Dr. sc. Marijana Nikolić

 

Biografija

 

Marijana Nikolić rođena je 1971. godine  u Tuzli. U rodnome gradu završila je osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 2003. godine.  Za vrijeme studija ostvarila je izuzetne rezultate te je nosilac dviju Srebrnih i jedne Zlatne plakete Univerziteta.

Magistarsku radnju Fonološke i morfološke osobine književnoga stvaralaštva Skendera Kulenovića odbranila je 2006. godine na  Univerzitetu u Tuzli i stekla zvanje magistra humanističkih nauka iz područja lingvistike.

Doktorsku radnju pod nazivom Jezik Dobroga pastira, časopisa franjevačke Provincije Bosne Sreberene odbranila je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje doktora humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija.

Učestvovala je na više međunarodnih skupova i objavljivala naučne i stručne radove iz lingvistike u bosanskohercegovačkim i inostranim publikacijama. Uključena je u brojne međunarodne i domaće znastveno-istraživačke projekte.  Bila je recenzent dvadeset udžbenika s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Vanredna je profesorica i zaposlena je na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

2015. Bosanski uzusi u jeziku Skendera Kulenovića, OFF-SET štamparija, Tuzla.

 

Članci

 

2004. Jezičke promjene u pisanim medijima u Bosni i Hercegovini (1992.-2002.), Gradovrh, 1, Matica hrvatska, Tuzla. 

2006. Žargonizmi, Gradovrh, 3,  Matica hrvatska, Tuzla.

2007. Stilske funkcije eliptičnih rečenica u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića, Gradovrh, god. IV, Matica hrvatska, Tuzla.

2007. Upotreba nomine kao tvorbenog modela u književnom stvaralaštvu Skendera Kulenovica, Zbornik radova BLD-a, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona.

2008. Jezik epskog pjevača Murata Žunića,  Zbornik Words in Performance. Proceedings from the conference on oral traditional literature, Tuzla.

2008. O jeziku bošnjačke uspavanke (osvrt na upotrebu imenica subjektivne ocjene), Bosanski jezik,  Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, br. 5,  Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla.

2008. Upotreba suglasnika h u književnom stvaralaštvu Skendera Kulenovića, Gradovrh, Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Matica hrvatska, god. V, br. 5, Tuzla.

2010. Detrakcija kao stilistički postupak Selimovićeve rečenice, Bosanski jezik, Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, br.7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla.

2010. O časopisu Dobri pastir s gledišta jezične analize,  Gradovrh, Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Matica hrvatska, god. VII, br. 7. Tuzla. 

2010. Publicistička djelatnost bosanskih franjevaca, Zbornik radovaFilozofskog fakulteta  Univerziteta u Tuzli, broj 10, Tuzla.

2011. Časopis Dobri pastir u kontekstu jezične situacije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Bosanski jezik,  Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, br.8,  Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla.

2011. Glagoljska i ćirillskometodska tradicija među bosanskim franjevcima, Gradovrh, Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Matica hrvatska, god. VIII, br. 8, Tuzla.

2012. Stilska upotreba zamjenica u romanu “Ugursuz” Nedžada Ibrišimovića, Zbornik radova, Četvrti međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost, Pedagogoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica.

2012. Na putu k strukturama jezika Radovana Šoljića, Gradovrh, Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Matica hrvatska, god. IX, br. 9.

2013. Vatroslav Jagić, hrvatski jezikoslovac,  Gradovrh, Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Matica hrvatska, god. X, br. 10, Tuzla.

2014. Stlistika (struktura i kompozicija, stilski postupci i slojevi, tropi i figure, ekspresivnost i izražajnost, dijalog i monolog, upravni i neupravni govor), sa Šabić Indira, Ćopićev projekat: Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, Zbornik radova: Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru, Tom 3, Institut für Slawistik der Karl - Franzens - Universität Graz  i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske.

2014. Polivalentnost funkcionalnih stilova u jeziku Dobroga pastira, Gradovrh, Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja, Matica hrvatska, god. XI, br. 11

2014. Konceptualna metaforizacija stihova sa somatskom sastavnicom srce unutar sevdalinki, sa Šabić Indira, Zbornik radova, FLTAL 2014, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i National Burch University.

2015. Nomina kao tvorbeni model za označavanje ženskoga roda u jeziku Branka Ćopića, sa Šabić Indira, Ćopićev projekat: Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, Zbornik radova: Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru, Tom 4,  Institut für Slawistik der Karl - Franzens - Universität Graz  i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske