Dr. sc. Sead Selimović

Sead Selimović rođen je 1963. godine u Babinoj Luci,  Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Tojšićima a gimnaziju u Tuzli. Akademsko zvanje profesora historije i geografije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine završio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je, 20 novembra 2003. godine, odbranio magistarski rad Bosna i Hercegovina 1918 - 1941. u historijskim izvorima. Odbranom magistarskog rada stekao je pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorirao je 27. decembra 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli uspješno odbranivši disertaciju pod nazivom ''Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine''. Odbranom doktorske disertacije stekao je pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja historije. Radni vijek započeo je u Osnovnoj školi Tojšići u Tojšićima.. Od akademske 1999/2000. do kraja septembra 2003. godine radio je kao saradnik - asistent na užoj naučnoj oblasti Historija savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od 2002. do 2004. godine bio je zaposlen u Arhivu Tuzlanskog kantona, a od prvog aprila 2004. godine radi na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Savremeno doba. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Savremeno doba izabran je 2008., a u zvanje vanrednog profesora 2013. godine. Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova (knjige, priručnici, članci, prikazi), a bio je učesnik i član organizacionog odbora više stručnih i naučnih skupova međunarodnog karaktera. Autor je izložbi, član redakcije časopisa za historiju Saznanja, časopisa Arhivska praksa i Historijska misao. Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih naučnih projekata i bio urednik, promotor i recenzent više stručnih i naučnih publikacija. Bio je mentor prilikom izrade više magistarskih radova te član komisije prilikom odbrane više magistarskih i doktorskih radnji. Oim toga, bio je voditelj poslijediplomskog studija  na Odsjeku za historiju, modul ''Novi vijek i Savremeno doba'' od 2009. godine. te voditelj drugog ciklusa studija za grupaciju društvenih nauka u ak. 2012/13., 2013/14. i 2014/15. godini. Bio je član Komisije za provođenje eksterne mature u gimnazijama Tuzlanskog kantona za predmet historija od 2009. do 2011. godine. Aktuelni je voditelj Odsjeka za historiju.

 

Izabrana  bibliografija

 

Knjige

 

2005. Pedeset godina Arhiva u Tuzli: (1954-2004), Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla  

2007. Tuzlanski kraj 1851. – 1991. Demografske i socijalne promjene, OFF-SET, Tuzla  

2012. Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini. Višemilenijski kontinuitet, Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika TK, Tuzla

2014. Sto petnaest godina Gimnazije ''Meša Selimović'' u Tuzli, Dobra knjiga, Sarajevo

 

Članci

 

2005. Privredni tokovi sjeveroistočne Bosne 1945-1952, Tuzla, Pogledi, 10.

2005. O praktičnom pedagoško–metodskom tečaju za mualime (nastavnike mekteba) u Tuzli 1940. godine, Gračanica, Gračanički glasnik, 19.

2005. Neki oblici obrazovanja u Bosni i Hercegovini u periodu između dva svjetska rata (1918-1941), Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 6.

2005. Društveni razvoj sjeveroistočne Bosne od 1945. do 1952. godine, Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 6.

2005. Organizacija i rad Behrambegove medrese u Tuzli uoči Drugoga svjetskog rata (1939-1941), Tuzla, Arhivska praksa,  8.

2005. Izučavanje lokalne historije Tuzle i njene okoline u 19. stoljeću, Tuzla, Saznanja, 1.

2006. Konfesionalna i etnička struktura stanovništva Tuzle i njene okoline (1878-1941), Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli,  7.

2006. Djelatnost Behrambegove medrese u Tuzli školske 1939/40. godine, Tuzla, Zbornik  radova  Filozofskog  fakulteta  u  Tuzli,   7.

2006.Memorandum građana Tuzle o proširenju četverorazrednih trgovačkih škola u Bosni i Hercegovini u šesterorazredne, Tuzla, Arhivska praksa, 9.

2007. Školenacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata, Tuzla, Arhivska praksa,  10.

2007. Položaj konfesionalnih škola u Bosni i Hercegovini zadnjih godina austrougarske uprave, Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 8.

2007. Karakteristike bosanskohercegovačkog društva od sredine 19. stoljeća do proglašenja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca s posebnim osvrtom na tuzlanski kraj, Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli,  8.    

2008. Oblici finansiranja Hrvatskog kulturnog društva 'Napredak' u Tuzli od 1919. do 1926. godine,  Tuzla, Zbornik radova “Stoljeće HKD ''Napredak'' Tuzla.    

2008.Organizacija i djelatnost Nastavničkog društva 'Samopomoć' u Tuzli između dva svjetska rata, Tuzla, Saznanja. Časopis za historiju,  2.

2008. Etnička i konfesionalna struktura stanovništva Tuzle i njezine okoline između dva svjetska rata, Tuzla, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli,  8.

2009. Organizacija i rad učiteljskih škola u Bosni i Hercegovini u periodu 1918-1929. godine, Tuzla,  Arhivska praksa,  12.

2009. Aneksija Bosne i Hercegovine i školstvo'', Tuzla, Saznanja. Časopis za historiju, 2009.

2009. Značajke osnovnog školstva u Bosni i Hercegovini za vrijeme privremenog državnog uređenja (1918.-1921.), Osijek, Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe,  4.

 

2010. Pitanje nacionalne posebnosti Bošnjaka u Jugoslaviji u periodu 1945-1974. godine, Opatija-Beograd,Sremska Kamenica, Zbornik radova: Suočavanje s prošlošću – put ka budućnosti: Istorija Jugoslavije 1918-1991.,

2011. Školstvo u političkoj djelatnosti poslanika iz Bosne i Hercegovine u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Tuzla, Arhivska praksa, 14. 

2011. Utjecaj migracija na demografske promjene u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata, Tuzla, Zbornik radova: Naučni skupovi ''Migracije u Bosni i Hercegovini'' održani 19. 01. 2010. i 12. 09. 2011. godine u Tuzli.

2011. Školstvo u političkoj djelatnosti Edhema Mulabdića (1923-1929), Sarajevo, Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine,  41.  

2011. Mjesto i uloga školstva Bosne i Hercegovine u širenju ideje integralnog jugoslavenstva između dva svjetska rata, Tuzla, Zbornik radova s međunarodnog naučnog simpozija ''Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas'' održanog u Tuzli od 9-11. juna 2010.

2012. Etnička i konfesionalna struktura stanovništva Zvornika između dva svjetska rata,  Zvornik, Zbornik radova ''Zvornik kroz stoljeća''- Dani Hasana Kaimije, održanog 11. juna 2010. godine u Zvorniku.

2012. Školstvo u Bijeljini za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.-1929. godine), Tuzla, Arhivska praksa, 15.

2013. Trgovina na području tuzlanskog kraja u periodu 1945.-1952. godine, Tuzla, Arhivska praksa,  16.

2013. Borba Bošnjaka za nacionalno priznanje u socijalističkoj Jugoslaviji (1945.-1974.), Tuzla, Zbornik radova: Bosna i Hercegovina i bošnjaštvo; historija, stvarnost, perspektive. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

2014. Prilike u oblasti zanatstva na području tuzlanskog kraja u periodu 1945.-1953. godine, Tuzla, Arhivska praksa, 17.

2015. Školstvo u političkoj djelatnosti poslanika Jugoslavenske muslimanske organizacije u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Tuzla, Historijska misao, 1.

2016. Obnova naselja Tuzlanskog okruga porušenih u Drugom svjetskom ratu, Tuzla, Arhivska praksa,  19.