Dr. sc. Emina Begović

     Emina Begović rođena je 25. 11. 1979. godine u Tuzli. Završila je 1998. godine Gimnaziju „Meša Selimović“ opći smjer. Akademiju likovnih umjetnosti, u klasi profesora Radoslava Tadića, na Univerzitetu u Sarajevu završila je 2004. godine stekavši zvanje profesor likovnog odgoja i obrazovanja. Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Tuzli, studijski odsjek Pedagogija, upisala je 2005/06 godine. Magistarski rad Nastava likovnog odgoja u funkciji razvoja stvaralačkih sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole odbranila je 2007. godine, i time stekla pravo na naučni stepen  magistar društvenih nauka iz područja pedagogije. Doktorsku tezu Art terapija i socijalizacija djece s problemima u ponašanju odbranila je 25.05 2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Time je stekla zvanje doktora pedagoških nauka. U saradničko zvanje asistent birana je 2004. godine na predmetima Metodika nastave likovne kulture I i Metodike nastave likovne kulture II. U saradničko zvanje viši asistent birana je 2008. na naučnu oblast Razredna nastava. U nastavničko zvanje docent birana je 2014. na oblast Primijenjene naučne pedagoške discipline na odsjeku Pedagogija-psihologija. U akademskoj 2014. godini povjerena joj je funkcija voditelja Odsjeka za predškolski odgoj, koju je obnašala naredne tri godine.

 

Bibliografija

 

Univerzitetski udžbenik

 

2016. Biologija - nauka i nastava. Univerzitet u Tuzli.

 

Naučni radovi u časopisima

 

2005. Evaluacija postignutih rezultata u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog, jezika i književnosti u uvjetima integracije.  Naša škola - Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Godina LI (Vanredni broj): 109-116.

2006. Uticaj rehabilitacijskog tretmana u radu s učenicom usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Defektologija. God IX (12): 151-157.

2008. Stavovi nastavnika razredne nastave o nastavi likovnog odgoja u nižim razredima osnovne škole. Naša škola - Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. God LIV 44: 109-125.

2009. Slušno i vidno pamćenje učenika kao važan preduslov za školsko učenje.Naša škola - Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Godina LV BROJ 49(219): 47-66.

2009. Slušna percepcija kao važan faktor u praćenju nastave učenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima inkluzije. Didaktički putokazi - Časopis za nastavnu teoriju i praksu, godina XV (52): 32-37.

2016. Primjena faktorske analize u istraživanju  efekata art terapije na djecu sa problemima u ponašanju. EDUCA, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu,Nastavnički fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (in press)

 

 

Naučni radovi u Zbornicima radova sa kongresa i simpozijuma sa međunarodnim učešćem u  BiH

 

2012. Znanja i informisanost omladine o AIDS-u u nekim tuzlanskim osnovnim školama. Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport”, Banjaluka 6.9-9.9. 2012. Zbornik radova 212-218.

2013. Učestalost defektnog viđenja crvenog i zelenog dijela spektra u uzorku stanovništva iz Lukavca. Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa. „Pravo i izazovi XXI vijeka“, Evropski Univerzitet Brčko Distrikt, 28.02.2013.

2013. Uticaj likovne art terapije na jačanje pozitivnih emocija učenika višeg osnovnoškolskog uzrasta. Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 5.- 8. 09. 2013. Zbornik radova 1: 169-174.

2015. Prevencija neprihvatljivog ponašanja kod učenika srednjih škola u Brčkom i Banja Luci. Zbornik radova sa III Međunarodnog naučnog skupa: Katastrofe, prevencija i saniranje posljedica. Brčko, mart 2015. 207-226.

2015. Interaktivne muzičke radionice u uticanju odgojnog djelovanja.  Zbornik  radova  II  međunarodnog naučnog  skupa  ERF  pod nazivom Stanje, mogućnosti i perspektive, Tuzla, 395-405.

      2015. Moralna samosvijest u nastavi muzičke kulture, Naučni skup Muzička pedagogija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, u organizaciji Muzikološkog društva Federacije BiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu - Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Naučni radovi u Zbornicima radova  sa kongresa i simpozijuma sa međunarodnim učešćem u inozemstvu

 

2006. Obrazovna dostignuća učenika usporenog kongitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa.  „Book of Abstracts. The 4th International Simposium on Complementary Supportive Therapies „Art and Science in Life Potential Development“ Congress Centre “Brioni", Pula, Croatia, May 24-28.

2006. Raširenost pijenja i alkoholizma među učenicima srednje škole. The 4th International Simposium on Complementary Supportive Therapies „Art and Science in Life Potential Development“ Congress Centre “Brioni", Pula, Croatia, May 24-28.

2006. Obrazovna dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa. Zbornik sa naučnog skupa “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“. Pula (24-28.maj, 2006): Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju

2014. Analiza učestalosti defektnog viđenja boja u romskim populacijama tuzlanske regije. Zbornik radova, 4. Međunarodni kongres Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na zdravlje ljudi.Association of Geophysicists and Envioronmentalists of Serbia (2014). 376-386.

2014.  Antisocijalno ponašanje mladih srednjoškolskog uzrasta u Zenici. Zbornik radova, 4. Međunarodni kongres Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na zdravlje ljudi.Association of Geophysicists and Envioronmentalists of Serbia (2014). 299- 313.

2015. Učestolost pušenja, konzumiranja droga i alkohola kod adolescenata na području Tuzle. Zbornik radova, 5. Međunarodni kongres Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na zdravlje ljudi.Association of Geophysicists and Envioronmentalists of Serbia (2015). 63-77.

2016. The  Role of Teachers in Visual Communication and Cognitive Interaction in Modern Educational- Artistic Process. The Teacher of the Future. Ninth International Scietific Conference 17-19.6.2016, Durres, Rebublic of Albania, 509-514.

 

Cerifikati

 

Sertifikat o učešću na međunarodnom naučnom skupu “Pravo i izazovi dvadesetprvog vijeka” Evropski Univerzitet, Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina, 28.02 2013.

Certifikat o učešću Begović Emine kao predavača na stručnom skupu „Ekologija, zdravlje, rad, sport” koji se održao u Banjojluci od 6.- 9. septembra 2013. godine.

 

Projekti

 

„Relacije između stepena uhranjenosti i socioekonomskog statusa studenata sa područja Tuzle“.Projekat odobren od Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, 2014. godina.