Dr. sc. Muhamed Omerović

Dr. sc. Muhamed Omerović je rođen 12.08.1961. u Hajvazima, općina Kalesija. Nakon završene srednje škole u Zvorniku upisao se na Pedagošku akademiju u Tuzli, studijsku grupu biologija i hemija, koju je  uspješno završio 1981. godine. Radio je kao nastavnik biologije i hemije u više osnovnih škola širom BiH. Od 1991. do 1996. godine obavljao je dužnost direktora Osnovne škole  ''Tojšići'', a od 1996.  dužnost direktora Osnovne škole ''Memići'', sve do kraja 2009. godine. Svojim radom i rezultatima u rukovođenju školom dao je značajan doprinos razvoju kvalitetne/inovativne škole u zajednici. Završio je Učiteljski fakultet i stekao zvanje profesor razredne nastave. Pohađao je postdiplomski studij iz oblasti pedagoških nauka i odbranio  magistarski rad na temu Ekološke potrebe kao determinante modelovanja programa ekološkog vaspitanja učenika“ na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Doktorsku disertaciju iz oblasti pedagoških nauka odbranio je na  temu “Vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kao činilac stalnih razvojnih promjena u školi'', 2006. na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Aktivno je sudjelovao u radu Komisije za izradu strategije razvoja obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Kao autor, koordinator i istraživač učestvovao  je u izradi i realizaciji nekoliko regionalnih i međudržavnih naučnoistraživačkih projekata podržanih od strane Regionalnog evropskog centra za okoliš za Jugoistočnu Evropu i Evropske unije. Objavio je  veći broj naučnih i stručnih radova iz pedagoških disciplina te ekološkog odgoja i obrazovanja u domaćim i inostranim časopisima. Učestvovao na više internacionalnih naučnih skupova. Sudjeluje kao mentor u izradi i odbrani diplomskih i magistarskih  radnji i doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu ''Džemal  Bijedić'' u Mostaru. Od 2011. godine do  2014. obavljao je funkciju voditelja studijskog odsjeka Pedagogija-psihologija.

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige

 

2005. Alkohol, duhan i droga među mladima, OFF-SET, Tuzla

2009. Predškolska pedagogija, OFF-SET, Tuzla

2009. Rad razrednika, CPA doo Tojšići, Kalesija

2012. Osnove ekološke pedagogije - metode ekološkog odgoja i obrazovanja, OFF-SET, Tuzla

2014. Vrednovanje pedagoškog rada u školi – susret s metodičkom praksom, OFF-SET, Tuzla

2016. Metodika nastavnog rada – pedagoška moć odlučivanja, OFF-SET, Tuzla

2019. Škola u prirodi: pedagoško-ekološke osnove koautorica Mirsada Zukorlić, OFF-SET, Tuzla

 

Članci

 

2006. Vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kao činilac stalnih razvojnih promjena u školi, Naša škola, br. 3-4, Banja Luka

2006. Stavovi studenata o učenju, Didaktički putokazi, br. 40, Zenica

2007. Stavovi nastavnika o kriterijima za prepoznavanje kvalitetne škole, Naša škola, br. 39, Sarajevo

2007. Stavovi učenika o osobinama svojih nastavnika, Naša škola, br.40,  Sarajevo

2007. Stavovi i mišljenja učenika o svom položaju u školi, Didaktički  putokazi, br.42, Zenica

2008. Značaj programa ekološkog odgoja/vaspitanja i obrazovanja u cilju razvoja ekološke odgovornosti i razumjevanja prirode, Didaktički putokazi, br. 48/14. Zenica

2008. Ekološko obrazovanje učenika u funkciji ekološkog razvoja ličnosti, Naša škola, br. 46/12, Sarajevo

2010. Stavovi nastavnika razredne nastave o zastupljenosti sadržaja ekološkog odgoja u osnovnoj školi, Zbornik radova, III Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija nastavnika za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici.

2010. Uloga obitelji i škole u organizovanju slobodnog vremena djece i mladih sa teškoćama u razvoju, Zbornik radova, Međunarodna naučno-stručna konferencija, Tuzla, 26-28. 11. 2010., Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli.

2010. Ekološko obrazovanje kao pedagoško-didaktički fenomen, I naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem (10-12. juni 2010.), „Rizici i eko-bezbjednost u postmodernom ambijentu'', Državni univerzitet u Novom Pazaru, Zbornik radova

2010. Ekološki odgoj u funkciji razvoja okolinske bezbjednosti i planetarnog razmišljanja, Znanstvena monografija, Univerzitet u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija Slovenija

2011. Stavovi nastavnika o vrednovanju kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u školi, Zbornik radova, Filozofski fakultet u Tuzli, OFF-SET, Tuzla,

2011. Komunikacija sa delinkventnom djecom, Zbornik radova, I Mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo ''Izzivi, pasti i težave sodobne družbe'', Rakičan, Ris Dvorec, Murska Sobota, Ministarstvo za delo i socialne zadeve, Republika Slovenija

2011. Ekološki odgoj - neminovnost škole sadašnjosti i budućnosti, Zbornik radova, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Udruženje za podršku i  kreativni razvoj djece  i mladih, II Međunarodna naučno-stručna konferencija, ''Unapređenje kvalitete života mladih'', Tuzla

2012. Uzroci i vidovi delinkventnog ponašanja učenika osnovne škole, Monografija, II. Mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo ''Izzivi, pasti, težave sodobne družbe'', Rakičan, Slovenija

2012. Vannastavne aktivnosti učenika,važan faktor poboljšanja kvalitete žvota djece i mladih, Zbornik radova, ERF, III međunarodna naučno-stručna konferencija, Zlatibor

2012. Programiranje ekološkog odgoja i obrazovanja u školskoj zajednici, Ekološka in etična zavest skozi edukacijski odnos do družbe in narave, Univerzitet u Mariboru, Pedagoški fakultet, Slovenija, Znanstvena monografija

2012. Uloga škole u profesionalnoj rehabilitaciji učenika sa intelektualnim teškoćama, Zbornik radova sa II međunarodne naučno-stručne konferencije „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“, Brčko

2013. Stavovi učenika i nastavnika o zastupljenosti sadržaja ekološkog odgoja i obrazovanja u nastavnom planu i programu prve trijade devetogodišnjag obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan

2013. Manifestovanje delinkventnog ponašanja učenika osnovne škole, Sveučilište Juraja Dobrile Pula i Edukacijski fakultet Tuzla

2014. Pedagoški i socijalni aspekti moralnog odgoja djece predškolske dobi, Naša škola, Sarajevo

2014. Ekološka pismenost kao uvjet za kontinuiran razvoj ekološke svijesti u procesu ekološkog odgoja i obrazovanja. Zbornik međunarodnog naučno-stručnog skupa „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, Pedagoški fakultet Zenica.

2014. Uloga škole u prevenciji poremećaja u ponašanju, Sveučilište Juraja Dobrile Pula

2014. Ekološki odgoj i obrazovanje u funkciji zaštite okoliša, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS, Dvorec Rakičan

2014. Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje mladih kao andragoški problem i potreba savremenog obrazovanja, V Međunarodna konferencija ˝Unapređenje kvaliteta i života djece i mladih˝, Igalo, Crna Gora, 21-22. 6. 2014.

2015. Pedagogical values of School in nature. Znanstvena monografija, (str. 164-180). Ljubljana, RIS, Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru.

2015. Pedagoške metode razvoja pozitivnih navika ishrane djece školskog uzrasta, VI. Mednarona znanstvena konferenca „Profesionalni razvoj zaposlenih iz vidika prehrane, gibanja in zdravja“, RIS Dvorec Rakičan, Slovenija

2015. Značaj igre u razvoju djeteta predškolske dobi, Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom ''Dijete, igra, stvaralaštvo'', Filozofski fakultet u Splitu i Savez društava „Naša djeca“, Hrvatska

2015. Ekološko-pedagoške kompetencije kao faktor održivog razvoja  i klimatskih promjena. Zbornik radova br. II sa Trećeg međunarodnog naučnog skupa “Katastrofe, prevencija i saniranje posljedica”, Panevropski univerzitet Brčko  

2015. Ekološki odgoj i obrazovanje kao građanska odgovornost u obrazovanju odraslih. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa “Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji” (str. 121-135), Banja Luka

2015. Značaj i uloga igre i slobodnog vremena u razvoju djece predškolskog uzrasta.  Zbornik VI Međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Ohrid, Makedonija

2015. Interaktivne muzičke radionice u poticanju odgojnog djelovanja, III International scientific conference “Vocational rehabilitation: Current state, possibilities and perspectives", December, 10-13. 2015., Tuzla, Bosnia and Herzegovina

2015. Društveni značaj pedagoškog pristupa obrazovanja o pravilnoj prehrani i predškolskom i školskom odgoju,Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Farmaceutskom i Liječničkom komorom, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2015. Evaluacija primjene multimedijalnih i digitalnih inovacija u internoj reformi kvalitete nastavnog rada suvremene škole. Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (str. 507-519). Učiteljski fakultet Zagreb

2015. Aspekti evaluacije i karakteristike pedagoške klime u školi, Znanstvena monografija, III međunarodna znanstvena konferencija ˝Družina in šola pred skupunimi izzivi, 29-30. 6. 2015., Ris Dvorec Rakičan, Slovenija 

2016. Stavovi studenata o delinkventnom ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Udruženje za podršku i  kreativni razvoj djece  i mladih, Međunarodna naučno-stručna konferencija ''Unapređenje kvalitete života i i mladih'', Tuzla

2016. Didaktizacija i ekologizacija školskog curiculuma, /koautor Nedim Ćirić/, DHS – Društvene i humanističke studije – časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 1 

2016. The Impact of the Manner of Nutrition on the General Condition of Dogs, Znanstvena monografija  "Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja", Ris Dvorec Rakičan, Uredili: Sabina Kerec in Tadeja Horvat, (Koautori: Elvira Hadžiahmetović Jurida, Isat Skenderović, Avdul Adrović, Edina Hajdarević i Alen Bajrić)

2016. Pedagoški  rad u funkciji sprečavanja asocijalnog ponašanja učenika, Znanstvena monografija, IV međunarodna znanstvena konferencija ˝Izzivi in težave sodobne družbe˝ 4-5. 7. 2016., Ris Dvorec Rakičan, Slovenija 

2016. Uticaj škole i porodice na razvoj ekološke svijesti i ekološkog ponašanja, Evropska revija, Evropski univerzitet  Brčko distrikta, broj I(3)

2016. Vršnjačko nasilje i sigurnost, Didaktički putokazi, Zenica, br. 76, godina XXII

2016. Ekologizacija školskog curriculuma kao metod razvoja ekološke svijesti kod mladih, XI međunarodna znanstvena konferencija ’’Ekologija za boljši jutri’’, 31. 3. - 1. 4., Ris Rakičan, Slovenija

2017. Uloga izvanučioničke istraživačke nastave u  poučavanju prirodne i kulture baštine,  Mednarona znanstvena konferenca "Ekologija za boljši jutri'' RIS Dvorec Rakičan, Slovenija

2017. Kreativni pedagoški rad sa učenicima u razvoju ekološke svijesti i ekološkog ponašanja u zajednici, Međunarodna naučna konferencija ''Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku'', Evropski univerzitet  Brčko

2017. Pedagoški smisao heurističkog dijaloga, Međunarodna naučna konferencija o obrazovanju "Promjena stvarnosti kroz obrazovanje", Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Nastavnički fakultet

2017. Organizacija škole u prirodi, Međunarodna naučna konferencija ''Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija'',Filozofski fakultet u Tuzli

2017. Pedagoški aspekti pravilne ishrane i zdravih stilova života u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, Hrana u zdravlju i bolesti: znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku, br,. 1

2017. Jačanje autonomije učenika u cilju suzbijanja nasilja u školi – (Eko)sistemski pristup, V. Mednarodna znanstvena konferenca "Izzivi in težave sodobne družbe", RIS Dvorec Rakičan, Slovenija

2017. Devijantno ponašanje učenika u osnovnim i srednjim školama, Međunarodna naučna konferencija ''Nauka i društvo'', časopis ''Aktuelnosti u nauci i društvu'', Centar modernih znanja, Banja Luka

2018. Obučavanje budućih nastavnika radi podsticanja razvoja socijalne kompetencije učenika, DHS - Društvene i humanističke studije, br 1 (4), Filozofski fakultet u Tuzli; koautor Mirsada Zukorlić

2018. Rizični faktori za pojavu nasilja kod srednjoškolaca, VI. Mednarodna znanstvena konferenca ˝Izzivi in težave sodobne družbe˝, koautor Nermin Mulaosmanović

2018. Uticaj primjene didaktičkih medija na efikasnost savremene visokoškolske nastave, VI međunarodni naučni skup ˝Aktuelni problemi visokog obrazovanja˝, Evropski univerzitet, Brčko Distrikt

2018. Rehabilitacija ovisnika od psihoaktivnih supstanci u KPZ ustanovama, Zbornik radova ''Humanizacija društva'', Banja Luka

2018. Globalizacija i obrazovanje, Zbornik radova ''Humanizacija društva'', Banja Luka