Dr. sc. Jelena Ilić Plauc

Jelena Ilić Plauc, rođena 1980. godine u Tuzli, završila je Osnovnu školu ‘’Brčanska Malta’’ Tuzla, a maturirala u Općoj gimnaziji pri Katoličkom školskom centru ‘’Sveti Franjo’’ u Tuzli 1999. godine. Školovanje je nastavila na dodiplomskom studiju engleskog jezika i književnosti pri Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (1999-2003), a diplomirala je 10.12.2003. godine, pod mentorstvom dr.sc. Boris Berića na temu iz oblasti Moderne engleske književnosti. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast 'Savremeni engleski jezik' izabrana je na matičnom fakultetu 2004. godine. Postdiplomski polilingvalni studij savremene lingvistike završila je odbranom magistarskog rada 2007. godine pod mentorstvom dr.sc. Ivane Trbojević Milošević. Magistarski je rad pisan na temu ‘’(Ne)eksplicitnost jezičnog izraza nasilja u crtanim filmovima’’ (‘’(In)explicitness of linguistic presentation of violence in cartoons’’).

Naučni stepen Doktora lingvističkih nauka stekla je odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom ''The attitudes of newer generation of students of English towards the taboo word usage within English and Bosniac/Croatian/Serbian speaking regions' (''Stavovi novih generacija studenata engleskog jezika prema upotrebi tabu izraza sa engleskog i bošnjačkog/hrvatskog/srpskog govornog područja''). Disertacija je uspješno odbranjena pod mentorstvom dr.sc. Ivane Trbojević Milošević 29.04.2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dr.sc. Jelena Ilić Plauc je trenutno u zvanju docenta angažirana na dodiplomskom i postdiplomskom studiju na Odsjeku za engleski jezik i književnost, kao i na nekoliko drugih fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Uža područja ekspertize su joj sociolingvistika, pragmatika, metodika, te primijenjena lingvistika. Objavila je trinaest naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima, te učestvovala na sedam inostranih lingvističkih konferencija u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Nagrađena je plaketom za Najbolji naučni rad pod nazivom 'Compliment Response Patterns of the Undergraduate Students of English' prezentiran na Trećoj međunarodnoj konferenciji Burch univerziteta - 'Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning' u Sarajevu od 03.-05.05.2013. godine.

Izabrana bibliografija:                                                                   

Članci:

2006. Any Constraints on Extraposition from Subject?, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 7, str. 214 – 224

2006. Guglajte da biste progooglali!, Gradovrh, Matica Hrvatska Tuzla, str. 188 – 197

2007. Problematika adekvatnog prevođenja engleskih složenica u bosanskome jeziku, Gradovrh, Matica Hrvatska Tuzla, str. 59 – 69

2007. Collocations – easy to learn?, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 8 - svezak 1, str. 123 – 132

2008. Izgovorne osobine engleskih riječi, Gradovrh, Matica Hrvatska Tuzla, str. 94 – 102

2008. Cartoons – Euphemisms in Charge, ELT Newsletter, British Council Serbia, Belgrade, www.british council.org/serbia-elta-newsletter-february-2008.htm

2008. On the Language of Cartoons, Ellssac proceedings, Volume 1, Beograd, str. 591 – 602

2009. Pas i mačka u eufemizmima, Gradovrh, Matica Hrvatska Tuzla, str. 69 – 75

2009. Co-operative use of language in advertisements, Zbornik radova Jezici i kulture u kontaktu, Institut za strane jezike Podgorica, Crna Gora, str. 64 – 70 (u koautorstvu sa dr.sc. Selmom           Kešetović)

2009. Uvredljivi jezik u crtićima s engleskog govornog područja, HDPL Zagreb- Osijek, str. 25 – 33

2012. Humour on Facebook, Zbornik radova Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching, Sarajevo: International Burch University, str. 317 - 324

2013. Compliment Response Patterns of the Undergraduate Students of English, Zbornik radova Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning, Sarajevo: International Burch University, str. 1010 – 1022

2015. Apology in Use, Zbornik radova Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning 2 (2), Sarajevo: International Burch University.