OBAVIJEST│Datum: 30/5/19│Autor: admin

Završen trening NIRA LIDERI

 U subotu, 25. maja 2019. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli održan je i završni trening „Nira lideri“ koji su u okviru Inicijative za kreativni dijalog (IKDE) organizirali TPO Fondacija iz Sarajeva (www.tpo.ba) i Univerzitet u Tuzli (www.untz.ba ). Treninzi ''Nira lideri'' osmišljeni su kao dva dvodnevna treninga, ali su zbog većeg broja zainteresiranih studenata formirane i dvije grupe, tako da je održan i dvostruko veći broj radionica. Od 13. aprila, pa sve do 25. maja, Filozofski fakultet je skoro svakog vikenda bio domaćin ovih radionica/treninga. Prvi dio „Nira lideri“ treninga obuhvatao je lični, a drugi profesionalni razvoj. Sve dosadašnje treninge su izvodile stručnjakinje u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja – Amra Delić, Elmida Sarić i Džejna Bajramović. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja. Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje je i magistrirala. Doktorski studij pohađala u okviru EU HORIZON 2020 Marie Curie Sklodowska Innovative Training Network "Children Born of War: Past, Present and Future". Fokus istraživačkog rada je u oblasti mentalnog zdravlja, psihološke traume i ljudskih prava. Dr. Delić je i aktivistica za ljudska prava, sa posebnim fokusom na prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i "djece rođene zbog rata". Dobitnica je prve nagrade za doprinos ravnopravnosti spolova u 2014. godini, koju joj je dodijelilo Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, za volonterski angažman u motiviranju žena, preživjelih seksualnog nasilja u ratu, da prekinu šutnju. Dugogodišnja je suradnica i trenerica u TPO Fondaciji. Elmida Sarić kao trenerica, mentorica, projektni coach, od 2003. godine radi na procesu programiranja EU pomoći u BiH i ima veliko iskustvo radeći u okviru različitih instrumenata EU (CARDS, IPA 2007/13, IPA II 2014-2020). Ona je radila na pružanju tehničke pomoći, fasilitacije i obuke u svim fazama Upravljanja Projektnim Ciklusom (PCM) kako za organizacije civilnog društva tako i za vladu u BiH (od lokalnog do državnog nivoa). Ona je pružala ekspertsku pomoć u planiranja logičkog okvira i pisanju prijedloga projekata, vodila procese konsultacija sa zainteresovanim stranama u cilju prikupljanja inputa u relevantnim sektorima za podršku kroz IPA II, sprovodila monitoring projekata kao i evaluacije. Elmida Sarić je radila u zemljama u regionu Zapadnog Balkana, pružajući svoju ekspertizu organizacijama civilnog društva da identifikuju potrebe korisnika i da ih usklade sa odgovarajućim rješenjima predstavljenim kroz relevantnu projektnu dokumentaciju koja uključuje logički okvir. Oblasti u kojima pruža tehničku pomoć i obuku su: Pisanje prijedloga projekata; Dizajniranje logičke matrice; Indikatori; Izrada Budžeta; Monitoring, Evaluacija i Izvještavanje (MER); Strateško planiranje; "Soft" vještine neophodne za upravljanje projektima (komunikacija, liderstvo, timski rad, prioriteti, donošenje odluka, prezentacijske vještine). Džejna Bajramović, diplomirala na Mašinskom fakultetu Unverziteta u Sarajevu, business trener, business coach. Manager sa 20 godina iskustva i stručnosti u svim aspektima uspješnog poslovanja sistema različitih renomiranih kompanija različitih djelatnosti, strukture, te oblika vlasništva. Uza specijalnost: strateški management, razvoj strategija i njihova implementacija, organizacijsko ponašanje, organizacijska psihologija, komunikacije i odnosi s javnostima. Također, podršku svim treninzima na Filozofskom fakultetu u Tuzli pružale su i koordinatorice projekta iz Sarajeva, Azra Nezirić i Amina Mašić. Na završnim treninzima i radionicama, studentima su se pridružile i članice Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „Naš glas“ (www.nasglas.ba). Tokom svih treninga, studenti i studentice su bili u prilici naučiti kako jačati svoje samopouzdanje, preuzeti kontrolu, naučiti prihvatati uspjehe i neuspjehe, vjerovati u sebe i postizati svoje ciljeve, kako upravljati svojom karijerom, brendirati svoje talente, te steći osnovne vještine potrebne za profesionalni razvoj i apliciranje na projekte. Nakon održavanja i završnog treninga, svim učesnicima i učesnicama dodijeljeni su certifikati TPO Fondacije.