Menadžment fakulteta

DEKANICA

Dr. sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredna profesorica

email: nihada.delibegovic@untz.ba

PRODEKANI

Prodekanice za nastavu i studentska pitanja

Dr. sc. Sanja Berberović, vanredna profesorica

email:sanja.berberovic@untz.ba    nastava.ff@unitz.ba                                                                                            

Dr. sc. Ljubica Tomić Selimović, vanredna profesorica
email: ljubica.tomic@gmail.com        nastava.ff@unitz.ba                                                                                                

Prodekan za naučnoistraživački rad

Dr. sc. Gabriel Pinkas, docent
email: gabriel.pinkas@untz.ba            nir.ff@unitz.ba                                                                       

 Pomoćnik generalnog sekretara

Selma Sprečić, dipl. iur.

email: selma.sprecic@untz.ba

Voditelj trećeg ciklusa studija

Dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor

email: sead.selimovic20@gmail.com

Voditeljica drugog  ciklusa studija

Dr. sc. Adisa Imamović, vanredna profesorica

email: adisa.imamovic@untz.ba 

ECTS-koordinator:

Dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor

email: sead.nazibegovic@untz.ba

VODITELJI ODSJEKA

Odsjek: Bosanski jezik i književnost

Dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor

email: sead.nazibegovic@untz.ba

Odsjek: Engleski jezik i književnost

Dr. sc. Selma Veseljević, vanredna profesorica

email: s_veseljevic@hotmail.com

Odsjek: Njemački jezik i književnost

 

email:

Odsjek: Turski jezik i književnost

Dr. sc. Melinda Botalić, docentica

email: melinda.botalic@untz.ba

Odsjek: Pedagogija-psihologija

Dr. sc. Gabriel Pinkas, docent

email: gabriel.pinkas@untz.ba

Odsjek: Razredna nastava

Dr. sc. Aid Bulić, docent

email: aid.bulic@gmail.com

Odsjek: Predškolski odgoj i obrazovanje

Dr. sc. Aid Bulić, docent

email: aid.bulic@gmail.com

Odsjek: Žurnalistika

email:

Odsjek: Socijalni rad

Dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor

email: hariz.saric@untz.ba

Odsjek: Filozofija-sociologija

Dr. sc. Midhat Čaušević, docent

email: midhat.čauševic@unitz.ba

Odsjek: Historija

Dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor

email: sead.selimovic20@gmail.com

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas