Dr. sc. Tamara Efendić Spahić

    Tamara Efendić-Spahić rođena je 1978. u Brčkom. Studij na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Sarajevu započela je 1997. godine. Tokom studija bila je stipendista DAAD projekta, te je dio nastave pohađala na Odsjeku za psihologiju i psihoterapiju Ludwig Maximilian Univerziteta u Minhenu. Diplomirala je psihologiju u Sarajevu 2002. te na istom fakultetu magistrirala s temom Percipirani odnosi sa roditeljima i njihova povezanost sa samopoimanjem, osobinama ličnosti i elementima prilagodbe u adolescenata, 2007. godine

Tokom 2002. i 2003. godine radila je kao profesor psihologije u Drugoj gimnaziji u Sarajevu. Nakon toga je kao psiholog radila u Novom Travniku, u Centru za djecu sa teškoćama u razvoju, te u Centru za socijalni rad. Od   2003. godine  zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranila je doktorsku disertaciju Osobine ličnosti roditelja kao determinanta percepcije kvaliteta porodičnih interakcija od strane njihove djece adolescenata, 2009. godine. Od  2010. godine radila je u naučno-nastavnom zvanju docenta a od 2016. godine vanredni je profesor na užoj naučnoj oblasti „Psihologija“ na matičnom fakultetu. Budući da se od svojih ranih godina formalnog obrazovanja u psihologiji zainteresirala za proučavanje tematike porodičnih interakcija, njen rad je tokom godina naučno-nastavnog usavršavanja, praktičnog i naučno-istraživačkog rada ostao usmjeren na istraživanje porodičnog konteksta. Autorica je više radova iz područja porodične dinamike i prilagodbe adolescenata. Autorica je i udžbenika Psihologija roditeljstva.

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

 

Udžbenici:

 

2014. Psihologija roditeljstva. Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

 

Naučni i stručni radovi:

 

2006. Procjena kompetentnosti i problema ponašanja kod djece iz potpunih porodica i djece bez oca. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli; Vol. 31; br. 7.

2006. Percepcija kvaliteta porodičnih interakcija i interpersonalna orijentacija adolescenata. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“; Islamski pedagoški fakultet u Zenici.

2008. Uloga i važnost roditelja i roditeljskih odgojnih stilova za normalan razvoj djeteta. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Tuzla, Vol. 32; br. 9.

2009. Percepcija pozitivnih relacija sa roditeljima i zadovoljstvo životom adolescenata. Didaktički putokazi, Zenica.

2009. Negativni odnosi sa roditeljima kao prediktori agresivnog ponašanja adolescenata. Naša škola, Sarajevo.

2012. Povezanost intrinzične religiozne orijentacije i altruizma s obzirom na spol i sredinu odrastanja adolescenata. Didaktički putokazi, Zenica, br. 63.

2013. Kvalitet porodičnih relacija kao prediktor percipirane nekompetentnosti adolescenata. Učitelj, Beograd; XXXI; 3.

2013. Quality of Family Interactions And Adolescents Personality Traits. Journal Human, Tuzla; Vol. 3; Issue 1.

2014. Role Of Parents' Adjustment In Explaining Perception Of Adolescents' Negative  Interactions With Mother And Father; Journal Human, Tuzla; Vol. 4; Issue 2.

2014. Povezanost kvaliteta porodičnih interakcija i samopoštovanja sa usamljenošću kod adolescenata. Didaktički putokazi, Zenica; br. 69.

2014. Značaj porodičnih interakcija za objašnjenje prilagodbe kod adolescenata. Zbornik radova sa V. međunarodne naučno–stručne konferencije „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“, Tuzla.

2014. Karakteristike ličnosti osoba ovisnika o heroinu u prelaznom periodu između adolescencije i rane odrasle dobi.Psymedica, Banjaluka; Vol. 5; No. 1-2.

2014. Sličnosti i razlike u kvaliteti porodičnih odnosa sa majkom i ocem u razvojnom periodu adolescencije. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Zenica; god. 12; br.12.

2015. Nasilje nad djecom u porodičnom okruženju. Učitelj, Beograd; XXXII; 4.

2016. Perfectionism at Younger Adolescents: Associations With Different Aspects of Anxiety. Journal Human, Tuzla; Vol.6; Issue 1.