Menadžment fakulteta

DEKANICA

Dr. sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredna profesorica

email: nihada.delibegovic@untz.ba

PRODEKANI

Prodekanice za nastavu i studentska pitanja

Dr. sc. Sanja Berberović, vanredna profesorica

email:sanja.berberovic@untz.ba

Dr. sc. Ljubica Tomić Selimović, vanredna profesorica

email: ljubica.tomic@gmail.com

Prodekan za naučnoistraživački rad

Dr. sc. Gabriel Pinkas, docent

email: gabriel.pinkas@untz.ba

Pomoćnik generalnog sekretara

Selma Sprečić, dipl. iur.

email: selma.sprecic@untz.ba

Voditeljica drugog i trećeg ciklusa studija

Dr. sc. Adisa Imamović, vanredna profesorica

email: adisa.imamovic@untz.ba

 

ECTS-koordinator:

Dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor

email: sead.nazibegovic@untz.ba

VODITELJI ODSJEKA

Odsjek: Bosanski jezik i književnost

Dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor

email: sead.nazibegovic@untz.ba

Odsjek: Engleski jezik i književnost

Dr. sc. Jasmina Hanić, vanredna profesorica

email: jasmina.hanic@untz.ba

Odsjek: Njemački jezik i književnost

 

email:

Odsjek: Turski jezik i književnost

Dr. sc. Mersiha Imamović, docentica

email: mersiha.imamovic@untz.ba

Odsjek: Pedagogija-psihologija

Dr. sc. Gabriel Pinkas, docent

email: gabriel.pinkas@untz.ba

Odsjek: Razredna nastava

Dr. sc. Lejla Muratović, vanredna profesorica

email: lejlamuratovic81@gmail.com

Odsjek: Predškolski odgoj i obrazovanje

Dr. sc. Alma Malkić Aličković, vanredna profesorica

email: almamalki@yahoo.de

Odsjek: Žurnalistika

Dr. sc. Mirza Mehmedović, docent

email: mirza.mehmedovic@untz.ba

Odsjek: Socijalni rad

Dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor

email: hariz.saric@untz.ba

Odsjek: Filozofija-sociologija

Dr. sc. Rusmir Šadić, docent

email: rusmir.sadic@untz.ba

Odsjek: Historija

Dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor

email: sead.selimovic20@gmail.com

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas