Dr. sc. Amira Turbić Hadžagić

Amira Turbić-Hadžagić, doktor je lingvističkih nauka i redovni profesor za užu naučnu oblast lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završila je gimnaziju,  a potom studije  srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog jezika i južnoslavenskih književnosti, razredne nastave i bosanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od 1985. godine radila je u nekoliko osnovnih škola, biblioteka, te u Učiteljskoj školi i gimnaziji, a od 1999. radi na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je postdiplomski studij iz lingvistike i 2003. godine odbranila magistarski rad Fonetske i paleografske osobitosti bosansko-humskih povelja (1189-1461). Doktorsku disertaciju Deklinabilne riječi bosaničnih pravnih tekstova od 12. do 15. stoljećaodbranila je na istome Fakultetu 2006. godine i stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane slavistika. Objavila je 7 knjiga i preko 50 naučnih i stručnih radova. Bila je mentor pri izradi pedesetak diplomskih radova, pet magistarskih i sedamnaest završnih magistarskih radova, triju doktorskih disertacija i sumentoricom na jednoj doktorskoj disertaciji.  Bila je profesor na postdiplomskom studiju lingvistike, master studiju iz bosanskog jezika i književnosti i doktorskom studiju lingvistike na Univerzitetu u Tuzli.

Osim na matičnome predavala je na univerzitetima u Sarajevu, Bihaću, Mostaru i Novom Pazaru, a gostovala je jednokratno u Rijeci te Osijeku na dodiplomskome i Doktorskome studiju Jezikoslovlje.
Objavljuje radove iz povijesti bosanskoga jezika i jezikoslovlja, onomastike, paleografije i savremenoga jezika u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je u domaćim i inozemnim istraživačkim projekatima, kao i u radu mnogih domaćih i međunarodnih simpozija, te skupova i konferencija o jeziku. Bila je voditelj je Postdiplomskoga studija Odsjeka za bosanski jezik i književnost iz područja Lingvistike, te Master studija za bosanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli i voditeljica Odsjeka za bosanski jezik i književnost u dva mandata: 2003-2005. i 2014-2016. Osnivač je i predsjednik Bosanskoga lingvističkog društva, te organizator Prvoga međunarodnoga znanstvenoga lingvističkg skupa u BiH 2007. godine. Bila je supredsjednik Organizacijskog odbora i član znanstvenoga odbora IV. Annual International Balkan History Research Symposium 2016. godine u Sarajevu. Član je: Redakcionog odbora i stručni saradnik Rječnika bosanskoga jezika Dževada Jahića pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Centar za leksikologiju i leksikografiju), kasnije VKBI; Istituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević” u Cetinju; Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL); Uredništva časopisa Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga jezika; Uredništva  časopisa LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književnaikulturnapitanja, Cetinje; Uredništva časopisa BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE, časopis za baštinu,  kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, Tuzla; Uredništva monografije: Tadeusz Mazowiecki, Izvještaji o stanju ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji: Izvještaji/Reports 1992-1995, Univerzitet u Tuzli, Tuzla; Redakcije Zbornika radova BosnaiHercegovinaoddolaskaOsmanlijado danas, (Međunarodni naučni skup), Tuzla; Redakcije Zbornikradova na Filozofskome fakultetu u Tuzli do 2007. godine; Uredništva časopisa Journal of Strategic and Social Researches, Turkiye (https://dergipark.org.tr/en/pub/sisad/board); Uredništva časopisa PANONNIANA, Časopis za humanističke znanosti / Journal of Humanities, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  Član je Naučno-savjetodavnog odbora na Međunarodnom  naučnom simpoziju „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas“ koji je održan na Univerzitetu u Tuzli,  te inozemnih organizacijskih i naučnih odbora https://www.isasor.org/sempozyum-kurullari; http://www.turkruskongresi.org/en-en//boards.html; 4th International Scientific Research Congress, Yalova 2019; 5th International Social and Education Sciences Studies Congress, Bursa 2019; II. International Turkish Russian World Congress on Academic Research, Ankara 2019; http://www.ubaksymposium.org/en-en//boards-social-and-edu-sciences-.html;The 7th International Scientific Research Congress - Social and Educational Sciences, Ankara 2020;

Recenzent je jezikoslovnih naučnih radova inozemnih časopisa LINGUA MONTENEGRINA u Cetinju i časopisa FoliaOnomasticaCroatica koji izdaje Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu te Zbornika radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II (Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015. Član je recenzentskog odbora domaćih časopisa: PostScriptum, časopiszaobrazovanje, naukuikulturu, koji izdaje Pedagoški fakultet u Bihaću https://pfb.unbi.ba/wp-content/uploads/2013/05/PostScriptum-broj-3.pdf; Radovi koju izdaje Filozofski fakultet u Sarajevu http://www.ff-eizdavastvo.ba/Docs/Lista_recenzenata_2016.pdf i vanredni recenzent domaćeg indeksiranog časopisa  Educa, časopiszaobrazovanje, naukuikulturu, koji izdaje Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru http://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/educa_8.pdf Bila je recenzent udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole pri Ministarstvu za  obrazovanje, nauku, kulturu i sport F BiH (2002-2007), te lingvističkih autorskih knjiga i studija. Bila je član Komisije za izradu zaključaka s Drugog simpozija o bosanskom jeziku koji je održan 12. i 13. marta 2015. godine u Sarajevu i Komisije za provjeru znanja bosanskog jezika (Rjesenje Ministarstva pravde Republike Srbije br. 119-01-00084/2015-22, Beograd 29. 015. 2015). Stručni je konsultant za bosanski jezik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Republike Srbije i član Komisije za pripremu uvođenja nastave o romskom jeziku, književnosti, historiji i kulturi Roma u BiH.Citirana je u više naučnih radova iz oblasti bosanskog jezika u zemlji i inozemstvu. 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

2011. Bosanični pravni tekstovi u srednjovjekovnoj Bosni, Gradačac: JU Javna biblioteka Alija Isaković.

2014.  Gramatikabosanskogajezika: Udžbenikza 5. razredosnovne škole, (Koautor Bernes Aljukić), Beograd: Klett.

2017.  Gramatikabosanskogajezika: Udžbenikza 6. razredosnovne škole, (Koautor Bernes Aljukić), Beograd: Zavod za udžbenike.

2018. BOSANSKOHERCEGOVAČKA PREZIMENA I. Prezimena po imenima navjestitelja Božije riječi, (Koautor Elvir Musić), Zagreb: Bošnjačka naconalna zajednica za grad Zagreb i Zagrebački županiju, Zagreb.

2018.  Gramatikabosanskogajezika: Udžbenikza 5. razredosnovne škole, (Koautor Bernes Aljukić), Beograd: Klett.

2019. Metodika nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, (Koautor Sead Nazibegović), Tuzla: Off-Set.

2019. Metodika početnog čitanja i pisanja, (Koautori Sead Nazibegović, Ruža Tomić), Tuzla: Off-Set.

Članci

 

2019.Krajišnička pisma: naša višestoljetna baština s posebnim obzirom na antroponimju, Zbornikradova. Međunarodninaučniskup: Stareirijetkerukopisneknjige, Tuzla: SpecijalnabibliotekaBehram-beg”, 83-98.

2018. Neki iščezli i preimenovani ojkonimi u DvaprvapopisaZvorničkogsandžakaiz 1519. i 1533. godine. (KoautorElvirMusić). Zbornikradova.CetinjskifilološkidaniICetinje:Fakultet za crnogorski jezik i književnostCetinje, 293-306.

2018. Lična imena u Rječniku karakteristične leksike u bosanskome jeziku Alije Isakovića, Zbornikradova. Naučnakonferencija: AlijaIsaković ibosanskijezik, Sarajevo: Institutzajezik, 172-183.

2017. Alija Isaković u kulturno-društvenom životu Bosne i Hercegovine, (Koautor Elvir Musić)  Diwan. Časopis za kulturu, godina XX, br. 45-46, Gradačac: Javana biblioteka “Alija Isaković” Gradačac, 101-107.  

2017. Fonetsko-fonološke osobitosti pravnih dokumenata iz 13. stoljeća, LINGUAMONTENEGRINA, časopiszajezikoslovna, književna i kulturnapitanja, br. 19, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 55-67.

2016.  Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka vojvodi Vukcu Hrvatiniću od 11. 8. 1366. godine pisane "pod Prozorom u Rami", Zbornik radova Bosanski ban Tvrtko “pod Prozorom u Rami”, Prozor-Sarajevo-Zagreb, 61-72.

2016.  Žargonizmi i frazeologizmi u govoru Lukavca i okoline,  (KoautoricaSenitaHusić) Zbornik radova sa naučne konferencije Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, održan 31. 10. 2015. u Lukavcu, Tuzla, 535-546.

2015. Neologizmi u razgovornome funkcionalnom stilu bosanskog jezika, (Koautorice Senita Husić, Azra Bešić)  III International scientific conference “Vocational rehabilitation: Current state, possibilities and perspectives", December, 10-13. 2015, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 407-4015.

2015. Deklinacija neličnih zamjenica u bosansko-humskim poveljama s posebnim osvrtoma na  zamjenice s navescima: -zi, -r/-re i –i, FILOLOGIJA No. 63, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 193-221.

2015. Osnovne grafetičke razine natpisa trebinjskog župana Grda, (Koautorica Samra Hrnjica) Post Scriptum, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Broj 4/5, Bihać, 45-50.

2014. Antroponimija u sevdalinkama s posebnim osvrtom na antroponimiju dobojskih sevdalinki, (Koautori Bernes Aljukić, Samra Hrnjica) Zbornik radova sa naučnog skupa Naslijeđe Doboja i okoline, održan 27. septembra u Doboju, 441-456.

2014. Razvoj bosančice u historiji bosanskoga jezika, Zbornik radova, Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost i perspektive, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, 279-300.

2013. Morphological knowledge in children with dyslexia, (Koautorice Mirela Duranovic, Sanela Tinjak), Journal of Psycholinguistic Research, 42, 6, 475-494.

2013. Komparacija pridjeva u bosaničnim pravnim tekstovima, Zbornik radova, XI međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 171-183.

2013. Antroponimija Gornje Azizije iz 1292. g. A. H. / 1875. A. D., Zbornik radova sa naučnog simpozija "150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije", Orašje,   249-267.

2013. Glagolski oblici krajišničkih pisama 17. stoljeća,Turbić-Hadžagić, A. (ur.) Zbornik radova, Grad na zrnu soli (Međunarodni znanstveni lingvistički skup), Tuzla: Bosansko lingvističko društvo i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, 430-439.

2012. Simbolika izraza i poruka inskribiranih bijeljinskih stećaka, (Koautorice  Zumreta Jamakosmanović, Indira Smajlović),  Zbornik radova sa naučnog skupa "Baština i naslijeđe Semberije", Sarajevo-Bijeljina, 97-105.

2011. Jezične osobitosti krajišničkih pisama 18. stoljeća, (Koautorica Almira Džanić),  Zbornik radova: Međunarodni naučni simpozij „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do  danas,  Tuzla, 733-738.

2011. Promjena imenica u hrvatskooj listini Dubrovačkoga arhiva od 11. 6. 1253, (Koautorica Marica Petrović). LINGUA MONTENEGRINA,  časopis za  jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 7, Cetinje, 71-87.

2010. Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. stoljeća pisanih u „Sutisci“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa  Stoljeća Kraljeve Sutjeske, Kraljeva Sutjeska - Sarajevo, 33-50.

2010. Razvoj poluglasa u nekim bosansko-humskim poveljama, Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 117-124.

2010. Natpis Božićka Banovića kao medij i njegove jezične osobitosti, (Koautorica Zumreta Jamakosmanović), Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, Tuzla-Banovići, 37-42.

2009. Deklinacija ličnih zamjenica ja i ti u bosaničnim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 3, Cetinje, 213-229.

2009. Paleografske osobitosti Povelje Kulina Bana, Bosanski  jezik. Časopis za kulturu bosanskogaknjiževnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  25-35.

2009. Deklinacija glavnih brojeva u bosansko-humskim poveljama od 12. do 15. stoljeća, LINGUA MONTENEGRINA,  časopis za  jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, br. 4, Cetinje, 147-156.

2009. Osamstodvadeset godina povelje Kulina bana (1189-2009), BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 2, Tuzla, 35-40.

2006. Jezične osobitosti krajišničkih  pisama  17. stoljeća, Riječki filološki dani, knj. 6, (Zbornik radova s Međunarodnoga  znanstvenog skupa  Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004), Rijeka, 285-296.

2005. Neki primjeri antonima u poeziji Maka Dizdara, Granić, J. (ur.) Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike,  Zagreb-Split: Hrvatsko društvo za  primijenjenu lingvistiku – HDPL, 761-766.

2005. Uzvik HA, (Koautor Ahmet Kasumović) Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet  Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  63-72.

2005. Tragom paleografskih osobitosti bosansko-humskih povelja 12. i 13. stoljeća,  Bosanski jezik. Časopis za kulturubosanskoga književnog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla,  73-106.

2005. Bosanski književni jezik (Prvi razvojni period od 9. do 15. stoljeća), Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga  književnog jezika, Filozofski fakultet  Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 137-160.

2004. Paleografske osobitosti ktitorsko-nadgrobnog natpisa sudije Gradiše, Zbornik radova, Vol. 31, br. 5, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tuzla, 85-94.

2004.Paleografske osobenosti  Pisma bosanske kraljice Jelene Grube Dubrovniku od 5. 3. 1399, Glasnik arhiva i Društva  arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, God. 36/2000-1, Sarajevo, 121-131.

1999. Duži oblici genitiva, Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, 2, Tuzla, 86-96.

1999.  Duži oblici dativa i lokativa, Didaktički putokazi. Časopis za bosansku nastavu i praksu, 17, Zenica,  67-69.

1998. Najfrekventniji orijentalizmi u okolini Gračanice i Gradačca, Gračanički glasnik, br. 6, Gračanica, 100-105.