OBAVIJEST│Datum: 26/1/17 u 11:30│Autor: admin

Održana dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE u Sarajevu

Dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE održana je u SARAJEVU u rektoratu Univerziteta u Sarajevu dana 23. i 24. 01.2017.Cilj konferencije bio je predstavljanje rezultata projekta, ali i podizanje svijesti javnosti a posebno akademske zajednice o primjeni Kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine (KOBiH) u visokom obrazovanju i potrebe za kurikularnom reformom. Tempus projekt “BHQFHE“ ima za glavni cilj da podrži daljnu strukturnu reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tako što će omogućiti razvoj ali i primjenu Kvalifikacijskog okvira u BiH u visokom obrazovanju u skladu sa Akcionim planom za izradu KOBiH 2016-2020. KOBiH je usaglašen sa a koji će Evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje“ (EQF) kao i Okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA). Projekat će da predloži modele za implementaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH za visoko obrazovanje modernizacijom izrade studijskih programa temeljenim na ishodima učenja usklađenim sa sa standardima kvalifikacija.

Dugoročno, ovaj projekt osigurava jačanje institucionalnih kapaciteta za kontinuirani razvoj i modernizaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH (KOBiH) u visokom obrazovanju, kao i kreiranje modela provođenja Kvalifikacijskog okvira i razvoj standarda kvalifikacija. Poseban akcent u projektu je stavljen na jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja u skladu sa usvojenim Dablinskim deskriptorima KOBiH te na razvoj novih i poboljšanje postojećih studijskih programa.

Na konferenciji su predstavljeni dva prirucnika koja su nastala u okviru BHQFHE projekta:
– Prirucnik za primjenu KOBiH u visokom obrazovanju
– Priručnik dobre prakse za pisanje ishoda ucenja u visokom obrazovanju.

Pored ova dva priručnika predstavljen je i Algoritam za dizajniranje ishoda učenja kao i pojmovnik vezan za KOBiH.

Tokom konferencije partnerski univerziteti su prezentirali metodologiju kao i procedure na koji nacin se doslo do modela standarda kvalifikacija (izabrana su 18 studijska programa za koje su razvijeni standardi kvalifikacija za sva tri ciklusa: bachelor, master i PhD za svaku od naucnih oblasti. Prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke te društvene i humanističke) kao i studijskih programa koji su urađeni na ishodima ucenja (12 primjera, pilot studijskih programa koji su u skladu sa KOBiH temeljeni na ishodima ucenja).

U projektu BHQFHE učestvuje šest Univerziteta iz Bosne i Hercegovine (Bihać, Tuzla, Zenica, Mostar, Džemal Bijedić i Istočno Sarajevo), Univerzitet u Splitu, Ministarstvo nauke, obrazovanja i sporta Hrvatske, Udruženje poslodavaca Bosne i Hercegovine, Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine, CEENQA - Mreža agencija za osiguranje kvaliteta Centrale i Istočne Evrope, Agencija za zapošljavanje BiH, Centar za informiranje i priznavanje kvalifikacija BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Univerzitet Lleida, Univerzitet Northampton, Univerzitet Paderborn i Univerzitet Limerick. Više informacija možete potražiti na web stranici projekta www.bhqfhe.eu.