OBAVIJEST│Datum: 19/9/17│Autor: Ured za NIR

"PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ FONDA H2020" ZA 2017. GODINU

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu.


Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).
 
Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".


Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem  javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.
 
Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata po osnovu ovog granta imaju registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Javni konkurs je otvoren do 05.10. 2017. godine.

Više informacija:

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu

J A V N I K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu