Dr. sc. Gabriel Pinkas

   Gabriel Pinkas rođen je 1982. godine u Tuzli. Osnovnu školu ja završio u Puračiču 1997. godine, a Gimnaziju Meša Selimović u Tuzli 2001. godine. Iste godine upisuje Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek pedagogija – psihologija. 2005. tu stječe zvanje diplomirani pedagog – psiholog. Dobitnik je srebrne plakete Univerziteta.

Tokom 2006. i 2007. uposlenik je JP Radio televizija Tuzlanskog kantona, gdje radi kao novinar. U martu 2007. izabran je u zvanje asistenta na Odsjeku za pedagogiju - psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 2008. na Univerzitetu zasniva radni odnos. U statusu saradnika u nastavi - višeg asistenta tu radi i danas.

Akademske 2008/9. upisuje postdiplomski studij iz pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 2011. godine, odbranom magistarskog rada na temu Nastavna interakcija kao faktor motivacije učenika, pod mentorskim vođenjem prof. dr. Dževdete Ajanonivć, stekao je zvanje magistar pedagoških znanosti.

 Od početka svoga rada na Univerzitetu asistent je na predmetima Školska pedagogija, Integrativna pedagogija, Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju i Andragogija. Svoje daljnje profesionalne ambicije usmjerava upravo prema tim poljima.

Govori engleski jezik, te se služi stručnom literaturom pisanom engleskim jezikom. Vlada računarskim programskim paketom Microsoft office. Posjeduje izražene socijalne vještine i komunikacijske sposobnosti.

 

 

Bibliografija

 

2010. E-učenje u visokom obrazovanju: mogućnosti i ograničenja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, vol. 33, br. 10, str. 255 – 265.

2011. Oblici i metode nastavnog rada kao odrednica interakcije. Naša škola: Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Sarajevo, Udruženje nastavnika FBiH, br. 56/ 226, str. 137 – 144.

2011. Interakcija kao odrednica razredne klime, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Tuzla, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, vol. 34, br. 11, str. 227 – 242.

2014. Stilovi vođenja kod nastavnika kao determinanta motivacije učenika, Naša škola: Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Sarajevo, Udruženje nastavnika FBiH, br. 66/ 236, str. 31-47.

2016. The manifestation of prosocial and aggressive behavior of preschool children depending on sex and age, Koautor: A. Bulić, Journal Human, Tuzla, Institute for human rehabilitation Association of scientists, Vol. 6, Iss. 2, str. 36 – 42.