Dr. sc. Alma Malkić Aličković

Alma Malkić Aličković rođena je  17. 01. 1981. godine u Bajinoj Bašti. Osnovnu školu završila je u Srebrenici, a  Učiteljsku školu  u Tuzli. Akademske 2000/1. godine  upisala je studij na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek Pedagogija-psihologija, gdje 2005. godine stekla zvanje diplomirani pedagog-psiholog. Magistarski rad Hijerarhija duhovnih i materijalnih vrijednosti kod srednjoškolaca  odbranila je 2008. godine na Filozoskom fakultetu u Tuzli Doktorsku disertaciju Socijalne vještine osnovnoškolaca i kvaliteta interakcije u razredu  odbranila  je 2013. godine na Odsjeku za pedagogiju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla naučni stepen doktor pedagoških nauka. Po završetku studija  bila je zaposlena u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, kao profesorica na predmetima Pedagogija i Didaktika.  Od 2007. godine uposlenik je Univerziteta u Tuzli,  i to u  periodu od 2007. do 2009. godine  u saradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti „Primijenjene naučne pedagoške discipline“, a od 2013. godine u svojstvu docenta na istoj naučnoj oblasti. Izvodi nastavu na kolegijima Porodična pedagogija, Školska pedagogija i Socijalna pedagogija.

 

 

Bibliografija

 

2008. Inkluzija - imperativ našem sistemu obrazovanja, Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 8 (sv.2)

2011. Preferencije duhovnih i materijalnih vrijednosti kod srednjoškolaca u odnosu na izbor prijatelja, Tuzla,  Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 11

2012. Učenje i razvoj socijalnih vještina u porodičnom kontekstu, Sarajevo, Naša škola, br. 62/232 (LVIII)

2012. Odnos socijalnih vještina učenika osnovnoškolske dobi i sociometrijskog statusa u razredu, Zenica, Pedagoški zavod i Pedagoški fakultet, Didaktički putokazi, br. 64

2014. Pedagogical Understanding of Empathy as an Aspect of Social Competence, Pula, Metodički obzori, br. 9

2015. Kvalitet interakcije u razrednim kolektivima učenika osnovnoškolske dobi, Zenica, Pedagoški zavod i Pedagoški fakultet, Didaktički putokazi, br. 72

2017.  Ispitivanje socijalnih vještina učenika osnovnoškolske dobi u odnosu na dob i spol, Split, Školski vjesnik, br.3

2018. Socijalne vještine učenika osnovnoškolske dobi: razlike u odnosu na školski uspjeh, Tuzla,  Tematski zbornik "Unapređenje  kvalitete života djece  i mladih"