Dr. sc. Izet Šabotić

   Rođen 03. juna 1964. godine u Tucanjama, Bihor, Crna Gora. Osnovnu školu završio  u mjestu rođenja, gimnaziju u Beranama, a Pedagošku akademiju u Skoplju. Filozofski fakultet Odsjek za historiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Magistirao 2003. godine na Univerzitetu u Sarajevu, a doktorirao 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli na temu Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine.

Radio je u više osnovnih i srednjih škola na području Bosne i Hercegovine u periodu od 1985. do 1994. godine. Od avgusta 1994. godine radi u JU Arhiv Tuzlanskog kantona, a od 2002.  do 2014. godine obavljao dužnost direktora Arhiva Tuzlanskog kantona.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli angažovan  je od akademske 1999/2000. do danas, kao asistent, viši asitent, a od 2008/09.  kao predavač na Odsjeku za historiju na više predmeta u okviru naučne oblasti „Novi vijek”. Danas je uposlenik Filozofskog fakulteta u zvanju vanrednog profesora.

Učestvovao je kao predavač na brojnim međunarodnim naučnim  i stručnim skupovima iz oblasti historije i arhivistike, kao i u pripremi i organizaciji brojnih skupova i manifestacija stručno-naučnog karaktera održanih u Bosni i Hercegovini. Bio je dugogodišnji Predsjednik Organizacionog odbora međunarodnog savjetovanja "Arhivska praksa". Glavni i odgovorni urednik je dva referentna časopisa: Arhivska praksa i Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hecegovine, te član redakcija nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i drugih publikacija. Član je više stručnih i naučnih komisija svih nivoa iz oblasti historije i arhivistike. Trenutno radi na realizaciji  nekoliko međunarodnih naučnih projekta.

Autor je i koautor sedam knjiga i pet udžbenika, te više od  220  naučnih i stručnih radova iz oblasti historije i arhivistike, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Urednik i recezent je više od 70 knjiga iz oblasti historije i arhivistike.

Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih, naučnih i stručnih sadržaja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Obavljao je brojne dužnosti u stručnim i naučnim asocijacijama na svim nivoima. Aktualni je predsjednik Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine.

Za postignute rezultate u oblasti obrazovanja, nauke i kulture više puta je nagrađivan, kako od strane domaćih, tako i međunarodnih ustanova i institucija.

Živi  i radi u Tuzli, oženjen je i otac dvoje djece.

 

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige:

 

2005.  Pedeset godina arhiva u Tuzli 1954.-2004., monografija (koautor),  Tuzla  

2007.  Deset godina časopisa Arhivska praksa 1997.-2007., monografija, Tuzla

2011.  Tapi devteri - Defteri Gradačca iz 1876,(koautor), Tuzla-Gradačac  

2012.  Vodič Arhiva Tuzlanskog kantona, (koautor), Tuzla

2012.  Časopis Arhivska praksa - doprinos razvoju arhivske djelatnosti u Bosni i

    Hercegovini, Tuzla.

2013.  Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839.-1878.), Tuzla

2014. Biobibliografija zaposlenika Arhiva Tuzla (povodom 60 godina rada 1954.-2014.), (koautor), Tuzla).

 

             

            Članci:

 

1997.  Problematika zaštite registraturne građe nastale u ratu 1992 - 1995. godine, Sarajevo, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine,  br. 34

1998. Osobenosti zaštite i sređivanja ratne produkcije registraturne građe, Tuzla, Arhivska praksa, br. 1

1999.  Evidencije o ratnom stradanju registraturne građe na području Tuzlanskog kantona, Tuzla,  Arhivska praksa, br. 2

2000. Vanjska služba kantonalnog arhiva, Sarajevo,  Glasnik arhiva i DAR BiH, br. 35.

2001. Neki aspekti valorizacije registraturne građe u Bosni i Hercegovini, Maribor,Sodobni arhivi, br. 23

2002.  Izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala iz stradalih fondova arhivske građe u nastajanju, Maribor, Zbornik radova «Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja»

2004.  Stradanje kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini u toku agresije (1992-1995), BZK «Preporod» Tuzla, Pogledi, br. 10

2005.  Refleksije bosanskohercegovačkih ratnih (1992-1995) i poratnih zbivanja na događaje u Sandžaku, Novi Pazar, Zbornik radova sa naučnog skupa „Sandžak juče, danas i sutra“

2005. Neke karakteristike agrarne i seljačke problematike na Tuzlanskom okrugu od 1945. do 1948. godine, Tuzla.Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 6

2005. Belirsizling ortasinda yasanmis bir kader, Istambul – Republika Turska. Časopis Mostar, br. 5

2005. Privatna arhivska građa u Bosni i Hercegovini, Varstvo arhivskega gradiva privatne provenience, Ljubljana.Časopis Društva arhivskih radnika Slovenije, br. 22

2005. Društveno političke i privredne karakteristike šireg tuzlanskog područja od 1945. do 1953. godine, Tuzla, Društvo historičara Tuzla, Saznanja - časopis za historiju br. 1

2006.  Aktivnosti Gajretovog konvikta u Tuzli u školskoj 1920/1921. godini, Tuzla. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br.7

2006. Stanje i perspektive zaštite arhivske građe u nastajanju, Sarajevo, Zbornik radova Prvog kongresa arhivista Bosne i Hercegovine.

2007.  Potreba revalorizacije historijskih izvora socijalističkog perioda, Sarajevo, Institut za istoriju Sarajevo, Zbornik radova «Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije»

2007. Neke osobenosti agrarne problematike u Bosni i Hercegovini od sredine 19. stoljeća do početka Drugog svjetskog rata, Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 8

2008. Informbiro i agrarno pitanje, Sarajevo, Zbornik, radova sa okruglog stola: „Istorijsko ne staljinizmu“

2008. Tuzla 1908. godine – slika grada u godini aneksije na stranicama „Bosanskog glasnika“,  Tuzla, Društvo historičara Tuzla, Saznanja, br. 2

2009. Aneksija i agrarno pitanje u Bosni i Hercegovini, Tuzla, Društvo historičara Tuzla,Saznanja – časopis za historiju, br.3

2009.  Bošnjačko-srpski politički odnosi u svijetlu agrarnog pitanja od kraja Prvog svjetskog rata do Vidovdanskog ustava, Tuzla,  Arhivska praksa, br. 12

2009.  Neke karakteristike i uticaj agrarne problematike na privredna, društvena i politička kretanja u BiH, od stvaranja države Srba, Hrvata i Slovenaca do Vidovdanskog ustava, Ljubljana. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Ljubljana «Jugoslavija v času devedesetih od nastanka prve jugoslovenske države»

2010. Historijska bilješka između arhiviste i historičara, Novi Sad, Zbornik radova sa savjetovanja arhivskih radnika Vojvodine

2010. Cazinska buna u svijetlu novih historijskih izvora-tajne provenijencije, Zagreb,  Zbornik radova sa Međunarodnog simpozija „Cazinska krajna u XX stoljeću – politika, ljudi, događaji...“

2010.  Posavska buna iz 1836. godine, Tuzla, Arhivska praksa, br. 13

2011. Prilike u Bosanskom ejaletu u 1850. godini u izvještajima Generalnog austrijskog konzula dr. Dimitrija Atanackovića, Tuzla, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog simpozija „Bosna i Hercegovina od dolaka Osmanlija do danas“

2011. Nacionalno pitanje Bošnjaka - Muslimana u projekcijama Komunističke partije Jugoslavije (Savez komunista Jugoslavije), Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo. Zbornik radova 2, «Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju»

2011.  Historiografske karakteristike i posebnosti presude Međunarodnog suda pravde  u tužbi Republike Bosne i Hercegovine protiv SR Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, Zbornik radova «Genocid u Bosni i Hercegovini – posljedice presude Međunarodnog suda pravde»

2011. Seobe Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine u vrijeme austrougrske uprave, Tuzla, BZK «Preporod» ZOD TK, Zbornik radova sa naučnih skupova «Migracije u Bosni i Hercegovini»,

2011. Suvremeno društvo i arhivi, te hibridno arhiviranje: prednost, značaj i zaštita, Trst, IIAS,Atlanti, br. 21

2012.  Porodica  Fidahić i njena uloga  u Bosanskom ejaletu do sloma pokreta za autonomiju Bosne, Zvornik, Zbornik radova: Zvornik kroz vjekove

2012. Prilike u Smederevskom sandžaku, odnosno Kneževini Srbiji i njihov značaj za Bijeljinski kadiluk (1800-1836), Sarajevo-Bijeljina. Zbornik radova: Semberija kroz vjekove

2012. Uzurpacija nekretnina Turalibegova vakufa u Tuzli, Sarajevo.Zbornik radova o vakufima

2012. Položaj Bošnjaka na širem tuzlanskom  području neposredno nakon Drugog svjetskog rata,  Sarajevo, Zbornik radova „Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu - tokovi i posljedice“

2012. Ali–paša Fidahić junak od Bosne,“ Bijeljina-Sarajevo. (koautor). Zbornik radova „Semberija kroz vjekove“

2012.  Značaj osmanskih katastarskih popisa (deftera) u Arhivu Tuzlanskog kantona za izučavanje bosanskohercegovačke prošlosti, Sarajevo.Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja u Bosni i Hercegovini, br. 42

2013. Prilike u Tuzli i njenoj okolini i antifašističko djelovanje bošnjačkih političkih i vjerskih struktura u 1941. godini, Zagreb, Zbornik radova XIX simpozij, bošnjačko iskustvo i antifašizam“, „Bošnjačka pismohrana“, svezak 12, br. 36/37

2013 „Načertanije“ temeljni projekat iseljavanja muslimana iz Kneževine Srbije, Orašje.Zbornik radova sa naučnog simpozija „150 godina od protjerivanja muslimana iz Srbije“

2013. Donja Tuzla u vremenu 1850-1878. - počeci modernog razvoja, Mostar. Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Politička modernizacija gradova“

2013. Znanstveno raziskovalno delo v arhivskih značilnost uporabe dveh raziskovanih metodi, Maribor 2013. (koautor). Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja“

2013.  Obrazovna djelatnost u Arhivu Tuzlanskog kantona: uspješni mostovi saradnje arhiva i obrazovni ustanova, Trst, IIAS, Atlanti, br. 23

2014. Bosna i Hercegovina na stranicama Sarajevskog lista u godinama Prvog svjetskog rata (1914-1918), Tuzla., (koautor), Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa naučne konferencije „Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo - historija, stvarnost, perspektive“,

2014.  Razvoj medresa na širem tuzlanskom području i njihov uticaj na obrazovno-kulturnre prilike u vrijeme osmanske uprave, Podgorica, Almanah,br. 61-62.

2015. Pomen in vloga arhivskega gradiva v rezultatih zgodovinske znanosti (bosanskohercegovačko iskustvo) Trst, IIAS, Atlanti, br. 25

2015. Odluke Berlinskog kongresa u svijetlu gusinjsko-plavske afere (1878-1880), Tuzla, Društvo historičara Tuzlanskog kantona - Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  Historijska misao, br. 1

2015. Prilike na širem tuzlanskom području od Sarajevskog atentata do kraja 1914. godine, Tuzla, Arhivska praksa, br. 18

2015. Uzurpacija vakufske imovine i njen uticaj na položaj Bošnjaka na tuzlanskom području nakon Drugog svjetskog rata, Zagreb, Bošnjačka pismohrana, Zbornik radova simpozija „Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda“, br. 40-41

2016. V prašanja uporabnikov arhiva, Maribor, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije “Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja“.

2016.  Importanza e ruolo del materiale archivisti co nella gamana generale degli stdi  storici lespe rienza in Bosnia Erzegovina, Trst, IIAS, Atlanti, br. 26

2016. Uticaj migracija na destrukciju Gornjeg Bihora od balkanskih ratova 1912/1913. do danas, Petnjica, Glasnik Bihora, br. 1

2016. Uzurpacija zemljišnih posjeda u Bosni i Hercegovini u svijetlu agrarne legislative od početka austrogarske uprave do 1948. godine, Tuzla, Arhivska praksa, br. 19