OBAVIJEST│Datum: 20/12/18│Autor: admin

Studenti Odsjeka za socijalni rad posjetili Odgojni centar u Tuzli

 

Studenti IV godine Odsjeka za socijalni rad, zajedno sa asistenticom mr. Samilom Ramić, obavili su posjetu Odgojnom centru u Tuzli.  Studenti su imali priliku da se bolje upoznaju sa radom centra i da svoja teorijska znanja koja su stekli iz predmeta “Socijalni rad i maloljetnička delinkvencija” upotpune sa praktičnim iskustvima.

 


U organizacionoj jedinici za izvršenje odgojne mjere, studenti su upoznati prvenstveno sa poslovima socijalnog radnika, koji se odnose na izvršenje odluke suda kojom je izrečena odgojna mjera upućivanja maloljetnika u odgojni centar, sa prijemom, boravakom i smještajem maloljetnika, sa izradom pojedinačnih programa postupanja sa maloljetnikom i sa mjerama kojima se utječe na ponašanje maloljetnika.


Studenti su izrazli želju za realizacijom praktične nastave u Odgojnom centru u Tuzli tokom ljetnog semestra akademske 2018/19.  godine. Mendžment Odgojnog centra u dogovoru sa Odsjekom za socijalni rad pripremit će plan realizacije praktične nastave za studente završne godine studija.