Dr. sc. Adnan Tufekčić

Adnan Tufekčić je doktor pedagoških nauka, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Teorijske naučne pedagoške discipline” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorirao je iz oblasti etnopedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Član je Odbora za pedagoške nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH, kao i Društva pedagoga i psihologa TK-a. Član je Uredništva nekoliko međunarodnih časopisa iz oblasti obrazovanja i pedagogije. Autor je jedne monografije, jednog univerzitetskog udžbenika i 30 naučnih i stručnih radova. Sudjelovao je, kao izlagač i član naučnog odbora, u radu značajnih domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.