Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanjeStudijski odsjek Predškolski odgoj i obrazovanje osnovan je 1996/97. godine. Kao dvogodišnji studij funkcionirao je sve do akademske 2012/13, kada dodiplomski studij na ovom odsjeku prerasta u trogodišnji, a 2015/16. u četverogodišnji.

Ključni podaci

Trajanje studija

Studijski program Predškolski odgoj izvodi se kao četverogodišnji studij a nosi 240 ECTS.

Diploma i zvanje

Studenti nakon završetka studija stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i naučno-nastavno zvanje bachelora predškolskog odgoja.

Kompetencije koje se stiču diplomom

Nakon studija, bachelori predškolskog odgoja bit će osposobljeni za rad i realizaciju: odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, pripremanju djece za upis u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa radnim grupama u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje, praćenje savremenih tokova u području ranog odgoja, planiranju i programiranju te realizaciji nastavnog rada vaspitača.

Potencijalna zanimanja

S našom diplomom možete obavljati brojne poslove: planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada vaspitača na različitim institucijama za predškolski odgoj, pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima djece predškolskog uzrasta, pripremnju odgovarajućih didaktičkih materijala i pomagala, proučavanje temeljnih znanja u različitim predmetnim područjima i odgojnim aktivnostima predviđenim okvirnim planom za pripremu djece za polazak u osnovnu školu, vođenju odgajaničkih grupa smislenim interdisciplinarnim povezivanjem, osposobljavanje odgajanika da razviju vlastite načine učenja i mišljenja, poticanje razvoja ličnosti odgajanika kao djelatnog, društvenog, duševnog i duhovnog bića, vođenje evidencije napredovanja odgajanika i njihovog postignuća, rad sa djecom sa posebnim potrebama na elementarnom nivou uz podršku sručnih saradnika iz ove oblasti, samoevaluacija vlastitog rada stalnog poboljšavanja umijeća i poučavanja, korištenje savremenih odgojno-obrazovnih metoda rada u vrtićima, profesionalna saradnja sa kolegama, rad s odgajateljima pripravnicima u sklopu odvijanja pripravničkog staža.

Gdje sada rade naši nekadašnji studenti?

Osobe koje su završile studij Predškolskog odgoja danas rade za regionalne i domaće nevladine i vladine organizacije, javne institucije koje rade sa djecom primarnog odgoja i obrazovanja, radija i televizije. Također, neki od naših studenta danas rade na Univerzitetu kao suradnici i nastavnici.

Studij usmjeren na praktična znanja i vještine

Studijski program Predškolski odgoj koncipiran je po uzoru na europske i svjetske studije primarnog odgoja i obrazovanja. Težište studija predstavlja interaktivni i interdisciplinarni vaspitni proces, osposobljavanje studenata za cjeloživotno učenje, usvajanje vještina koje će im pomoći da se lako prilagode promjenama na tržištu, te, prije svega, praktični rad studenta ne samo u okviru fakulteta nego i unutar raznih medijskih, vladinih i nevladnih organizacija s kojima Odsjek za predškolski odgoj ima suradnju. Studenti se tako već kroz studij postepeno uvode i upoznaju s budućim poslovnim okruženjem, vaspitnim radom, menadžmentom u javnom i nevladinom sektoru, stručanjacima za primarni odgoj i obrazovanje. Odsjek također podstiče studente da posjećuju brojne dodatne edukacije, seminare, koriste europske i svjetske programe razmjene studenta, a periodično organizira i studijska putovanja.

Nastavni program, predmeti i osoblje

Ukoliko želite saznati detaljne informacije o četverogodišnjmem studijskog programu predležemo Vam da posjetite sekciju o nastavni planu i programu, predmete kao i o osoblju.

Dodatna pitanja

Za sva dodatna pitanja i savjete o prijemnom ispitu slobodno nam se obratite na predskolskiodgoj@untz.ba ili nas pozovite na broj 035 306-332 /lokal 353/. Bit će nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 278 578
Fax: + 387 35 306 332
email: predskolski.odgoj@untz.ba


Voditelj odsjeka: dr. sc. Aid Bulić, docent
email: aid.bulic@untz.ba

Pitajte nas