Dr. sc. Alma Halidović

     Alma Halidović je docentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabrana za užu naučnu oblast Savremeni njemački jezik. Dobitnica je nekoliko univerzitetskih nagrada za ostvaren uspjeh u toku studija, te Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli na kraju studija. U saradničko zvanje asistenta izabrana je 2005. godine za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“, te od navedene godine i radi na Univerzitetu, gdje je angažirana kao asistentica na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Magistarski rad odbranila je 2009. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, stekavši zvanje magistra filoloških nauka. Doktorsku disertaciju odbranila je 2015. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, stekavši zvanje doktora lingvističkih nauka. Od 2016. godine u zvanju docentice izvodi nastavu na I u II ciklusu na predmetima iz Savremenenog njemačkog jezika. Tokom godina objavila je nekoliko naučnih i istraživačkih radova kako u Bosni i Hercegovini tako i u Austriji i Srbiji. Izlagala je na četiri međunarodne konferencije u Sarajevu, Osijeku, Oradei (Rumunija) i Beogradu.

 

Bibliografija:

 

2011. Imeničke fraze u njemačkom jeziku, koautori Ivica Tokić, Azra Bešič, Gradovrh, Matica Hrvatska, Tuzla.

2011. Frazemi u njemačkom jeziku, Philologia, Beograd.

2013. U svjetlu reklame i reklamnog oglasa, koautor Tokić, Ivica, Gradovrh, Matica Hrvatska, Tuzla.

2015. Polyfunktionalität im Sprachvergleich – eine Untersuchung des Konnektors wenn im Deutschen und Bosnischen. Umwandlungen und Interferenzen, Studien aus dem Bereich der Germanistik, Präsens Verlag, Beč.

2016. Kratki tekstovi u „Nemirima od veka“ Ive Andrića, njihove karakteristike i semantička polja, koautorice Azra Bešić, Maida Mujčić, Grdovrh br. 13, Matica hrvatska, Tuzla.

2016. Die persuasive Kraft der rhetorischen Mittel. Jahrbuch der ungarischen Germanistik. DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst/GUG – Gesellschaft Ungarischer Germanisten, Gondolat Kiadói Kör, Budapest/Bonn.

 2017. Konektor ako između tri domene u romanu Gospođica. Andrićev projekat. Zbornik radova: Andrićeva Gospođica. Andrićs Fräulein. Svet knjige, nmlibris, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz.