OBAVIJEST│Datum: 5/4/18│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Jasmine Đonlagić, dr. sc. Azre Bešić i dr. sc. Alme Halidović

Kulturno naslijeđe njemačkog govornog područja u periodu austrougarske vladavine


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom "Kulturno naslijeđe njemačkog govornog područja u periodu austrougarske vladavine", koje će održati dr. sc. Jasmina Đonlagić, dr. sc. Azra Bešić i dr. sc. Alma Halidović u srijedu, 11. aprila 2018. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom "Srijeda na Filozofskom fakultetu".

O predavanju

Nakon Berlinskog ugovora u ljeto 1878. godine Bosna i Hercegovina postala je dio Austro-Ugarske monarhije što nije uvjetovalo promjene i prestrukturiranja isključivo u političkom i ekonomskom smislu, već je dalo podstrek za povezivanje i upoznavanje s kulturnim naslijeđem njemačkog govornog područja. U tom kontekstu su veoma važnu ulogu odigrali časopisi književne provinijencije, te pokretanje prevodilačke prakse. Ostvarenja iz oblasti njemačke kulture koja su putem časopisa Bosanska Vila, Nada i Zora predstavljena domaćoj javnosti su utabala put za modernističke generacije koje su sve više prihvatale životne modele iz  njemačkog govornog podneblja, te time u velikoj mjeri doprinijeli modernizaciji i emancipaciji kulturnog i književnog života. 

Dr. sc. Jasmina Đonlagić je docentica na Odsjeku za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli.  Osnovno i srednje školovanje je  završila u Tuzli i Njemačkoj. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Odsjeku za njemački jezik i književnost, diplomirala je 2005. godine. Za izvanredan uspjeh u toku studija nagrađena je najvišim studentskim priznanjem, Zlatnom plaketom Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij upisala je 2006. godine na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Odbranom magistarske teze pod naslovom Njemačka lirika u književnim publikacijama u periodu od 1878. do 1918. godine, stekla je naučni stepen magistra nauka iz oblasti književnih nauka (njemačka književnost). Godine 2014. doc. dr. Jasmina Đonlagić pod mentorstvom prof. dr. Slobodana Grubačića, profesora emeritusa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te člana Evropske akademije nauka i umjetnosti, odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim publikacijama austrougarskog perioda na Filozofskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, i stekla naučni stepen doktora nauka iz humanističkih nauka, oblast Književnost/Njemačka književnost. Učestvovala je u realizaciji međunarodnih projekata, kao specijalističkih, studijskih boravaka, te je u svrhu usavršavanja iz oblasti savremene njemačke književnosti sarađivala sa eminentnim stručnjacima iz regiona i šire. Istraživačkim radom ne samo da obuhvata problematiku savremene njemačke književnosti i njemačke književnosti s početka 20. stoljeća, već se intenzivno bavi istraživanjem uticaja autora njemačkog govornog područja na bosanskohercegovačku pisanu riječ, čime ukazuje na duboku povezanost pomenutih dviju kultura. Početkom 2015. godine postala je član Sekcije za književnost njemačkog govornog područja nakon 1890. godine Asocijacije za moderne jezike savezne države Teksas (SAD). Pored naučno-istraživačkog rada i rada u struci, aktivno učestvuje u radu nevladinog sektora u oblasti kulture i obrazovanja mladih. 

Azra Bešić je docentica na Odsjeku za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Osnovnu školu pohađala je u Srebreniku, a školovanje nastavila u Gemündenu na Majni - Bavarska, SR Njemačka. Pohađala je Prirodno-matematičku gimnaziju „Karl von Schönborn“ u Würzburgu na Majni – Bavarska. Po povratku u domovinu ide u Gimnaziju „Meša Selimović“ u Tuzli te MSŠ u Srebreniku. 1999. godine upisuje studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Diplomirala je 2003. a od 2004. je uposlenica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost u zvanju asistenta – uža naučna oblast Savremeni njemački jezik. Iste godine upisuje polilingvalni poslijediplomski studij u Tuzli, a 2008. brani magistarski rad na temu Phraseologismen mit Tierbezeichnungen im Deutschen und ihre Übersetzungsäquivalente in der bosnischen Sprache (Frazeologizmi sa nazivima životinja u njemačkom i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku) te biva izabrana u zvanje višeg asistenta (uža naučna oblast Savremeni njemački jezik). Učestvovala je na više konferencija germanista: u Beogradu, Zadru, bila u sklopu GIP-a (Germanistische Institutspartnerschaft) na studijskom boravku u Regensburgu (SR Njemačka). 2012/2013. stipendistica je JoinEU-SEE u okviru međunarodnog projekta Erasmus Mundus, te boravi na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu (Austrija), gdje izrađuje doktorat. 2014. je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranila doktorsku disertaciju Tekstna vrsta vic u njemačkom i bosanskom jeziku – kontrastivna tekstnolingvistička analiza i iste godine izabrana u zvanje docenta. U sklopu uže naučne oblasti Savremeni njemački jezik obavljala je vježbe i predavanja iz predmeta: Morfologija, Fonetika i fonologija njemačkog jezika, Leksikologija, Lingvistika, Pismeno izražavanje, Jezične vježbe (prevodne vježbe, proširivanje vokabulara), Frazeologija, Gramatika zavisnosti, Pravopis, Tekstna lingvistika, Obrada teksta (razumijevanje, analiza i interpretacija teksta), Interkulturalna glotodidaktika, Interkulturalni dodiri, Semantika, Historija njemačkog jezika, Stilistika, Pragmalingvistika, Metodika nastave njemačkog jezika. Pored toga, pomagala je u izradi seminarskih, diplomskih i odnedavno magistarskih radova, sastavljala, održavala ispite te pedagoški djelovala na studente i podsticala ih na razna jezična razmišljanja i istraživanja. U više navrata prevodila je za rektorsku konferenciju te za ambasadore sa njemačkog govornog područja kao i u slučajevima međuuniverzitetske saradnje (programi razmjene studenata i stipendiranja poput Erasmus Mundus-a). Učesnik je višegodišnjeg projekta Andrić-Initiative sa sjedištem u Gracu (Austrija). Član je redakcijskog odbora više časopisa iz struke kao i Društva lingvista. Pored spomenutog obavlja poslove sudskog tumača za njemački jezik.

Alma Halidović je docentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabrana za užu naučnu oblast Savremeni njemački jezik. Dobitnica je nekoliko univerzitetskih nagrada za ostvaren uspjeh u toku studija, te Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli na kraju studija. U saradničko zvanje asistenta izabrana je 2005. godine za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“, te od navedene godine i radi na Univerzitetu, gdje je angažirana kao asistentica na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Magistarski rad odbranila je 2009. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, stekavši zvanje magistra filoloških nauka. Doktorsku disertaciju odbranila je 2015. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, stekavši zvanje doktora lingvističkih nauka. Od 2016. godine u zvanju docentice izvodi nastavu na I u II ciklusu na predmetima iz Savremenenog njemačkog jezika. Tokom godina objavila je nekoliko naučnih i istraživačkih radova kako u Bosni i Hercegovini tako i u Austriji i Srbiji. Izlagala je na četiri međunarodne konferencije u Sarajevu, Osijeku, Oradei (Rumunija) i Beogradu.