OBAVIJEST│Datum: 3/10/18│Autor: admin

Najava predavanja dr. sc. Gorčin Dizdara

Kako danas proučavati stećke? 
Između teorijskih pitanja i dilema u praksi


Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju Teorijski pristupi proučavanju stećaka koje će održati dr. sc. Gorčin Dizdar u ponedjeljak 15. oktobra 2018. godine s početkom u 13 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Gorčin Dizdar diplomirao je filozofiju i njemačku književnost na Univerzitetu u Oxfordu, a magistrirao i doktorirao humanističke nauke na Univerzitetu York u Torontu. Naslov njegove doktorske disertacije bio je Stećci srednjovjekovne Bosne: hereza, dualizam i simboli na predosmanskom Balkanu (The Standing Stones of Medieval Bosnia: Heresy, Dualism and Symbols in pre-Ottoman Balkans). U disertaciji primjenjuje interdisciplinaran pristup problematici stećaka, koji uključuje historiografiju, historiju umjetnosti, ikonografiju, historiju religije i antropologiju.   

Cilj predavanja Teorijski pristupi proučavanju stećaka jeste upoznavanje studenata s interdisciplinarnim pristupom proučavanju (materijalne) kulture te načina na koji je on korišten na konkretnom primjeru proučavanja stećaka. Umjesto ograničavanja stećka na kategoriju “nadgrobnog spomenika” i njegove analize u skladu s prethodno definiranim analitičkim kategorijama, stećak se tretira kao kompleksan “tekst” koji je imao (i dalje ima) čitav niz uloga unutar različitih diskursa i uspostavljao različite intertekstualne veze. Fokus ovog predavanje bit će usmjeren na tri pitanja, odnosno diskurzivne uloge stećka: stećak i pitanje simbolizma (semiotika stećka), stećak i hereza/heterodoksija, te stećak i srednjovjeovne i savremene nacionalne kategorije.