Dr. sc. Mirza Mehmedović

    Mirza Mehmedović je angažovan na Odsjeku za žurnalistiku, kao asistent i viši asistent, od 2008. godine. Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2012. godine, a doktorirao na Univerzitetu u Tuzli 2016. godine, sa temom doktorske disertacije Mogućnost primjene evropskog modela medijske politike u javnim radio-televizijskim servisima u Bosni i Hercegovini. Akademske 2014/15. godine boravio je na Univerzitetu u Wiscnosinu – Oshkosh (SAD), kao dobitnik Fulbrightove stipendije, gdje je obavio dio istraživanja za doktorsku disertaciju.

 

Objavljeni radovi:

 

2016. Regionalno usklađivanje regulacije elektronskih medija kao preduslov slobodnog protoka informacija, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, broj 24, Podgorica: Istraživački medijski centar

2015. Kontekst izvještavanja o predizbornoj kampanji u online medijima (komparacija američkih i bosanskohercegovačkih izbora 2014), Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, broj 21, Podgorica: Istraživački medijski centar

2014. Komunikacijski okvir za medijsko izvještavanje o manjinskim pravima u Bosni i Hercegovini, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, broj 18, Podgorica: Istraživački medijski centar

2015. Mogućnosti bosanskohercegovačkih online medija u informiranju i edukaciji o euroatlantskim integracijama, koautor: Enes Osmančević, Obrazovanje odraslih, časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, broj 1, Sarajevo: Bosanski kulturni centar i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International)

2012. Politički utjecaj na javne servise u Bosni i Hercegovini (politički okvir za udarne vijesti), u: Vjerodostojnost medija – Izazovi globalizacije i specifičnost regiona, Sarajevo: Fakultet političkih nauka Institut za društvena istraživanja

2011. Social Media and Marketing Application in South-Eastern Bosnia and Herzegovina Region - The Practical Use of Social Media by News-portals in South-Eastern Bosnia and Herzegovina Region, koautor: Šejn Husejnefendić, Social Analysis, Volume 1, Number 2, (2011), Cluj – Napoca: Sapientia Hungarian University of Transylvania

2008. Američki predsjednički izbori u bosanskohercegovačkim dnevnim listovima, Obrazovanje odraslih, časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, broj 2, Sarajevo: Bosanski kulturni centar i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International)