Dr. sc. Mirela Berbić-Imširović

Mirela Berbić-Imširović je rođena u Tuzli, 1983. godine. Docentica je na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Tokom dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu dobila je nekoliko univerzitetskih nagrada za ostvaren uspjeh, te Zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli. Postiplomski studij iz književnosti, smjer Književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisuje 2008. godine. Magistarski rad Konstrukcije prostora i granični subjekti u romanima i pripovijetkama Aleksandra Hemona, odbranila je 2011. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Prostorni i vremenski aspekti konstrukcije identiteta u bosanskohercegovačkom romanu od 1945. do 1990. godine odbranila je 2015. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Sudjelovala je na više međunarodnih naučnih skupova i konferencija na kojima je izlagala radove o bosanskohercegovačkoj književnosti. Objavljivala je u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima. Područje interesovanja su joj moderna i postmoderna bosanskohercegovačka književnost, teorije identiteta, roda i kulture, te problem(atika) prostora i vremena u književnosti (romanu). 

 

 

 

Bibliografija

Članci

2017. Rod, nacija, etika - kako biti solidaran sa smrću (O romanima Skretnice, Most i Žene.Glasovi. Jasmine Musabegović), u "Kamen na cesti: granice, opresija i imperativ solidarnosti", ur. Lada Čale Feldman, Lidija Dujić, Maša Grdešić, Renata Jambrešić Kirin, Anite Dremel i Nataša Medved, Zagreb: Centar za ženske studije, E-izdanje, ISBN 978-953-6955-58-9 (PDF), 81 - 96. 

2015. 'Skretnice' Jasmine Musabegović – retorika hetero-povijesti u Povijesti: politika/etika preživljavanja i (ne)moguće kodiranje doma, Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture, Beograd, broj 5, godište V, online izdanje časopisa. Način dostupa (URL): http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ; Abstract. - Bibliografija. U: Књиженство [Електронски извор]. - ISSN 2217-7809. - God. 5, br. 5 (2015). 821.163.4(497.6).09-31 Мусабеговић Ј. COBISS.SR-ID 219052812;

2015. Bosanskohercegovačke naracije o izmještenosti: relativiziranje prostorno-vremenskog ukorjenjivanja i (re)lokacijska retorika doma ('Derviš i smrt' i 'Tvrđava' Meše Selimovića, 'Hodnici svijetlog praha' Vitomira Lukića i 'Projekat Lazarus' Aleksandra Hemona), Sarajevske sveske,Sarajevo, br. 47-48, str. 357-381.

2014. 'Travnička hronika' kao semiotičko polje kulture (a)dijaloga i aspekti osmišljavanja identiteta, u: Andrićeva Hronika, JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Univerzitet „Karl Franc“ u Gracu, str. 111-127.

2013. Ćopićeva lirizacija prostora i vremena – između toposa sjećanja i povijesne kontekstualiziranosti, u: zbornik radova Lirski doživljaj sv(ij)eta u Ćopićevim d(j)elima, JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Univerzitet „Karl Franc“ u Gracu, 97-109.

2011. 'Slijepi Jozef Pronek i Mrtve duše': Etika prevođenja i subjekt kulturne razlike ili kako „kulturno“ pri/(pre)govarati, Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskog književnog jezika, Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, broj 8, str. 161-174.

2010. Usmena lirska pjesma uspavanka, Bosanski jezik, časopis za kulturu bosanskog književnog jezika, Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, broj 7, str. 99-107.

2010. O identitetu/ima u Kulenovićevoj 'Ponornici', Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, broj 10, str. 75-98.

2009. Parodija ideologije i simulacija u romanu hibridne strukture 'Povijest pornografije' Gorana Tribusona, Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodna istraživanja, Tuzla: Matica hrvatska, godina VI, broj 6, str. 146-159.

2008. Postmoderna, postmodernizam: pojmovi, tehnike, obilježja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, broj 9, str. 165-185.

2008. Postmoderna intertekstualna igra i parodija u 'Šahrijarovom prstenu' Dževada Karahasana, Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodna istraživanja, Tuzla: Matica hrvatska, godina V, broj 5,  str. 139-153.

2006. Intertekstualni postupak u postmodernom romanu hibridne strukture – 'Besnilo' Borislava Pekića, Razlika/Differance, Časopis za kritiku i umjetnost teorije, Tuzla: Društvo za književna i kulturalna istraživanja, godina V, broj 12/13/14, str. 195-211.