Dr. sc. Asim Pandžić

Dr. sc. Asim Pandžić rođen je 1974. godine u Gradačcu. Fakultet političkih nauka u Sarajevu, upisao je 1998. godine. Diplomirao 2002. godine na Odsjeku za socijalni rad. Međunarodni postdiplomski studij ''Menadžment u socijalnom radu'' upisao je školske 2006. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Magistrirao je 2009. godine na temu 'Menadžment kvalitete – vrijednosna kategorija socijalnog rada'. Doktorsku disertaciju Modeliranje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i evropski standardi socijalnih prava odbranio je 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. U saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast ''Teorijske discipline, rehabilitacija i menadžment'' na Univerzitetu u Tuzli izabran je 2007. godine. U zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menadžment“ izabran je 2010. godine. Za istu užu naučnu oblast izabran je u nastavničko zvanje docenta 2014. godine. Aktivano radi i u nevladinom sektoru. Obavljao je funkciju projekt menadžera i direktora Udruženja „Familija“ i predsjednik je Udruženja „Centar za socijalne inovacije“. U svojstvu mentora izveo je 6 magistara socijalnog rad na Univerzitetu u Tuzli. Uža područja naučno-istraživačkog interesovanja su mu: socijalna politika, socijalna i dječija zaštita, menadžment u socijalnom radu.  U toku svog naučnog i stručnog rada objavio je znatan broj naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, te više publikacija, priručnika i knjiga. Učestvovao je u mnogobrojnim kako domaćim tako i međunarodnim naučno-istraživačkim i razvojnim projektima.Trenutno obavlja funkciju vršioca dužnosti prodekana za nastavu i studentska pitanja.

 

Objavljene knjige

 

2016. Socijalizacija djece i rizici na Internetu, Centar za socijalne inovacije Tuzla. 

2015. Menadžment u socijalnom radu – unapređenje kvaliteta socijalne zaštite, Centar za socijalne inovacije, Tuzla.

2015. Sistem integrirane zaštite djece od zloupotrebe putem Interneta – prtevencija, socijalna podrška i intervencija, Centar za socijalne inovacije, Tuzla.

2015. Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj meloljetničke delinkvencije u posratnoj Bosni i Hercegovini, OFF-SET, Tuzla. 

2012. Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona, Grin doo Gračanica.

2010. Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu – supervizija i menadžment, Banja Luka.

 

Objavljeni naučni radovi:

 

2016. Orijentacija institucija socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini prema kvaliteti, DHS - Društvene i humanističke studije: časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli,  str. 355 – 382, Tuzla.

2016. Kapacitet institucija socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini za kvalitetno pružanje socijalnih usluga, IV. Mednarodna znanstvena konferenca „Izzivi in težave sodobne družbe“, Znanstvena monografija „Novodobni izzivi družbe“, str. 134 – 144., Rakičan, Slovenija.

2016. Povezanost društvenog konteksta socijalizacije i etiologije maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini, VII Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ 24.-26.06.2016. Tuzla, Bosna i Hercegovina.

2015. Menadžment institucija socijalne zaštite i evropski standardi kvaliteta socijalnih usluga; Naučna monografija „Menadžment u socijalnom radu – unapređenje kvaliteta socijalne zaštite, Centar za socijalne inovacije str: 19 – 56., Tuzla.

2015. Upravljanje javnim transferima u socijalnoj zaštiti – neophodnost reforme, Naučna monografija „Menadžment u socijalnom radu – unapređenje kvaliteta socijalne zaštite, Centar za socijalne inovacije, str: 187 – 230., Tuzla.

2013. Orijentiranost sistema socijalne zaštite prema korisnicima socijalnih prava i usluga socijalnog rada, Časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada „Socijalna politika“ ISDN 0038-0091, UDK 364, god. 48 No 1/2013, str. 101 – 127, Institut za političke studije, Beograd

2013. Influince of ecologica systems theory to the modern understanding of the socialization of youth and social development of the community, Znanstvena monografija,  Okoljsko izboraževanje za 21. stoljetje, COBISS.SI-ID 73596673, str. 84 – 94, Vol. 10. Univerza v Maribor, Pedagoška fakulteta Maribor in RIS Dvorec Rakičan, Maribor.

2012. Pristupačnost usluga u sistemu socijalne zaštite Bosne i Hercegovine, Časopis za defektološka, pedagoška, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju „Defektologija“, 2012; 18 (1); ISSN 1512-6994; str. 9-17, Vol. 8. Tuzla

2012. Preovladavanje socijlanih rizika u Bosni i Hercegovini – izazov za sistem socijalne zaštite; Zbornik radova „Rizici i izazovi socijalnih reformi“, Fakultet političkih nauka Beograd, ISDN 978-86-84031-57-2. STR. 173 – 193, Vol. 20., Beograd.

2012. Ostvarivanje socijalne kohezije i solidarnosti u Boisni i Hercegovini, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse „Socijalna misao”, ISSN – 0354-401X, broj 3, 2012/3, str. 81 – 117, Vol. 36, Beograd

2012. Aktivne mjere na tržištu rada u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Zbornik radova II Međunarodnog naučnog skupa o ekonomskom razvoju i životnom standardu EDASOL 2012, Panevropski Univerzitet Apeiron, str 342. ISBN 978-99955-49-93-0, Banja Luka.

2011. Stavovi stručnih radnika u institucijama socijalne zaštite o položaju profesije socijlanog rada u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, ISSN 1512-6021, str. 109 – 130, Vol. 34, br. 11, Tuzla.

2011. Praktikum za socijalne radnike o pojavi i pojavnim oblicima radne eksploatacije djece, trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, prostitucije, pornografije i pedofilije, predstavljanje knjige, Bosna i Hercegovina 2010.godine, Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije, »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne iskljuèenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«, Filozofski fakultet Mostar, Bosna i Hercegovina, 20. - 23. listopada 2010. godine,  str 83-103.

2010. Menadžment ljudskih resursa u organizacijama socijalnog rada,Časopis za defektološka, pedagoška, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju Defektologija, 2010; 16 (1); ISSN 1512-6994; str. 1- 8, Vol. 8. Tuzla

2010. Samoprocjena izloženosti stresu stručnih radnika u socijalnom radu,Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse Socijalna misao, ISSN – 0354-401X, broj 66, 2010/2, str. 71 – 86, Vol. 15, Beograd.

2010.  Značaj upravljanja kvalitetom u socijalnom radu i institucijama socijalne zaštite,  Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, ISSN 1512-6021, str. 181 – 196, Vol. 16, Tuzla.

2009. Mjerenje kvalitete u socijalnom radu, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse ''Socijalna misao'' ISSN – 0354-401X, broj 64, 2009/4, str. 123 – 149, Vol. 26. Beograd.

2009. Oblici socijalnih usluga nevladinih organizacija na području Tuzlanskog kanton,Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse Socijalna misao, ISSN – 0354-401X, broj 64, 2009/4, str. 179 – 191, Vol. 12, Beograd.

2009. Socijalna integracija povratnika na područje sjeveroistočne BiH, Zbornik radova “Socijalna reintegracija”, str. 26 – 35, Vol. 9. publikovan u okviru projekta ''Poboljašanje socijalnih službi i uloge istraživanja u obalsti socijalnog rada'' u saradnji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Basel – Švicarska. Tuzla

2009. Ispitivanje problema socijalnih institucija i organizacija u radu na povratku žrtava nasilja u lokalnu zajednicu na području Tuzlanskog kantona, Zbornik radova “Socijalna reintegracija” str. 17 - 25. Vol. 8. publikovan u okviru projekta ''Poboljašanje socijalnih službi i uloge istraživanja u obalsti socijalnog rada'' u saradnji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Basel – Švicarska, Tuzla.

 

Objavljeni priručnici i stručne publikacije

 

2016. Zaštita djece od zloupotrebe na Internetu, Priručnik za trenere, El – Kalem, Sarajevo.

2016. Kako zaštititi djecu na Internetu, Priručnik za roditelje, El – Kalem, Sarajevo.

2016. Sigurnost djece na Internetu, Priručnik za djecu, El – Kalem, Sarajevo.

2013. Sigurnost i zaštita djece na Internetu, Priručnik za roditelje, Centar za socijalne inovacije, Tuzla.

2013. Sigurno na Internteu, Priručnik za djecu, Centar za socijalne inovacije, Tuzla.

2011. Ja sam ti drug - Program podrške djeci bez roditeljskog staranja u institucijama socijalne zaštite, Familija, Tuzla.

2010. Praktikum za socijalne radnike o pojavi i pojavnim oblicima radne eksploatacije djce, trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, prostitucije, pornografije i pedofilije,CRS i Ministarstvo sigurnosti BiH Sarajevo.

2010. Minimalni standardi za: smještaj u drugu porodicu, dječija sela, institucionalni smještaj djece bez roditeljskog staranja, dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju i rano otkrivanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju, Save the Children UK, Sarajevo.

2010. Kako aktivno učestvovati? iskustvo zasnovano na praksi, Familija, Tuzla.

2006. Volonterski rad šta i kako, Publikacija o volonterskom radu, Familija, Tuzla.

 

Međunarodni naučno-istraživački projekti:

 

 1. „Poboljšavanje transdisciplinarnih istraživanja i saradnje u socijalnom planiranju u vezi sa maloljetničkom delinkvencijom u kontekstu Bosne i Hercegovine“ - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2014 – 2016. godine,  Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni: Institut za socijalno planiranje i urbani razvoj Univerziteta primijenjenih znanosti i umjetnosti sjeverozapadne Švicarske Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko- rahabilitacijskog fakultet), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Vive Žene Tuzla.  
 2.  „Uticaj različitih konteksa socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije“ - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2010 -2013. godine,  Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni Univerzitet primijenjenih znanosti Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko- rahabilitacijskog fakultet) i Vive Žene Tuzla, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Švicarske sa zemljama zapadnog Balkana.  
 3.  „Poboljšanje socijalnih službi i uloga istraživanja u oblasti socijalnog rada“ - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2008 -2009. godine, Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni Univerzitet primijenjenih znanosti Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko- rahabilitacijskog fakultet) i Vive Žene Tuzla, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Švicarske sa zemljama zapadnog Balkana.

 

Domaći naučno-istraživački projekti

 

 1. Sigurnost i zaštita djece na Internetu” -  voditelj istraživačkog tima u projektu. Naučnostraživački dio projekata realiziran u partnerstvu Centra za socijalne inovacije i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u periodu 2015 - 2016 godine.
 2.  „Osnaživanje osoba s invaliditetom za (samo)zapošljavanje“ - voditelj istraživačkog tima u projektu. Naučnoistraživački projekt realiziran od strane Centra za socijalne inovacije u periodu 2015 i 2016 godine.
 3.  „Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona“ - član istraživačkog tima u projektu. Naučnoistraživački projekt realiziran od strane Centara za socijalne inovacije u toku 2011 godine.
 4. ''Studija funkcija u socijalnoj zaštiti i inkluzije za djecu u BiH'' - član istraživačkog tima u projektu. Naučnoistraživački projekt finansiranog od strane UNICEF-a u okviru SPIS projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” o realiziran od strane Prism-research Sarajevo u toku 2010 godine.
 5.  ‘‘Participacija djece bez roditeljskog staranja u donošenju odluka koje se tiču njihovog zbrinjavanja‘‘ - istraživač u naučnoistraživačkom projektu Save the Children UK / USAID u toku 2007 godine.

 

Razvojni projekti:

 

 1. “Sigurnost i zaštita djece na Internetu”,  stručni saradnik na projektu, finansijski podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i Kinderpostzegels Nederlands, implementiran od strane Udruženja „Centar za socijalne inovacije“ u periodu 2013. – 2016. godine.
 2. „Kvaitetniji socijalni menadžemnt za kvalitetniji život djece“ koordinator projekta, finaksijski je podržan od strane Ministarstva rada i socijlne politike Tuzlanskog kantona, implementiran od strane Udruženja „Centar za socijalne inovacije“ u toku 2013. godina.
 3. „Zaštita djece od zlostavljanja putem interneta“ - koordinator projekta,finaksijski je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, implementiran od strane Udruženja „Centar za socijalne inovacije“ u periodu 2012. i 2013. godina.
 4. „Mreža socijalne pomoći’’-koordinator projekta, finaksijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalne politike Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, implementiran od strane Udruženja „Centar za socijalne inovacije“ u periodu 2011. i 2012. godina.
 5. „Partnerstvom do socijalnog uključivanja'' – stručni saradnik na projektu, finansiran od strane Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘ u periodu 2010. i 2011. godine.
 6.  „Moj novi prijatelj’’ - koordinator projekta, finaksijski je podržan od strane Općine Tuzla i od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, implementiran od strane Udruženja „Centar za socijalne inovacije“ u toku 2011. godine.
 7. Osiguravanje prava na kvalitetnu socijalnu zaštitu za kvalitetniji  život ugroženih kategorija djece BiH‘‘ - član koordinacionog tima za izradu standarada u oblasti socijalne i dječije zaštite,finansiran od strane Evropske komisije a implementiran od strane Save the Children UK u periodu od 2007 – 2010.godine.
 8. „Osnaživanje djece, njihovih skrbnika i civilnog društva da učestvuju u planiranju i praćenju usluga socijalne i dječije zaštite"  - koordinator projekta, finansiran od strane Europske komisije i SC UK, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘ u periodu 2007 – 2010. godine.
 9. „Pravo na školu bez nasilja'' - koordinator projekta, finansiran od strane od strane Vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,  implementiran od strane Udruženja „Centar za socijalne inovacije“ u periodu 2009. i 2010. godine.
 10. „Podrška djeci i hraniteljskim porodicama’’ - koordinator projekta, finansiran od strane Vlade Tuzlanskog kantona, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘u toku 2009. godine.
 11.  „Klubovi djece bez roditeljskog staranja i hranitelja“ - koordinator projekta, finansiran od strane Vlade Tuzlanskog kantona, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘ u toku 2008. godine.
 12. Osnaživanje djece i hranitelja’’ - koordinator projekta, finansiran od strane Vlade Tuzlanskog kantona, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘u toku 2008. godine.
 13. Znam kako poslije osamnaeste'' - koordinator projekta, finansiran od strane Vlade Tuzlanskog kantona, implementiranog od strane UH TK ‘‘Familija‘‘ u toku 2008. godine.
 14. „Hoću da učim hoću da znam'' - koordinator projekta, finansiran od strane od strane Vlade Tuzlanskog kantona dva puta, implementiran od strane Udruženja „Centar za socijalne inovacije“ u toku 2007. i 2008. godine.
 15. „Psiho-socijalna podrška djeci bez roditeljskog staranja“ - koordinator projekta, finansiran od strane Vlade Tuzlanskog kantona, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘u toku 2007. godine.
 16. „Linija za pomoć hraniteljskim porodicama i djeci bez roditeljskog staranja" - koordinator projekta, finansiran od strane Vlade Tuzlanskog kantona, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘u toku 2006. godine.
 17. „Zaštita i podrška djeci bez roditeljskog staranja kroz razvoj hraniteljastva TK i drugim područjima BiH" - projekt menadžer projekta, finansiran od strane USAID-a, implementiran od strane UH TK ‘‘Familija‘‘u periodu 2004. – 2007. godine.