Nastavni programi

Odsjek za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli studenticama i studentima nudi studijske programe na sva tri akademska ciklusa studija: dodiplomskom, master i doktorskom studiju. Svi studijski programi koncipirani su po uzoru na evropske i svjetske studije.

I ciklus studija

Od akademske 2019/2020. godine nastava na prvom ciklusu studija izvodi se prema inoviranom nastavnom programu, koji možete pogledati OVDJE.

Cilj ovoga programa je da obrazuje nastavnike engleskog jezika i književnosti i prevodioce. Trajanje studija: 4 godine (8 semestara ili 240 ECTS).

Nakon završetka prvog ciklusa studija studentice i studenti stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelor engleskog jezika i književnosti.                                             

Detaljni pregled stečenih kompetencija i ishoda učenja:

 

U studiju I ciklusa engleskog jezika i književnosti sticanje primijenjenih i praktičnih kompetencija ima jednaku težinu kao i uvođenje u polje znanstvenih i teorijskih znanja. Studenti time tokom studija stiču generičke, kao i specifične kompetencije, i to kako slijedi:

 

 1. Generičke kompetencije

 

1.1.Instrumentalne kompetencije – kognitivne, metodološke, jezične i tehnološke,

1.2.      Interpersonalne kompetencije - sposobnost kritike i samokritike, timski rad, razumijevanje raznolikosti, interkulturalnosti i multukulturalnosti, etičnost,

1.3.      Sistemske kompetencije – sposobnost primjene znanja u praksi, prilagodbe novim situacijama, kreativnost, te voditeljske sposobnosti,

1.4.‘Regionalne’ kompetencije - društvena odgovornost, opća kultura, želja za

učenjem

 

 2. Specifične kompetencije

     2.1.Razumijevanje procesa učenja engleskog jezika, književnosti, kritičke  teorije i kulture engleskog govornog područja

2.2.Svijest o faktorima koji utječu na učenje engleskog jezika, književnosti,  kritičke teorije i kulture engleskog govornog područja

2.3.Sposobnost korištenja evropskog jezičnog portfolija

2.4.Istraživačke, analitičke, nastavne i pedagoške vještine, te vještine javnog

nastupa i rada

Specifični ishodi obrazovanja u području književnosti, kritičke teorije i kulture engleskog govornog područja su

 • Studenti će demonstrirati poznavanje osnovnih tendencija u historijskom razvoju britanske i američke književnosti i kulture, te poznavanje ključnih elemenata i vodećih predstavnika angloameričke književne i kulturne produkcije.
 • Na osnovu poznavanja formalnih književnih elemenata, jezičnih vještina, kulturnog konteksta i kritičkih i teorijskih koncepata, studenti će moći da uoče i razlikuju različite procese i prakse unutar angloameričke književnosti, kritičko-teorijske i kulturne produkcije, te da o njima pišu kritičke i analitičke eseje
 • Čitanje: Studenti će postati aktivni i uzorni čitaoci koji cijene kompleksnost književnog teksta i koji mogu da razviju sopstvene interpretacije, izražavajući interesovanje za mnoštvo različitih pristupa istom tekstu.
 • Pisanje: Studenti će se uspješno pismeno izražavati unutar više profesionalnih i društvenih diskursa. Koristiće pisanje kao put saznavanja i razvoja vještina kritičkog mišljenja, služeći se idejama drugih autora, dok istražuju, testiraju i razvijaju sopstvene stavove. Demonstriraće sposobnost revizije u cilju sadržajne, analitičke, gramatičke i stilske ispravnosti i jasnoće teksta. Postaće svjesni sopstvenog stila i razviće povjerenje u sopstveni javni glas i djelovanje.
 • Prepoznavanje žanrovskih konvencija: Studenti će moći da prepoznaju načine na koje formalni lingvistički i žanrovski elementi oblikuju značenja, kao i kojim se sredstvima pisci služe da ispune, odnosno prevaziđu ili podriju konvencije žanra. Studenti će razviti sposobnost da se izražavaju unutar različitih žanrova za različite potrebe i za različitu publiku.
 • Kritičko poznavanje povijesnog i savremenog kulturnog i društveno političkog konteksta: Studenti će poznavati historiju razvoja i glavne pravce književnosti, kritičke teorije i kulturne produkcije na engleskom jeziku, kao i raznolikost književnih i društvenih glasova od kojih su neki često marginalizovani. Razviće sposobnost kritičkog čitanja tekstova u odnosu na historijske i kulturne kontekste, kako bi stekli bogatije razumijevanje teksta i konteksta, kao i sopstvene historijske, političke i kulturne situiranosti, što će ih pozicionirati kao interkulturalne prevoditelje. 
 • Usmena komunikacija: Studenti će demonstrirati vještine potrebne za učešće u konstruktivnim diskusijama, pažljivo slušati i poštovati tuđe stavove, jasno artikulisati sopstvene ideje i pitanja, kao i situirati sopstvene ideje u odnosu na druge glasove i ideje. Studenti će moći da pripreme i realizuju uspješne usmene prezentacije. 
 • Vrednovanje književnosti i jezika: Studenti će razviti emocionalno inteligentan odnos i etički stav spram književnosti, jezika i ostalih formi kulturalnog izražaja, razviće sofisticirane načine analize i interpretacije književnog i teorijskog teksta da stimuliše osjećanja i razvije maštu, kao i ekspresivnu upotrebu jezika kao fundamentalne ljudske sposobnosti. Razviće sposobnost ocjenjivanja estetske i etičke vrijednosti književnog teksta i biće u stanju da diskutuju o standardima na osnovama kojih razvijaju svoje stavove.

Specifični ishodi obrazovanja u području savremenog engleskog jezika i lingvističkih znanosti:

 • Studenti će ovladati engleskim jezikom tako da dostignu nivo C1 prema nomenklaturi Zajedničkog evropskog okvira za učenje stranih jezika
 • Studenti će razumjeti strukturu engleskog jezika na fonološkom, morfološkom i sintaktičkom nivou, te znati praktično primijeniti ta znanja u nastavi engleskog i prevođenju
 • Studenti će razumjeti historiju i razvoj engleskog jezika i uzroke koji su doveli do promjena
 • Studenti će razumjeti odnose među značenjima lingvističkih izraza i kako se značenje mijenja i prilagođava kontekstu i ta će znanja pravilno znati koristiti u nastavi i prevođenju
 • Studenti će znati koji faktori utiču na izbor jezičnog stila i registra i pravilno primijeniti odgovarajući stil i registar u nastavi i prevođenju
 • Studenti će znati sami izabrati i pripremati nastavne materijale, te napraviti nastavni program za učenje engleskog jezika za razne nivoe i potrebe
 • Studenti će biti sposobni obavljati pismeno i usmeno prevođenje za razne potrebe i struke
 • Na osnovu poznavanja jezične strukture engleskog i bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, studenti će biti sposobni analizirati razlike koje su od posebnog značaja za učenje engleskog jezika i prevođenje i o takvim razlikama pisati eseje koji će biti primjenjivi u praksi.

 

II ciklus studija

Odsjek za engleski jezik i književnost nudi četiri nastavna programa drugog ciklusa studija:

 • Lingvistika engleskog jezika
 • Prevođenje engleskog jezika
 • Metodika nastave engleskog jezika
 • Anglo-američki književni studiji.

Nakon završetka drugog ciklusa studija prema programu Lingvistika engleskog jezika studentice i studenti stiču zvanje magistar engleskog jezika i književnosti, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka drugog ciklusa studija prema programu Prevođenje engleskog jezika studentice i studenti stiču zvanje magistar engleskog jezika i književnosti, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka drugog ciklusa studija prema programu Metodika nastave engleskog jezika studentice i studenti stiču zvanje magistar engleskog jezika i književnosti, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka drugog ciklusa studija prema programu Anglo-američki književni studiji studentice i studenti stiču zvanje magistar engleskog jezika i književnosti, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

III ciklus studija

Studijski program trećeg ciklusa studija pod nazivom Lingvistika koji se izvodi na Odsjeku za engleski jezik i književnost možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka trećeg ciklusa studija studentice i studenti stiču zvanje doktor humanističkih nauka iz područja lingvistike, usmjerenje anglistika.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 361
Fax: + 387 35 306 332
email: anglistika@untz.ba

Pitajte nas