Dr. sc. Vedad Spahić

Vedad Spahić je rođen 1966. u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Tuzli. Diplomirao 1989. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu južnoslavenske književnosti i maternji jezik. Predavao književnost i bosanski jezik u više srednjih škola i Gimnaziji «Meša Selimović» u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2002. godine odbranio je magistarski rad na temu Poezija Osmana Đikića. Doktorsku disertaciju „Ljetopis“ Mula Mustafe Bašeskije u savremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti i književnoj znanosti – intertekstualne i metatekstualne relacije odbranio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2005. godine. Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli na kome je zaposlen od 1993. godine. Među plodnijim je bosanskohercegovačkim književnim istraživačima i kritičarima. Uža područja ekspertize su mu starija i savremena bosanskohercegovačka književnost, te identitetske konstrukcije i reprezentacije u bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj književnosti. Objavio je 7 knjiga, te preko 70 studija, ogleda, interpretacija i kritika u bosanskohercegovačkim, regionalnim i međunarodnim književnim časopisima i zbornicima. Radovi su mu prevođeni na engleski i poljski jezik. Autor je dviju srednjoškolskih čitanki. Objavljivao je prijevode sa njemačkog, ruskog i slovenačkog jezika. Uređivao je časopis za književnost i umjetnost “Ostrvo”. Glavni i odgovorni je urednik časopisa Filozofskoga fakulteta u Tuzli "DHS - Društvene i humanističke studije". Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim književnoznanstvenim skupovima. Uključen je u više domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Knjiga Vrt Bašeskija, dorađena verzija doktorske disertacije, dobila je godišnju nagradu Društva pisaca Tuzlanskog kantona i ušla u najuži izbor (među dvije knjige) za Godišnju nagradu Društva pisca Bosne i Hercegovine. Knjiga Prokrustova večernja škola nagrađena je Kaimijinom nagradom za najbolje djelo iz oblasti književnosti i nauke objavljeno u BiH 2008. godine. Piše i objavljuje poeziju i kratke priče [knjige: Šta Rebeka Vest nikada nije saznala (poezija, Tuzla 1989), Jezik bližnjeg (poezija, Sarajevo, 2011.), Žanrovi u Bosni i Hercegovini (proza, Tešanj, 2001)].

Izabrana bibliografija

Knjige

1999. Tekst, kontekst, interpretacija – ogledi iz književnosti Bosne i Hercegovine, Grafičar-CKOT, Tuzla-Tešanj
2002. Rob i slavuj kanona - pjesništvo Osmana Đikića, BZK “Preporod”, Mostar–Tuzla
2005. Vrt Bašeskija, BosniaARS, Tuzla,
2008. Prokrustova večernja škola, BosniaARS, Tuzla,
2008. Ašik istine – orijentalisti i književni historičari o Hasanu Kaimiji, ur., koautor Azra Verlašević, zbornik, BosniaARS, Tuzla
2016. Književnost i identitet – književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ - BZK ˝Preporod˝, Tuzla
2017. Krugovi i elipse – studije i ogledi o književnim identitetima, Bosanska riječ, Tuzla

Članci
1990. Novele Ahmeda Muradbegovića, Sarajevo, Odjek, maj/90.
2000. Hljeb od javorove kore – ogled o Andrićevoj doktorskoj disertaciji, Tuzla, Zbornik radova Andrić i Bošnjaci, Tuzla, BZK „Preporod“
2000. Alternativni kanon ili kako antologičar postaje glavni lik antologije, Sarajevo, Život 3-4
2000. Prilozi za tezu o kontinuitetu, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, II, Tuzla
2001. Close reading: Skender Kulenović, 'Svejedno', Sarajevo, Lica 1-2,
2001. Neki historijsko-metodološki aspekti proučavanja bošnjačke književnosti austrougarskog perioda, Sarajevo, Novi izraz 13
2001. Starija bošnjačka književnost u 'Povijesti hrvatske književnosti' Slobodana Prosperova Novaka, Zagreb, Behar 55-56
2001. Bošnjački kulturni identitet između principa moći i mira, Pogledi 8, Tuzla 
2002. Wybrane metodologiszno-historyszne aspekty badań nad literatura bośniacką w okresie austro-węgierskim, Poznanj, UAM, u: Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy şrodkowej
2002. Religiozno-didaktička poezija Osmana Đikića, Mostar, Godišnjak Hercegovina
2002. Begićevo «sveto pismo», Tuzla, Razlika 2
2002. U gravitaciji žanra (nad raspredanjima o modrenosti Isakovićevih proza), Gradačac, Diwan 7-8, Gradačac, 2002.; Život, 11-12
2003. Savremena književnost naroda Bosne i Hercegovine (pregled), Sarajevo, Godišnjak BZK «Preporod», Sarajevo
2003. Tokovi svjetske književnosti u drugoj polovini dvadesetog stoljeća, Sarajevo, Život 3-4
2003. Propitivanje fantastičke modelotvornosti, Gradačac, Diwan 9-10
2003. Bosnian-Muslim Cultural Identity versus Principles of Power and Peace, Poznanj, UAM, u: The Macedonian Issue: The Power of Culture, the Culture of Power, zbornik radova
2004. Naličja 'Lica svjetlosti', Tuzla, Ostrvo 1, Tuzla
2004. Bašagićeva recepcija divanskog pjesništva, Sarajevo, Pregled 3-4
2004. Intertekstualnost i njeno pripitomljavanje, Pančevo, Sveske, br. 74
2005. Intertekstualnost i njeno pripitomljavanje II, Pančevo Sveske br. 75
2005. Žudnja i oblik (o pjesništvu Muse Ćazima Ćatića devet desetljeća poslije), Tuzla, Ostrvo 4
2005. Svoje i tuđe u Bašagićevoj recepciji divanskog pjesništva, Poznanj, u Zbornik Svoje i cudze – kategorie przestreni w literaturach i kulturach słowiaʼnskich
2006. Nekrologij Vehaba Koluhije: Žanrovski citat u kontekstu romana s tezom, Tuzla, Ostrvo 5.
2006. Čitava povijest u malom književne teorije 20. stoljeća (Džemaludin Latić: Mir ruci Mula Mustafe Bašeskije), Zagreb, Poezija, br. 1-2
2006. Slika drugog u Ljetopisu Mula Mustafe Bašeskije, Beograd, u: Zbornik Svoj i tuđ – Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima
2007. Ime, ìmanje svijeta, Sarajevo, predgovor knjizi: Zilhad Ključanin: Šehid, poezija, edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga, Sarajevo, 2006.; isto, Tuzla, Ostrvo, br. 6-7/2007. 
2008. Priče za ljude od orahovine (upotreba povijesti u historijskim prozama Miljenka Jergovića), Tuzla, Ostrvo, br. 8-9
2008. Identitet i drugost u Sijarićevom romanu 'Konak', Tuzla, Ostrvo, br. 10
2009. Literarizacija povijesti u historijskoj publicistici Huseina Husage Čišića, Zagreb, Bošnjačka pismohrana, br. 27/2009
2011. Kulturno-povijesni kontekst bosanske alhamijado književnosti, Tuzla, Međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, Zbornik
2012. Sidranova poetička samoporicanja, Tuzla, Bosanski jezik, br. 9
2014. Beletrizacija kulturne povijesti u istraživačkom prečitavanju prošlosti Mostara – studijski ogled o Kajanovim mostarskim vedutama, Tuzla, Bosanski jezik, br. 11
2015. Kolino – hastal – smartfon: književnost kao prostor izazova u konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Sarajevo, Godišnjak BZK „Preporod“
2015. 'Završna riječ' Zlatka Topčića autentičan prilog romanesknom dizajniranju autsajderske paradigme junaka u bosanskohercegovačkoj (post)ratnoj prozi, Mostar, Istraživanja, br. 10/2015.
2016. Poetički, etničko-povijesni i ideološki aspekti heteropredodžbi u romanu 'Zmaj od Bosne' Josipa Eugena Tomića, Gračanica, Gračanički glasnik, br. 41
2016. Tranzicijske rekonfiguracije bošnjačkog identiteta u romanu "Paučina" Samedina Kadića, Novi Muallim, god. XVII, br. 65
2016. Ekumenski romani Enesa Karića, Gračanica, Gračanički glasnik, br 42
2016. Novi život epistolarnog romana: "Dagmar" Zlatka Topčića estetski vernakular e-mail korespondencije i cyber poetike, Tuzla, Filozofski fakultet, DHS – Društvene i humanističke studije, br. 1
2016. Status bosanskohercegovačke književnosti unutar b/h/s/c interliterarne zajednice danas, Tuzla, Bosanski jezik br. 13.
2017. How to read Hasan or the Resurrrection of a contingent Apparition of real Readers, Warszawa, Polish Academy od Sciences, Slavia Meridionalis, no. 17/2017.
2017. Kako čitati Hasana iliti uskrsnuće kontingentne sablasti zbiljskog čitatelja?, Zenica, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici, XIII/2017, str. 97-110.
2017. Ironija kao modus kulturalnog pamćenja: Intertekst srednjovjekovnih bosanskih povelja i epitafa u Dizdarevom "Kamenom spavaču", Sarajevo, Pregled - časopis za društvena pitanja, br 1, januar-april
2017. Srednjovjekovni bosanski epitaf, Zagreb, Preporodov Journal, Br. 194-195, KDBH "Preporod"
2017. Razbijeno zrcalo identiteta: Ogled o prozama Hadžema Hajdarevića, u Zbornilk radova Naučnog skupa "Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta", Brčko, BZK "Preporod" Brčko
2017. Srednjovjekovne bosanske povelje, Zagreb, Preporodov Journal, Br. 198-199, KDBH "Preporod"
2017. Bosanskohercegovačke javne biblioteke danas – jedno književnoistraživačko iskustvo: pouke, sugestije, razmišljanja, u: Zbornik radova "JAVNE BIBLIOTEKE U 21. STOLJEĆU", Sarajevo, JU "Biblioteka Sarajeva"
2017. Bošnjački akademski esej u ogledalu poststrukturalnog teorijskog obrata, Tuzla, Historijska misao, God. III, Br. 3., Društvo historičara TK, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta
2017. Tanji kraj teleskopskog stika: O moralnim izvorima narativnog identiteta u romanu Svi moji Zuvdije Hodžića, Lingua montenegrina, god. X/2, br. 20, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
2018. Anticipativna poetika tajnog spisa: o književnim vrednotama i novovjekovnoj etici Bašeskijina nekrologija, DHS - Društvene i humanističke studije, Filozofski fakultet u Tuzli, God III, Br. 1 (4), Tuzla
2018. Roman o Gradaščevićima - prvoj i posljednjoj šansi trojedne bosanske nacije: Okvir za interpretaciju romana ˝Kobno raspuće˝ Halida Kadrića, DHS - Društvene i humanističke studije, Filzofski fakultet u Tuzli, God III, Br. 3 (6), Tuzla
2018. Raskošna selekcija kulturnomemorijskih toposa (Adnan Žetica: ˝Autentična povijest kućnog broja 198˝), Život, God LXVI, Br. 3-4
2018. Horizons and Limes of Travelogue with a Thesis – Rumiz’s Journey Along the Adriatic and Ionian Coasts Through History, koautor Dragoslav Dedović, International Journal of Euro-Mediterranean Studies, Vol. 11, No. 1, Euro-Mediterranean University, Piran
2018.U pohode piscu s druge obale: književni opus Huseina Bašića kao upotpunjenje povijesno-identitetske tektonike crnogorsko-sandžačkih Bošnjaka u kritičkoj vizuri Elbise Ustamujić, Historijska misao, God IV, Br. 4., Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli
2019. Pjesništvo Osmana Đikića u tranzicijsko-kulturnom kontekstu bošnjačke književnosti austrougarskog perioda, Godišnjak BZK Preporod 1, 318-327
2019. Poezija će preživjeti (Goran Samardžić: ˝Zubi u drvetu˝), Život, God. LXVII, Br. 1-2
2019. Horizonti i limesi putopisa s tezom: Rumizovo putovanje jadranskom i jonskom obalom po moru povijesti, Život, God LXVII, Br. 3-4. Koautor: Dragoslav Dedović
2019. Boşnak Edebiyatı ve Kimliği, Küresel Medeniyetin Etkisinin AltındaUniversal Journal of History and Culture, Volume 1, Number 2, DergiPark Akademik,189-202; Koautor: Mirza Bašić
2019. Cultural and Historical Context of Bosnian Aljamiado Literature, U: ˝Muslim East in Slavic Literatures and Cultures˝, edited by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Anetta Buras-Marciniak, Eugenia Maksimowicz, Polish Historical Society / Polskie Towarzystwo Historyczne, Varšava, str. 41-46.
2020. Beyit ve Dize: Karşılaştırmalı Şiirsel AnalizUniversal Journal of History and Culture, Volume 2, Number 1, DergiPark Akademik, 46-56; Koautor: Edina Nurikić 
2020. ˝Mlada je kula izdaleka˝: Konceptualne metafore i njihove ekstenzije u pjesmi ''Gradačac'' Milorada Pejića, Post scriptum, Pedagoški fakultet u Bihaću, br. 8-9, 119-130; Koautorica: Indira Šabić
2020. Bazična moć poetske artikulacije traume (o poeziji Mustafe Zvizdića), Život,  - Časopis za književnost i kulturu, God. LXVII, Br. 1-4, 334-341
2020. Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost u književnopovijesnim i teorijskim refleksijama Enesa Durakovića, Život - Časopis za književnost i kulturu , God. LXVII, Br. 1-4, 323-333
2020. Molla Mustafa Başeski Tarafından Kaleme Alınan Mecmûa'da Öteki Hakkında Algıların Dünya Görüşü Açısından TemelleriUniversal Journal of History and Culture, Volume 2, Number 2, DergiPark Akademik, 153-168; Koautor: Mirjana Marinković 
2020. Narativ o kaleidoskopu, Logos - časopis za filozofiju i religiju, 8 (1), 189-205