Studijski program Filozofija-sociologija priprema studente za samostalno izvođenje nastave iz nastavnih predmeta: filozofija, logika, etika, estetika, sociologija, demokratija i ljudska prava, kultura religija i srodnih nastavnih predmeta u srednjim i osnovnim školama. Nezaobilazna je i mogući angažmana u institucijama socijalne zaštite, rad u institucijama lokalne uprave i samouprave, kao i izrada socioloških projekata iz više različitih oblasti društveno-kulturne stvarnosti.

Ključni podaci

Trajanje studija

Studijski program Filozofija-sociologija izvodi se kao četverogodišnji studij a nosi 240 ECTS.

Diploma i zvanje

Studenti nakon završetka studija stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje Bachelor filozofije-sociologije.

Kompetencije koje se stiču diplomom

Nakon studija, bachelori filozofije-sociologije bit će osposobljeni:

  • da smostalno izvode nastavu iz nastavnih predmeta: Filozofija, Logika, Etika, Estetika, Sociologija, Demokratija i ljudska prava, Kultura religija i srodnih nastavnih predmeta u srednjim i osnovnim školama,
  • da samostalno obavljaju filozofska i sociološka istraživanja u svim sferama društvene stvarnosti,
  • da samostalno ili pak u stručnim timovima učestvuju u izradi socioloških projekata iz oblasti: proizvodnje, urbanog planiranja, demografske, socijalne, kulturno-umjetničke, sportske i zdravstvene politike, političkog marketinga i medijske politike .
  • da smostalno kreiraju i realiziraju istraživanja u oblasti filozofije i sociologije za potrebe raznih društvenih institucija i ustanova a prije svega za institucije društvenog i političkog planiranja.
  • da samostalno rade u institucujama socijalne zaštite( općinski centri za socijalni rad, savjetovališta za mlade, brak i porodicu), kazneno-popravnim zavodima (zatvorenog, poluotvorenog i otvorenog tipa), disciplinskim centrima, gerijatrijskim ustanovama.
  • da samostalno rade u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, pedagoškim zavodima, u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje, u in stitucijama kulture, socijalno-humanitarnim organizacijama, sportskim kolektivima, u institucijama za društvenu zaštitu djece, u službama i institucijama za zapošljavanje, u ustanovama zdravstvene djelatnosti.

Potencijalna zanimanja

Sa diplomom bachelora filozofije-sociologije možete obavljati poslove u slijedećim društvenim područjima: obrazovanju, kulturi, privredi, organima javne uprave na svim nivoima vlasti, kao i u nevladinom sektoru.

Gdje sada rade naši nekadašnji studenti?

Osobe koje su završile studij Filozofija-sociologija danas rade osnovnim i srednjim školama, kao asistenti na univerzitetima, u stručno-administrativnim službama općina i kantona, u privrednim i nevladinim organizacijama.

Nastavni program, predmeti i osoblje

Ukoliko želite saznati detaljne informacije o studijskog programu Filozofija-sociologija predležemo Vam da posjetite web stranicu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje možete pristupiti materijalima sa nastavni plan i program studijskog programa Filozofija-sociologija.

Dodatna pitanja

Ako imate neka dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-maila, kontaktirati nas sljedeći telefonski broj +387 35 306 330 ili posjetiti na sljedećoj adresi Ul. dr.Tihomila Markovića br. 1, 75000, Tuzla. Bit će nam zadovoljstvo da Vas upoznamo i pomognemo Vam.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas