Dr. sc. Refik Bulić

 

    Refik Bulić doktor je lingvističkih nauka i redovni profesor za užu naučnu oblast lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završio je studij srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Pedagoškoj akademiji u Tuzli i Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1979. do 1994. godine radio je kao nastavnik i profesor u više škola na području Živinica i Kladnja, a od 1994. godine radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu završio je postdiplomski studij iz lingvistike i 2000. godine odbranio magistarski rad Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče: živinički kraj. Doktorsku disertaciju Ekavsko-jekavski govori tešanjsko-maglajskoga kraja odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2004. godine. Objavio je 13 knjiga i preko 60 naučnih i stručnih radova.

Bio je mentor pri izradi više diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija. Bio je profesor na postdiplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od početka master studija iz bosanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli bio je profesor za više predmeta te jedno vrijeme i rukovodilac tog studija. Izradio je elaborat za prvi doktorski studij lingvistike na Univerzitetu u Tuzli. Od 2012. godine profesor je za predmet Dijalekatska baza književnog jezika na doktorskom studiju lingvističke bosnistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a od 2016. godine profesor je na doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za predmet Gramatički sistem bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.

Član je  Centra za leksikologiju i leksikografiju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Upravnog odbora Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli te član Redakcije časopisa Bosanski jezik i njegov urednik od broja 8 za 2011. godinu. Također je član Redakcije Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika od 2013. godine (izdavač Institut za jezik u Sarajevu) i Redakcije časopisa Bosnistika plus (izdavač Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli). Savjetnik je za lingvistiku u Magazinu za jezik i književnost Lingvazin (izdavač Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli). Sudjelovao je na više naučnih skupova i međunarodnom projektu Općeslavenski lingvistički atlas Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Trenutno radi na projektu Istraživanje leksike u govorima živiničkoga kraja. Bio je član kantonalne komisije za polaganje stručnog ispita za profesore bosanskog jezika i književnosti pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Citiran je u više naučnih radova iz oblasti bosanskog jezika u zemlji i inozemstvu.

Objavio je mnogo pripovijedaka i pjesama u raznim listovima i časopisima. Dobitnik je više nagrada za prozu i poeziju na raznim natječajima širom bivše Jugoslavije.

            

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

1994. Sihirbazica i šejtansko kolo, Zmaj od Bosne, Tuzla (proza);

1998. Pisanje islamskih termina u bosanskome jeziku, Printcom, Tuzla (koautorstvo sa dr. Ahmetom Kasumovićem);

1999. Bosanski jezik u praksi i normi, Printcom, Tuzla;

2001. Bosanski jezik: Jezičko-pravopisni priručnik, Bosanska riječ, Tuzla;

2001. Naš jezik za prvi razred srednjih škola, Bosanska riječ, Tuzla (koautorstvo sa dr. Muhamedom Šatorom);

2007. Bosanski jezik: Udžbenik za četvrti razred osnovne škole, Bosanska riječ, Tuzla;

2007. Bosanski jezik: Radna sveska za četvrti razred osnovne škole, Bosanska riječ, Tuzla;

2008. Bosanski jezik: Udžbenik za peti razred osnovne škole, Bosanska riječ, Tuzla;

2008. Bosanski jezik: Radna sveska za peti razred osnovne škole, Bosanska riječ, Tuzla;

2009. Rječnik pravopisnih, obličkih i akcenatskih nedoumica u standardnome bosanskom jeziku, Bosanska riječ, Tuzla;

2009. Iz bosanske dijalektologije, Printcom, Tuzla;

2013. Ekavsko-jekavski govori tešanjsko-maglajskoga kraja, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj;

2014. Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče: živinički kraj, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla.

 

 

Članci

 

1991/92. Interpretacija lirske poezije, Iz prakse za praksu, Sarajevo, br. 2;

1996. Artikulacija vokala a i njegove zamjene u bosanskom narodnom i književnom jeziku, Pogledi, IV, Tuzla, 126–130;

1999. Razvoj dijalektologije u Bosni i Hercegovini i njezini zadaci u narednom periodu, Bosanski jezik, 3, Prava riječ, Tuzla, 57–79;

2000. Bosanski jezik je lingvistička realnost, Zapis, 3, Tuzla;

2002. Pitanje ikavizama u ranim pisanim spomenicima s tuzlanskog područja, Hercegovina,  Mostar, 159–173;

2002. Ikavizmi u govorima tuzlanskoga kraja, Zbornik Filozofskog fakulteta, 4, Tuzla, 264–105;

2003. Pitanje ikavskog supstrata u govorima tuzlanskoga kraja, Književni jezik, 21/1, Sarajevo, 40–52;

2004. Razlike između bosanskog, hrvatskog i srpskog standardnog jezika (na primjerima iz administrativnog stila), Zbornik Filozofskog fakulteta, 5, Tuzla;

2004. Ekavska zamjena dugog jata u govorima Tešnja i Maglaja prema popunjenim kvestionarima Pitanja o govoru prostoga naroda iz 1897. godine, Pismo, 2, Sarajevo, 32–39;

2004. Zamjena dugog jata u govoru Bošnjaka Novog Šehera kod Maglaja, Književni jezik, 22/2, Sarajevo, 60–63;

2006. Jedna narodna hipoteza o porijeklu ekavizama u govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 7, 138–147;

2007. Predakcenatske dužine u arhaičnijim govorima živiničkoga kraja uz gornji tok Spreče, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 8, sv. 2, Tuzla, 89–92;

2007. Zamjena dugog jata u govoru Bošnjaka Srebrenice, Književni jezik, 23/1, Institut za jezik, Sarajevo, 65–70;

2008. Supstitucija vokala a vokalom e u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 8, sv. 1, Tuzla, 89–92;

2008. Oblici i akcenti bosanskohercegovačkih toponima, etnika i ktetika u Anićevu Rječniku hrvatskoga jezika i standardnome bosanskom jeziku, Bosanski jezik, 5, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 133–148;

2008. Odnos ekavsko-jekavskih govora tešanjsko-maglajskoga kraja prema drugim bosanskim ekavsko-jekavskim govorima, Zbornik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, vol. 32, br. 9, 149–153;

2009. Neke osobenosti leksike u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Bosanski jezik, 6, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 37–46;

2010. Zamjena dugog jata u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Pismo, god. VIII/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 11–31;

2010. Iz sintakse padeža ekavsko-jekavskih govora tešanjsko-maglajskoga kraja, Bosanski jezik, br. 7, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 57–68;

2010. Zamjena dugog jata u govoru naselja Repnik kod Banovića, Zbornik radova sa naučnog skupa „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići“, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Općina Banovići, Tuzla – Banovići, 117–120;

2011. Iseljavanje bošnjačkog stanovništva iz Slavonije krajem sedamnaestog stoljeća kao mogući izvor ekavizama u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Međunarodni naučni simpozij„Bosna i Hercegovima od dolaska Osmanlija do danas“, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 695–708;

2011. Porijeklo ekavizma u govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Bosanski jezik, br. 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 91–136;

2012. Ekavsko-jekavski govori u Bosni i Hercegovini, Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, Lingvistika, Slavistički komitet, Sarajevo, 153–163;

2012. Distribucija prozodema u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Bosanski jezik, br. 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 111–128;

2012. Bibliografija bosanskohercegovačke dijalektologije do 2012. godine, Bosanski jezik, br. 9, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 173–189.

2013. Zamjena kratkog jata u ekavsko-jekavskim govorima tešanjsko-maglajskoga kraja, Književni jezik, 24/1–2, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo,  137–150;

2013. Akcent promjenljivih vrsta riječi u arhaičnijim govorima živiničkoga kraja uz gornji tok Spreče, Bosanski jezik, br. 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 27–46;

2013. Akcenatske osobine arhaičnijih govora živiničkoga kraja uz gornji tok Spreče, Bosnistika plus, I/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla, 105–117;

2013. Pitanje ekavsko-jekavske zamjene jata u govoru Bošnjaka Srebrenice, Monumenta Srebrenica: Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva, knjiga 2, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, 77–86; / The Qestion of Ekavian-Jekavian Substitution of Yat in the Speech of Srebrenica's Bosniacs, Monumenta Srebrenica: Research, documents, testimonials, Book 2, Public Institution for Protection and Usage of Cultural-historical and Natural Heritage of the Tuzla Canton, 75–84;

2013. Ko se igra hloptom još, Magazin za jezik i književnost Lingvazin, I/1, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla, 18–20.

2014. Na kome je jeziku spjevana Hasanaginica, Magazin za jezik i književnost Lingvazin, II/2–3, Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli, Tuzla, 10–13;

2014. Govor Bošnjaka Srebrenice, Sarajevski filološki susreti II, Zbornik radova, knjiga I, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 9–20.