Dr. sc. Hariz Šarić

   

 Hariz Šarić doktor je socijalnog rada i redovni profesor za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završio je studij - Vojnu Akademiju 1985. godine u Sarajevu. Od 1985. do 2004. godine kao profesionalno vojno lice uspješno je obavljao komandne i rukovodne dužnosti.

 

Na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu 2000. godine je magistrirao i stekao naučni stepen magistra nauka socijalnog rada. Doktorsku disertaciju je odbranio 2005. godine na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu i stekao naučni stepen doktora nauka socijalnog rada.

 

U naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast „Socijalna patologija“ izabran je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Posebna područja socijalnog rada“ izabran je 2012. godine, a u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ izabran je 2018. godine.

 

Učestvovao je u realizaciji više međunarodnih i domaćih naučno-istraživačkih projekata.

 

Kao mentor, izveo je trinaest magistara i jednog doktora nauka socijalnog rada na Univerzitetu u Tuzli. Objavio je deset knjiga, te preko trideset naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Učestvovao je u radu više naučnih skupova i konferencija, seminara i okruglih stolova. Uža područja naučno-istraživačkog interesovanja su mu: socijalna patologija, nasilje u porodici, ovisnosti, socijalna gerontologija. Voditelj je studijskog odsjeka socijalnog rada Filozofskog fakulteta u Tuzli od 2012.

Izabrana bibliografija

 Objavljene knjige

 2018. Socijalni kapital i socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine (naučna monografija), IN SCAN, Tuzla.

2016. Fenomen prosjačenja kao socijalni problem (Naučna Monografija), Planjax komerc, Tešanj.

2016. Socijalna gerontologija, (Naučna knjiga), OFF-SET, Tuzla

2015. Utjecaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u postratnoj Bosni i Hercegovini - preporuke za mjere prevencije i intervencija (Naučna monografija), OFF-SET, Tuzla

2012. Nasilje porodici , P.N.T., Tuzla

2012. Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona - Istraživačka studija, Grin doo, Gračanica

2010. Socijalni rad s ovisnicima, (Univerzitetski udžbenik), OFF-SET, Tuzla

2008. Crveni križ / krst općine Tuzla (95 godina humanitarnog rada), (Monografija), Crveni križ Općine Tuzla, OFF-SET, Tuzla

2008. Sociopatološke manifestacije kod djece i mladih, OFF-SET, Tuzla

2008. Prostitucijostale pojave socijalne patologije, OFF-SET, Tuzla

2000. Uzroci i pokazatelji suicida u TK 1992–1998, JU Narodna i univerzitetska biblioteka, Tuzla

 

Članci

2018. Socijalni faktori vršnjačkog nasilja na području Srednjobosanskog kantona, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću br. 9, Univerzitet u Bihaću, Bihać.

2017. Significanceof Social Capital in Socio-economic Development of Bosnia and Herzegovina, International Business Research; Vol 10, No 3, Publishedby Canadian Centerof Science and Education, URL: https://doi.org/10.5539/ibr.v10n3p169.

2017. Stavovi studenata o vezi između turskih serija i estetski obilježenog društvenog ponašanja mladih, DHS– Društvene i humanističke studije, Časopis Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Godina II, broj 2, str. 231-252,Tuzla.

2017. Riziko-faktori nasilja nad starim osobama u ustanovama socijalne i zdravstvene njege, DHS–Društvene i humanističke studije, Časopis Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Godina II, broj 3, str. 399–416,Tuzla.

 

2016. Počinioci nasilja nad starijim osobama,Novi Muallim, Svezak 17, Br. 65. Sarajevo.

2015. Tijelo i društvo: tijelo kao socijalni konstrukt, Tematski zbornik - Unapređenje kvalitete života djece i mladih, VI Međunarodna naučno-stručna konferencija Split, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla.

2015. Nasilje u porodici nad slijepim i slabovidnim osobama, Tematski zbornik - Unapređenje kvalitete života djece i mladih, VI Međunarodna naučno-stručna konferencija Split, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla.

2014. Uloga institucija sistema i nevladinih organizacija u prevenciji, intervenciji i resocijalizaciji maloljetničke delinkvencije, Zbornik radova sa Međunarodne naučno-stručne konferencije: Maloljetnička delinkvencija - Dijalog i razmjena iskustva i znanja, 5. - 6. novembar 2014, Tuzla.

2014. Starenje i starost – sadašnjost i budućnost stanovništva, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću br. 7, Univerzitet u Bihaću, Bihać.

2013. Tranzicijsko nasilje i mogućnost njegove socijalne kontrole: primjer nogometnog huliganstva i banditizma, „Kriminalističke teme“, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo.

2013. Socijalni faktori suicida mladih u Tuzlanskom kantonu, Tematski zbornik - Unapređenje kvalitete života djece i mladih, IV Međunarodna naučno-stručna konferencija Split, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla.

2013. Kvalitet života penzionera u Bosni i Hercegovini,Socijalna Misao, časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, vol. 20, br. 2, str. 97-110, Beograd.

2013. Mogućnost kritike Bolonjskog sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini iz pespektive održivog razvoja, Filozofska istraživanja, Vol. 33 No.3 Str. 441 - 457, Filozofski fakultet Zagreb. (http://www.hrfd.hr/).

2012. Risk factors of violent behavior among elementary and high school students. Defeltološka teorija i praktika. Journal of special education and Rehabilitation. Skopje, 13(3-4): 69-84. (http://jser.fzf.ukim.edu.mk/i).

2012. Ne(vidljivost) beskućništva u Bosni i Hercegovini, Socijalna Misao, časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, vol. 19, br. 4, str. 103-115, Beograd, (http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-401X1204103S).

2011. Tranzicija i porodično nasilje (Situacija u Bosni i Hercegovini), Zbornik radova - Međunarodna naučna konferencija obrazovnih tehnologija (IETC), Univerzitet u Istanbulu.  Proceedings Book (Volume I), str. 1220-1234. (www.iet-c.net.).

2010. Odnos socijalne gerontologije i socijalne patologije - analitički pristup, Zbornik radova - Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost u zaštiti i promicanju ljudskih prava, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar.

2010. O nekim socijalnim devijacijama u Bosni i Hercegovini u osmanskom periodu. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog simpozija „Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas“, str. 657–674. Tuzla.

2010. Stavovi studenata socijalnog rada i socijalne pedagogije prema pojavi huliganstva, Zbornik radova - Sistem  preveniranja socijalnog isključivanja mladih, Islamski  pedagoški fakultet, Zenica.

2010. Prisutnost vršnjačkog nasilja među učenicima Mješovite srednje škole Srebrenik, Naša škola, Sarajevo, Godina LVI, broj 51(221)10, str. 55–68. Sarajevo.

2009. Ocjena uloge i mogućnosti škole u prevenciji pojave maloljetničke delinkvencije u lokalnoj zajednici, Defektologija, br.15 (2), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla, str.184–19.

2009. Uloga socijalnog radnika radu ovisnicima alkoholu, Zbornik radova - Prvi alkohološki simpozij u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem „Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja", Tuzla.

2008. Razumijevanje korupcije - kao socijalnopatološke pojave, Defektologija - br. 14(1): 1–108, str. 68–77. Tuzla.

2008. Stavovi studenata pedagogije - psihologije o bježanju iz škole, Zbornik radova - I Međunarodna konferencija o međunarodnom sudjelovanju, istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla.

2008. Razumijevanje kockanja kao socijalnopatološke pojave, Zbornik radova br. 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,Tuzla, str. 291–308.

2008. Ispitivanje problema socijalnih institucija i organizacija u radu na povratku žrtava nasilja u lokalnu zajednicu na području Tuzlanskog kantona, Socijalna reintegracija, str.17–26. Harfo-graf i Univerzitet u Tuzli. Tuzla.

2007. Da li se djeci iz razvedenih brakova poklanja dovoljno pažnje u školama, Naša škola, Godina LIII, broj 39, str. 81–88. Sarajevo.

2007. Socijalni uzroci ovisnosti pušenja i uloga porodice i škole u njenoj prevenciji“, Zbornik radova br. 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,Tuzla, str. 233–246.

2006. Razlozi, uzroci i motivi za bavljenje prostitucijom, evidentiranih prostitutki, na području Federacije Bosne i Hercegovine u periodu 1996 - 2000. godine, Zbornik radova br. 7, Filozofski fakultet Tuzla,str. 414–426.

2006. Kako u školama uočavati sociopatološke pojave i kako ih preduprijediti, Naša škola, br. 35, str. 119–126. Sarajevo.

2006. Stavovi studenata Filozofskog fakulteta o odgojno-obrazovnoj integraciji djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole, Naša škola, br. 35, str. 65–76. Sarajevo.

2005. Značaj obrazovno-odgojnih ustanova u prevenciji suicida mladih“, Prosvjetni list broj 923, str. 12–13. Sarajevo.

2005. Neke karakteristike prostitucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, društvena reakcija i njeno normativno pravno regulisanje, Pravna misao, br. 7–8/05, str. 28–45. Federalno ministarstvo pravde, Sarajevo.

2005. Povezanost prostitucije s drugim sociopatološkim pojavama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kriminalističke teme, Godište IV, broj 3–4, str. 219–238. Fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo, Sarajevo.

 

Međunarodni naučno-istraživački projekti:

 

1. „Uspostava centra za inter i transdisciplinarna istraživanja pri Univerzitetu u Tuzli“ (2015-2017) - strateški koordinator u projektu. Partneri u realizaciji projekta: Univerzitet primijenjenih znanosti Sjeverozapadne Švicarske, Univerzitet u Tuzli, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Vive Žene Tuzla. Projekat biz programa SCOPES.

2. „Poboljšavanje transdisciplinarnih istraživanja i saradnje u socijalnom planiranju u vezi sa maloljetničkom delinkvencijom u kontekstu Bosne i Hercegovine“(2014-2016) - član istraživačkog tima u projektu. Partneri u realizaciji projekta: Institut za socijalno planiranje i urbani razvoj Univerziteta primijenjenih znanosti i umjetnosti sjeverozapadne Švicarske Basel iz Švicarske, Univerzitet u Tuzli, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Vive Žene Tuzla, u okviru naučne i tehnološke saradnje između Švicarske sa zemljama zapadnog Balkana.

3. „Uticaj različitih konteksa socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije“ (2010-2014) - član istraživačkog tima u projektu. Partneri u realizaciji projekta: Univerziteta primjenjenih nauka u Bazelu-škola socijalnog rada i Univerzitet u Tuzli.

4. „Poboljšanje socijalnih službi i uloga istraživanja u oblasti socijalnog rada“ (2008-2009). - član istraživačkog tima u projektu. Partneri u realizaciji projekta: Univerziteta primjenjenih nauka u Bazelu-škola socijalnog rada i Univerziteta u Tuzli.

5. „Edukacija mladih lidera u oblasti nenasilne razrade konflikata i timskog rada - Ljudi traže mir, a mir ljude“ (2009-2010) - član istraživačkog tima u međunarodnom projektu „PIN-GFK“ (pin-gewaltfreie kommunikation), koji je realiziralo udruženje IPAK-Mladost gradi budućnost - Tuzla.Projekat je finansiran od strane instituta za inostrane odnose (Institut für Auslands-beziehungen e. V.) iz Njemačke.

5. „Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima“ (2009-2011), realizovan u organizaciji Ureda državnog kordinatora za borbu protiv trgovine  ljudima i ilegalne migracije i Američke humanitarne i razvojne nevladine agencije (CRS) - član istraživačkog tima..

 

Domaći naučno-istraživački projekti

 

  1. „Značaj socijalnog kapitala za socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine“ (2014-2015) - član istraživačkog tima u projektu. Naučnoistraživački projekt je finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
  2. „Prosjačenje u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (2013-2014) - voditelj istraživačkog tima u projektu. Naučnoistraživački projekat je finansiran od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
  3. „Vitalni Znaci Tuzle“ (2012-2013) - član multidisciplinarnog naučnoistraživačkog tima – Istraživanje  realizirano u organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice-prve fondacije za razvoj lokalne zajednice u BiH. http://www.vitalni-znaci.fondacijatz.org/.
  4. „Zaštita djece“ (Child Protection), „Prevencija i borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad djecom“ (2012-2013) - istraživač u projektu. Projekat je realiziran od strane NVO World Vision Bosne i Hercegovine.
  5. „Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona“ (2011-2012) - voditelj istraživačkog tima u projektu. Naučnoistraživački projekt je realiziran od strane Centara za socijalne inovacije Tuzla.
  6. „Prisutnost igranja igara na sreću i kockanja kod djece i mladih na području Tuzlanskog kantona (socijalno-sociološki aspekt)“ (2009-2010) - voditelj istraživačkog tima u projektu. Projekat je implementiran na osnovu javnog poziva i sufinansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.