski status porodice kao faktor poticanja potencijalne darovitosti [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socioekonomski status b) darovitost c) porodica d) stepen obrazovanja e) roditelji f) mjesečna primanja g) podsticanje darovitosti

371.212:159.928(043.2)
159.928:[316.66+314.6](043.2)
316.66:314.6(043.2)
COBISS.BH-ID 1024795902

FF 40
ĆOSIĆ, Aida
        Jezik mržnje u sadržajima web portala u Bosni i Hercegovini : magistarski rad / Aida Ćosić. - Tuzla : [A. Ćosić], 2016. - 112 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Enes Osmančević. - Bibliografija: listovi 81-83. - Sažetak; Summary. - Prilog. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Jezik mržnje u sadržajima web portala u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) sloboda izražavanja b) govor mržnje c) web portali d) komentar e) novi mediji f) anonimnost

316.774:172.15(497.6)(043.2)
172.15:659.3(497.6)(043.2)
004.738.5:659.3(043.2)
COBISS.BH-ID 1024759294

FF 41
ĆOSIĆ, Mladen
        Detekcija i praćenje ljudskog lica na video zapisu : magistarski rad / Mladen Ćosić. - Tuzla : [M. Ćosić], 2016. - 48 [i] listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amira Šerifović-Trbalić. - Bibliografija: listovi 46-48. - Sažetak ; Summary. - Prilog. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Detekcija i praćenje ljudskog lica na video zapisu [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) informatika b) detekcija lica c) praćenje lica d) algoritmi e) Open CV f) video zapisi

004.021:517.16(043.2)
621.396/.398:004.421(043.2)
COBISS.BH-ID 1024801278

FF 42
ĆOSTOVIĆ, Amina
        Anksioznost kod studenata-povezanost sa osobinama ličnosti i nekim demografskim karakteristikama = magistarski rad / Amina Ćostović. - Tuzla : [A. Ćostović], 2015. - 75 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Elvis Vardo. - Bibliografija: listovi 66-69. - Rezime ; Summary. - Prilozi: listovi 70-75. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Anksioznost kod studenata-povezanost sa osobinama ličnosti i nekim demografskim karakteristikama [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

159.923/.942(043.2)
COBISS.BH-ID 1024773374

FF 43
DELIĆ, Mensura
        Značaj ocjenjivanja učeničkih znanja, vještina, navika i umijeća u osnovnoj školi : magistarski rad / Mensura Delić. - Tuzla : [M. Delić], 2016. - 75 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: list 62. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 63-75. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Značaj ocjenjivanja učeničkih znanja, vještina, navika i umijeća u osnovnoj školi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) osnovne škole b) znanja c) vještine d) navike e) ocjenjivanje

373.3/.4:371.26-057.874(043.2)
371.26:373.3/.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1024832254

FF 44
DEMAN, Dominik
        Jakov Markijski / Dominik Deman : magistarski rad. - Novi Sad : [D. Deman], 2009. - 178 listova ; 30 cm

Mentor Rokay Péter. - Bibliografija: str. 20-31. - Summary.
a) Jakov Markijski (-15. v.) b) Jakov Markijski c) Franjevci d) srednji vijek

272-789.32:929 (043.2) J. Markijski
929 J. Markijski
COBISS.BH-ID 1024816894

FF 45
        DESET godina Filozofskog fakulteta : 1994-2004 / [urednik Rade Mihaljčić]. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2004 (Laktaši : Grafomark). - 523 str. : ilustr. ; 25 cm. - ( Biblioteka Posebna izdanja / [Filozofski fakultet, Banja Luka])

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Banjoj Luci. - Tiraž 700. - Napomene uz tekst.

ISBN 99938-34-32-7 ( karton)
a) Filozofski fakultet (Banja Luka) - 1994-2004

378.6:1(497.6)"1994/2004"
COBISS.BH-ID 199985927

FF 46
DICKENS, Charles
        Bleak House / by Charles Dickens ; with illustrations by Phiz. - London : Odham press, 1994. - 764 str. : ilustr. ; 18 cm

821.111-31
COBISS.BH-ID 6959641

FF 47
DIVKOVIĆ, Ankica
        Paleografske osobitosti bijeljinskih natpisa iz 14. i 15. stoljeća : magistarski rad / Ankica Divković. - Tuzla : [A. Divković], 2016. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amira Turbić-Hadžagić. - Bibliografija: listovi 65-66. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Paleografske osobitosti bijeljinskih natpisa iz 14. i 15. stoljeća [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) paleografija b) stećci c) grafemi d) bosančica e) ćirilica f) povijest

811.163.4*3'35:930.27(497.6)''13/14''(043.2)\\ .
930.2:003.072]:81'35(043.2)
COBISS.BH-ID 1024774398

FF 48
DOJČINOVIĆ, Rajka, 1973-
        Spomen-kosturnica u Surdulici : 1924-2010 : o genezi zločina nad Srbima u Surdulici u I svetskom ratu : izgradnja, rušenje i obnova spomen-kosturnice / Rajka Dojčinović. - 2. dopunjeno izd. - Vranje : Pravoslavna eparhija vranjska, 2011 (Vranje : Plutos). - 126 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Str. 101-106: Surdulica / Bora Stanković. - O autoru: str. [127]. - Résumé ; Rezjume ; Summary. - Bibliografija: str. 125-126

ISBN 978-86-87029-07-1 ( broš.)
a) Ratni zločini - Prvi svetski rat 1914-1918 - Surdulica b) Surdulica - Spomen kosturnica - 1924-2011

271.222(497.11)-523.4-9"1924/2010"
726.54(497.11)"1924/2010"
341.322.5(497.11)"1914/1918"
COBISS.BH-ID 183852300

FF 49
DORIĆ, Asmir
        Secondary School Students' Preference and Usage of British and American English in EFL Context / Preferencije i upotreba britanskog i američkog engleskog kod učenika srednjih škola u kontekstu engleskog kao stranog jezika : magistarski rad / Asmir Dorić. - Tuzla : [A. Dorić], 2016. - 97 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Adisa Imamović. - Bibliografija: listovi 93-97. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Secondary School Students' Preference and Usage of British and American English in EFL Context / Preferencije i upotreba britanskog i američkog engleskog kod učenika srednjih škola u kontekstu engleskog kao stranog jezika emagistarski rad [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) američki engleski jezik b) britanski engleski jezik c) jezičke varijante d) preferencije e) upotreba jezičkih varijanti

811.111'282.4:373.5(043.2)
373.5:81'282.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1024847614

FF 50
DRŽAVNI arhiv (Osijek)
        Kraljevski sudbeni stol u Osijeku : 1850-1945 : sumarni inventar / [popisala Melita Rončević]. - Osijek : Državni arhiv, 2006. - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

Registri. - Zusammenfassung

ISBN 953-6446-41-3
a) sodstvo b) sodišča c) Hrvaška d) Osijek e) sodni spisi f) 1850-1945 g) arhivski inventarji h) informativna pomagala i) pripomočki za iskanje

930.255.15(497.5 Osijek)
347.99(497.5 Osijek)"1850/1945"
COBISS.BH-ID 772469

FF 51
DUČEVIĆ, Amila
        Percepcija motoričkih sposobnosti i sklonosti prema tjelesnoj aktivnosti učenika u primarnoj edukaciji : magistarski rad / Amila Dučević. - Tuzla : [A. Dučević], 2015. - 57 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dževad Džibrić. - Bibliografija: listovi 41-45. - Sažetak; Summary. - Prilozi. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Percepcija motoričkih sposobnosti i sklonosti prema tjelesnoj aktivnosti učenika u primarnoj edukaciji [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) osnovne škole b) djeca c) percepcija d) motoričke sposobnosti e) tjelesne aktivnosti

796/799:159.922.7/.8(043.2)
373.3/.4:796.012.1-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024734974

FF 52
DUHAČEK, Gordana Daša
        Breme našeg doba : odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent / Daša Duhaček. - Beograd : Beogradski krug : Centar za ženske studije i istraživanje roda, 2010 (Novi Sad : Art print). - 251 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Circulus)

Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Dela Hane Arent: str. 227-232. - Bibliografija: str. 233-239. - Registri.

ISBN 978-86-86513-09-0
a) Filozofija politike b) Arent, Hana (1906-1975)

14 Arent H.
321.01
COBISS.BH-ID 176165132

FF 53
DŽAFIĆ, Sabrina
        Dispozicijske odrednice percepcije stresa u ranoj odrasloj dobi : magistarski rad / Sabrina Džafić. - Tuzla : [S. Džafić], 2016. - 58 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Elvis Vardo. - Bibliografija: listovi 51-52. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 53-58. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Dispozicijske odrednice percepcije stresa u ranoj odrasloj dobi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) percepcija stresa c) osobine ličnosti d) rana odrasla dob e) studenti f) spolne razlike

159.944.4:378-057.87(043.2)
378:159.944.4-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 1024796414

FF 54
DŽAMBEGOVIĆ, Emir
        Trg heroja / Emir Džambegović. - Tuzla : autor, 2010. - 76 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-891-20-5

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 17835270

FF 55
DŽOMBIĆ, Indira
        Conversation Analysis in the Talk Show The Ellen Degeneres Show (Analiza razgovora u talk show-u The Ellen Degeneres Show) : magistarski rad / Indira Džombić. - Tuzla : [I. Džombić], 2016. - 87 listova ; 30 cm

Mentor Mirza Džanić. - Bibliografija: listovi 81-87. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Conversation Analysis in the Talk Show The Ellen Degeneres Show (Analiza razgovora u talk show-u The Ellen Degeneres Show) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) analiza razgovora b) govor u interakciji c) govor u medijima d) talk show e) izmjena sugovornika f) parovi g) međusobno zavisni iskazi

811.111:659.3(043.2)
316.77:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 1024857342

FF 56
DŽUZDANOVIĆ, Munever
        Vojno-politički odnosi na prostoru sjeveroistočne Bosne u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.) : magistarski rad / Munever Džuzdanović. - Tuzla : [M. Džuzdanović], 2016. - 179 listova ; 30 cm

Mentor Adnan Jahić. - Bibliografija: listovi 171-179. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Vojno-politički odnosi na prostoru sjeveroistočne Bosne u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) vojno-politički odnosi b) ustaše c) četnici d) partizani e) sjeveroistočna Bosna f) Drugi svjetski rat g) Nezavisna država Hrvatska h) Narodnooslobodilački pokret i) ideologija j) muslimanske rezolucije k) muslimanske milicije

94(497.6)"1941/1945"(043.2)
323(497.6)"1941/1945"(043.2)
COBISS.BH-ID 1024743934

FF 57
ĐULABIĆ, Adrijana
        Razvoj komunikacijskih sposobnosti kod djece pod uticajem medija : magistarski rad / Adrijana Đulabić. - Tuzla : [A. Đulabić], 2016. - 58 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 54-55. - Sažetak ; Zusammenfassung. - Prilozi: listovi 56-58. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Razvoj komunikacijskih sposobnosti kod djece pod uticajem medija [Elektornski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) djeca b) osnovne škole c) mediji d) komunikacije e) komunikacijske sposobnosti

371.334:316.77(043.2)
316.77:37(043.2)
659.3:[316.77+373.3-057.874](043.2)
COBISS.BH-ID 1024794878

FF 58
ĐURIĆ, Marko
        Biblijom i Kur'anom do jednoga boga stvoritelja / Marko P. Đurić. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2016 (Sarajevo : Sabah print). - 282 str. ; 24 cm

Nedostaju str. 143, 144. - Bibliografija: str. 261-272

ISBN 978-9958-845-18-5
a) teologija b) međureligijski dijalog c) islam d) hrišćanstvo

27/28-675
COBISS.BH-ID 22620678

FF 59
ENGLISH, Fiona
        Why do linguistics? : reflective linguistics and the study of language / Fiona English and Tim Marr. - London ; New York : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2015. - viii, 292 str. : ilustr. ; 25 cm

Includes bibliographical references (pages 273-285) and index

ISBN 978-1-4411-1099-2 (tvrdi povez)
ISBN 9781441123091 ! (epub)
ISBN 9781441110831 ! (epdf)
a) Linguistics - Study and teaching b) Language and languages - Study and teaching

COBISS.BH-ID 1024821758

FF 60
FILIPOVIĆ, Ivana
        Orijentalizmi kao kulturološki faktor u romanima Meše Selimovića i njihovi prijevodi na njemački jezik : magistarski rad / Ivana Filipović. - Tuzla : [I. Filipović], 2016. - 72 lista ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: listovi 69-72. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Orijentalizmi kao kulturološki faktor u romanima Meše Selimovića i njihovi prijevodi na njemački jezik [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Selimović, Meša (1910-1982) b) prevođenje c) orijentalizmi d) njemački jezik e) bosanski jezik f) hrvatski jezik g) srpski jezik h) Meša Selimović

811.112.2'373.45 M. Selimović (043.2)
81'255.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1024782590

FF 61
FLUSSER, Vilém, 1920-1991
        Komunikologija / Vilem Fluser ; priredili Štefan Bolman i Edit Fluser ; sa nemačkog prevela Aleksandra Kostić. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2015 (Novi Sad : Artprint). - 315 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Biblioteka Philoxenia / Fakultet za medije i komunikacije ; 10)

Prevod dela: Kommunikologie / Vilém Flusser. - Tiraž 400. - Biografija autora: str. 315.

ISBN 978-86-87107-35-9 (broš.)
a) Komunikologija

316.77(075.8)
COBISS.BH-ID 216342540

FF 62
        FORMULAIC language / edited by Roberta L. Corrigan ... [et al.]. - Philadelphia : John Benjamins, cop. 2009. - 2 v. : ilustr. ; 25 cm. - (Typological studies in language ; 82-83)

Includes bibliographical references and index. - Sadržaj: v. 1. Distribution and historical change ; v. 2. Acquisition, loss, psychological reality and functional explanations

ISBN 978-90-272-2996-0 (hb : nekiseli papir)
a) Linguistic analysis (Linguistics) b) Linguistic models

811.111
COBISS.BH-ID 1024825342

FF 63
FRANK, Marcella
        Modern English : a practical reference guide / Marcella Frank. - 2nd ed. - Englewood Cliffs, NJ : Regents/Prentice Hall, cop. 1993. - xiv, 402 str. : ilustr. ; 24 cm

Includes index

ISBN 0-13-594318-3
a) English language - Grammar - Handbooks, manuals, etc

811.111
COBISS.BH-ID 1024851710

FF 64
GANGHOFER, Ludwig
        Der Klosterjäger : Roman aus dem 14. Jahrhundert / Ludwig Ganghofer. - München/Zürich : Droemersche Verlagsansalt Th. Knaur Nachf., 1927. - 333 str. ; 20 cm

(Karton)

821.112.2-31
COBISS.BH-ID 513748821

FF 65
GANGHOFER, Ludwig
        Waldrausch / Ludwig Ganghofer. - München/Zürich : Droemersche Verlagsansalt Th. Knaur Nachf., 1920. - 366 str. ; 20 cm

(Karton)

821.112.2-31
COBISS.BH-ID 1024756734

FF 66
GEE, James Paul
        Social linguistics and literacies : ideology in discourses / James Paul Gee. - Fifth edition. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. - vi, 282 str. ; 22 cm

Includes bibliographical references (pages 254-270) and index

ISBN 978-1-138-85386-7 (broš.)
ISBN 9781315722511 ! (ebk)
a) Sociolinguistics b) Literacy c) Language acquisition d) Discourse analysis.

316.77
COBISS.BH-ID 1024822270

FF 67
GLASSER, William
        Kvalitetna škola : škola bez prisile / William Glasser ; prevela Božica Jakovlev. - Zagreb : Educa, 1994 (Zaprešić : PRINT Kocijančić). - 174 str. ; 21 cm

Prevod dela: The quality school. - Bibliografija: str. [171]-174

ISBN 953-6101-04-1
a) quality of education - teaching quality b) discipline c) kvaliteta izobraževanja - kvaliteta pouka d) disciplina

37.015.3
COBISS.BH-ID 925257

FF 68
GLAVAŠ, Kristijan
        Globalizacija, mediji i moć : diplomski rad / Kristijan Glavaš. - Tuzla : [K. Glavaš], 2013. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 41-42. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) globalizacija b) hiperglobalisti c) skeptici d) transformacionalisti e) ekonomija f) kultura g) politika h) mediji i) televizija j) internet k) moć

316:327
COBISS.BH-ID 1024752894

FF 69
        GLOBALIZATION and language in contact : scale, migration, and communicative practices / edited by James Collins, Stef Slembrouck and Mike Baynham. - London ; New York : Continuum, 2009. - xi, 283 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in sociolinguistics)

Includes bibliographical references and indexes. - Sadržaj: Space, scale and accents: constructing migrant identity in Beijing / Jie Dong and Jan Blommaert ; Goffman and globalization: frame, footing and scale in migration-connected multilingualism / James Collins and Stef Slembrouck ; The spaces of language: the everyday practices of young Somali refugees and asylum seekers / Gill Valentine, Deborah Sporton and Katrine Bang Nielsen ; Immigration in Catalonia: marking territory through language / Joan Pujolar ; 'Either' and 'Both' the changing concept of living space among Polish post-communist migrants to the United Kingdom / Aleksandra Galasińska and Olga Kozłowska ; Canada meets France: recasting identities of Canadianess and Francité through global economic exchanges / Gabriele Budach ; Changing participation in changing practice: uses of language and literacy among Portuguese migrant women in the United Kingdom / Clara Keating ; A relational understanding of language practice: interacting timespaces in a single ethnographic site / Cécile B. Vigouroux ; Transnational flows, networks and transcultural capital: reflections on researching migrant networks through linguistic ethnography / Ulrike Hanna Meinhof ; Just one day like today: scale and the analysis of space/time orientation in narratives of displacement / Mike Baynham ; Weighing the scales: recontextualisation as horizontal scaling / Catherine Kell ; From space to spatialization in narrative studies / Anna De Fina

ISBN 978-0-8264-9798-7
a) Languages in contact b) Language and languages - Globalization c) Language and culture - Globalization d) Linguistic change

COBISS.BH-ID 1024822014

FF 70
        GLOBALNO istraživačko novinarstvo : zbirka priča / [priredio Mark Lee Hunter]. - Sarajevo : Centar za razvoj medija i analize : INFOHOUSE, 2015 ([s. l.] : CPU). - 257 str. ; 30 cm

821-92
COBISS.BH-ID 22823686

FF 71
GOGIĆ, Rahela
        Društvena značenja feminizma : diplomski rad / Rahela Gogić. - Tuzla : [R. Gogić], 2013. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: list 40. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) feminizam b) društvena značenja

141.72
COBISS.BH-ID 1024753406

FF 72
GÖTZ, Sandra
        Fluency in Native And Nonnative English Speech / Sandra Götz, Justus Liebig University, Giessen. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, [2013] . - xxiii, 238 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in Corpus Linguistics ; volume 53)

Includes bibliographical references (pages 175-192) and index

ISBN 978-90-272-0358-8 (tvrdi povez : nekiseli papir)
ISBN 9789027272331 ! (e-knjiga)
a) Fluency (Language learning) b) Native language and education c) English language - Study and teaching - Foreign speakers.

811.111
COBISS.BH-ID 1024825598

FF 73
GRAČANIN, Ena
        Osobine ličnosti kao determinanta profesionalnih interesovanja i precepcije stresa : magistarski rad / Ena Gračanin. - Tuzla : [E. Gračanin], 2016. - 69 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 56-62. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 63-69. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Osobine ličnosti kao determinanta profesionalnih interesovanja i precepcije stresa [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički diski (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) osobine ličnosti c) stres d) profesionalni interesi

159.923.3:159.944.4](043.2)
159.944.4:159.923.3](043.2)
COBISS.BH-ID 1024828926

FF 74
GUDJONS, Herbert
        Pedagogija : temeljna znanja / Herbert Gudjons ; preveli Ivan Čehok...[et al.]. - Zagreb : Educa, 1994. - 278 str. ; 23 cm

Bibliografija ob posameznih poglavjih

ISBN 953-6101-07-6

COBISS.BH-ID 4362504

FF 75
HADŽIAHMETOVIĆ Jurida, Sanel
        Netspeak: Linguistic properties aspects in the context of English as a global language / Sanel Hadžiahmetović Jurida, Tanja Pavlović. - Tuzla : Off-set, 2016. - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 95-96.

ISBN 978-9958-31-273-1
a) Engleski jezik - Žargon - Internet

811.111'276.4:004.738.5
COBISS.BH-ID 23398150

FF 76
HADŽIBEGANOVIĆ, Mirsad
        Primjena Moodle platforme za razvoj i upravljanje e-učenjem u školama : magistarski rad / Mirsad Hadžibeganović. - Tuzla : [M. Hadžibeganović], 2016. - 62 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Samra Mujačić. - Bibliografija: listovi 60-62. - Sažetak; Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Primjena moodle platforme za razvoj i upravljanje e-učenjem u školama [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) informatika b) organizacija nastave c) e-učenje d) Moodle e) informacijsko-komunikacijske tehnologije

659.2:004:371.2(043.2)
37.018.43:004.738.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024759550

FF 77
HADŽIMEHMEDOVIĆ, Sanela
        Odnos učenika srednjih škola prema interdisciplinarnom pristupu razumijevanja kulturnih manjina u multikulturalnom društvu : magistarski rad / Sanela Hadžimehmedović. - Tuzla : [S. Hadžimehmedović], 2013. - 52 lista : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 46-47. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Pedagogija / Psihologija, Drugi ciklus studija
- - Odnos učenika srednjih škola prema interdisciplinarnom pristupu razumijevanja kulturnih manjina u multikulturalnom društvu [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) kulturna pedagogija b) sociologija kulture c) multikulturalnost d) učenik e) odgoj f) srednje škole g) manjinske kulture

37.013.43:373.5-057.87(043.2)
316.72:323.15:373-057.87](043.2)
COBISS.BH-ID 1024382974

FF 78
HALILOVIĆ, Lejla
        Komparativna studija emocionalnog razvoja, samopoštovanja i školskog postignuća djece iz različitih porodičnih okruženja : magistarski rad / Lejla Halilović. - Tuzla : [L. Halilović], 2015. - 110 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 100-104. - Rezime; Summary. - Prilozi. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Komparativna studija emocionalnog razvoja, samopoštovanja i školskog postignuća djece iz različitih porodičnih okruženja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) dječija psihologija b) emocionalni razvoj c) emocionalna inteligencija d) samopoštovanje e) porodično okruženje f) komparativna studija

159.922.7/.8(043.2)
159.942:316.356.2-053.5(043.2)
316.356.2-053.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024679678

FF 79
HARAČIĆ, Alma
        Motiv postignuća i stilovi rukovođenja kod rukovodioca u javnim i privatnim organizacijama na području TK : magistarski rad / Alma Haračić. - Tuzla : [A. Haračić], 2016. - 72 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Elvis Vardo. - Bibliografija: listovi 65-67. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 68-72. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Motiv postignuća i stilovi rukovođenja kod rukovodioca u javnim i privatnim organizacijama na području TK [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) stilovi rukovođenja b) motiv postignuća c) transformacijsko rukovođenje d) transakcijsko rukovođenje e) samoefikasnost

005.32:331.101.3(043.2)
331.103:159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 1024858622

FF 80
HARDY, Thomas
        Tess of the D'Urbervilles / Thomas Hardy. - London [etc.] : Penguin Books, 1994. - XIII, 507 str. ; 18 cm. - (Penguin popular classics)

ISBN 0-14-062020-6 (Broš.)

821.111-311.2=20
COBISS.BH-ID 8625465

FF 81
HASAGIĆ, Samira
        Copy-paste novinarstvo kao indikator slabljenja profesionalnih standarda u bosanskohercegovačkim online medijima : magistarski rad / Samira Hasagić. - Tuzla : [S. Hasagić], 2016 (Tuzla). - 57 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Vedada Baraković. - Bibliografija: listovi 54-57. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Copy-paste novinarstvo kao indikator slabljenja profesionalnih standarda u bosanskohercegovačkim online medijima [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) etika b) profesionalni standardi c) online mediji d) web portali e) prepisivanje f) izvori g) autorstvo

659.3/.4:004.738.5]:174(497.6)
004.738.5:659.3/.4(043.2)
174:659.3/.4(497.6)
COBISS.BH-ID 1024841214

FF 82
HASANČIĆ, Armina
        Značaj i učestalost korištenja umjetničkih djela i reprodukcija kao nastavnih sredstava u osnovnoškolskom likovnom odgoju i obrazovanju : magistarski rad / Armina Hasančić. - Tuzla : [A. Hasančić], 2015. - 75 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Emina Begović. - Bibliografija: listovi 71-72. - Sažetak; Summary. - Prilozi. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Značaj i učestalost korištenja umjetničkih djela i reprodukcija kao nastavnih sredstava u osnovnoškolskom likovnom odgoju i obrazovanju [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) razredna nastava b) osnovne škole c) nastavna sredstva d) umjetnička djela e) reprodukcije f) likovni odgoj

371.64/.69:73/76(043.2)
73/76:371.311.5(043.2)
371.311.5:73/76(043.2)
COBISS.BH-ID 1024729598

FF 83
HESSE, Hermann, 1877-1962
        In der alten Sonne und andere Erzählungen / Hermann Hesse ; [mit 16 Federzeichnungen von Wolfgang Teucher]. - 1. Aufl. - Leipzig : P. Reclam, 1977. - 56 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Reclams Universal-Bibliothek ; Bd. 694)

Sadržaj: In der alten Sonne, ; Der Wolf ; Aus Kinderzeiten ; Die Marmorsäge ; Heumond ; Autorenabend ; Im Presselschen Gartenhaus

821.112.2
COBISS.BH-ID 1024835582

FF 84
HODŽIĆ, Muhamed
        Leksika bosanskih povelja iz 1461. godine : magistarski rad / Muhamed Hodžić. - Tuzla : [M. Hodžić], 2016. - 120 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amira Turbić-Hadžagić. - Bibliografija: list 113. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Leksika bosanskih povelja iz 1461. godine [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) bosanski jezik b) leksikologija c) srednjovjekovne povelje d) starobosanska leksika

81'373:[930.2:003.074](043.2)''1461''(043.2)\\ .
930.2:003.074]:81'373(497.6)''1461''(043.2)
811.163.4*3'373(043.2)
COBISS.BH-ID 1024840958

FF 85
HODŽIĆ, Razija
        Bračno nezadovoljstvo kao prediktor međupartnerskog nasilja : magistarski rad / Razija Hodžić. - Tuzla : [R. Hodžić], 2015. - 63 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 57-58. - Sažetak; Summary. - Prilog. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Bračno nezadovoljstvo kao prediktor međupartnerskog nasilja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) bračna zajednica c) konflikti d) nasilje e) nezadovoljstvo f) zadovoljstvo

159.9:[316.356.2:392.3](043.2)
316.356.2:343.54/.55(043.2)
COBISS.BH-ID 1024734462

FF 86
HOLMES, Janet, 1947-
        An introduction to sociolinguistics / Janet Holmes. - 2nd ed. - Harlow, Eng. ; New York : Longman, 2001. - xvi, 406 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Learning about language)

Includes bibliographical references (p. 381-395) and index

ISBN 0-582-32861-6
a) Sociolinguistics

81'27
COBISS.BH-ID 1024826366

FF 87
HOLMES, Janet, 1947-
        An introduction to sociolinguistics / Janet Holmes. - 3rd ed. - Harlow, England ; New York : Pearson Longman, 2008. - xviii, 482 str. : ill., maps ; 24 cm. - (Learning about language)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0726/2007036870.html - Table of contents only. - Includes bibliographical references (p. 447-466) and index

ISBN 978-1-4082-7674-7
a) Sociolinguistics

81'27
COBISS.BH-ID 1024820222

FF 88
HOLMES, Janet, 1947-
        Leadership, discourse and ethnicity / Janet Holmes, Meredith Marra, and Bernadette Vine. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2011. - x, 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford studies in sociolinguistics)

Includes bibliographical references and index

ISBN 978-0-19-973075-9 (nekiseli papir)
a) Communication in management b) Diversity in the workplace c) Leadership d) Sociolinguistics

811.111
COBISS.BH-ID 1024826110

FF 89
HRUSTIĆ, Meliha
        Adjektive und Partikeln : Studien zum Deutschen und zum Bosnischen/Kroatischen/Serbischen / Meliha Hrustić, Erminka Zilić. - Tübingen : Julius Groos, cop. 2010. - 172 str. ; 21 cm. - (Deutsch im Kontrast ; Bd. 24, ISSN 0722-7248)

Bibliografija iza svakog poglavlja. - Bilješke

ISBN 978-3-87276-870-4
a) pridjevi b) partikule c) njemački jezik d) bosanski jezik e) hrvatski jezik f) srpski jezik

811.112.2'367.623:811.163.4*3
81.112.2'367.62:811.163.4*3
COBISS.BH-ID 5010969

FF 90
HRUSTIĆ, Meliha
        Prevođenje u teoriji i praksi / Meliha Hrustić. - Tuzla : Institut za bosanski jezik i književnost, 2015. - 168 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 141-144 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-0398-1-2
a) Prevođenje - Teorija

81'25
COBISS.BH-ID 22609926

FF 91
HRVANOVIĆ, Adis
        Uloga sporta u sprečavanju devijantnog ponašanja adolescenata : magistarski rad / Adis Hrvanović. - Tuzla : [A. Hrvanović], 2016. - 75 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Hariz Šarić. - Sažetak; Summary. - Prilog. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga sporta u sprečavanju devijantnog ponašanja adolescenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) sport c) devijantno ponašanje d) moral e) autoritet f) adolescencija

316.624:373.5-053.6(043.2)
796:316.624-053.6(043.2)
159.922.8-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 1024760062

FF 92
HUNSTON, Susan
        Corpora in Applied Linguistics / Susan Hunston. - Bern ; New York : Peter Lang, cop. 2007. - x, 264 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Linguistic insights, ISSN 1424-8689 ; v. 51)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0804/2007040281.html - Table of contents. - Includes bibliographical references

ISBN 0-521-80583-X
a) Oral communication - Research - Methodology b) Corpora (Linguistics) c) Language and languages - Study and teaching - Research - Methodology

81'33
COBISS.BH-ID 1024826622

FF 93
HUNTER, Mark Lee
        Priručnik za istraživačko novinarstvo / Mark Lee Hunter. - Sarajevo : Centar za razvoj medija i analize : Infohouse, 2015. - 89 str. ; 30 cm

a) istraživačko novinarstvo

070
COBISS.BH-ID 1024755454

FF 94
ILIĆ, Mile
        Responsibilna nastava / Mile Ilić. - Banja Luka : Univerzitet, 2000 (Banja Luka : Atlantik BB). - 242 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Ćir. - Slika autora. - Tiraž 500. - Iz biografije autora: str. 241-242. - Bibliografija: str. 225-239 i uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; Rezjume

ISBN 86-83297-01-2
a) Nastava - Metode b) responsibilna nastava

371.3/.4
COBISS.BH-ID 9073670

FF 95
IMEROVSKI, Mile
        Hilandar na Svetoj gori : pokloničko putovanje kroz istoriju i sadašnjost / Mile Imerovski. - Novi Sad : Udruženje poštovalaca Svete gore Atonske i svete Fruške gore ; Veternik : Dijam-m-pres, 2009 (Petrovaradin : Futura). - 196 str. : ilustr., fotogr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-86-7026-183-9 ( Dijam-m-pres; broš.)
a) Manastir Hilandar b) Sveta Gora

726.7(495.631)(091)
271.2-523.6(495.631)
COBISS.BH-ID 244978183

FF 96
IMŠIROVIĆ, Fuad
        Dispozicijske determinante samopoimanja u realnom i virtuelnom okruženju : magistarski rad / Fuad Imširović. - Tuzla : [F. Imširović], 2016. - 101 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Elvis Vardo. - Bibliografija: listovi 83-88. - Prilozi: listovi 89-101. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) psihologija b) samopoimanje c) osobine ličnosti d) društvene mreže e) adolescencija

159.922.8:159.923/.923.5(043.2)
159.923/.923.5-053.6(043.2)
004.738.5:159.923-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 1024824062

FF 97
IMŠIROVIĆ, Mina
        U procjepu duše / Mina Imširović. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2015. - 142 str. ; 21 cm

Bilješka o autorici: str. 129. - Tumačenje manje poznatih riječi i izraza: str. 131-137.

ISBN 978-9958-089-04-6

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21959174

FF 98
        INFORMISANJE internetske generacije / uredila Zarfa Hrnjić Kuduzović. - Tešanj ; Vogošća : Planjax komerc, 2016. - 153 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-34-219-6
a) Mediji - Internet - Informisanje - Mlade osobe

316.774:004.738.5
316.775.4-053.6:004.738.5
COBISS.BH-ID 23371014

FF 99
        INTEGRITET vs korupcija : eseji studenata TI BiH škole integriteta / [urednici: Uglješa Vuković i Marko Vujić]. - Banja Luka : Transparency International, 2016 (Banja Luka : Grafix). - 59 str. ; 30 cm

316.334.2
COBISS.BH-ID 1024846846

FF 100
IVIĆ, Pavle
        Pravopis srpskohrvatskih ćirilskih povelja i pisama XII i XIII veka / Pavle Ivić i Vera Jerković. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike, 1981. - 226 str. : ilustr. ; 24 cm

Ćir. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst
a) srpski jezik b) staroslavenski jezik c) crkvenoslavenski jezik d) pravopis e) paleografija f) 12. i 13. st.

811.163.41'35"11/12"
COBISS.BH-ID 6455833

FF 101
        IZVORI za povijest zdravstva Osijeka i Hrvatske : 1874.-1923. / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Klinička bolnica : Povijesni arhiv, 1997. - 317 str. : ilustr. ; 24 cm.

Registri. - Zuzammenfassung ; Abstract.

ISBN 978-953-6446-45-2
a) Zdravstvo - Istorija - Osijek - Slavonija

614(497.5 Osijek)(091)
COBISS.BH-ID 513238372

FF 102
JACKSON, Jane, 1954-
        Introducing language and intercultural communication / Jane Jackson. - London ; New York, NY : Routledge, 2014. - xviii, 411 str. : ilustr. ; 26 cm

Includes bibliographical references (pages 324-355) and index

ISBN 978-0-415-60198-6 (tvrdi povez : nekiseli papir)
a) Intercultural communication

81'1
COBISS.BH-ID 1024823038

FF 103
JEFFRIES, Lesley, 1956-
        Opposition in discourse : the construction of oppositional meaning / Lesley Jeffries. - London ; New York : Continuum, cop. 2010. - viii, 147 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in stylistics)

Includes bibliographical references and index

ISBN 978-1-4725-2838-4 (tvrdi povez)
a) Opposition (Linguistics) b) Critical discourse analysis c) Diskurs d) Opposition e) Semantische Analyse

81'37
COBISS.BH-ID 1024820734

FF 104
JELIĆ, Vladana
        Sociološki pristup razumijevanju obrazovanja : diplomski rad / Vladana Jelić. - Tuzla : [V. Jelić], 2013. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 32-33. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) sociologija obrazovanja

316.74:37
COBISS.BH-ID 1024753150

FF 105
JERKOVIĆ, Vera, 1931-
        Glagolski vid u Manojlovom jevanđelju / Vera Jerković. - Novi Sad : [Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike], 1970 ([b. m. : b. i.]). - str. 42-47 ; 24 cm.

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - P. o.: Prilozi proučavanju jezika; knj. 5, 1970.

(Broš.)
a) Staroslovenski jezik - "Manojlovo jevanđelje" - Glagolski vid - Separati

811.163.1'367.625
COBISS.BH-ID 184755463

FF 106
KABIL, Ibrahim
        Hum u vrijeme hercega Stjepana Kosače (1435.-1466.) : magistarski rad / Ibrahim Kabil. - Tuzla : [I. Kabil], 2016. - 94 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivan Balta. - Bibliografija: listovi 80-89. - Sažetak ; Abstract. - Prilozi: listovi 90-94. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) Vukčić-Kosača, Stjepan (1405-1466) b) historija c) Hum d) Hercegovina e) Bosna f) Dubrovnik

94(497.6)''1435/1466''(043.2)
929.7 Kosača S. V.
COBISS.BH-ID 1024769278

FF 107
KADRIĆ, Adnan
        Književnohistorijske, poetičke i stilske osobitosti starije bošnjačke pripovjedne književnosti : doktorska disertacija / Adnan Kadrić. - Mostar : [A. Kadrić], 2015. - 340 listova ; 30 cm

Mentor Fahrudin Rizvanbegović. - Bibliografija: listovi 326-340. - Summary. - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Odsjek za bosanski jezik i književnost
a) Bosanskohercegovačka književnost - Starija bošnjačka književnost - Doktorske disertacije b) pripovjedna književnost

821.163.4(497.6).09(043.3)
COBISS.BH-ID 513240527

FF 108
KADRIĆ, Kenan
        Polimetodizam i multimedijalni pristup u nastavi njemačkog jezika : magistarski rad / Kenan Kadrić. - Tuzla : [K. Kadrić], 2016. - 62 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: listovi 61-62. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Polimetodizam i multimedijalni pristup u nastavi njemačkog jezika [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) metodika b) didaktika c) multimedijalni elementi d) CALL e) polimetodizam f) primjena

811.112.3:371.3:004.4'27(043.2)
371.3:004.4'27(043.2)
004.4'27:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 1024786174

FF 109
KARIĆ, Nedžad
        Ispitivanje i analiza termičkih ciklusa kod zavarivanja : magistarski rad / Nedžad Karić. - Tuzla : [N. Karić], 2016. - 88 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Samir Butković. - Bibliografija: list 84. - Rezime ; Resume. - Prilozi: listovi85-88. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Ispitivanje i analiza termičkih ciklusa kod zavarivanja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) tehnički odgoj b) zavarivanje c) prenos toplote d) termički ciklus zavarivanja e) termopar f) maksimalna temperatura g) brzina hlađenja h) vrijeme hlađenja

621.791/.792(043.2)
536.5/.6:621.78.08(043.2)
COBISS.BH-ID 1024780030

FF 110
KASUMOVIĆ, Ahmet
        Pozorišni rječnik bosanskoga jezika / Ahmet Kasumović. - Tuzla : Institut za humanu rehabilitaciju, 2016. - 65 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-0999-5-3
a) Pozorište - Rječnici

792(038)
COBISS.BH-ID 23380486

FF 111
KASUMOVIĆ, Ahmet
        Rječnik preseljenja sa dunjaluka na ahiret / Ahmet Kasumović, Senaid Feta. - Tuzla : Institut za humanu rehabilitaciju, 2015. - 89 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-0999-2-2
a) Islam - Rječnici

28(038)
COBISS.BH-ID 22340102

FF 112
KASUMOVIĆ, Ahmet
        Rječnik za gluhe / [Ahmet Kasumović, Husnija Hasanbegović]. - Tuzla : Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", 2002 (Tuzla : Off-set). - 258 str. : ilustr. ; 28 cm

Podaci o autorima preuzeti sa prednjeg kor. lista. - Tiraž 1.100

ISBN 9958-525-18-6
a) Mimika - Gluhonijemost - Rječnici

81'221.24(031)
COBISS.BH-ID 11042566

FF 113
KIŠIĆ, Amra
        Uloga socijalnog rada u prevenciji prestupničkog ponašanja maloljetnika : magistarski rad / Amra Kišić. - Tuzla : [A. Kišić], 2016. - 98 listova : graf. prikazi ; tabele ; 30 cm

Mentor Nijaz Karić. - Bibliografija: listovi 86-90. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 91-98. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga socijalnog rada u prevenciji prestupničkog ponašanja maloljetnika [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

364.4:316.624-053.6(043.2)
316.624-053.6:[316.356.2+352.075](043.2)
316.356.2:352.075(043.2)
352.075:316.356.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024799742

FF 114
KOBAŠ, Petar
        Primjena društvenih mreža kao web 2.0 alat u osnovnoškolskom obrazovanju : magistarski rad / Petar Kobaš. - Tuzla : [P. Kobaš], 2016. - 129 listova : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Nermin Sarajlić. - Bibliografija: listovi 85-90. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 91-129. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Primjena društvenih mreža kao web 2.0 alat u osnovnoškolskom obrazovanju [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) internet b) web 2.0 alati c) web 2.0 tehnologije d) društvene mreže e) facebook f) osnovne škole

004.738.5:373.3.016(043.2)
004.738:316.77(043.2)
373.3/.4:004.738(043.2)
COBISS.BH-ID 1024803070

FF 115
KOSTIĆ, Aleksandar
        Bračni problemi / A. [Aleksandar] Kostić. - Beograd : G. Kon, 1938 (Beograd : D. Gregorić). - 217 str., [1] fotogr. autora ; 21 cm.

a) Brak - Problemi

173
COBISS.BH-ID 6851847

FF 116
KOSTIĆ, Milan
        Forenzička psihologija : teorija i praksa / Milan Kostić. - [1. izd.]. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002 (Umka : Likagraf komerc). - 226 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Psihološke paralele ; 13)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 221-224.

ISBN 86-17-10303-5
a) psihologija b) sudska psihologija c) pravo d) teorije ličnosti e) psihopatija f) poremećaj ponašanja g) krivični postupak h) vještačenje i) psihološka ekspertiza

343.95
159.9
340.6
COBISS.BH-ID 183740679

FF 117
KRAVAR, Zoran
        Tema "stih" / Zoran Kravar. - Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, 1993 (Zagreb : Ideogram). - 265 str. : graf. prikazi ; 20 c,. - (L : biblioteka Zavoda za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

Bilješka o piscu: str. 265. - Bibliografska bilješka: str. 263-264. - Registar.

ISBN 953-175-004-1 (broš.)
a) Versifikacija

801.6
COBISS.BH-ID 266463751

FF 118
KRSTIĆ, Dragan
        Koje zanimanje da izaberem : o čemu treba voditi računa prilikom izbora zanimanja : (uputstva za svršene učenike osnovne škole, roditelje i nastavnike) / Dragan Krstić. - Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije, 1963 (Beograd : Prosveta). - 38 str. ; 20 cm.

a) Profesionalna orijentacija - Priručnici

37.048.4(035)
COBISS.BH-ID 90998023

FF 119
KUSUR, Hasna
        Image Schema: Center-Periphery in English and Bosnian = Predodžbene sheme: centralno periferno u engleskom i bosanskom jeziku : magistarski rad / Hasna Kusur. - Tuzla : [H. Kusur], 2016. - 75 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Adisa Imamović. - Bibliografija: listovi 72-75. - Summary; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Image Schema: Center-Periphery in English and Bosnian (Predodžbene sheme: centralno periferno u engleskom i bosanskom jeziku) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) jezik b) predodžbene sheme c) kognitivna lingvisitka d) engleski jezik e) bosanski jezik f) kontrastivna analiza

811.111:811.163.4*3(043.2)
81-115(043.2)
COBISS.BH-ID 1024823806

FF 120
KVAŠČEV, Radivoj
        Razvijanje kreativnog ponašanja ličnosti / Radivoj Kvaščev. - 1. izd. - Sarajevo : Svjetlost.OOUR Zavod za udžbenike, 1974 (Subotica : "Minerva"). - 311 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija:str.307-310
a) Psihologija - istraživanje ponašanja

159.9
159.9.07
COBISS.BH-ID 149294

FF 121
KVAŠČEV, Radivoj
        Razvijanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika : priručnik za nastavnike / Radivoj Kvaščev. - 2. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1974. - 386 str. ; 24 cm

a) učenci b) ustvarjalnost

159.954:37.03
37.03:159.954
COBISS.BH-ID 18102016

FF 122
LADEFOGED, Peter
        Vowels and consonants : an introduction to the sounds of languages / Peter Ladefoged. - Malden, Mass. : Blackwell, 2001. - xxi, 191 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 computer optical disc (4 3/4 in.).

Includes bibliographical references (p. [187]-188) and index

ISBN 0-631-21412-7 (nekiseli papir)
(broš.)
a) Phonetics

81'34
COBISS.BH-ID 1024820478

FF 123
LATINOVIĆ, Rajko, 1948-
        Kolunić : selo, škola, ljudi / Rajko Latinović, Aranđel Smiljanić, Čedo Jeličić. - Banja Luka : Grafaid, 2016 (Banja Luka : Grafid). - 370 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 350. - Bilješke uz tekst. - Str. 355-356: Recenzije / Goran Latinović, Dragoljub Nikić - Dajo. - O autorima: str. 363-365. - Bibliografija: str. 358-362.

ISBN 978-99976-25-00-7

908(497.6 Kolunić):398
930.85(497.6)
COBISS.BH-ID 5790232

FF 124
        LEXICAL cohesion and corpus linguistics / edited by John Flowerdew, Michaela Mahlberg. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., cop. 2009. - 124 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins current topics, ISSN 1874-0081 ; v. 17)

Includes bibliographical references and index. - Sadržaj: Lexical cohesion and rhetorical structure / John Morley ; Lexical bundles and discourse signalling in academic lectures / Hilary Nesi and Helen Basturkmen ; Cohesive chains and speakers' choice of prominence / Martin Warren ; Describing the extended meanings of lexical cohesion in a corpus of SARS spoken discourse / Winnie Cheng ; Use of signalling nouns in a learner corpus / John Flowerdew ; Lexical cohesion: Corpus linguistic theory and its application in English language teaching / Michaela Mahlberg

ISBN 978-90-272-2231-2 (hb : nekiseli papir)
a) Lexical grammar b) Cohesion (Linguistics) c) Discourse analysis

811.111
COBISS.BH-ID 1024825854

FF 125
MAHOVKIĆ, Selma
        Marginaliziranost i nejednakost u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti : diplomski rad / Selma Mahovkić. - Tuzla : [S. Mahovkić], 2014. - 30 listova ; 30 cm

Mentor Benjamin Taletović. - Bibliografija: listovi 28-29. - Sažetak: Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet

364
COBISS.BH-ID 1024753662

FF 126
MARTINČIĆ, Julijo
        Gimnazije u Osijeku = (1729.-1995.). - Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1996. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 953-154-067-5
a) High schools - Croatia - Osijek - History b) High school teachers - Croatia - Osijek - Biography

373(497.5 Osijek)
COBISS.BH-ID 1024813054

FF 127
MARUŠIĆ, Božana
        Anglicizmi u ženskim časopisima u Bosni i Hercegovini (Anglicisms in Women's Magazines in Bosnia and Herzegovina) : magistarski rad / Božana Marušić. - Tuzla : [B. Marušić], 2016. - 78 listova ; 30 cm

Mentor Tanja Pavlović. - Bibliografija: listovi 75-77. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Anglicizmi u ženskim časopisima u Bosni i Hercegovini (Anglicisms in Women's Magazines in Bosnia and Herzegovina) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) anglicizmi b) posuđenice c) prevedenice d) Bosna i Hercegovina e) ženski časopisi

81'373.45:070(497.6)(043.2)
070:82'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 1024848126

FF 128
MEĐUNARODNA konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja (6 ; 2012 ; Sarajevo, Tuzla)
        Upravljanje znanjem : zbornik radova = Knowledge management : conference proceedings / 6. Međunarodna konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, Sarajevo, 5. oktobar, Tuzla, 6. oktobar 2012 ; [urednice Senada Dizdar, Amra Rešidbegović, Biserka Sabljaković ; prijevod sažetaka i zaključaka na engleski jezik Dragana Bogdanović]. - Sarajevo : Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa = Association of Information Professionals - Librarians, Archivists and Museologists, 2013. - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Abstracts

ISBN 978-9958-9934-6-6
a) Bibliotekarstvo - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) Arhivistika - Bosna i Hercegovina - Zbornici c) Muzeologija - Bosna i Hercegovina - Zbornici

02(497.6)(063)(082)
930.25(497.6)(063)(082)
069(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 20841990

FF 129
MEĐUNARODNA konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja (7 ; 2013 ; Sarajevo, Mostar)
        Proaktivne obrazovne institucije - mjesto cjeloživotnog učenja u digitalnom dobu : zbornik radova = The proactive educational institutions - place of lifelong learning in the digital age : conference proceedings / 7. Međunarodna konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, Sarajevo, 18. oktobar, Mostar, 19. oktobar 2013 ; [urednice Senada Dizdar, Amra Rešidbegović, Biserka Sabljaković ; prijevod sažetaka i zaključaka na engleski jezik Dragana Bogdanović]. - Sarajevo : Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa = Association of Information Professionals - Librarians, Archivists and Museologists, 2015. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9926-8028-0-6
a) Bibliotekarstvo - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) Arhivistika - Bosna i Hercegovina - Zbornici c) Muzeologija - Bosna i Hercegovina - Zbornici

02(497.6)(063)(082)
930.25(497.6)(063)(082)
069(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 22190342

FF 130
MEĐUNARODNA konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja (8 ; 2014 ; Sarajevo, Travnik)
        Kvalitet usluga i standardi : zbornik radova = Standards and quality services : conference proceedings / 8. Međunarodna konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, Sarajevo, 10. oktobar, Travnik, 11. oktobar 2014 ; [urednice Senada Dizdar, Amra Rešidbegović, Biserka Sabljaković]. - Sarajevo : Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa = Association of Information Professionals - Librarians, Archivists and Museologists, 2015. - 214 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9926-8028-1-3
a) Bibliotekarstvo - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) Arhivistika - Bosna i Hercegovina - Zbornici c) Muzeologija - Bosna i Hercegovina - Zbornici

02(497.6)(063)(082)
930.25(497.6)(063)(082)
069(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 22579462

FF 131
MEĐUNARODNA naučna konferencija Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočne Evrope) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske evropske makroregije (2015 ; Sarajevo)
        Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočne Evrope) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske evropske makroregije : zbornik radova / Međunarodna naučna konferencija Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočne Evrope) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske evropske makroregije, Sarajevo 19. septembar/rujan 2015. godine ; urednici Jasmina Osmanković i Mirko Pejanović. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 311 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 164. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 6)

Na upor. nasl str.: The Place and role of capitals in SEE (Sout East Europe) in the development of interregional and intergovernmental cooperation within the Danube and Adriatic-Ionian European macro-region. - Tekst na više jezika. - Tiraž 250. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-410-07-0
a) Urbani razvoj - Glavni gradovi - Ekonomski razvoj - Jugoistočna Evropa - Zbornici

711.432:338.1(4-12)(063)(082)
COBISS.BH-ID 22860806

FF 132
MEĐUNARODNI bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini (4 ; 2014 ; Sarajevo)
        Integrativna bioetika i prirodno naslijeđe : zbornik radova Četvrtog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, od 20. do 21. lipnja/juna 2014.) / urednici Dalibor Ballian, Emira Hukić. - Sarajevo : Bioetičko društvo u BiH, 2015 ([Sarajevo] : Cpu Printing company). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-9124-3-6
a) bioetika b) biotehnologija c) prirodni resursi d) zbornici

608.1:(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 22583558

FF 133
MEĐUNARODNI slavistički skup "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika" (3rd ; 1996 ; Pécs, Hungary)
        Pečuh / [uredila Eva Filaković]. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod : University Press, 1996. - 87 str. ; 22 cm : ilustr. - (Bibliotheca Croatica Hungariae ; knj. 2)

In Croatian with summaries in English, German, and Hungarian. . - Includes bibliographical references

ISBN 963-047-182-5
a) Croatian language - Foreign elements - Hungarian - Congresses b) Hungarian language - Foreign elements - Croatian - Congresses c) Croatia - Relations - Hungary - Congresses d) Hungary - Relations - Croatia - Congresses

94(497.5)
COBISS.BH-ID 1024835326

FF 134
M EĐUNARODNO arhivističko savetovanje ,,Arhivska građa u teoriji praksi'' (2016 ; Ta ra)
        Zbornik radova. 1 / M eđunarodno arhivističko savetovanje ,,Arhivska građa u teoriji i praksi'', Tara, 13-14- oktobar 2016. = Book of proceedings / International archivist consult "Archive material in theory and practic", Tara, 13-14. october 2016. - Beograd : A rhivističko društvo Srbije, 2016 (Užice : Grafoplast plus). - 355 str. ; 24 cm. - ( E dicija Zbornici / A rhivističko društvo Srbije, Beograd ; k nj. 1)

T iraž 500. - Summaries.
a) A rhivistika - Zbornici

930.25(082)
COBISS.BH-ID 308277255

FF 135
MEHIČIĆ, Adnan
        Uloga i značaj pedagoga u pedagoškom vrednovanju rada škole : magistarski rad / Adnan Mehičić. - Tuzla : [A. Mehičić], 2016. - 105 listova : graf. prikazi ; tabele ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 104-105. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 86-103. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga i značaj pedagoga u pedagoškom vrednovanju rada škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) pedagog b) direktor c) nastavnik d) osnovna škola e) učenik f) evaluacija g) vrednovanje h) ocjenjivanje

371.136:37.013-51(043.2)
371.26:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 1024778494

FF 136
MEHMEDOVIĆ, Nermina
        Razvoj trgovine i zanatstva u Tuzli u zadnjim decenijama osmanske uprave (1850-1878) : magistarski rad / Nermina Mehmedović. - Tuzla : [N. Mehmedović], 2016. - 82 lista ; 30 cm

Mentor Izet Šabotić. - Bibliografija: listovi 78-82. - Sažetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) historija b) trgovina c) zanatstvo d) trgovci e) Tuzla f) privreda g) osmanski period

94:339.1:67/69](497.6 Tuzla)''1850/1878''(043.2)
339.1:67/68(497.6 Tuzla)''1850/1878''(043.2)
67/68(497.6 Tuzla)''1850/1878''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024781566

FF 137
        MENADŽMENT u socijalnom radu : unapređenje kvaliteta socijane zaštite / urednik Asim Pandžić. - Tuzla : Centar za socijane inovacije, 2015. - 379 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9926-8002-1-5
a) Rukovođenje - Socijana zaštita - Zbornici

005:364(082)
COBISS.BH-ID 22279686

FF 138
MEYER, Charles F.
        English corpus linguistics : an introduction / Charles F. Meyer. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2002. - xvi, 168 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Studies in English language)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/samples/cam033/2001052491.html - Sample text
Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam024/2001052491.html - Table of contents
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam022/2001052491.html - Publisher description. - Includes bibliographical references (p. 153-161) and index

ISBN 0-521-00490-X (broš.)
a) English language - Research - Data processing b) English language - Discourse analysis - Data processing c) Computational linguistics

81'33
COBISS.BH-ID 1024824574

FF 139
MIJATOVIĆ, Josip
        Automatska detekcija automobilskih registarskih tablica sa slike primjenom Houghove transformacije : magistarski rad / Josip Mijatović. - Tuzla : [J. Mijatović], 2016. - 62 [i] lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amira Šerifović-Trbalić. - Bibliografija: listovi 57-62. - Sažetak ; Summary. - Prilog: [i] list. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Automatska detekcija automobilskih registarskih tablica sa slike primjenom Houghove transformacije [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) automatska kontrola b) automatski sistemi c) registarske tablice d) pretprocesiranje slike e) Houghova transformacija f) kontrola saobraćaja

007.5:621.397.331(043.2)
621.397.331:656(043.2)
656:007.5(043.2)
COBISS.BH-ID 1024777726

FF 140
MIŠKOVIĆ, Anita
        Vrednovanje učeničkih postignuća u razrednoj nastavi : magistarski rad / Anita Mišković. - Tuzla : [A. Mišković], 2016. - 70 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Muhamed Omerović. - Bibliografija: listovi 66-68. - Prilozi: listovi 69-70. - Sažetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Vrednovanje učeničkih postignuća u razrednoj nastavi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 dm
Nasl. s nasl. ekrana
a) razredna nastava b) ocjenjivanje c) opisno ocjenjivanje d) učenička postignuća e) stavovi nastavnika f) stavovi roditelja

371.26:373.3/.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1024771070

FF 141
MODRIĆ, Senada
        Uloga pedagoga-psihologa u obrazovnoj integraciji djece s teškoćama u razvoju : magistarski rad / Senada Modrić. - Tuzla : [S. Modrić], 2016. - 67 listova : graf. prikazi ; tabele ; 30 cm

Mentor Mirzeta Hadžić-Suljkić. - Bibliografija: listovi 57-60. - Sažetak ; Zusammenfassung. - Prilozi: listovi 61-67. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga pedagoga-psihologa u obrazovnoj integraciji djece s teškoćama u razvoju [Elektronski izvor] : magistarski rad. - 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) inkluzija b) opservacija c) pedagozi d) psiholozi e) teškoće u razvoju f) osnovne škole g) djeca

376:616-008-053.2(043.2)
616-008-053.2(043.2)
37.018.4:373.3-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024800766

FF 142
MOMPER, Walter
        Vier Tage im November / mit Beiträgen von Walter Momper und Helfried Schreiter ; [Bildtexte, Peter-Hannes Lehmann ... et al. ; Chronik, Matthias Weber]. - 2. Aufl. - Hamburg : Gruner + Jahr, 1990. - 160 str. : chiefly ill. (some col.) ; 31 cm. - (Fotoreportage) (Stern-Buch)

ISBN 3-570-00876-2
a) Germany (East) - History - Pictorial works

COBISS.BH-ID 1024813822

FF 143
MONTAIGNE, Michel de, 1533-1592
        Twenty-nine essays. - Boston, : Houghton Mifflin, [1964]. - 481 str. ; 21 cm

141.319.8
COBISS.BH-ID 1024834046

FF 144
MUHOVIĆ, Muslija
        Etika / Muslija Muhović. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Fakultet kriminalističkih nauka, 1999 (Zenica : Dom štampe). - 383 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Biografija autora: str. 381. - Bibliografija: str. 383 i uz tekst

ISBN 9958-613-07-7
a) Etika - Udžbenici za visoke škole

17(075.8)
COBISS.BH-ID 6450182

FF 145
MUJANOVIĆ, Emina
        Relacije između stresa, anksioznosti i zadovoljstva životom kod studenata : magistarski rad / Emina Mujanović. - Tuzla : [E. Mujanović], 2016. - 71 [15] list : graf prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 70-71. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi [72-86]. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Relacije između stresa, anksioznosti i zadovoljstva životom kod studenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) stres c) anksioznost d) zadovoljstvo životom e) studenti

159.944.4-057.87(043.2)
378:159.96-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 1024797694

FF 146
MUJIĆ, Medina
        Medijsko pozicioniranje žene u bosanskohercegovačkoj političkoj sceni : doktorska disertacija / Medina Mujić. - Mostar : [M. Mujić], 2016. - 207 listova ; 30 cm

Mentor Najil Kurtić. - Bibliografija: listovi 188-193. - Prilozi: listovi 193-207. - Univerzitet ,,Džemal Bijedić'' u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka
a) Mediji - Spolna ravnopravnost - Bosna i Hercegovina - Magistarski radovi

316.774:305](497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 1024818174

FF 147
MUJKIĆ, Nermina
        Uticaj medija na profesionalnu orijentaciju i obrazovanje mladih : magistarski rad / Nermina Mujkić. - Tuzla : [N. Mujkić], 2016. - 73 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Vedada Baraković. - Bibliografija: listovi 71-73. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uticaj medija na profesionalnu orijentaciju i obrazovanje mladih [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) mediji b) profesionalna orjentacija c) obrazovanje d) medijska pismenost

37.048.4:316.774(043.2)
316.774:37.048.4-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 1024819454

FF 148
MULAHMETOVIĆ, Anela
        Metonymic Uses of Body Parts in English and Bosnian = Metonimijske upotrebe dijelova tijela u engleskom i bosanskom jeziku : magistarski rad / Anela Mulahmetović. - Tuzla : [A. Mulahmetović], 2016. - 145 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adisa Imamović. - Bibliografija: listovi 139-142. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Metonymic Uses of Body Parts in English and Bosnian [Elektronski optički disk (CD ROM)]. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) engleski jezik b) metonimija c) metafora d) kognitivni proces e) dijelovi tijela

811.111'373.612.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024742142

FF 149
MULALIĆ, Edina
        Percepcija porodičnih odnosa i obrasca afektivne privrženosti maloljetnih delinkvenata : magistarski rad / Edina Mulalić. - Tuzla : [E. Mulalić], 2016. - 109 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 88-93. - Rezime; Summary. - Prilozi. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) maloljetnička delinkvencija b) afektivna privrženost c) roditeljsko prihvatanje d) roditeljsko odbacivanje e) anksioznost

316.356.2+343.915-053.5(043.2)
159.922.7/.8(043.2)
COBISS.BH-ID 1024751614

FF 150
        MULTILINGUAL discourse production : diachronic and synchronic perspectives / edited by Svenja Kranich ... [et al.]. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., cop. 2011. - viii, 312 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Hamburg studies on multilingualism ; v. 12)

Includes bibliographical references and index

ISBN 978-90-272-1932-9 (nekiseli papir)
a) Multilingualism b) Discourse analysis c) Aufsatzsammlung

811.111
COBISS.BH-ID 1024822526

FF 151
        The MULTILINGUAL turn : implications for SLA, TESOL and bilingual education / edited by Stephen May. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. - x, 229 str. ; 23 cm

Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1403/2013003826-b.html - Contributor biographical information. - Includes bibliographical references and index

ISBN 978-0-415-53431-4 (tvrdi povez)
(broš.)
ISBN 9780203113493 ! (ebk)
a) Second language acquisition - Study and teaching b) Education, Bilingual c) Multicultural education

81'24
COBISS.BH-ID 1024819710

FF 152
        MULTIMODAL teaching and learning : the rhetorics of the science classroom / Gunther Kress ... [et al.]. - London ; New York : Continuum, 2001. - xv, 188 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in applied linguistics)

Includes bibliographical references (p. [181]-183) and index

ISBN 978-1-4725-2271-9 (tvrdi povez)
(broš.)
a) Communication in education b) Modality (Linguistics) c) Learning strategies d) Science - Study and teaching

811.111
COBISS.BH-ID 1024819966

FF 153
MURAČEVIĆ, Sandra
        Duhovni leksik u romanu Šehid Zilhada Ključanina : magistarski rad / Sandra Muračević. - Tuzla : [S. Muračević], 2016. - 125 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Marica Petrović. - Bibliografija: listovi 124-125. - Rezime ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Duhovni leksik u romanu Šehid Zilhada Ključanina [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Ključanin, Zilhad (1960-) b) leksika c) onomastika d) toponimi e) frazeologija f) romani g) bosanskohercegovačka književnost

811.163.4*3'373/.373.7(497.6) Ključanin Z.
81'373/373.7(497.115)(043.2)
COBISS.BH-ID 1024767742

FF 154
MUSIĆ, Elvir
        Mevlana i mir : rat i mir u djelima Mevlane Dželaludina Rumija / Elvir Musić. - Konya : Mevlana (Rumi) University ; Sarajevo : International Burch University, 2015 ([S. l. : s. n.]). - 248 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [243]-248

ISBN 978-605-5110-13-0
a) Rumi, Jalal al-Din, Mewlana (1207-1273) - Biografije b) pacifizam c) filozofija d) religija

172.4:929 Mevlana
COBISS.BH-ID 3385623

FF 155
MUSIĆ, Mehmed
        Uloga rudarstva u privrednom razvoju srednjovjekovne bosanske države : magistarski rad / Mehmed Musić. - Tuzla : [M. Musić], 2016. - 100 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Midhat Spahić. - Bibliografija: listovi 97-100. - Rezime; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Uloga rudarstva u privrednom razvoju srednjovjekovne bosanske države [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elelktronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) rudarstvo b) privredni razvoj c) srednjovjekovna Bosna d) trgovina e) zanatstvo f) gradska naselja g) kovanje novca

94:622(497.6)''04/14''(043.2)
622:94(497.6)''04/14''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024816638

FF 156
MUSTAJBAŠIĆ, Azra
        Komunikacijska vrijednost web platformi jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini : magistarski rad / Azra Mustajbašić. - Tuzla : [A. Mustajbašić], 2016. - 125 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Enes Osmančević. - Bibliografija: listovi 122-125. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Komunikacijska vrijednost web platformi jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) jedinice lokalne samouprave b) web platforma c) web komuniciranje d) demokratsko komuniciranje e) digitalna demokratija f) interaktivnost g) građanin

316.77:004.738.52]:352/354(497.6)
004.738.52:352/354(497.6)
352/354:316.77(043.2)
COBISS.BH-ID 1024840702

FF 157
        NASTAVNIČKA profesija za 21. vek : unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje - ATEPIE / autori Graham Donaldson ... [at. al.] ; urednici Vlasta Vizek Vidović, Zoran Velkovski ; [prevod Ružica Rosandić]. - Beograd : Centar za obrazovne politike, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 85 str. : tabele ; 24 cm

Prijevod djela: Teaching Profession for the 21st Century. - Predgovor / Gordana Miljević: str. 9-10. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst

ISBN 978-86-87753-10-5 (broš.)
a) Nastavnici - Sručno usavršavanje - Zbornici b) Nastavnici - Ličnost - Zbornici c) obrazovanje nastavnika

371.13(082)
371.12:159.923.3(082)
COBISS.BH-ID 198260236

FF 158
        NAŠA prošlost. 16 = Our Past : zbornik radova / [urednici Dragan Drašković, Radomir Ristić ; prevod Nataša Pavlović]. - Kraljevo : Narodni muzej : Istorijski arhiv, 2015 (Interklima-Grafika). - 291 str. : ilustr. ; 30 cm

Posvećeno obilježavanju 800 godina postojanja manastira Žiča. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažeci uz sve radove. - Sadržaj: Rasprave i članci ; Osvrti i prikazi

( Karton)
a) Srbija - Istorija - Zbornici b) Manastir Žiča - Zbornici c) Karanovac - Zbornici

94(497.11)(082)
COBISS.BH-ID 512067165

FF 159
NAUČNA konferencija Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac (2015 ; Lukavac)
        Zbornik radova / Naučna konferencija Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, Lukavac, 31. 10. 2015. = Proceedings / Scientific Conference Cultural, Historical and Natural Heritage of Lukavac, Lukavac, 31. 10. 2015. ; [prevod na engleski jezik = English translation Faruk Hodžić]. - Lukavac : Javna biblioteka ; [Tuzla] : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2016 (Lukavac : INDA). - 683 str. : ilustr. ; 26 cm

Kor. stv. nasl.: Kulturno historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac. - Tiraž 450. - Bibliografija uz svaki referat i uz tekst. - Abstracts

ISBN 978-9958-693-10-6 (Javna biblioteka Lukavac)
ISBN 978-9958-0955-8-0 (Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona)
a) Kulturna historija - Lukavac - Zbornici

930.85(497.6 Lukavac)(063)(082)
COBISS.BH-ID 22998022

FF 160
NAUČNI skup Banjalučki novembarski susreti (11 ; 2010)
        Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive) : rezimei / XI naučni skup Banjalučki novembarski susreti, 3-4. decembar 2010. godine. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2010 ([b. m. : b. i.]). - 64 str. ; 20 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Banjaluci, Filozofski fakultet.

37.015.3/.4(048.4)
94(497.6)
COBISS.BH-ID 2033176

FF 161
        NAUKA i budućnost / [uredili i priredili Dževad R. Termiz, Uroš V. Šuvaković]. - Beograd : Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka, 2016 (Sarajevo : Amos Graf). - X, 410 str. : ilustr. ; 24 cm

" Prva konferencija je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU), i pod njenim pokroviteljstvom, 29. marta 2013. godine pod nazivom Uloga prognostičkih istraživanja u razvoju savremenog društva. Druga naučna konferencija koju smo organizovali održana je u Sarajevu, 13. juna 2015. pod nazivom Uloga futurologije u istraživanju budućnosti savremenih država ... Jedan broj odabranih radova sa obe konferencije, i to onih koji su dobili pozitivnu recenziju i vrednovani kao orignalni naučni radovi, smo prikupili i publikujemo ih u okviru ovog tematskog zbornika vodećeg nacionalnog (nacionalnih) značaja društva i države, pod nazivom Nauka i budućnost" --> Predgovor. - Radovi na više jezika. - Ćir. i lat. - Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-920023-0-4
a) Metodologija društvenih nauka - Zbornici b) Futurologija - Zbornici

303(082)
001.18(082)
COBISS.BH-ID 224002316

FF 162
NAZOR, Vladimir
        Lirika / Vladimir Nazor ; izbor i prigovor Skender Kulenović. - Beograd : Prosveta, 1968. - 128 str. ; 19 cm. - (Prosveta ; 157)

cir. - Rečnik: str 121-122. - Bibliografija: str. 124-125

886.1/.6-1
COBISS.BH-ID 50803

FF 163
NEŠIĆ, Blagoje
        Razvijanje perceptivnih sposobnosti učenika / Blagoje Nešić. - Niš : Filozofski fakultet, 2000 (Pančevo : Grafos). - 292 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Monografije / Filozofski fakultet, Niš ; knj. 2)

Na nasl. str. god. izdavanja: 1999. - Conclusions: str. 239-247 ; Zaključenie: str. 249-259. - Bibliografija: str. 263-271. - Registar autora: str. 277-280 ; Registar pojmova: str. 281-292.

ISBN 86-7379-061-1 (Broš.)
a) Percepcija - Učenici b) Kognitivni razvoj - Učenici c) Transfer (psihologija)

159.937-057.874
159.922.72
37.032-057.874
COBISS.BH-ID 182560007

FF 164
NUHANOVIĆ, Nusreta
        Imeničke i glagolske kolokacije u njemačkom pravnom jeziku i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku : magistarski rad / Nusreta Nuhanović. - Tuzla : [N. Nuhanović], 2016. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: listovi 62-65. - Sažetak; Zusammenfassung. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Imeničke i glagolske kolokacije u njemačkom pravnom jeziku i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku emagistarski rad [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) imeničke kolokacije b) glagolske kolokacije c) čvrsti spojevi riječi d) pravni jezik e) njemački jezik f) bosanski jezik g) kontrastivna analiza

811.112.2'36'373:34(043.2)
[811.163.4*3:811.112.2]:34(043.2)
COBISS.BH-ID 1024831998

FF 165
OMAZIĆ, Dženana
        Majka kao vrijednosni model odgoja u savremenom društvu : magistarski rad / Dženana Omazić. - Tuzla : [Dž. Omazić], 2016. - 74 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Selma Porobić. - Bibliografija: listovi 69-71. - Rezime ; Summary. - Prilozi: listovi 72-73. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Majka kao vrijednosni model odgoja u savremenom društvu [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) porodični odgoj b) stilovi odgoja c) porodična atmosfera d) sredstva odgoja e) metode odgoja

37.018.1:316.356.2(043.2)
316.356.2:37(043.2)
COBISS.BH-ID 1024771838

FF 166
OSMANOVIĆ, Harisa
        Sekundarna traumatizacija djece roditelja sa simptomima Post-traumatskog stresnog poremećaja : magistarski rad / Harisa Osmanović. - Tuzla : [H. Osmanović], 2016. - 86 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 62-65. - Rezime ; Summary. - Prilozi: listovi 66-86. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Sekundarna traumatizacija djece roditelja sa simptomima Post-traumatskog stresnog poremećaja [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) post-traumatski stresni poremećaji c) ratni veterani d) sekundarna traumatizacija e) djeca

159.922.7.072-053.2(043.2)
616.89-008.44-058.65(043.2)
159.97-058.65:616.89-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024798974

FF 167
OSMANOVIĆ, Merima
        Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi bosanskog jezika u razrednoj nastavi : magistarski rad / Merima Osmanović. - Tuzla : [M. Osmanović], 2016. - 61 list : tabele ; 30 cm

Mentor Marijana Nikolić. - Bibliografija: list 54. - Sažetak; Summary. - Prilog. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi bosanskog jezika u razrednoj nastavi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) bosanski jezik i književnost b) razredna nastava c) provjeravanje d) oscjenjivanje e) vrednovanje f) aktivnost učenika

811.163.4*3:373.3-057.874(043.2)
81'242:371.26-057.874(043.2)
371.26/.3:81'242(043.2)
COBISS.BH-ID 1024760318

FF 168
OSMANOVIĆ, Nedim
        Značaj kućnih posjeta u socijalnom radu s pojedincem i porodicom : magistarski rad / Nedim Osmanović. - Tuzla : [N. Osmanović], 2016. - 111 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Nijaz Karić. - Bibliografija: listovi 103-106. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 107-111. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Značaj kućnih posjeta u socijalnom radu s pojedincem i porodicom [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) kućne posjete c) socijalni rad s pojedincem d) socijalni rad s porodicom e) prevencija

364.4/.6:316.356.2](043.2)
316.356.2:364.4(043.2)
COBISS.BH-ID 1024797950

FF 169
OSMIĆ, Edina
        Relacije porodičnih odnosa i zadovoljstva životom sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci kod mladih : magistarski rad / Edina Osmić. - Tuzla : [E. Osmić], 2016. - 80 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Miroslav Gavrić. - Bibliografija: listovi 71-74. - Prilozi: listovi 75-80. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) psihologija b) porodični odnosi c) zadovoljstvo životom d) psihoaktivne supstance e) mladi

159.913:178.8(043.2)
613.83:316.365.2(043.2)
316.365.2:316.624(043.2)
COBISS.BH-ID 1024796158

FF 170
OSMIĆ, Ernad
        Inat jezika / Ernad Osmić. - Brčko : Književni klub, 2016 (Brčko : Misija). - 76 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova riječ)

O autoru: str. 73

ISBN 978-9958-644-60-3

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 22930182

FF 171
OSMIĆ, Maida
        Metonymic Uses of Nouns Denoting Food Items and Drinks in English and Bosnian = Metonimijske upotrebe imenica koje označavaju hranu i piće u engleskom i bosanskom jeziku : magistarski rad / Maida Osmić. - Tuzla : [M. Osmić], 2016. - 147 listova ; 30 cm

Mentor Adisa Imamović. - Bibliografija: listovi 138-148. - Summary; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Metonymic Uses of Nouns Denoting Food Items and Drinks in English and Bosnian (Metonimijske upotrebe imenica koje označavaju hranu i piće u engleskom i bosanskom jeziku) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektroski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) metonimija b) sintaksički kriteriji c) postmodifikacija d) premodifikacija e) šema događaja f) engleski jezik g) bosanski jezik

811.111:811.163.4*3'373.612.2(043.2)
81'373.612.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024827134

FF 172
PANDŽIĆ, Asim
        Socijalizacija djece i rizici na internetu / Asim Pandžić, Nijaz Karić, Meliha Bijedić. - Tuzla : Centar za socijalne inovacije, 2016. - 321str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 217-224. - Registar

ISBN 978-9926-8002-2-2
a) Djeca - Socijalizacija - Internet

316.61-053.5:004.738.5
004.738.5:316.61-053.5
COBISS.BH-ID 22997254

FF 173
PEJIĆ, Alisa
        Using Songs in Teaching English to Young Learners = Upotreba pjesmica u podučavanju engleskog jezika učenika rane školske dobi : magistarski rad / Alisa Pejić. - Tuzla : [A. Pejić], 2016. - 105 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Nihada Delibegović Džanić. - Bibliografija: listovi 79-82. - Abstract ; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli; Filozofski fakultet
- - Using Songs in Teaching English to Young Learners / Upotreba pjesmica u podučavanju engleskog jezika učenika rane školske dobi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) songs b) young learners c) motivation d) vocabulary e) listening skills f) pjesmice g) učenici h) rana školska dob i) motivacija j) vokabular k) vještine slušanja

371.3:811.111'243(043.2)
811.111'243:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 1024794366

FF 174
PEJIĆ, Milorad
        Treći život / Milorad Pejić. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2015. - [78] str. ; 21 cm

O autoru: str. [78].

ISBN 978-9958-089-08-4

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 22342406

FF 175
        PERIVOJ hrvatskih velikana : rondel učenika gimnazije u Osijeku = The public garden of Croatian great men : the roundel of Osijek grammar school students. - Osijek : Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" : Zmajski stol, 2007 (Osijek : IBL). - 135 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm

Tiraž 2.000. - Štampano dvostubačno. - Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" : od osnutka do danas / Đuro Deželić : str. 17-30. - Sadržaj s nasl. str.: Josip Juraj Strossmayer ; Lavoslav Leopold Ružička ; Vladimir Prelog.

ISBN 978-953-6928-16-3
a) Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" - Osijek b) Strossmayer, Josip Juraj (1815-1905) c) Ružička, Leopold (1887-1976) d) Prelog, Vladimir (1906-1998)

929
COBISS.BH-ID 1024105970

FF 176
PETANČIĆ, Martin
        Uvođenje u psihologiju / Petančić Martin ; suradnici: Starčević Franjo...[et.al.]. - Rijeka : Viša stručna pedagoška škola, 1954. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Izdanja Više stručne pedagoške škole Rijeka ; 1)

a) psihologija b) učenje c) motivacija d) mišljenje e) logika

COBISS.BH-ID 915976

FF 177
PETROVAČKI, Ljiljana, 1948-
        Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti / Ljiljana Petrovački. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2008 (Budisava : Krimel). - 269 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - ([Lingvističke sveske] ; 7)

Tiraž 400. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu poglavlja. - Rezimei na engl. jeziku uz većinu poglavlja.

ISBN 978-86-80271-87-3 (broš.)
a) Srpski jezik - Metodika nastave b) Književnost - Metodika nastave

371.3::811.163.41
371.3::82
COBISS.BH-ID 230106375

FF 178
        The PHRASEOLOGICAL view of language : a tribute to John Sinclair / edited by Thomas Herbst, Susen Faulhaber, Peter Uhrig. - Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, cop. 2011. - xii, 324 str. : ilustr. ; 24 cm

Includes bibliographical references and indexes

ISBN 978-3-11-025688-8 (nekiseli papir)
a) Discourse analysis b) Computational linguistics c) Linguistics - Methodology

81'373.7
COBISS.BH-ID 1024820990

FF 179
        PHRASEOLOGY : an interdisciplinary perspective / edited by Sylviane Granger, Fanny Meunier. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub., cop. 2008. - xxviii, 422 str. : ill., map ; 25 cm

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0810/2008005167.html - Table of contents only. - Includes bibliographical references and indexes

ISBN 978-90-272-3246-5 (hb : nekiseli papir)
a) Phraseology

81'373.7
COBISS.BH-ID 1024824830

FF 180
        PHRASEOLOGY in foreign language learning and teaching / edited by Fanny Meunier, Sylviane Granger. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., cop. 2008. - viii, 259 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0727/2007037810.html - Table of contents only. - Includes bibliographical references and indexes

ISBN 978-90-272-3244-1 (nekiseli papir)
a) Language and languages - Study and teaching b) Phraseology - Study and teaching

81'33
COBISS.BH-ID 1024822782

FF 181
        PODNESCI općine Donji grad Osijek 1742.-1759. godine / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv u Osijeku : Grad Osijek, 2011. - 445 str. : ilustr. - (Gradivo za povijest Osijeka i Slavonije ; Knj. 23)

ISBN 978-953-6446-19-3
a) zgodovina b) arhivsko gradivo c) Osijek d) 1742-1759

930.253(497.5)"1742/1759"
COBISS.BH-ID 1116805

FF 182
POLJAK, Vladimir
        Sistematiziranje nastavnih sadržaja / Vladimir Poljak. - Zagreb : Pedagoško-književni zbor, 1965. - 97 str. ; 21 cm. - (Nastavne teme ; 9)

371.3
COBISS.BH-ID 31387393

FF 183
POZDERAC, Šefkija
        Iz Cazinske krajine / Šefkija Pozderac. - Sarajevo : Right copy, 2012 (Sarajevo : Right copy). - 405 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm

O piscu i ovoj knjizi / Ismet Arslanagić: str. 402-403. - Bibliografija: str. 404-405.

ISBN 978-9958-826-01-6
a) Cazin - Proučavanje lokaliteta

908(497.6 Cazin)
COBISS.BH-ID 19668998

FF 184
PROULX, Annie
        Brokeback mountain / Annie Proulx. - London : Fourth Estate, 1998. - 58 str. ; 19 cm

"First published in The New Yorker, October 13, 1997"--T.p. verso

ISBN 1-85702-940-2 (broš.)
a) Cowboys - Fiction b) Ranch life - Fiction c) Gay men - Fiction d) Wyoming - Fiction e) Western stories

821.111(73)
COBISS.BH-ID 1024851454

FF 185
RADIĆ, Zoran
        Životne prilike i osobine ličnosti kao rizični faktori konzumacije alkohola kod učenika srednjih škola : magistarski rad / Zoran Radić. - Tuzla : [Z. Radić], 2016. - 57 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 49-53. - Sažetak ; Summary
a) psihologija b) alkoholizam c) osobine ličnosti d) životne prilike e) učenici srednjih škola

159.923:613.81-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 1024765694

FF 186
RAMADAN, Hajrudin
        Contes choisis / Hajrudin Ramadan ; [traduit par Almira Drino]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academie des sciences et des arts de Bosnie-Herzegovine, 2015. - 118 str. ; 21 cm. - (Collection Affirmation internationale de la litterature contemporaine de Bosnie-Herzegovine)

Prijevod djela: Priče od kiše, Uloga Sarajeva. - Biografija: str. 115. - Tiraž 400

ISBN 978-9926-410-06-3

821.163.41-32
COBISS.BH-ID 22591238

FF 187
        RASPRAVE i građa / glavni urednik Pavle Ivić. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut za srpskohrvatski jezik, 1990. - 740 str. ; 23 cm. - (Srpski dijalektološki zbornik ; knj. 36, ISSN 0350-1906)

Ćir. - Sadržaj: Crtice o govoru sela Mrče u kuršumlijskom kraju / Prvoslav Radić. Osnove morfološkog sistema govora Donje Mutnice / Sofija Rakić-Milojković. Iz leksike Vasojevića / Rada Stijović. Dodatak rečniku timočkog govora / Jakša Dinić. Frazeologija omalovažavanja u pirotskom govoru / Dragoljub Zlatković
a) srpski jezik b) dijalekti c) rječnici

811.163.4'282
COBISS.BH-ID 5899033

FF 188
        ROMANTIC literature : a guide to romantic literature, 1780-1830 / edited by Geoff Ward. - London : Bloomsbury, 1994. - 259 str. ; 20 cm. - (Bloomsbury guides to English literature)

Korični nasl.: Romantic literature, from 1790 to 1830 . - Includes bibliographical references

ISBN 0-7475-1297-3
a) English poetry - 19th century - Dictionaries b) Romanticism - Great Britain c) English poetry - 19th century - History and criticism d) English poetry - 19th century - Bio-bibliography - Dictionaries e) English poetry - 18th century - Dictionaries f) English poetry - 18th century - History and criticism g) English poetry - 18th century - Bio-bibliography - Dictionaries h) Authors, English - Biography - Dictionaries

82
COBISS.BH-ID 1024830206

FF 189
        ROMANTIC poetry / selected by Paul Driver. - London : Penguin, 1996. - V, 111 str. ; 18 cm. - (Penguin popular poetry)

ISBN 0-14-062202-0

821.111-1(082.2)
COBISS.BH-ID 5481480

FF 190
SABIN, Margery, 1940-
        English romanticism and the French tradition / Margery Sabin. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1976. - xiv, 294 str. ; 24 cm

Includes bibliographical references and index

ISBN 0-674-25686-7
a) English literature - 19th century - History and criticism b) French literature - 19th century - History and criticism c) Comparative literature - English and French d) Comparative literature - French and English e) Romanticism - Great Britain f) Romanticism - France

821.111
COBISS.BH-ID 1024828670

FF 191
SALETOVIĆ, Zumreta
        Primjena dimenzione analize i teorije sličnosti pri modeliranju turbinskih radnih kola : magistarski rad / Zumreta Saletović. - Tuzla : [Z. Saletović], 2015. - 64 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Izet Alić. - Bibliografija: list 63. - Rezime; Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Primjena dimenzione analize i teorije sličnosti pri modeliranju turbinskih radnih kola [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) dimenziona analiza b) Pelton turbina c) parna turbina d) numeričko modeliranje e) matematsko modeliranje f) fizikalno modeliranje g) teorije sličnosti h) fluidi i) modeliranje

621.165:519.6:532](043.2)
519.6:532:621.165](043.2)
COBISS.BH-ID 1024655614

FF 192
SCHELLBACH, Oscar
        Moj sistem uspeha / Oskar Šelbah ; prevod i predgovor Branislav Gojković. - 2. izd. - Beograd : Na tragu, 1988. - 130 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Na tragu)

Izv. stv. nasl.: Mein Erfolgs-System; prevedeno sa engl. jezika. - Na omotu: Moj sistem uspjeha
a) uspješnost b) psihološki savjeti c) psihologija uspjeha d) pozitivno mišljenje

159.947.3
COBISS.BH-ID 2358551

FF 193
SELIMOVIĆ, Edita
        Socijalni uzroci nasilja nad ženama u porodici : magistarski rad / Edita Selimović. - Tuzla : [E. Selimović], 2016. - 77 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hariz Šarić. - Bibliografija: listovi 65-68. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi 70-77. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Socijalni uzroci nasilja nad ženama u porodici [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) socijalni rad b) socijalni uzroci c) porodično nasilje d) nasilje nad ženama

316.356.2:343.6-055.2(043.2)
343.6:316.356.2(043.2)
COBISS.BH-ID 1024774910

FF 194
SIMOVIĆ, Miodrag
        Bibliografija krivičnog prava Bosne i Hercegovine : 1914-2014. / Miodrag Simović, Dragan Jovašević. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2015. - 575 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 162. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 4)

Na spor. nasl. str.: Bibliography of the criminal law of Bosnia and Herzegovina. - Registri.

ISBN 978-9926-410-02-5
a) Krivično pravo - Bosna i Hercegovina - 1914-2014 - Bibliografije

016:343(02)(497.6)"1914/2014"
COBISS.BH-ID 22413830

FF 195
SIMPOZIJ Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine (2015 ; Sarajevo)
        Zbornik radova / Simpozij Daytonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 19. novembra / studenoga 2015. godine ; urednici Mirko Pejanović, Zijad Šehić ; [prevod Adnan Arnautlija]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2016. - 261 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja ; knj. 166. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 7 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine) (Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 44)

Na spor. nasl. str.: Proceedings. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9926-410-09-4
a) Mirovni ugovor - Unutrašnja politika - Bosna i Hercegovina - Zbornici

341.382:323(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 23194630

FF 196
SIMPOZIJ Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji (4 ; 2006 ; Sarajevo)
        Drama i vrijeme - vrijeme kao dramska tema i dramsko sredstvo, forme vremena i slike vremena : zbornik radova sa IV simpozija Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, održanog na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 15. i 16. XII 2006. godine / uredili Almir Bašović i Sava Anđelković. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 254 str. ; 30 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-688-74-4
a) Književnost - Drama - Zbornici

821.163.4.09-2(082)
COBISS.BH-ID 18057990

FF 197
SIOČIĆ, Emina
        Tipovi rečeničnih veza u pismenim sastavima pripovijedanja u petom razredu osnovne škole : magistarski rad / Emina Siočić. - Tuzla : [E. Siočić], 2016. - 61, [13] listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marijana Nikolić. - Bibliografija: listovi 59-60. - Sažetak ; Summary. - Prilozi: listovi [62-74]. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Tipovi rečeničnih veza u pismenim sastavima pripovijedanja u petom razredu osnovne škole [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) pismeni sastavi b) osnovne škole c) sintaksa d) rečenica e) vezani tekst f) konektori g) linearna veza h) pripovijedanje

81'367:373.3(043.2)
37.016:811.163(043.2)
COBISS.BH-ID 1024778750

FF 198
SKOPLJAKOVIĆ, Aldijana
        Poimanje lijepog i uzvišenog u Kantovoj filozofiji : diplomski rad / Aldijana Skopljaković. - Tuzla : [D. Smiljanić], 2014. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Damir Smiljanić. - Bibliografija: list 32. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
a) filozofija

1
COBISS.BH-ID 1024753918

FF 199
SMAJLOVIĆ, Sedina
        The Interaction of Conceptual Metaphor and Conceptual Blending in the Creation of Figurative Creativity in the EU Political Discourse = Interakcija konceptualne metafore i konceptualnog blendinga u stvaranju figurativne kreativnosti u političkom diskursu Evropske unije : magistarski rad / Sedina Smajlović. - Tuzla : [S. Smajlović], 2016. - 102 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Sanja Berberović. - Bibliografija: listovi 95-99. - Summary; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli; Filozofski fakultet
- - The Interaction of Conceptual Metaphor and Conceptual Blending in the Creation of Figurative Creativity in the EU Political Discourse dInterakcija konceptualne metafore i konceptualnog blendinga u stvaranju figurativne kreativnosti u političkom diskursu Evropske unije [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) engleski jezik b) konceptualne metafore c) konceptualna integracija d) figurativna kreativnost e) politički diskurs f) retorika

811.111'373.612.2:32](043.2)
808.5:32](043.2)
COBISS.BH-ID 1024814590

FF 200
SMILJANIĆ, Aranđel
        Ljudi iz sjenke : diplomati oblasnih gospodara u Bosni / Aranđel Smiljanić. - Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, 2015 (Banja Luka : DNN). - 326 str. ; 24 cm

Ćir. - Bibliografija: str. 289-300 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Conclusion. - Kazalo.

ISBN 978-99955-59-63-2
a) Diplomate - Historija - Bosna - Srednji vijek

94(497.6)"04/14"
929.7(497.6)"04/14"
COBISS.BH-ID 8289561

FF 201
SOFTIĆ, Emina
        Jezične osobitosti sevdalinki iz zbirke "Sevdah Bošnjaka" autora Muhameda Žere : magistarski rad / Emina Softić. - Tuzla : [E. Softić], 2015. - 121 list ; 30 cm

Mentor Amira Turbić-Hadžagić. - Bibliografija: listovi 120-121. - Sažetak ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - jezične ososbitosti sevdalinki iz zbirke ,,Sevdah Bošnjaka'' autora Muhameda Žere [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) sevdalinke b) jezične odlike c) fonetsko-fonološka analiza d) morfološka analiza e) leksička analiza f) naziv g) porijeklo h) značaj sevdalinki

811.163.4*3:398(497.6).09 Žero M (043.2)
398:821.163.4(497.6).09
COBISS.BH-ID 1024737534

FF 202
        SREBRENICA kroz minula stoljeća / [urednik: Adib Đozić] : istraživanja, dokumenti, svjedočanstva. - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2015. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Monumenta Srebrenica: istraživanja, dokumenti, svjedočanstva ; Knj. #4)

Izvorni tekst i prijevodi štampani u međusobno obrnutim smjerovima
a) historija b) naselja c) mahale d) tekije e) Srebrenica

94(497.6)
COBISS.BH-ID 1024849918

FF 203
        SREBRENICA kroz minula stoljeća / [urednik: Adib Đozić] : istraživanja, dokumenti, svjedočanstva. - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2016. - 227 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Monumenta Srebrenica: istraživanja, dokumenti, svjedočanstva ; Knj. #5)

Izvorni tekst i prijevodi štampani u međusobno obrnutim smjerovima
a) historija b) naselja c) mahale d) tekije e) Srebrenica

94(497.6)
COBISS.BH-ID 1024850174

FF 204
SRŠAN, Stjepan
        Osijek : kulturno-povijesni vodič / Stjepan Sršan ; [ilustracije Državni arhiv u Osijeku, Zoran Holik]. - 2. dopunjeno izd. - Osijek : Državni arhiv u Osijeku, 2008. - 140 str., [1] zganj. pril. z karta mesta Osijek : ilustr. u boji ; 20 cm

Sažetak ; Abstract ; Zusammenfassung ; Összefoglaló

ISBN 978-953-6446-06-3
a) Osijek - Kulturna zgodovina - Vodniki

930.85(497.5Osijek)(036)
COBISS.BH-ID 1024138807

FF 205
SRŠAN, Stjepan
        Slobodni i kraljevski grad Osijek 1809 = : Libera regiaque civitas Essek 1809 / Dr. sc. Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv u Osijeku, 2009. - 127 str. : ill. (chiefly col.) ; 21 cm

German summary title: Die Freie und königliche Stadt Osijek 1809 . - English summary title: Free and royal city of Osijek 1809

ISBN 978-953-6446-08-7
a) Osijek (Croatia) - History b) Osijek (Croatia) - History - Sources

94(497.5 Osijek)
COBISS.BH-ID 1024813310

FF 206
STEVANOVIĆ, Borislav P.
        Stvaralačko mišljenje. - 1961

COBISS.BH-ID 23620097

FF 207
STEVANOVIĆ, Gorica
        Nursing Home Spaces in Alice Munro's Short Story ,,The Bear Came Over the Mountain'' and Its Film Adaptation Away from Her by Sarah Polley = Prostori staračkog doma u kratkoj priči Alice Munro ,,Zimski vrt'' i njenoj filmskoj adaptaciji režiserke Sarah Polley,,Daleko od nje'' / Gorica Stevanović. - Tuzla : [G. Stevanović], 2016. - 76 listova ; 30 cm

Mentor Damir Arsenijević. - Bibliografija: listovi 72-76. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Nursing Home Spaces in Alice Munro's Short Story ,,The Bear Came Over the Mountain'' and Its Film Adaptation Away from Her by Sarah Polley dProstori staračkog doma u kratkoj priči Alice Munro ,,Zimski vrt'' i njenoj filmskoj adaptaciji režiserke Sarah Polley,,Daleko od nje'' [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) književne studije b) engleski jezik c) film d) kratka priča e) starački dom f) starost g) različite interpretacije

821.111(73).09(043.2)
791+82-32.09(=111)(043.2)
821.111(73)-32.09(043.2)
COBISS.BH-ID 1024804606

FF 208
SUBAŠIĆ, Adnan
        Značaj primjene Etičkog kodeksa nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu : magistarski rad / Adnan Subašić. - Tuzla : [A. Subašić], 2016. - 137 listova : graf. prikazi; tabele ; 30 cm

Mentor Zlatan Delić. - Bibliografija: listovi 97-104. - Sažetak; Summary. - Prilozi: listovi 105-137. - Univerzitet u Tuzli; Filozofski fakultet
- - Značaj primjene Etičkog kodeksa nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Etički kodeks b) odgojno-obrazovni proces c) međuljudski odnosi d) profesionalna etika e) lokalna zajednica f) porodica g) savremene škole

174:371.213(043.2)
371.213:174(043.2)
COBISS.BH-ID 1024849150

FF 209
SUDAR-Sivro, Slavica
        Jezik Faruka Šehića u romanu Knjiga o Uni : magistarski rad. - Tuzla : [S. Sudar-Sivro], 2016. - 75 listova ; 30 cm

Mentor Marica Petrović. - Bibliografija: list 75. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Jezik Faruka Šehića u romanu Knjiga o Uni [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Šehić, Faruk (1970-) b) jezik c) romani d) fonologija e) morfologija f) sintaksa

811.163.4*3'36(043.2)
821.163.4(497.6).09-31 Šehić F.
COBISS.BH-ID 1024784894

FF 210
SULTANIĆ, Šahbaz
        Odnosi između Bosne i Srbije u XIV vijeku : magistarski rad / Šahbaz Sultanić. - Tuzla : [Š. Sultanić], 2014. - 77 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Midhat Spahić. - Bibliografija: listovi 73-77. - Rezime ; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Odnosi između Bosne i Srbije u XIV vijeku [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) historija b) XIV vijek c) Bosna d) Srbija e) međudržavni odnosi

94(497.6:497.11)''13''(043.2)
COBISS.BH-ID 1024768766

FF 211
SULJAGIĆ, Meris
        Kontrastivna analiza zamjenice es u fukciji formalnog subjekta : magistarski rad / Meris Suljagić. - Tuzla : [M. Suljagić], 2016. - 119 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Ivica Tokić. - Bibliografija: listovi 101-106. - Rezime; Summary. - Prilozi: listovi 107-119. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Kontrastivna analiza zamjenice es u fukciji formalnog subjekta [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) njemački jezik b) bosanski jezik c) formalni subjekt d) zamjenica es e) sintaksa f) tekstne vrste g) bezlične rečenice

811.112.2:811.163.4*3(043.2)
81'367.626(043.2)
COBISS.BH-ID 1024815358

FF 212
SWIFT, Jonathan
        Gulliver's travels. - New York ; London : Dent : Dutton, 1970. - 318 str. ; 23 cm. - (The Life & times of seven major British writers)

Reprint of the 1726 ed. of Lemuel Gulliver's travels into several remote nations of the world, printed in London; of the 1726 ed. of A letter from a clergyman to his friend, printed for A. Moore, London; and of 1728 ed. of Gulliver decypher'd, printed for J. Roberts, London

ISBN 0-460-00060-8

821.111
COBISS.BH-ID 1024836094

FF 213
ŠETIĆ, Nevio
        Istra između tradicionalnog i modernog : ili proces integracije suvremene hrvatske nacije u Istri / Nevio Šetić. - Pazin : Naša Sloga, 1995. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Povijesna djela ; 2)

1.000 izv. - "Dugo trajanje" i preobrazbe istarske hrvatske integracije / Miroslav Bertoša: str. 9-10. - Bibliografske beležke ob tekstu. - Summary ; Riassunto. - Registri

ISBN 953-96643-0-6 (meki povez)
a) narodna gibanja - Hrvati - Istra - 18-19. stol. b) narodna prebuja

323.1
COBISS.BH-ID 3361329

FF 214
ŠUVAKOVIĆ, Miško
        KFS : kritične forme savremenosti i žudnja za demokratijom / Miško Šuvaković. - 1. izd. - Novi Sad : Orpheus, 2007 (Novi Sad : Prometej). - 303 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Trans)

Autorova slika na koricama. - Biografija autora: str. 301-303. - Napomene i bibliografske reference uz tekst i bibliografija uz pojmovne jedinice.

ISBN 978-86-7954-020-1 (broš.)
a) Socijalna filozofija

141.7
COBISS.BH-ID 225709063

FF 215
        TABLOIDIZIRANJE stvarnosti : metamorfoza dnevnih novina / Najil Kurtić ... [et al.]. - Tešanj : Planjax komerc, 2016. - 200 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst

ISBN 978-9958-34-194-6
a) Novine - Standardi - Zbornici

070.11(082)
COBISS.BH-ID 22867206

FF 216
        TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Popisovanje arhivskega gradiva [Elektronski izvor] : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 13. - 15. april 2016] / [urednica Nina Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2016. - 1 optični disk (CD-ROM) : u boji ; 12 cm + knjižica. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ISSN 1581-7407 ; 15)

V kolofonu tudi nasl. v angl.: Technical and field related problems of traditional and electronic archiving. Description of Archives. - Prispevki v slov., angl., bos., srb. ali hrv. - 350 izv. - Bibliografija, abstract in izvleček ter povzetek ali summary pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6507-68-4 (CD-ROM)
ISBN 978-961-6507-69-1 (online (pdf))
a) Arhiviranje - Zborniki b) CD-ROM

930.25(082)(086.034.4)
COBISS.BH-ID 86308353

FF 217
TEKIN, Beyza Ç
        Representations and othering in discourse : the construction of Turkey in the EU context / Beyza Ç. Tekin. - Amsterdam ; Philadelphia, Pa. : John Benjamins Pub. Co., cop. 2010. - x, 268 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Discourse approaches to politics, society and culture, ISSN 1569-9463 ; v. 39)

Includes bibliographical references and index

ISBN 978-90-272-0630-5 (hb : nekiseli papir)
(ebk.)
a) European Union - Turkey b) Discourse analysis - Political aspects c) Communication in politics d) Turkey - Foreign public opinion, French

COBISS.BH-ID 1024821502

FF 218
TOMIĆ, Ema
        Biblija kao izvor frazeoloških izraza u bajkama braće Grimm i njihova upotreba u savremenom njemačkom i b/h/s jeziku : magistarski rad / Ema Tomić. - Tuzla : [E. Tomić], 2016. - 52 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Meliha Hrustić. - Bibliografija: 50-52. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Biblija kao izvor frazeoloških izraza u bajkama braće Grimm i njihova upotreba u savremenom njemačkom i b/h/s jeziku [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) njemački jezik b) bosanski jezik c) hrvatski jezik d) srpski jezik e) Biblija f) frazemi g) biblijski frazemi h) bajke i) ekvivalentnost j) braća Grim

81'373.7:[398.31:27-23](043.2)
811.112.2:811.163.41/.43(043.2)
COBISS.BH-ID 1024830718

FF 219
TOMIĆ, Ivana
        Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića : magistarski rad / Ivana Tomić. - Tuzla : [I. Tomić], 2015. - 157 listova ; 30 cm

Amira Turbić-Hadžagić. - Bibliografija: listovi 154-157. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) franjevačka književnost b) fonetika c) morfologija d) sintaksa e) leksika

81-2:821.163.4(497.6)A. Knežević(043.2)
821.163.4(497.6)A. Knežević (043.2)
COBISS.BH-ID 1024729086

FF 220
TOMIĆ, Ruža
        Poremećaji u ponašanju kod djece i mladih / Ruža Tomić. - Tuzla : Off-set, 2005 (Tuzla : Off-set). - 226 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 223-226

ISBN 9958-658-12-7
a) Psihologija - Djeca - Poremećaji u ponašanju

159.922.76-056.49
COBISS.BH-ID 14627334

FF 221
TOMIĆ, Ruža
        Prisutnost zlostavljanja među djecom i mladima / Ruža Tomić, Mirha Šehović, Ćimeta Hatibović. - Tuzla : Denfas, 2005 ([s. l. : s. n.]). - XI, 268 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 259-261

ISBN 9958-656-06-X
a) Žrtve nasilja - Djeca - Istraživanja b) Žrtve nasilja - Žene - Istraživanja

364-22-053.6-055.2
343.55-053.6
343.55-055.2
COBISS.BH-ID 14213894

FF 222
TOPČAGIĆ, Fatima
        Teacher's and students' perspectives of reticence in English speaking classrooms: A study of Bosnian-Herzegovinian primary and high school students = Pasivnost učenika tokom govornih aktivnosti u nastavi engleskog jezika iz perspektive nastavnika i učenika: studija bosanskohercegovačkih učenika osnovnih i srednjih škola : magistarski rad / Fatima Topčagić. - Tuzla : [F. Topčagić], 2016. - 134 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Alma Jahić. - Bibliografija: listovi 130-134. - Abstract ; Sažetak. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Teacher's and students' perspectives of reticence in English speaking classrooms: A study of Bosnian-Herzegovinian primary and high school students (Pasivnost učenika tokom govornih aktivnosti u nastavi engleskog jezika iz perspektive nastavnika i učenika: studija bosanskohercegovačkih učenika osnovnih i srednjih škola) [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) reluctance b) reticence c) silence d) participation e) reticent-student f) EFL learners g) primary school h) high school i) students j) oklijevanje k) nevoljkost l) šutnja m) aktivnost n) neaktivnost o) strani jezik p) metodika q) učenici r) osnovne škole s) srednje škole

811.111:37(043.2)
811.111[371.314.6+159.928-053.5](043.2)
COBISS.BH-ID 1024772862

FF 223
TOSKIĆ, Samir
        Karakteristike prijenosa RF signala optičkim vlaknima : magistarski rad / Samir Toskić. - Tuzla : [S. Toskić], 2015. - 95 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Suad Kasapović. - Bibliografija: listovi 91-95. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Karakteristike prijenosa RF signala optičkim vlaknima [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm, Nasl. s nasl. ekrana
a) ROF b) radiofrekvencijski signali c) optičke komunikacije d) bežični komunikacijski sistemi e) monomodno optičko vlakno f) multimodno optičko vlakno

621.39:681.7.013](043.2)
681.7.013:621.39](043.2)
COBISS.BH-ID 1024731390

FF 224
UNIVERZITET u Tuzli
        Pregled predavanja : za akademsku 2015/16. godinu / urednik Rejhana Dervišević. - Tuzla : Univerzitet u Tuzli, 2016 (Tuzla : Harfograf d.o.o.). - 268 str. ; 24 cm : tabele

Dostupno i na: https://fedora.untz.ba/fedora/get/o:405/bdef:Content/get. - Tiraž 100
a) Univerziteti - Organizacija nastave - Bosna i Hercegovina - 2015-2016

378.14:378.4(497.6 Tuzla)"2015/2016"
378.4(497.6 Tuzla)"2015/2016"
COBISS.BH-ID 1024790526

FF 225
        UREĐIVAČKI standardi medijske mreže Al Jazeera-e. - Sarajevo : Uprava za kontrolu kvaliteta Al Jazeera, 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 137 listova ; 22 cm

659.3
COBISS.BH-ID 1024857854

FF 226
VUKOVIĆ, Vesna
        Lingvostilistička interpretacija romana Ugursuz Nedžada Ibrišimovića : magistarski rad / Vesna Vukovoć. - Tuzla : [V. Vuković], 2016. - 82 lista ; 30 cm

Mentor Amira Turbić-Hadžagić. - Bibliografija: listovi 81-82. - Sažetak; Summary. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Lingvostilistička interpretacija romana Ugursuz Nedžada Ibrišimovića [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) Ibrišimović, Nedžad (1940-2011) - Lingvostilistička analiza b) lingvostilistika c) bosanski jezik d) bosanskohercegovačka književnost e) romani

811.163.4*3:821.163.4(497.6)-31.09 (043.2)
821.163.4(497.6)-31.09 Ibrišimović N.
COBISS.BH-ID 1024804094

FF 227
YULE, George, 1947-
        The study of language / George Yule. - 2nd ed. - Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1996. - xiii, 294 str. ; 24 cm

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam022/95044854.html - Table of contents
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam027/95044854.html - Publisher description. - Includes bibliographical references (p. 261-285) and index

ISBN 0-521-56053-5 (tvrdi povez)
(broš.)
a) Language and languages b) Linguistics

811
COBISS.BH-ID 1024829694

FF 228
WALSER, Martin, 1927-
        Die Verteidigung der Kindheit : Roman / Martin Walser. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1991. - 519 str. ; 21 cm

ISBN 3-518-40380-X

821.112.2
COBISS.BH-ID 1024835838

FF 229
WULFF, Stefanie
        Rethinking idiomaticity : a usage-based approach / Stefanie Wulff. - London ; New York : Continuum, cop. 2008. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Corpus and discourse. Research in corpus and discourse)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1116/2009291412-t.html - Table of contents only
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1116/2009291412-b.html - Contributor biographical information
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1213/2009291412-d.html - Publisher description. - Includes bibliographical references (p. [227]-235) and indexes

ISBN 978-1-8470-6420-2
a) Idioms

81'373.7
COBISS.BH-ID 1024825086

FF 230
ZAHIROVIĆ, Mirela
        Razlike u izraženosti simptoma anksioznosti i percepcije stresa s obzirom na spol i strukturu porodice adolescenata : magistarski rad / Mirela Zahirović. - Tuzla : [M. Zahirović], 2016. - 70 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Tamara Efendić-Spahić. - Bibliografija: listovi 63-66. - Sažetak ; Summary. - Prilog: listovi 67-70. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Razlike u izraženosti simptoma anksioznosti i percepcije stresa s obzirom na spol i strukturu porodice adolescenata [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) psihologija b) anksioznost c) stres d) spol e) porodica f) adolescenti

159.944.4:316.356.2(043.2)
316.356.2:159.944.4-056.26(043.2)
COBISS.BH-ID 1024787198

FF 231
        ZAPISNICI općine Osijek = Prothocollum des Stadt-Raths zu Esseg 1794.-1809. / priredio Stjepan Sršan. - Osijek : Državni arhiv, 2000. - 663 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Građa za povijest Osijeka i Hrvatske ; knj. 11)

Tekst na njem. ili hrv. jeziku. - Riječ gradonačelnika Osijeka / Zlatko Kramarić: str. 5-6. - Kazalo.

ISBN 953-6446-04-9
a) Protokoli - Povijesni izvori - Osijek b) Povijesni izvori - Osijek - Novi vijek

930.25(497.5 Osijek)"1786/1794"(093)
949.75 Osijek"1786/1794"(093)
COBISS.BH-ID 93829

FF 232
ZEC, Nedo
        O psihologiji djetinjstva i problemima vaspitanja / Nedo Zec. - 1. izd. - Sarajevo : Svjetlost, 1950 (Sarajevo : Oslobođenje). - 57 str. ; 20 cm

Tekst ćir. - Tiraž 5.000
a) Djeca - Psihologija - Vaspitanje

159.922.7:37
COBISS.BH-ID 6823942

FF 233
ZUKIĆ, Asmir
        Darovitost i školski uspjeh kao odrednice percepcije osobne kompetentnosti u osnovnoj školi : magistarski rad / Asmir Zukić. - Tuzla : [A. Zukić], 2016. - 68 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Anela Hasanagić. - Bibliografija: listovi 54-56. - Prilozi: listovi 57-68. - Sažetak; Abstract. - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
- - Darovitost i školski uspjeh kao odrednice percepcije osobne kompetentnosti u osnovnoj školi [Elektronski izvor] : magistarski rad. - elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana
a) percepcija b) kompetentnost c) darovitost d) nadarenost e) školski uspjeh f) spol

371.212:[159.928+371.26](043.2)
159.928:371.212
371.26:159.928-057.874
COBISS.BH-ID 1024791294

FF 234
ŽARKOVIĆ, Grujica
        Uvod u mentalnu higijenu / Grujica Žarković. - Sarajevo : [s. n.], 1958 (Sarajevo : Gradska štamparija). - 61 str. : tabele ; 20 cm + [1] presavijen list. - (Izdavačka biblioteka "Život i zdravlje")

Predgovor / Ante Jamnicki: str. 3. - Bibliografija: str. 59-61
a) Mentalna higijena b) Alkoholizam c) Opojne droge

159.913
613.83./.86
COBISS.BH-ID 1536188139