Dr. sc. Senaid Hadžić

 

 

Senaid Hadžić rođen je 17. novembra 1961. u Kikačima, općina Kalesija. Osnovnu školu završio je u Tojšićima, a srednju u Tuzli. Studij historije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na istom fakultetu okončao je postdiplomski studij i stekao naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu humanističkih nauka Univeziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te stekao naučno zvanje doktor humanističkih nauka iz područja historije. Bio je voditelj studijskog odsjeka Historija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od 2007. do 2013, zatim voditelj drugog ciklusa – master studija - modul Novi vijek i Savremeno doba (2012/2013), te predsjednik Komisije za provođenje eksterne mature u gimnazijama Tuzlanskog kantona za predmet historija (2009–2011). Za višegodišnji doprinos oživljavanju historijske istine i njene popularizacije dobitnik je Diplome – zaslužni povjesnik – rerum scriptor u svojstvu počasnog člana Zavoda za baranjsku povjesnicu Beli Manastir (Republika Hrvatska). Od istog je Zavoda dobio godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu povijesne znanosti. Obavljao je dužnost ministra u vladi Tuzlanskog kantona (2012–2014). Živi i radi u Tuzli.

Radni vijek kao profesor historije i geografije započeo je u osnovnoj školi “Kalesija” u Kalesiji. Od 1. oktobra 2005. radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, prvo u zvanju višeg asistenta, zatim docenta, te vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti Novi vijek. Bio je mentor kandidatima prilikom izrade diplomskih i magistarskih radnji, te doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli i Mostaru, zatim predsjednik i član komisija na odbrani diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Učestvovao je u radu više stručnih i naučnih međunarodnih konferencija, skupova, tribina, radionica i seminara. Član je redakcije više naučnih i stručnih časopisa. Bio je predsjednik ili član organizacionih i naučnih odbora više naučnih skupova, javnih tribina i simpozija domaćeg i međunarodnog karaktera. Kao nosilac predmeta iz historije Bosne i Hercegovine novog vijeka učestvovao je u realizaciji nastave na prvom, drugom i trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli i Mostaru. Na polju historijske nauke ostvario je zapažene naučne rezultate. Bio je promotor i recenzent više naučnih i stručnih studija i monografija. Objavio je više desetina bibliografskih jedinica, od čega: knjige-monografije, univerzitetske udžbenike, priručnike, naučne i stručne radove - studije, prikaze, itd.

 

Izabrana bibliografija

 

Knjige:

 

2016. Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih ideja, Izdavač: Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika TK, Tuzla.

2012. Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini. Višemilenijski kontinuitet, Izdavač: Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika TK, Tuzla.

2009. Kulturna historija Bosne i Hercegovine, Tuzla.

2007. Tuzlanski kraj 1851. – 1991. Demografske i socijalne promjene, Izdavač: OFF-SET Tuzla, Tuzla.

2006. Metodika nastave historije, Izdavač: OFF-SET Tuzla, Tuzla. (univerzitetski udžbenik)

2001. Historijska čitanka za osmi razred osnovne škole, Tuzla.(priručnik)

 

Članci, rasprave:

 

2016.Između jugoslavenstva i hrvatstva: Bosna i Bošnjaci u ideologiji ilirizma. Arhivska praksa, god. 19 / 2016, br. 19, Tuzla.

2015. Bosna i Bošnjaci 40-ih godina 19. stoljeća u koncepcijama iliraca i spisima savremenika, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 10/2015, Mostar, 67-98.

2015. Rimokatoličke župe Breške i Donja Tuzla u 19. stoljeću. Osnivanje, teritorijalni okvir i osobenosti stanovništva, Historijska misao, god. I, broj 1, Tuzla, 45-66.

2013. Bošnjaci-Muslimani u konceptu „Srpstva“ Vuka Stefanovića Karadžića i Ilije Garašanina, Zbornik radova sa naučne konferencije: Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo – historija, stvarnost, perspektive, Tuzla, 151-170.

2013. Prosvjetitelji Kneževine Srbije i njihova uloga u progonu muslimanskog stanovništva od početka 19. stoljeća do konferencije u Kanlidži, Zbornik radova sa naučnog simpozijuma:150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije, održanog 07.-08. 09. 2012, Orašje, 169-188.

2013. Razvoj župe Donja Tuzla u 19. stoljeću s posebnim akcentom na demografske osobnosti,Baranjsko slovo, časopis za književnost i prosudbe o književnosti i kulturi, Svezak 11-12-13-14, Izdavač: Zavod za baranjsku povjesnicu, Beli Manastir, 33-44.

2012. Babin mezar na lokalitetu Babina Luka u općini Kalesija, Baština Sjeveroistočne Bosne, broj 4, Tuzla, 49-60.

2012. Faktori privrednog i trgovačkog razvoja u Bosni krajem XV i u prvoj polovini XVI stoljeća, Saznanja - časopis za historiju,  Tuzla.

2012. Džamije na području Zvornika u vrijeme osmanske vladavine.Zvornik kroz stoljeća, Zbornik radova: Dani Hasana Kaimije 2012, Zvornik, 108-129.

2011. Objava ustavnog zakona Vilajeta Bosanskog i njegova provedba, Zbornik radova sa naučnog skupa: Ustavno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910.-2010.),Pravni fakultet Tuzla, 17-19. XII 2010, Tuzla, 77-88.

2011. Promjene konfesionalne strukture stanovništva Tuzle u drugoj polovini 19. stoljeća pod utjecajem migracija.Zbornik radova sa naučnih skupova: Migracije u Bosni i Hercegovini,održani 19. 01. 2010. i 12. 09. 2011. u Tuzli, Tuzla, 141-164.

2011. Bosanski namjesnik Ali-paša Derendelija i Prvi srpski ustanak.Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog simpozija: Bosna i Hercegovina od dolaska osmanlija do danas,održan 09-11. juna 2010. u Tuzli, Tuzla, 394-411.

2009. Promjene u konfesionalnoj strukturi stanovništva i aneksija, Saznanja, časopis za historiju, god. 3/2009, br. 3, Tuzla, 41-54.

2009. Stanovništvo Tuzle od sredine 19. stoljeća do kraja osmanske vladavine, Arhivska praksa, god. 12 / 2009, br. 12, Tuzla, 406-421.

2009. Nakibul-ešrafi u Bosni i Hercegovini, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 4, Mostar, 23-31.

2009. Tjelesna aktivnost kod učenika srednjih škola, Zbornik naučnih i stručnih radova – sport i zdravlje, Sa II međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Tuzla 02.-04. 07. 2009, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 131-136.

2009. Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ na prelazu 19. u 20. stoljeće i njegovo djelovanje u tuzlanskom kraju, Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, br. 4 (God. III), Osijek, 227-239.

2009.Prilozi biobibliografiji prof. dr. sc. Pave Živkovića, Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, br. 4 (God. III), Osijek, 295-308.

2008. Narodni front Bosne i Hercegovine i njegova uloga u realizaciji zadataka petogodišnjeg plana (1947.-1948.), Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 9, Tuzla, 95-104.

2008. Socijalne promjene stanovništva Tuzlanskog kraja (1878.-1941.),Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, br. 3 (God. II), Osijek, 179-201.

2008. Fluktuacija radne snage Tuzlanske oblasti u vrijeme sukoba Informbiroa i Komunističke partije Jugoslavije, Arhivska praksa, god. 11 / 2008, br. 11, Tuzla, 375-390.

2008. Refleksije sukoba Informbiroa i KPJ na zaostajanje poljoprivrede u Bosni i Hercegovini (1949.-1952.), Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 3, Mostar, 73-88.

2008. Položaj Bošnjaka Tuzlanskog kraja 1947.-1949., Saznanja, časopis za historiju, god. 2/2008, br. 2, Tuzla, 165-183.

2008. Zabave kao oblik kulturne i društvene djelatnosti podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak Kreka tokom 1926. godine, Zbornik radova: Stoljeće HKD «Napredak» Tuzla, Tuzla, 80-91.

2007. Karakteristike bosanskohercegovačkog društva od sredine 19. stoljeća do proglašenja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca s posebnim osvrtom na tuzlanski kraj, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 8 (svezak 2), Tuzla, 45-62.

2007. Neke osobenosti Donje Tuzle u drugoj polovini XIX stoljeća, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 8 (svezak 1), Tuzla, 35-48.

2007. Pripreme za prelazak na plansku privredu Bosne i Hercegovine u periodu 1945.-1947. godine, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 2, Mostar, 335-356.

2007. Neke osobenosti stanovništva tuzlanskog kraja 1947.-1949. godine, Arhivska praksa, br. 10, Tuzla, 413-428.

2007. Mjesto i uloga Narodnog fronta Bosne i Hercegovine u realizaciji zadataka petogodišnjeg plana 1947.-1948. godine, Zbornik radova s Naučnog skupa "Građanska društva Bosne i Hercegovine kroz historiju",br. 1, Sarajevo.

2006. Obrazovne prilike tuzlanskog kraja u zadnjoj deceniji osmanske uprave (1868.-1878.),  Zbornik  radova Filozofskog fakulteta, br. 7, Tuzla, 33-46.

2006. Konfesionalna i etnička struktura stanovništva Tuzle i njene okoline (1878.–1941.),  Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 7, Tuzla, 47-63.

2005. Privredni tokovi sjeveroistočne Bosne 1945.–1952. godine, Pogledi, br. 10, Tuzla, 127-139.

2005. Društveni razvoj sjeveroistočne Bosne od 1945. do 1952. godine, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 6, Tuzla, 83-96.

2005. Prilozi biobibliografiji prof. dr. Galiba Šljive, Saznanja, br. 1,Tuzla, 13-33.

2004. Administrativno-teritorijalni okvir Gračaničkog sreza 1945. godine, Gračanički glasnik, god. IX, br. 18,  Gračanica, 91-93.

2004. Demografske promjene Tuzlanskog kraja (1878.–1992.), Stav, god. III, br. 8/9, Tuzla, 51-62.

2004. Naučni opus dr. Nusreta Šehića, Stav, god. III, br. 8/9, Tuzla, 117-122.

2003. Obrazovne prilike u sjeveroistočnoj Bosni 1865.-1878. godine, Stav, časopis za kulturu, umjetnost i društvena pitanja, god. II, br. 4/5, Tuzla, 61-85.

2003. Zaslužujemo isti tretman – Tuzla i njena okolina nisu tamo negdje, Front slobode – nezavisni nedjeljnik, god. LX, br. 3616, Tuzla, 2.