Rukovodstvo Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta

Predsjednik ASFF-a

Naida Ljuma

Kontakt: + 387 61 889 386
Naida Ljuma, rođena je 22.5.1994. godine u Tuzli. Pohađala je Osnovu školu „Novi grad“ u Tuzli, te je bila učenik generacije. Mješovitu srednju Građevinsko - geodetsku školu, smjer „Likovni tehničar za primijenjeno slikarstvo“ je također završila u Tuzli, kao nadarena učenica sa odličnim uspjehom. Aktivni je član u Udruženju likovnih umjetnika TK-a.

Nakon završetka srednje škole, upisala je Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju- sociologiju, na kojem je sada IV godina.

Na drugoj godini je postala aktivni član ASFF-a, predsjednik Skupštine akademske 2013/2014. godine. Ak.2015/2016. godine je izabrana za predsjednika ASFF-a, te za člana NNV-a Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Upravni odbor Unije studenata Univerziteta u Tuzli ak.2015/2016. godine, imenovao je Naidu Ljumu za predsjednika UO USUT-a. Akademske 2016/2017. godine je izvršen reizbor Naide Ljuma, te je još uvijek predsjednik ASFF-a i aktivni član NNV-a.


Predsjednik Skupštine ASFF-a

Emina Emić

Kontakt: + 387 63 148 469
Emina Emić je rođena 5.7.1993. godine u Vinkovcima, R. Hrvatska. Osnovnu školu je završila u Odžaku, gdje je upisala i završila Opću gimnaziju, kao jedan od najboljih učenika.

2012. godine upisala se na Odsjek za razrednu nastavu Filozofskog fakulteta, gdje je i diplomirala 2015. godine.

Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, dodijeljena joj je Zlatna plaketa-student generacije, kao diplomantu sa najvišom prosječnom ocjenom na Filozofskom fakultetu (9,94).

Akademske 2016/2017. godine je upisala II ciklus studija na Odsjeku za razrednu nastavu Filozofskog fakultetu, na kojem sada pohađa drugi semestar. Iste godine, izabrana je za predsjednika Skupštine ASFF-a, te postala član NNV Filozofskog fakulteta.

Predsjednik UO ASFF-a

Kemal Kametović

Kontakt: + 387 62 531 950
Kemal Kametović, rođen 23.12.1994. godine u Tuzli. Pohađao Osnovnu školu ‘’Šerići’’ u Šerićima, opština Živinice. Osnovnu školu završio 2009. godine. Iste godine upisao Saobraćajnu tehničku školu u Tuzli. Srednju školu završio 2013. godine. Nakon završetka srednje škole upisao Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli odsjek za socijalni rad 2013. godine.

Aktivan volonter u UG ‘’Centar za socijalne inovacije’’ u periodu 2013-2015. godina. Uzeo učešće na mnogobrojnim projektima, među najznačajnijim su to: ‘’Uspostava centra za transdisciplinarna i interdisciplinarna istraživanja’’ na Univerzitetu u Tuzli. Učesnik na projektu ‘’Sigurnost i zaštita djece na internetu’’. Predstavnik svoje studijske godine od akademske 2014/2015 pa do danas. Predstavnik studenata socijalnog rada na Vijeću odsjeka za socijalni rad u akadmeskoj 2016/2017. godini. Član ASFF (Asocijacija studenata Filozofskog fakulteta) od akademske 2014/2015. godine. Od početka akademske 2016/2017 Obnaša funkciju predsjednika UO ASFF. Član NNV Filozofskog fakulteta UNTZ u akademskoj 2016/2017. godini.


Sekretar ASFF-a

Amra Zulfić

Kontakt: + 387 63 206 - 096
Amra Zulfić je rođena 23.08.1996. godine u Munchenu, Njemačka. Završila je “Osnovnu školu “Vladimira Nazora” u Odžaku. Srednju Ekonomsko – tehničku školu upisala 2010. godine, završila 2014. godine. Za vrijeme školovanja u već pomenutoj srednjoj školi, bila je aktivni učesnik u realizaciji mnogobrojnih projekata kao član rukovodstva Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli, odsjek za socijalni rad upisala 2014. godine. Trenutno je student treće godine na odsjeku za socijalni rad, prvi ciklus studija.

Akademske 2016./2017. je postala aktivni član Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te je izabrana za sekretara ASFF UNTZ. Iste godine je postala član Naučno – nastavnog vijeća, iz reda studenata, Filozofskog fakulteta.

Kontakt info

Adresa: Asocijacija studenata Filozofskog fakulteta
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: asff@untz.ba
Facebook: grupa Asocijacija studenata Filozofskog fakulteta

Predsjednik ASFF: Naida Ljuma
email: naida.ljuma94@gmail.com

Pitajte nas