Dr. sc. Erna Lučić

Dr. sc. Erna Lučić rođena je 28.02.1969. godine u Sarajevu. Studij socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu je uspješno okončala 1996. godine i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika. U periodu od 1993. do 1995. godine radila u Državnoj komisiji za istraživanje ratnih zločina u Živinicama. U Centru za socijalni rad u Živinicama radila od 1996. do 2008. godine. U maju 2007. godine izbrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad u lokalnoj zajednici na Odsjeku za socijalni rad Filozofskog fakulteta u Tuzli u svojstvu spoljnjeg saradnika. Radni odnos na ovom fakultetu zasnovala je 2008. godine. Postidiplomski studij, smjer "Menadžment u socijalnom radu" upisala je 2006. godine. Studij su organizovali Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Filozofski fakultet u Banjaluci i Fakultet društvenih nauka, Odsjek za socijalni rad Univerziteta u Geteborgu, Švedska. Studij je uspješno okončala odbranom magistarskog rada na temu "Sindrom sagorijevanja socijalnih radnika i direktora u djelatnosti socijalne zaštite" 09.10.2009. godine i stekla zvanje magistra nauka socijalnog rada. U zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast "Teorija i metodologija socijalnog rada” na Odsjeku za socijalni rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli izabrana je 2011.godine. Samostalno ili u koautorstvu objavila je više naučnih i stručnih radova iz oblasti socijalnog rada. Kao član i koordinator učestvovala u više domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Pohađala je brojne seminare i učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima, konferencijama i drugim naučnim skupovima. Doktorsku disertaciju na temu “Socijalni rad u školi kao faktor prevencije poremećaja u ponašanju učenika” je odbranila 31.01.2014.godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U julu mjesecu 2014.god. izabrana u zvanje docenta na užu naučnu oblast “Teorija i metodologija socijalnog rada” na Filozoskom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje izvodi nastavu na dodiplomskom studiju (prvi ciklus) na studijskom odsjeku za socijalni rad iz predmeta: „Socijalni rad s pojedincem i obitelji“, „Socijalni rad s grupom”, „Socijalni rad u školskim ustanovama”, „Socijalni rad u lokalnoj zajednici I”, „Zastupanje u socijalnom radu“, „ Socijalna rehabilitacija“, „Historija i etika socijalnog rada“ i na  Odsjeku Poremećaji u ponašanju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu na predmetu „Osnove socijalnog rada”. Angažovana je u nastavnom procesu master studija (drugi ciklus) u izvođenju nastave na predmetu „Metodski postupci u socijalnom radu“.

 

Objavljene knjige

 

2016. Socijalna gerontologija, OFF-SET, Tuzla. 

2015. Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj meloljetničke delinkvencije u posratnoj Bosni i Hercegovini, OFF-SET, Tuzla. 

2012. Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona, Grin doo Gračanica.

 

Objavljeni naučni radovi:

 

   2016. Socijalni rad u školi-karika koja nedostaje?, DHS - Društvene i humanističke studije: časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli,  ISSN 2490-3604, broj 1, str. 403 – 414, Vol.I, Tuzla.

   2016. Cjeloživotno učenje kao faktor u smanjenju siromaštva, koautor: Nusreta salić, DHS - Društvene i humanističke studije: časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli,  ISSN 2490-3604, broj 1, str. 383 – 400, Vol.I, Tuzla.

2015. Teorijsko razumjevanje pojave sindroma sagorijevanja socijalnih radnika i menadžera u socijalnom radu; Naučna monografija „Menadžment u socijalnom radu – unapređenje kvaliteta socijalne zaštite”, Centar za socijalne inovacije, str: 305– 330., Tuzla.

            2012. (Ne)vidljivost beskućništva u Bosni i Hercegovini, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse „Socijalna politika“,  ISSN 0354-401X, broj 4, 2012/4, str. 103 – 115, Vol.19, Beograd

2012. Uloga socijalnog radnika u radu s ovisnicima o alkoholu – analitički pristup. Zbornik radova, Prvi alkohološki simpozij Bosne i Hercegovine s međunarodinim učešćem, pod nazivom ‘’Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja”, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, ISBN 978-9958-623-03-5, 23.-24.4.2010, str.139-149, Tuzla.

2011. Društveni aspekti prevencije profesionalnog stresa i sagorijevanja stručnjaka u oblasti socijalnog rada, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Tuzli, ISSN 1512-6021, str. 59 – 71, Vol. 34, br. 11, Tuzla.

   2011. Izvori profesionalnog stresa i sagorijevanja stručnjaka u području socijalnog rada, Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“, Filozofski fakultet, Mostar, Bosna i Hercegovina, ISBN 978-953-56322-1-4, 20. – 23.10.2010., str. 639.-653, Zagreb.

2010. Menadžment ljudskih resursa u organizacijama socijalnog rada, Časopis za defektološka, pedagoška, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju Defektologija, 2010; 16 (1); ISSN 1512-6994; str. 1- 8, Vol. 8. Tuzla

2010. Samoprocjena izloženosti stresu stručnih radnika u socijalnom radu, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse Socijalna misao, ISSN – 0354-401X, broj 66, 2010/2, str. 71 – 86, Vol. 15, Beograd.

2009. Mjerenje kvalitete u socijalnom radu, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse ''Socijalna misao'' ISSN – 0354-401X, broj 64, 2009/4, str. 123 – 149, Vol. 26. Beograd.

2009. Ocjena uloge i mogućnosti škole u prevenciji pojave maloljetničke delinkvencije u lokalnoj zajednici, Časopis za defektološka, pedagoška, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju Defektologija, ISSN 1512-6994, broj 2,str.184-190, Vol.15,Tuzla.

2009. Oblici socijalnih usluga nevladinih organizacija na području Tuzlanskog kantona, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse Socijalna misao, ISSN – 0354-401X, broj 64, 2009/4, str. 179 – 191, Vol. 12, Beograd.

2009. Socijalna integracija povratnika na područje sjeveroistočne BiH, Zbornik radova “Socijalna reintegracija”, str. 26 – 35, Vol. 9. publikovan u okviru projekta ''Poboljašanje socijalnih službi i uloge istraživanja u obalsti socijalnog rada'' u saradnji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Baselu – Švicarska. Tuzla

2009. Ispitivanje problema socijalnih institucija i organizacija u radu na povratku žrtava nasilja u lokalnu zajednicu na području Tuzlanskog kantona, Zbornik radova “Socijalna reintegracija” str. 17 - 25. Vol. 8. publikovan u okviru projekta ''Poboljašanje socijalnih službi i uloge istraživanja u obalsti socijalnog rada'' u saradnji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Basel – Švicarska, Tuzla.

2008. Porodica kao etiološki faktor pojave maloljetničke delinkvencije. Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, ISSN 1521-6021, str. 281-290, Vol. 32, br. 9, Tuzla.

 

 Međunarodni naučno-istraživački projekti:

 

1.„Poboljšavanje transdisciplinarnih istraživanja i saradnje u socijalnom planiranju u vezi sa maloljetničkom delinkvencijom u kontekstu Bosne i Hercegovine“ - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2014 – 2016. godine,  Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni: Institut za socijalno planiranje i urbani razvoj Univerziteta primijenjenih znanosti i umjetnosti sjeverozapadne Švicarske Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko-rahabilitacijski fakultet), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Vive Žene Tuzla.  

2."Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira" - administrativni koordinator projekta, trajanje projketa 2012-2014. godine. Regionalni program Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava (NHC) razvijen je s općim ciljem razvijanja saradnje u oblasti interkulturalog razumijevanja, ljudskih prava i pomirenja. Partneri u projektu: Univerzitet u Tuzli, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr. Lazar Vrkatić” Novi Sad i Buskerud University College. 

3. „Uticaj različitih konteksa socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije“ - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2010 -2013. godine,  Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni Univerzitet primijenjenih znanosti Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko-rahabilitacijski fakultet) i Vive Žene Tuzla, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Švicarske sa zemljama zapadnog Balkana.  

4. „Poboljšanje socijalnih službi i uloga istraživanja u oblasti socijalnog rada“ - član istraživačkog tima u projektu, trajanje projekta 2008-2009. godine, Naučnoistraživački projekti u koji su uključeni Univerzitet primijenjenih znanosti Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli (Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Edukacijsko-rahabilitacijski fakultet) i Vive Žene Tuzla, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Švicarske sa zemljama zapadnog Balkana.