Dr. sc. Amira Turbić Hadžagić

     

Amira Turbić-Hadžagić, doktor je lingvističkih nauka i redovni profesor za užu naučnu oblast lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završila je gimnaziju,  a potom studije  srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog jezika i južnoslavenskih književnosti, razredne nastave i bosanskog jezika. Od 1985. godine radila je u nekoliko osnovnih škola, biblioteka, te u Učiteljskoj školi i gimnaziji, a od 1999. radi na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je postdiplomski studij iz lingvistike i 2003. godine odbranila magistarski rad Fonetske i paleografske osobitosti bosansko-humskih povelja (1189-1461). Doktorsku disertaciju Deklinabilne riječi bosaničnih pravnih tekstova od 12. do 15. Stoljeća odbranila je na istome Fakultetu 2006. godine i stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane slavistika.

Objavila je 8 knjiga i preko 50 naučnih i stručnih radova. Bila je mentor pri izradi pedesetak diplomskih radova, pet magistarskih i sedamnaest završnih magistarskih radova, triju doktorskih disertacija i komentoricom na jednoj doktorskoj disertaciji.

Bila je profesor na postdiplomskom studiju lingvistike, master studiju iz bosanskog jezika i književnosti i doktorskom studiju lingvistike na Univerzitetu u Tuzli.

Osim na matičnome predavala je na univerzitetima u Sarajevu, Bihaću, Mostaru i Novom Pazaru, a gostovala je jednokratno u Rijeci te Osijeku na dodiplomskome i Doktorskome studiju Jezikoslovlje.
               Objavljuje radove iz povijesti bosanskoga jezika i jezikoslovlja, onomastike, paleografije i savremenoga jezika u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je u domaćim i inozemnim istraživačkim projekatima, kao i u radu mnogih domaćih i međunarodnih simpozija, te skupova i konferencija o jeziku.

Bila je voditelj je Postdiplomskoga studija Odsjeka za bosanski jezik i književnost iz područja Lingvistike, te Master studija za bosanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli i voditeljica Odsjeka za bosanski jezik i književnost u dva mandata: 2003-2005. i 2014-2016.

Bila je recenzent udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole pri Ministarstvu za  obrazovanje, nauku, kulturu i sport F BiH (2002-2007), te lingvističkih autorskih knjiga i studija.

Bila je član Komisije za izradu zaključaka s Drugog simpozija o bosanskom jeziku koji je održan 12. i 13. marta 2015. godine u Sarajevu i Komisije za provjeru znanja bosanskog jezika R Srbije (Rjesenje Ministarstva pravde Republike Srbije br. 119-01-00084/2015-22, Beograd 29. 015. 2015).

Predsjenica za akreditaciju studijskih programa međunarodne komisije pri Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore.

Članica Erasmus projekta (KA107 Erasmus + projekta No. 2019-1-HR-01-KA107-060762).

Osnivač je i predsjednik Bosanskoga lingvističkog društva, te organizator Prvoga međunarodnoga znanstvenoga lingvističkg skupa u BiH 2007. godine.

Bila je:

1. Članica Naučno-savjetodavnog odbora na Međunarodnom  naučnom simpoziju „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas“ Tuzla 2010;

2. Kopredsjednica Organizacijskog odbora i članica naučnoga odbora IV. International symposium on Balkan History studies Balkan Cities during the Ottoman Rule and the Land Registry System, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVİNA  2016 (https://doczz.biz.tr/doc/44137/untitled---iv.-uluslararas);

3. članica Naučnog odbora International Symposium on Strategic and Social Research (İSASOR – 2018), Ankara ( https://www.isasor.org/sempozyum-kurullari);

4. članica Naučnog odbora II. International Turkish Russian World Congress on Academic Research, Ankara 2019; http://www.ubaksymposium.org/en-en//boards-social-and-edu-sciences-.html; 5. članica Organizacijskog odbora  4th International Scientific Research Congress, Yalova 2019 (https://www.ubaksymposium.org);

6. Članica Naučnog odbora 5th International Social and Education Sciences Studies Congress, Bursa 2019;

7. članica Organizacijskog komiteta i učesnica na kongresu sa plenarnim izlaganjem  - International Congress of Applied Social Sciences  IGU-CON USBK, Istanbul Gelişim University, mart 2020.  (www.iguusbk.org);

8. članica Naučnog odbora 7th International Scientific Research Congress (13 –14 March2020 / Ankara) (UBAK)  (www.asosyayinlari.com);

9. članica Naučnog odbora the 9th International Scientific Research Congress - Social and Educational Sciences, Ankara 2020 (http://www.ubaksymposium.org);

10. članica Naučnog odbora The 3rd International Turkish-Russian Research Academic Congress (UTRAK), Ankara 2020 (http://www.turkruskongresi.org);

11. članica Savjetodavnog odbora  Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/balkanistik/page/10613);

12.Članica Organizacijskog komiteta  I. International Congress on Strategic and Social Researches Burdur, Turkey 2020. (http://www.usakkongre.org/sempozyum-kurullari);   

13. članica Organizacijskog odbora 4. međunarodne znanstvene i stručne konferencije Obrazivanje za interkulturalizam, Osijek 2020 (https://education-for-interculturalism.webnode.hr/).

Članica je:

1. Redakcijskog odbora i stručni saradnik Rječnika bosanskoga jezika Dževada Jahića pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Centar za leksikologiju i leksikografiju), kasnije VKBI;

2. Istituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević” u Cetinju; 2. Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL);

3. Uredništva časopisa Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga jezika, Tuzla;

4. Uredništva  časopisa LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književnaikulturnapitanja, Cetinje;

5. Uredništva časopisa BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE, časopis za baštinu,  kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, Tuzla;

6. Uredništva monografije: Tadeusz Mazowiecki, Izvještaji o stanju ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji: Izvještaji/Reports 1992-1995, Univerzitet u Tuzli, Tuzla;

7. Redakcije Zbornika radova Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, (Međunarodni naučni skup), Tuzla;

8. Redakcije Zbornika radova na Filozofskome fakultetu u Tuzli do 2007. godine i

9. Uredništva časopisa PANONNIANA, Časopis za humanističke znanosti / Journal of Humanities, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Recenzent je lingvističkih naučnih radova inozemnih časopisa LINGUA MONTENEGRINA u Cetinju i časopisa Folia Onomastica Croatica koji izdaje Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu te Zbornika radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II (Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015.

Jedna je od urednica Zbornika tadova Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet / Matanović, Damir; Zieliński, Bogusław; Turbić Hadžagić, Amira; Berbić Kolar, Emina - Osijek - Poznanj: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku - Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju u Poznanju, 2018.

Članica je recenzentskog odbora domaćih časopisa:

Post Scriptum, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu - Pedagoški fakultet u Bihaću https://pfb.unbi.ba/wp-content/uploads/2013/05/PostScriptum-broj-3.pdf;

Radovi  - Filozofski fakultet u Sarajevu http://www.ff-eizdavastvo.ba/Docs/Lista_recenzenata_2016.pdf i

vanredni recenzent domaćeg indeksiranog časopisa  Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu - Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_8.pdf).

 Članica Naučnog odbora Zbornika objavljenih radova 7th International Scientific Research Congress, Ankara 2020. (http://www.ubaksymposium.org/Upload/editor/files/7_%20UBAK%20SOSYAL%20K%C4%B0TAP(2).pdf);

Predstavnica je BiH i članica Uredništva časopisa Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (SSAD) / The Journal of Strategic and Social Research (https://dergipark.org.tr/en/pub/sisad/board).

Stručni je konsultant za bosanski jezik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Republike Srbije i član Komisije za pripremu uvođenja nastave o romskom jeziku, književnosti, historiji i kulturi Roma u BiH.

Citirana je u više naučnih radova iz oblasti bosanskog jezika u zemlji i inostranstvu. 

Izabrana bibliografija

Knjige

 2011. Bosanični pravni tekstovi u srednjovjekovnoj Bosni, Gradačac: JU Javna biblioteka Alija Isaković.

2014.  Gramatika bosanskoga jezika: Udžbenik za 5. razred osnovne škole, (Koautor Bernes Aljukić), Beograd: Klett.

2017.  Gramatika bosanskoga jezika: Udžbenik za 6. razred osnovne škole, (Koautor Bernes Aljukić), Beograd: Zavod za udžbenike.

2018. BOSANSKOHERCEGOVAČKA PREZIMENA I. Prezimena po imenima navjestitelja Božije riječi, (Koautor Elvir Musić), Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za grad Zagreb i Zagrebački županiju, Zagreb.

2018.  Gramatika bosanskoga jezika: Udžbenik za 5. razred osnovne škole, (Koautor Bernes Aljukić), Beograd: Klett.

2019. Metodika nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, (Koautor Sead Nazibegović), Tuzla: Off-Set.

2019. Metodika početnog čitanja i pisanja, (Koautori Sead Nazibegović, Ruža Tomić), Tuzla: Off-Set.

2020. BOSANSKOHERCEGOVAČKA PREZIMENA II. Prezimena od ličnih imena koja potiču s islamskog orijenta. Sv. 1, (Koautor Elvir Musić), Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za grad Zagreb i Zagrebački županiju, Zagreb.

 

 

Poglavlja u knjigama

2020.Orijentalizmi u djelima dvaju bosanskohercegovačkih pisaca 20. stoljeća, Gökmen Kantar, Sibel Akova (ur.) Međukulturna komunikacija i Zapadni Balkan (koautori Gökmen  Kantar i Meliha Malikić) Ankara: BERİKAN YAYINEVİ, 25-57.

 

Članci

 2020. Historijski kontinuitet bosanskoga jezika i njegov kontakt s drugim jezicima, Dokąd zmierzasz, humanistyko? Tom jubileuszowy z okazji 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej / red. Jolanta Szarlej, Barbara Tomalak, Bielsko-Biała:  Wydawnictwo Naukowe ATH, 123-137.

 

2019. Leksika natpisa srednjovjekovne Bosne, Bosanski jezik u vremenu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija, Zagreb: KDBH Preporod & VBNMGZ, 301-318.

2019.Krajišnička pisma: naša višestoljetna baština s posebnim obzirom na antroponimiju, Zbornik radova. Međunarodni naučni skup: Stare i rijetke rukopisne knjige, Tuzla: Specijalna biblioteka “Behram-beg”, 83-98.

2018. Neki iščezli i preimenovani ojkonimi u Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka iz 1519. i 1533. godine. (Koautor Elvir Musić). Zbornik radova. Cetinjski filološki dani I.  Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje, 293-306.

2018.Lična imena u Rječniku karakteristične leksike u bosanskome jeziku Alije Isakovića, Zbornik radova. Naučna konferencija: Alija Isaković i bosanski jezik, Sarajevo: Institut za jezik, 172-183.

2017. Alija Isaković u kulturno-društvenom životu Bosne i Hercegovine, (Koautor Elvir Musić)  Diwan. Časopis za kulturu, godina XX, br. 45-46, Gradačac: Javana biblioteka “Alija Isaković” Gradačac, 101-107.  

2017. Fonetsko-fonološke osobitosti pravnih dokumenata iz 13. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 19, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 55-67.

2016.  Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka vojvodi Vukcu Hrvatiniću od 11. 8. 1366. godine pisane "pod Prozorom u Rami", Zbornik radova Bosanski ban Tvrtko “pod Prozorom u Rami”, Prozor-Sarajevo-Zagreb, 61-72.

2016.  Žargonizmi i frazeologizmi u govoru Lukavca i okoline,  (Koautorica Senita Husić) Zbornik radova sa naučne konferencije Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, održan 31. 10. 2015. u Lukavcu, Tuzla, 535-546.

2015. Neologizmi u razgovornome funkcionalnom stilu bosanskog jezika,(Koautorice Senita Husić, Azra Bešić)  III International scientific conference “Vocational rehabilitation: Current state, possibilities and perspectives", December, 10-13. 2015, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 407-4015.

2015. Deklinacija neličnih zamjenica u bosansko-humskim poveljama s posebnim osvrtom  na  zamjenice s navescima: -zi, -r/-re i –i, FILOLOGIJA No. 63, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 193-221.

2015. Osnovne grafetičke razine natpisa trebinjskog župana Grda, (Koautorica Samra Hrnjica) Post Scriptum, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Broj 4/5, Bihać, 45-50.

2014. Antroponimija u sevdalinkama s posebnim osvrtom na antroponimiju dobojskih sevdalinki, (Koautori Bernes Aljukić, Samra Hrnjica) Zbornik radova sa naučnog skupa Naslijeđe Doboja i okoline, održan 27. septembra u Doboju, 441-456.

2014. Razvoj bosančice u historiji bosanskoga jezika, Zbornik radova, Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost i perspektive, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, 279-300.

2013. Morphological knowledge in children with dyslexia, (Koautorice Mirela Duranovic, Sanela Tinjak), Journal of Psycholinguistic Research, 42, 6, 475-494.

2013. Komparacija pridjeva u bosaničnim pravnim tekstovima, Zbornik radova, XI međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 171-183.

2013. Antroponimija Gornje Azizije iz 1292. g. A. H. / 1875. A. D., Zbornik radova sa naučnog simpozija "150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije", Orašje,   249-267.

2013. Glagolski oblici krajišničkih pisama 17. stoljeća,Turbić-Hadžagić, A. (ur.) Zbornik radova, Grad na zrnu soli (Međunarodni znanstveni lingvistički skup), Tuzla: Bosansko lingvističko društvo i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, 430-439.

2012. Simbolika izraza i poruka inskribiranih bijeljinskih stećaka, (Koautorice  Zumreta Jamakosmanović, Indira Smajlović),  Zbornik radova sa naučnog skupa "Baština i naslijeđe Semberije", Sarajevo-Bijeljina, 97-105.

2011. Jezične osobitosti krajišničkih pisama 18. stoljeća, (Koautorica Almira Džanić),  Zbornik radova: Međunarodni naučni simpozij „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do  danas, Tuzla, 733-738.

2011. Promjena imenica u hrvatskoj listini Dubrovačkoga arhiva od 11. 6. 1253, (Koautorica Marica Petrović). LINGUA MONTENEGRINA,  časopis za  jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 7, Cetinje, 71-87.

2010. Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. stoljeća pisanih u „Sutisci“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa  Stoljeća Kraljeve Sutjeske, Kraljeva Sutjeska - Sarajevo, 33-50.

2010. Razvoj poluglasa u nekim bosansko-humskim poveljama, Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 117-124.

2010. Natpis Božićka Banovića kao medij i njegove jezične osobitosti, (Koautorica Zumreta Jamakosmanović), Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, Tuzla-Banovići, 37-42.

2009. Deklinacija ličnih zamjenica ja i ti u bosaničnim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 3, Cetinje, 213-229.

2009. Paleografske osobitosti Povelje Kulina Bana, Bosanski  jezik. Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  25-35.

2009. Deklinacija glavnih brojeva u bosansko-humskim poveljama od 12. do 15. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA,  časopis za  jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 4, Cetinje, 147-156.

2009. Osamstodvadeset godina povelje Kulina bana (1189-2009), BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 2, Tuzla, 35-40.

2006. Jezične osobitosti krajišničkih  pisama  17. stoljeća, Riječki filološki dani, knj. 6, (Zbornik radova s Međunarodnoga  znanstvenog skupa  Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004), Rijeka, 285-296.

2005. Neki primjeri antonima u poeziji Maka Dizdara, Granić, J. (ur.) Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike,  Zagreb-Split: Hrvatsko društvo za  primijenjenu lingvistiku – HDPL, 761-766.

2005. Uzvik HA, (Koautor Ahmet Kasumović) Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet  Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  63-72.

2005. Tragom paleografskih osobitosti bosansko-humskih povelja 12. i 13. stoljeća,  Bosanski jezik. Časopis za kulturubosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  73-106.

2005. Bosanski književni jezik (Prvi razvojni period od 9. do 15. stoljeća), Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga  književnog jezika, Filozofski fakultet  Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 137-160.

2004. Paleografske osobitosti ktitorsko-nadgrobnog natpisa sudije Gradiše, Zbornik radova, Vol. 31, br. 5, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla, 85-94.

2004. Paleografske osobenosti  Pisma bosanske kraljice Jelene Grube Dubrovniku od 5. 3. 1399, Glasnik arhiva i Društva  arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, God. 36/2000-1, Sarajevo, 121-131.

1999. Duži oblici genitiva, Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, 2, Tuzla, 86-96.

1999.  Duži oblici dativa i lokativa, Didaktički putokazi. Časopis za bosansku nastavu i praksu, 17, Zenica,  67-69.

1998. Najfrekventniji orijentalizmi u okolini Gračanice i Gradačca, Gračanički glasnik, br. 6, Gračanica, 100-105.