Filozofski Fakultet u Tuzli je licencirana i akreditirana javna visokoškolska ustanova sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti visokog obrazovanja. Na Fakultetu se izvodi nastava na sva III ciklusa studija: dodiplomskom, master i doktorskom studiju. Svi studijski programi na Fakultetu oblikovani su prema europskim načelima visokog obrazovanja, utemeljeni su na naučnom, stručnom i pedagoškom znanju i iskustvu, te principima otvorenosti, raznolikosti, modularnosti i mobilnosti studija. Diplome Fakulteta priznaju se u zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije.

Programi na I (dodiplomskom) ciklusu studija

Filozofski fakultet nudi budućim studentima jedanaest studijskih programa na dodiplomskom studiju:

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas