Dr. sc. Jasmina Hanić

Jasmina Hanić rođena je 1981. godine u Doboju. Diplomirala je u oktobru 2003. godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Na istom je fakultetu 2007. godine magistrirala i stekla zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike. Doktorsku disertaciju je odbranila 2011. godine na na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistika. Zaposlena je na Odsjeku za engleski jezik i književnost matičnoga fakulteta kao asistentica (od 2004), viša asistentica (od 2008) i docentica (od 2012). Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu na kojima je prezentovala radove, bila učesnik jednog naučno-istraživačkog projekta i objavila 12 izvornih naučnih radova. Članica je Društva anglista u Bosni i Hercegovini (DauBiH). Bavi se istraživanjima iz područja kognitivne lingvistike.

 

Odabrani radovi:

2009. Prefixes and prototypes: Contrasting the English verbal prefix un- and Bosnian raz-.  Jezikoslovlje 10.2, Osijek, 153-181.

2011. The Prefix dis- in English and Bosnian (Koautor Tanja Pavlović). Tomović N. i Vujić J. (ur.) English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality. International Conference: English Language and Literature Studies across Cultures. ELLSIIR Proceedings. Volume I. Beograd: Filološki fakultet, 143-154.

2013. The prefix super-: A cognitive-linguistic approach. Jezikoslovlje  14.2-3 (2013): 281-294

2013. The sense of control and power with over. Explorations in English and Linguistics. dostupno na http://www.exell.ff.untz.ba/wp-content/uploads/2014/04/ExELL.1.132.Hanic_.pdf

2015. Prefiks od- i negovi engleski ekvivalenti: kognitivnolingvistički pristup. Bosanski jezik, Časopis za kulturu bosanskoga književnog  jezika no. 11. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 29-44.

2015. Uloga kognitivne lingvistike u prevođenju metafora: emocija sreće, (Koautor Tanja Pavlović). Bosanski jezik, Časopis za kulturu bosanskoga književnog  jezika no. 12. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 39-48.

2016. Netspeak: Linguistic Properties and Aspects of Online Communication in Postponed Time, (Koautori Sanel Hadžiahmetović Jurida, Mirza Džanić, Alma Jahić, Jasmina Hanić). Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL), Sarajevo, IBU, Vol.3 No.1, 189-203