Dr. sc. Nijaz Karić

    Nijaz Karić je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Angažman i radni odnos  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli počinje 2004. godine, izborom u saradničko zvanje viši asistent na predmetu Socijalna politika. U naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalni rad u lokalnoj zajednici izabran je 2006., a u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada, izabran je 2017. godine. U jednom mandatu je bio prodekan za nastavu i studentska pitanja, član Vijeća grupacija društvenih nauka i član Senata Univerziteta u Tuzli.

    Izvodio je nastavu na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju na univerzitetima u Tuzli i Sarajevu. Učestvovao je u realizaciji međunarodnog postdiplomskog studija iz oblasti Supervizije u socijalnom radu, u organizaciji Univerziteta u Geteborgu i Univerziteta u Sarajevu i Banjoj Luci i uz participaciju Odsjeka za socijalni rad Filozofskog fakulteta u Tuzli. Objavio je kao autor i koautor veći broj naučnih i stručnih radova, četiri knjige i jedan univerzitetski udžbenik. U svojstvu mentora izveo je jednog doktora nauka i pet magistara nauka na Univerzitetima u Tuzli i Sarajevu. Učestvovao je u realizaciji šest domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Uža područja naučno-istraživačkog interesovanja su: teorija socijalnog rada, metodika socijalnog rada, maloljetnička delinkvencija, socijalni rad u lokalnoj zajednici, porodica i socijalni rad i metodologija socijalnih istraživanja. Član je redakcija domaćih i međunarodnih časopisa i naučnih i organizacionih odbora naučnih skupova i konferencija. Recenzirao je veći broj udžbenika i naučnih knjiga.

 

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

2017. Socijalni rad i maloljetnička delinkvencija u zajednici (drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje), OFF-SET, Tuzla.

2016. Socijalizacija djece i rizici na internetu, Centar za socijalne inovacije, Tuzla.

2016. Fenomen prosjačenja kao socijalni problem, OFF-SET, Tuzla.

2010. Praktikum za socijalne radnike o pojavi i pojavnim oblicimana radne eksploatacije djece, trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, prostitucije, pornografije i pedofilije, CRS i Ministarstvo sigurnosti BiH.

2008. Socijalni rad i maloljetnička delinkvencija u zajednici, OFF-SET, Tuzla.

2008. Crveni križ/krst općine Tuzla (95 godina  humanitarnog rada), Crveni križ općine Tuzla.

2008. Delinkventno ponašanje djece i mladih, OFF-SET, Tuzla.

2002. Zadovoljavanje socijalnih potreba u lokalnoj zajednici, OFF-SET, Tuzla.

 

Poglavlja u knjigama

 

2015. Utjecaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, OFF-SET, Tuzla.

 

 Radovi

 

2004. Socijalno-pedagoški aspekt razumjevanja socijalizacije, Naša škola, br. 29. Sarajevo.

2005. Neki zajednički principi individualnog socijalnog i vaspitnog rada s maloljetnim prestupnicima, Naša škola, br. 33. Sarajevo.

2005. Istraživanja nastave i učenja, Obrazovna tehnologija,  br. 3/4, Beograd.

2006. Stavovi nastavnika o komunikaciji u školi, Didaktički putokazi, br. 38. Pedagoški zavod i Filozofski fakultet, Zenica.

2006. Mogućnosti socijalno-zaštitne funkcije škole, Naša škola, br. 35. Sarajevo.

2006. Socijalni rad u funkciji prevencije stanja socijalne potrebe pojedinca,  grupe i lokalne zajednice, Zbornik radova, br.7, Filozofski  fakultet, Tuzla.

2006. Prisutnost poremećaja u socijalnom ponašanju među učenicima srednje škole, Naša škola, br.38. Sarajevo.

2006. Stavovi domske djece prema njihovim  odgajateljima, Zbornik radova, br.7, Filozofski fakultet, Tuzla.

2006. Kanoničke relacije sociodemografskih obilježja maloljetnih delinkvenata i oblika poremećaja u ponašanju, Defektologija, br. 9 (2), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla.

2006. Stavovi studenata o učenju, Didaktički putokazi, br.40. Pedagoški zavod i Pedagoški fakultet u Zenici.

2007. Faktori rizika u školskoj sredini kao prediktori poremećaja u socijalnom ponašanju učenika srednjih škola, Naša škola, br. 42. Sarajevo.

2007. Stavovi socijalnih radnika o socijalnim uzrocima pojave maloljetničke delinkvencije u lokalnoj zajednici, Zbornik radova, br.8 (1). Filozofski fakultet, Tuzla.

2007. Značaj saradnje škole, porodice i Centra za socijalni rad u prevenciji maloljetničke delinkvencije u lokalnoj zajednici, Nova škola, br.4-5, Pedagoški fakultet, Bijeljina. 

2007. Da li se djeci iz razvedenih brakova  poklanja dovoljno pažnje u školama, Naša škola, br. 39. Sarajevo.

2008. Porodica kao etiološki faktor pojave maloljetničke delinkvencije, Zbornik radova, br.9. Filozofski fakultet,Tuzla.

2008. Procjena socijalne klime u srednjim školama,  Naša škola, br. 215, Sarajevo.

2008. Ispitivanje problema socijalnih institucija i organizacija u radu na povratku žrtava nasilja u lokalnu zajednicu na području Tuzlanskog kantona, Publikacija „Socijalna reintegracija“, Harfo- graf  i Univerzitet u Tuzli.

2008. Stavovi studenata razredne nastave o socijalno-odgojnoj i obrazovnoj funkciji savremene škole, Didaktički putokazi, br. 46.  Pedagoški zavod i Pedagoški fakultet u Zenici.

2008. Socijalna integracija povratnika na područje Sjeveroistočne BiH, Publikacija „Socijalna reintegracija“, Harfo- graf  i Univerzitet u Tuzli.

2009. Zadaci socijalnog rada u školi, Naša škola, br. 49/219, Sarajevo.

2009. Ocjena uloge i mogućnosti škole u prevenciji pojave maloljetničke delinkvencije u lokalnoj zajednici, Defektologija, br.15 (2), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla.

2010. Samoprocjena izloženosti stresu stručnih radnika u socijalnom radu, Socijalna misao, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, br. 6. Beograd.

2010. Teorijsko razumjevanje mrežnog socijalnog rada, Zbornik radova, Filozofski fakultet, br. 10, Tuzla.

2010. Izvori profesionalnog stresa i sagorjevanja stručnjaka u području socijalnog rada“, Zbornik radova, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

2010. Značaj razvoja civilnog društva u ostvarivanju ciljeva socijalnog rada u zajednici, Zbornik radova, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

2011. Komunikacija sa delinkventnom djecom, Zbornik radova, I Mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo „Izzivi, pasti i težave sodobne družbe“, Murska  Sobota, Republika Slovenija.

2011. Mogućnosti socijalnog rada u prevenciji prestupničkog ponašanja maloljetnika u lokalnoj zajednici, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

2012. OstvarivanjesocijalnekohezijeisolidarnostiuBosniiHercegovini, Socijalna misao, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, broj 3. Beograd.

2012. Aktivnemjerenatržišturadauborbiprotivsiromaštvaisocijalneisključenosti, Zbornik radova, Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka.

2012. Uzroci i vidovi delinkventnog ponašanja učenika osnovne škole, Znanstvena monografija, Rakičan,  Slovenija.

2012. Sociopatološki oblici ponašanja u porodicama maloljetnih delinkvenata: Defektologija, br. 18, ERF, Tuzla.

2012. Društveni aspekti prevencije profesionalnog stresa i sagorjevanja stručnjaka u oblasti socijalnog rada, Zbornik radova, br. 11. Filozofski fakultet, Tuzla.

2013. Orijentiranost sistema socijalne zaštite prema korisnicima  socijalnih prava i usluga socijalnog rada, Socijalna politika, Časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada, Institut za političke studije, Beograd.

2013. Influince of ecologica systems theory to the modem understanding  of the socialization  of youth and social development of the community, Znanstvena monografija, Pedagoški fakultet, Maribor, Slovenija.

2013. Socijalno-sociološki aspekt pojave maloljetničke delinkvencije, Zbornik radova, Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, Split.

2014. Socijalni i sociološki aspekti socijalizacije, Zbornik radova,  Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, Igalo.

2014. Pedagoški i socijalni aspekti moralnog odgoja djece predškolske dobi,  Didaktički putokazi, br. 68. Pedagoški zavod i Filozofski fakultet u Zenici.

2014. Role of schools in the prevention of behavior disorders, Education for development, Juraj Dobrila University of Pula, Hrvatska.

2015. Socijalni problemi i ekološki rizici modernog društva, Znanstvena monografija, Murska Sobota, Slovenija.  

2015. Predictors of recidivism for juvenile delinquents after the treatment in the disciplinary centre, HUMAN Research in Rehabilitation, br. 5. Institute for Human Rehabilitation,Tuzla, BiH.

2015. Teorijsko razumjevanje pojave sindroma sagorjevanja socijalnih radnika i menadžera u socijalnom radu, Menadžment u socijalnom radu, Naučna monografija, Centar za socijalne inovacije, Tuzla.

2016. Kapacitet institucija socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini za kvalitetno pružanje socijalnih usluga, Znanstvena monografija „Novodobni izzivi družbe“, Rakičan, Slovenija.

2016. Povezanost društvenog konteksta socijalizacije i etiologije maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova, Unapređenje

 

Naučno-istraživački projekt

1. „Osposobljavanje nosilaca aktivnosti u socijalnom sektoru za implementaciju nacionalnog plana reforme u oblasti socijalnog rada u BiH“, realizovan u organizaciji Univerziteta u Geteborgu (Švedska), Univerziteta u Sarajevu i Banjoj Luci i Univerziteta u Tuzli (2005-2009) - član međunarodne ekspertne radne grupe za izradu nastavnog plana i programa postdiplomskog studija iz oblasti Supervizije u socijalnom radu.

2. „Prisutnost igranja igara na sreću i kockanja kod djece i mladih na području Tuzlanskog kantona (socijalno-sociološki aspekt). Naručilac projekta Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, uz sufinansiranje  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (2009-2010)- član  istraživačkog tima.

3.  „Poboljšanje socijalnih službi i uloge istraživanja u oblasti socijalnog rada“ (2008-2009), realizovan  u okviru partnerske saradnje između Univerziteta primjenjenih nauka u Bazelu-škola socijalnog rada i Univerziteta u Tuzli, uz finansijsku podršku Švicarske Rektorske konferencije (član tima za  izradu metodologije naučno-istraživačkog projekta).

4.  „Utjecaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini- preporuke za prevenciju i intervenciju“(2010-2014), realizovan u okviru saradnje između Škola socijalnog rada na Univerzitetu Primjenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske i Univerziteta u Tuzli (član projektnog  i istraživačkog tima).

5.  „Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima“ (2009-2011), realizovan u organizaciji Ureda državnog kordinatora za borbu protiv trgovine  ljudima i ilegalne migracije i Američke humanitarne i razvojne nevladine agencije (CRS) -član istraživačkog tima.

6. „Uspostava centra za inter i transdisciplinarna istraživanja pri Univerzitetu u Tuzli“ (2015-2017). Partneri u realizaciji projekta su: Univerzitet u Tuzli,  Univerzitet primijenjenih znanosti Sjeverozapadne Švicarske i Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla (član projektnog tima i predsjednik savjetodavnog odbora).