Dr. sc. Alma Malkić Aličković, vanredna profesorica

Alma Malkić Aličković završila je Učiteljsku školu  u Tuzli. Akademske 2000/01. godine  upisala je studij na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek Pedagogija-psihologija, gdje je 2005. godine, stekla zvanje diplomirani pedagog-psiholog. Magistarski rad pod nazivom Hijerarhija duhovnih i materijalnih vrijednosti kod srednjoškolaca odbranila je 2008. godine na Filozoskom fakultetu u Tuzli. Doktorsku disertaciju Socijalne vještine osnovnoškolaca i kvaliteta interakcije u razredu odbranila je 2013. godine na Odsjeku za pedagogiju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla naučni stepen doktor pedagoških nauka. Po završetku studija  bila je zaposlena u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, kao profesorica na predmetima Pedagogija i Didaktika.Od 2007. godine uposlenik je Univerziteta u Tuzli,  i to u  periodu od 2007. do 2013. godine  u saradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti „Primijenjene naučne pedagoške discipline“, a u periodu od 2013. do 2019. godine  u svojstvu docenta na istoj naučnoj oblasti. U zvanje vanredne profesorice izabrana je 2019. godine. Izvodi nastavu na kolegijima Porodična pedagogija, Savjetodavni rad sa porodicom, Školska pedagogija i Socijalna pedagogija. Autor je jedne knjige i više naučnih radova.

 

Google Scholar profil