MA Mirela Karahasanović

 

Mirela Karahasanović je rođena 1987. u Zvorniku. Osnovnu školu završila je 2002. u Tuzli. Gimnaziju (jezički smjer) završava 2006. godine. 2009. upisuje na Filozofski fakultet u Tuzli, odsjek filozofija-sociologija. Diplomirala  je 2013. na temu Dijalektika Heraklita mračnog. 2015. upisuje Master studij na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a 2016. brani master tezu Leukipova i Demokritova filozofija prirode. Od 2013. godine angažovana je na Filozofskom fakultetu u Tuzli kao asistent na naučnoj oblasti „filozofija“.

 

Članci:

2014. Adornova i Horkheimerova kritika masovne industrijske kulture na temelju prosvjetiteljskih ideja slobode, uma i jednakosti u: Arhe god. XI, br. 22, Novi Sad

2016. Kantova teorija povijesti - mogućnost uspostave svjetskog građanskog društva, DHS - Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli god. I, br.1, Tuzla