Dr. sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović

Zarfa Hrnjić Kuduzović (1981) je vanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje predaje predmete iz uže naučne oblasti Komunikologija. Diplomirala je 2003. godine (odsjek Žurnalistika) i stekla zvanje diplomiranog žurnaliste. Za uspjeh postizan tokom studija od I do IV godine nagrađena je sa četiri Srebrene plakete, a nakon diplomiranja Zlatnom plaketom Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je 2007. godine na postdiplomskom studiju Komunikologije Filozofskog fakulteta u Tuzli iz oblasti odnosa s javnostima. Doktorsku disertaciju odbranila je 2012. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (odsjek Žurnalistika) stekavši zvanje doktora žurnalističkih nauka.

Nakon završenog dodiplomskog studija radila je u Crvenom križu Tuzlanskog kantona na poslovima internog i eksternog informisanja, a kao novinarka je sarađivala sa Radio Tuzlom. Zaposlenica je Univerziteta u Tuzli od 2004. godine, prvo kao asistentica (2004-2008), potom viša asistentica (2008-2013), zatim kao docentica (2013-2018), te vanredna profesorica (od 2018). Objavila je tri knjige i 20-ak radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je u nekoliko naučno-istraživačkih, kao i edukativnih projekata. Akademsku godinu 2010/11. provela je kao gostujuća istraživačica na Univerzitetu u Arkanzasu u SAD-u kao stipendistica fondacije Fulbright. U okviru programa međunarodne mobilnosti ERASMUS+ dobitnica je stipendije Univerziteta Nova de Lisboa (Lisabon, Portugal) za studijski boravak na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka u maju/junu 2017., te Univerziteta u Valensiji (Španija) za studijski boravak na ovoj visokoškolskoj instituciji u martu 2018. Recenzentica je u časopisima: Medijske studije, Sarajevo Social Science Review i DHS - Društvene i humanističke studije.

Certificirana je predavačica Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za specijalističke obuke iz oblasti odnosa s javnostima. Takođe je trenerica medijske pismenosti certificirana od strane Internewsa u BiH i Centra za medijsku pismenost (Center for Media Literacy), te Mediacentra Sarajevo. Saradnica je mediawatch platforme www.analiziraj.ba koja analizira i procjenjuje kvalitet medijskih sadržaja u BiH.

Bavi se istraživanjima iz područja vjerodostojnosti informacija, medijske konvergencije i odnosa s javnostima.  

 

Objavljene knjige   

 

2016. Informisanje internetske generacije. Planjax, Tešanj

2014. Komercijalizacija i konvergencija medija: Tržišni izazovi pred medijima u Bosni i Hercegovini. Bosanska riječ. Tuzla

2008. Persuazija i odnosi s javnostima. Hamidović. Tuzla

 

Poglavlja u knjigama

2018. Rodna ravnopravnost u regijama Tuzla i Livno: Riječi na papiru. Ždralović, A., Popov Momčinović, Z. i Hrnjić Kuduzović, Z.  (ur.) Žene u bh. institucijama marionete zakonske kvote. Sarajevo: Fondacija CURE, 92-148.  

2016. Tabloidizacija novina: Trendovi, karakteristike i implikacije. Kurtić, N. i saradnici: Tabloidiziranje stvarnosti: Metamorfoza dnevnih novina. Tešanj: Planjax, 53-66.

 

Objavljene studije

 

2019. Položaj novinarki u Bosni i Hercegovini: Interdisciplinarna studija, koautorice: Z. Popov Momčinović i A. Delić, Udruženje/udruga BH novinari, Sarajevo, https://bhnovinari.ba/bs/2019/02/07/polozaj-novinarki-u-bosni-i-hercegovini/ 

Objavljeni radovi                                  

 

2018. Interefikacijska perspektiva odnosa urednika prema informacijskim subvencijama, U: Milojević, A. i Veljanovski, R. (ur.) Verodostojnost medija: Odnos finsiranja i sadržaja. Beograd: Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, 197-213.  

2017. Uloga elitnih izvora u izvještavanju o migrantskoj krizi: Analiza Oslobođenja, Jutarnjeg lista i Politike, U: Car, V. i Matović, M. (ur.): Mediji, novinarstvo i ljudska prava. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Hanns-Seidel-Stiftung, str. 57-72.

 2017.Valorizacija Wikipedije u kohorti milenijalaca: Komoditet ispred kredibiliteta, Medijski dijalozi, Godina X, br. 27-28, Podgorica: Istraživački medijski centar, 407-427. 

2016. Hipertekstualnost, multimedijalnost i interaktivnost vijesti na bosanskohercegovačkim web portalima Klix.ba i Nezavisne.com, Medijski dijalozi, Podgorica: Istraživački medijski centar, 579-597.   

2016. Transformacija javnih RTV sistema u javne medijske servise: Analiza web portala javnih RTV servisa u BiH, Koautor: A. Šahinpašić; u Car, V., Turčilo, L., Matović, M. (ur.): Mediji i javni interes. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 127-145.

2015. Evaluiranje kredibiliteta online vijesti među generacijom Y, U Car, V., Turčilo, L., Matović, M. (ur.): Medijska pismenost - preduvjet za odgovorne medije. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 61-77. 

2014. Primjenjivost principa transparetnog komuniciranja u kriznim situacijama, Medijske studije, Zagreb: Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko komunikacijsko društvo  vol. 5, 10., str. 87-102.

2013. Poboljšanje medijske kompetentnosti građana u funkciji optimalnog korištenja potencijala online i offline medija, Obrazovanje odraslih, Sarajevo: Bosanski kulturni centar Sarajevo i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, vol. XIII,  1/2013, 67-79.

2012. Sankcionisanje neprofesionalnih medijskih sadržaja – imperativ u zaštiti novinarskog kredibiliteta, U Turčilo, L., Buljubašić, B. (ur.): Vjerodostojnost medija: izazovi globalizacije i specifičnosti regiona. Sarajevo: Fakultet političkih nauka Institut za društvena istraživanja, 249-264.

2010. Izvori vijesti u središnjim informativnim emisijama entitetskih javnih televizija u Bosni i Hercegovini i komercijalne NTV Hayat, Medijske studije, Zagreb: Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko komunikacijsko društvo  vol.1, 1-2., str. 105-122

2010. Odnosi s javnostima kao oblik javne komunikacije iz perspektive teorije komunikativnog djelovanja J. Habermasa, Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 33, 10, 307-317

2010. Reality televizija: Ogledalo stvarnosti ili iluzija u svijetu spektakla, Obrazovanje odraslih - časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, Sarajevo: Bosanski kulturni centar Sarajevo i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, vol. X, 1/2010,  137-149

2009.: Politička komunikacija i javna sfera, Pregled - časopis za društvena pitanja, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, vol. L, 3, 171-185

2008. Međusobna percepcija novinara i predstavnika za odnose s javnostima  u BiH: Pozitivnija gledišta PR praktičara,  Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 32, 9, 317-359

2007. Grafička opremljenost teksta kao element vjerodostojnosti dnevnih novina, U Malović, S. (ur.): Vjerodostojnost novina. Zagreb: InternationalCenter for Education of Journalists, 193-207  

2007. Kontraverze o televizijskoj konstrukciji nasilja i njene implikacije na mlade recipijente, Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 31 , 8 (sv.2), 257-269

2006. Uloga medijske edukacije u odgoju djece i mladih, Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol. 31,7, 531- 538

2005. Prilog raspravi o etičnosti PR komunikacije,  Filozofski fakultet u Tuzli: Zbornik radova, vol 31, 6, 435-442