Dr. sc. Ljubica Tomić Selimović

Ljubica Tomić Selimović, vanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, diplomirala je na odsjeku Pedagogija-psihologija 2004. godine. Magistrirala je 2009. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje magistra društvenih nauka iz područja psihologije. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Zastupljenost psiholoških problema i njihova povezanost sa akademskom i socio-emocionalnom prilagodbom studenata” odbranila je 14.3.2014. godine i stekla naučni stepen Doktor društvenih nauka iz područja psihologije.

Profesionalno angažovanje na odsjeku za Pedagogiju-psihologiju započela je 2005. godine na užoj naučnoj oblasti Primijenjene naučnepsihološke discipline. Izvodi nastavu na kolegijima Klinička psihologija, Psihološke osnove savjetovanja, Mentalno zdravlje, Psihološke osnove poremećaja u ponašanju i Pedagoška psihologija.

U toku 2011. godine kao saradnik boravila je na Odsjeku za Psihologiju Pennsylvania State University, SAD. U okviru ovog studijskog boravka ostvarila je naučno i stručno usavršavanje iz oblasti kliničke psihologije, osobito psihodijagnostičke procjene ličnosti i sposobnosti, te specifičnostima tretmana i rada sa osobama koje ispoljavaju poremećaje ličnosti.

U toku 2010. godine bila je voditelj odsjeka Pedagogija-psihologija, a od oktobra 2014. godine do septembra 2016. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu i studentska pitanja za društvene nauke na Filozofskom fakultetu. Od maja 2017. godine ponovno je imenovana za prodekana za nastavu i studentska pitanja za društvene nauke na Filozofskom fakultetu.

Bavi se istraživanjima iz područja kliničke psihologije i mentalnog zdravlja, te školske psihologije. Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu na kojima je prezentirala radove. Voditeljica je naučno-istraživačkog projekta „Psihološki problemi i mentalno zdravlje studenata“. Trenutno učestvuje kao voditelj u projektu TEACHER Erasmus+ programa, te u programu mobilnosti Erasmus K1 na Institutu za psihologiju, pri odsjeku za Psihologiju Univerziteta u Pečuhu.

Educira se za psihoterapeuta Porodične sistemske psihoterapije u Beogradu.