Organizacija Filozofskog fakulteta

U organizacionom smislu, Filozofski fakultet čine sljedeće ustanove:

 • Naučno–nastavno vijeće,
 • Dekan,
 • Prodekani;
 • Vijeće studijskog odsjeka i
 • Voditelj odsjeka.

Naučno-nastavno vijeće

Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta, nadležno i odgovorno za akademska pitanja kojeg čine:

 • dekan, koji je predsjednik Naučno-nastavnog vijeća po položaju,
 • prodekani,
 • svi nastavnici matičnog fakulteta koji su u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom, kao i nastavnici nematičnih naučnih oblasti/predmeta koji su u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom, a koji ostvaruju normu na tom fakultetu u oba semestra,
 • odgovorni nastavnik predmeta, ukoliko u izvođenju nastave na nastavnom predmetu učestvuje više nastavnika koji su u radnom odnosu na Univerzitetu sa dijelom radnog vremena,
 • e)  ukupno do 4 (četiri) predstavnika  saradnika matičnog fakulteta koji
 • su u radnom odnosu  na Univerzitetu sa punim radnim vremenom,
 • 15% studenata od ukupnog broja članova NNV-a a najmanje tri, od čega po jedan predstavnik studenata drugog i trećeg ciklusa studija ako su organizovani, a ostalo su predstavnici studenata prvog ciklusa studija.

Dekan

Dekan obavlja poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima, a naročito:

 • rukovodi radom fakulteta, organizuje rad i ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima;
 • odgovoran je za organizaciju i provođenje naučno- nastavnog procesa;
 • zastupa i predstavlja fakultet;
 • saziva i predsjedava sjednicama Naučno-nastavnog vijeća;
 • predlaže Rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta fakulteta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Naučno-nastavnog vijeća;
 • donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima i obavezama studenata, te pokreće i provodi prvostepeni postupak za utvrđivanje štete koju pričine studenti;
 • donosi odluke o korištenju sredstava kojima raspolaže fakultet, u skladu sa općim aktom Univerziteta;
 • raspolaže finansijskim sredstvima fakulteta, ostvarenim u smislu člana 30. i 32. stav 3. ovoga Statuta u iznosu do 100.000,00 KM, a preko tog iznosa uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora;
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Univerziteta, koji se odnosi na fakultet, u iznosu do 10.000,00 KM;
 • provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima;
 • imenuje i razrješava voditelja uže naučne oblasti i voditelja studijskog odsjeka, uz prethodnu saglasnost vijeća studijskog odsjeka, NNV-a i
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Prodekani

Prodekan za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove:

 • pomaže dekanu u njegovom radu;
 • ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama;
 • učestvuje u pripremi sjednica Naučno-nastavnog vijeća;
 • učestvuje u realizaciji odluka Naučno-nastavnog vijeća i Senata, koji se tiču nastavnog procesa fakulteta;
 • predlaže plan pokrivenosti nastave na dodiplomskom studiju;
 • utvrđuje raspored predavanja, te raspored ispitnih rokova, odnosno raspored provjere znanja studenata u toku semestra;
 • prati realizaciju izvođenja nastave i održavanja ispitnih rokova i podnosi dekanu mjesečni izvještaj o tome;
 • predlaže Dekanu angažovanje spoljnih saradnika u nastavi;
 • izrađuje i podnosi, nakon svakog ispitnog roka i na kraju akademske godine, Naučno-nastavnom vijeću Analizu prolaznosti studenata;
 • najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Naučno-nastavnom vijeću i dekanu i
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada, po nalogu dekana.

 Prodekan za naučno – istraživački obavlja slijedeće poslove:

 • pomaže dekanu u njegovom radu;
 • ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za naučno – istraživački rad Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama;
 • učestvuje u pripremi sjednica Naučno-nastavnog vijeća;
 • prati realizaciju istraživačko – razvojnih projekata;
 • prati i informiše akademsko osoblje o naučno–istraživačkim/umjetničko– istraživačkim projektima koji su na raspolaganju;
 • preduzima mjere za usavršavanje nastavnika i saradnika u cilju sticanja novih i produbljivanju stečenih znanja putem postdoktorskih studija i drugih oblika usavršavanja;
 • njeguje stvaralački rad na fakultetu, u cilju sticanja novih i korištenja postojećih znanja za nove primjene u svim oblicima ljudskog djelovanja;
 • predlaže nadležnom organu program izdavačke djelatnosti fakulteta;
 • obavlja poslove vezane za planiranje budžetskih pozicija i planova nabavki, ostvarujući pri tome saradnju sa direktorom za ekonomsko-finansijsko poslovanje Univerziteta;
 • najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Naučno-nastavnom vijeću i dekanu i
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada, po nalogu dekana.

Vijeće studijskog Odsjeka

Vijeće studijskog odsjeka čine svi nastavnici koji  učestvuju u izvođenju naučnonastavnog procesa na studijskom odsjeku a koji su istovremeno i članovi NNV, dva predstavnika saradnika koji su zaposleni na Univerzitetu i koji učestvuju u izvođenju naučnonastavnog procesa na odsjeku  te, po jedan predstavnik studenata od postojećih ciklusa studija, izabranih od strane studentskog predstavničkog organa.

Vijeće studijskog odsjeka ima slijedeće nadležnosti:

 • priprema studijske programe, odnosno nastavne planove i programe sva tri ciklusa studija, kao dijela integralnog nastavnog plana i programa Univerziteta;
 • utvrđuje prijedlog planova pokrivenosti nastave za narednu akademsku godinu, odnosno za realizaciju nastavnih planova i programa za sva tri ciklusa studija, uz prethodno mišljenje užih naučnih – oblasti;
 • utvrđuje prijedlog matičnosti;
 • utvrđuje prijedloge komisija u postupku sticanja naučnog stepena magistra i predlaže mentora;
 • utvrđuje prijedlog komisija u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka i predlaže mentora;
 • utvrđuje prijedlog komisije za izbor nastavnika i saradnika;
 • utvrđuje prijedlog za izbor kandidata u akademska zvanja;
 • utvrđuje prijedlog broja studenata za upis na sva tri ciklusa studija;
 • utvrđuje prijedlog za izbor šefa odsjeka;
 • utvrđuje prijedlog kandidata za organe fakulteta, grupacije i Univerziteta;
 • utvrđuje prijedlog recenzenata  za odobravanje rukopisa.

Voditelj Vijeće studijskog Odsjeka

Voditelj Vijeća studijskog odsjeka  saziva i presjedava sjednicama Vijeća studijskog odsjeka i priprema prijedloge iz djelokruga rada Vijeća studijskog odsjeka i prosleđuje ih Naučno-nastavnom vijeću.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas