Dr. sc. Lejla Muratović

Lejla Muratović rođena je 1981. godine u Tuzli. Studij na Odsjeku za pedagogiju-psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli završila je 2004. godine. Na istom fakultetu je 2007. godine stekla zvanje magistra humanističkih nauka iz područja pedagogije. Doktorirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i stekla naučni stepen doktora pedagoških nauka. Po završetku studija radila je na poslovima pedagoga u Osnovnoj školi „Sladna“, u Srebreniku. Od 2005. godine zaposlena je na Univerzitetu u Tuzli kao asistent, od 2008. godine kao viši asistent, od 2012. kao docent, a od 2019. godine kao vanredni profesor. Autorica je jedne knjige i nekoliko naučnih i stručnih radova, objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. U svojstvu članice radne grupe za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje budućih nastavnika na univerzitetima u Bosni i Hercegovini učestvovala je u realizaciji naučno-istraživačkog projekta pod nazivom „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini/Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina – ENABLE-BiH“. Također, učestvuje u realizaciji ERASMUS + projekta pod nazivom „Introducing competence – based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina (TEACHER). Područja njenog naučnog interesa vezana su za didaktiku, kurikulumski pristup obrazovanju i pedagoški rad sa darovitim učenicima. Članica je Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Trenutno obavlja dužnost voditeljice Odsjeka za razrednu nastavu. nastavu.

 

 

Bibliografija

 

2007. Ocjena – disciplinska ili stimulativna mjera? Didaktički putokazi, 45, Zenica

2008. Komponente vrednovanja i ocjenjivanja u devetogodišnjoj osnovnoj školi, Naša škola, br. 215, Sarajevo 

2010. Ocjenjivanje učenika – neuralgična tačka škole, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 10, Tuzla

2010. Permanentno obrazovanje nastavnika u Evropi i kod nas, Zenica, III Međunarodni naučno-stručni skupa “Edukacija nastavnika za budućnost”, Zbornik radova

2010. Učinci sistematskog pristupa u preveniranju poremećaja u ponašanju kod učenika osnovnoškolske dobi – studija slučaja, Zenica, III znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem “Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”, Knjiga sažetaka 

2011. Koncepcija permanentnog obrazovanja i njegove društvene determinante, Tuzla, II Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih,Zbornik radova

2011. Strategije učenja srednjoškolaca – razlike s obzirom na školski uspjeh, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 11, Tuzla

2012. Odnos motivacije srednjoškolaca za školskim postignućem i strateškog pristupa učenju, Pedagogija 2, Beograd

2012. Značaj strategija učenja i mogućnosti njihovog unapređenja u nastavi. Naša škola, br. 59, Sarajevo

2012. Motivisanost srednjoškolaca za školsko postignuće – razlike s obzirom na vrstu srednje škole i školski uspjeh, Naša škola br. 3-4, Banja Luka

2013. Sociodemografske varijable kao prediktori motivacije školskog postignuća. Školski vjesnik, 62/2-3, Split

2014. Spremnost nastavnika osnovnih škola za prihvatanje didaktičko-metodičkih inovacija u nastavi.  Zenica, V Međunarodni naučno-stručni skup ”Kulturni identitet u digitalnom dobu”, Zbornik radova

2017. Oblici vaspitno-obrazovne podrške potencijalima darovitih učenika u razrednoj nastavi. Inovacije u nastavi, br. 1, str. 96-107. Koautor: M. Musić 

2017. Learning strategies in high school students – differences with respect to age and type of secondary school. Human, vol. 7, Issue 1, str. 66-76. 

2018. Daroviti učenici – učenici sa posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa “Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi”. Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, str. 35-44. 

2018. Znakovi potencijalne darovitosti kod učenika iz ugla nastavnika razredne nastave. Zbornik radova IX međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih“. Udruženje za podršku i kreativni razvoj, Tuzla, str. 279-289. Koautor: M. Huskić

2020. Kompetencije učitelja iz perspektive studenata razredne nastave. 8. međunarodni naučno-stručni skup "Nauka i savremenost". Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, SaZnanje, 2, str. 380-395. Koautor: A. Ćaro.