Baze podataka

COBISS net

Bibliotečko-informacioni sistem ustanovljen 1987. godine kao sistem uzajamne katalogizacije i dijeljenja resursa među bibliotekama u sistemu naučnih i tehnoloških informacija. 2004. godine je osnovan ViBBiH centar (Virtuelna biblioteka BiH) u kojem učestvuje preko 40 biblioteka sa prostora Bosne i Hercegovine. I Univerzitet u Tuzli uključen je u COBISS sistem.

Upute za pretraživanje COBISS sistema

Elektronski katalog Univerziteta u Tuzli

U COBISS sistem je uključen i Univerzitet u Tuzli sa fakultetskim bibliotekama

Phaidra repozitorij

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Tuzli. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada cijelog Univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru Tempus projekta "Novi servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana", a njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču. Kratke upute za pristup Phaidra repozitoriju i pohranjivanje objekata

http://www.untz.ba/index.php?page=phaidra-pristup

E-teze Univerziteta u Tuzli

Sistem "E-teze" namijenjen je pretraživanju i preuzimanju doktorskih disertacija iz lokalnog repozitorija, kao i iz uzajamne baze podataka doktorskih disertacija Univerziteta u Tuzli. Lokalni i uzajamni repozitorij doktorskih disertacija čine integralni dio digitalnih repozitorija - PHAIDRA u kojima se indeksiraju i arhiviraju naučni i stručni radovi nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Sarajevu. U skladu sa politikom zaštite autorskih prava, repozitoriji sadrže samo disertacije koje imaju potpisane izjave kojima kandidat/doktorant ovlašćuje univerzitet da u svoj digitalni repozitorij unese disertaciju pod određenim licencnim uslovima. Disertacije je moguće pretraživati u sistemu "E-teze" ili u okviru univerzitetskog repozitorija PHAIDRA. Pretraživanje i preuzimanje doktorskih disertacija je moguće u okviru repozitorija jednog univerziteta ili u okviru cijelog sistema "E-teze".

OpenDOAR

OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih i stručnih radova (magistarskih radova i doktorskih disertacija). U ovaj direktorij uključen je i repozitorij Univerziteta u Tuzli http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#Bosnia%20and%20Herzegovina

ROAR-Registry of Open Access Repositories

ROAR je katalog repozitorija otvorenog pristupa. Repozitoriji se mogu pretraživati po geografskoj regiji ili vrsti sadržaja. U ovaj registar su uključene i E-teze Univerziteta u Tuzli:

C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library)

C.E.E.O.L. je online arhiva koji omogućava pristup za 1.146 tekstova u full formatu koji su objavljeni u časopisima za područje humanističkih i društvenih nauka i re-digitalizirane dokumente koji se odnose na srednju, istočnu i jugoistočnu Europu. U ovoj arhivi pronaći ćete mnogo članaka čiji su autori iz Bosne i Hercegovine.

DOAJ

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

REPEC

Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 50 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz oblasti ekonomije. Suština projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.

HRČAK

HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi i naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

SCINDEKS / Srpski citatni indeks

U SCindeksu se referišu srbijanski časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

Google Scholar

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

Wikipedia

Besplatna online enciklopedija

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas